Luka 9​:​1-62

 • Ɛɖʋ Hiu nɛ Naalɛ paɣtʋ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ (1-6)

 • Yesu tɔm yeba nɛ pɩcɔɔ Eroodi ñʋʋ taa kiii (7-9)

 • Yesu calɩ ɛyaa 5 000 (10-17)

 • Pɩyɛɛrɩ ɖiɣzinaa se Yesu kɛnɩ Krɩstʋ (18-20)

 • Yesu yɔɔdɩ ɛ-sɩm tɔm (21, 22)

 • Mbʋ pɩwɩlɩɣ se ɛyʋ kɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ toovenim taa yɔ (23-27)

 • Yesu wɛtʋ lɛɣzʋʋ (28-36)

 • Ɛlaba nɛ abalɩbɩɣa ŋga kaawɛnɩ eleeu nɔɔyʋ yɔ kɔ-yɔɔ cɛ (37-43a)

 • Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ ɛ-sɩm tɔm (43b-45)

 • Tɔmkpɛlɩkɩyaa hɔŋnɩ ɖama tɔm sɔsɔtʋ yɔɔ (46-48)

 • Weyi ɛɛkaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, ɛwɛ ɖɔ-hɔɔlʋʋ yɔɔ (49, 50)

 • Samaarii tɛtʋ cikpetu natʋyʋ taa mba lɔ Yesu (51-56)

 • Ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋ Yesu wayɩ yɔ (57-62)

9  Nɛ ɛyaa Hiu nɛ Naalɛ nɛ ekpeɣli-wɛ nɛ ɛha-wɛ ɖoŋ aleewaa tɩŋa yɔɔ nɛ ɖɔɖɔ se pawaa kʋdɔmɩŋ.  Nɛ etiyi-wɛ se powolo posusi Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ pawaa kʋdɔmɩŋ,  nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩtaakpɛndɩnɩ nabʋyʋ mɩ-nʋmɔʋ ɖɔm taa, paa pɩtɩɩkɛ ɖaʋ yaa tɔɔnaɣ huyuu yaa kpɔnʋ yaa liidiye* yɔ; nɛ ɩtaakpaɣ ɖɔɖɔ tokonaa naalɛ.*  Ɛlɛ ye ɩsʋ ɖɩɣa nakɛyɛ taa yɔ, ɩcaɣ peeɖe nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɩkʋyɩ peeɖe yɔ.  Nɛ ye ɛyaa ɩtɩmʋ-mɩ ɖoli yɔ, ɩɩlɩɣ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ikpizi mʋzʋʋ mɩ-nɩŋgbanzɩ yɔɔ se pɩkɛnɩ-wɛ aseɣɖe.”  Ðɩnɛ ɛlɛ, palɩɩ nɛ pɛɖɛɛ pɔcɔʋ egeetiye taa, kpaɣ tɛtʋ cikpetu nɛ ŋwolo tɛtʋ cikpetu nɛ posusuu tɔm kɩbandʋ nɛ pawaɣ kʋdɔmɩŋ paa le.  Nɛ Eroodi* weyi ɛɛkɛ egeetiye ñʋʋdʋ yɔ, ɛnɩɩ mbʋ payɩ pɩlakaɣ yɔ, nɛ pɩcɔɔ ɛ-ñʋʋ taa kiii mbʋ pʋyɔɔ yɔ nabɛyɛ yɔɔdaɣ se pefezi Yohanɛɛsɩ nɛ sɩɖaa taa,  ɛlɛ lalaa yɔɔdaɣ se Eliya ɖaɣnɩnɩ lɩʋ, nɛ lalaa ɖɔɖɔ ñɔtɔŋ se caanaʋ taa nayaa taa nɔɔyʋ femna.  Eroodi yɔɔdɩ se: “Yohanɛɛsɩ lɛ, mɛnsɛtɩ ɛ-ñʋʋ. Ye mbʋ, anɩ yɔ weyi ɛ-tɔm manɩɣ mbʋ yɔ?” Nɛ ɛwɛɛ ɛñɩnɩɣ se ɛna-ɩ. 10  Apostoloowaa pɩsaa lɛ, pɛkɛdɩ Yesu mbʋ payɩ palaba yɔ. Peeɖe ɛkpaɣ-wɛ pe-ɖeke nɛ powolo tɛtʋ ndʋ payaɣ se Bɛtɩsayidaa yɔ tɩ-taa. 11  Ɛlɛ ɛyaa nɩ mbʋ lɛ, patɩŋ ɛ-wayɩ. Nɛ ɛmʋ-wɛ camɩyɛ nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ heyuu Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm, nɛ ɛwaa mba paakɛ kʋdɔndɩnaa yɔ pa-kʋdɔmɩŋ. 12  Nɛ evemiye caɣaɣ tɛm lɛ, Hiu nɛ Naalɛ ñɔtɩnɩ-ɩ nɛ peheyi-i se: “Yele samaɣ nɛ kɛɖɛɛ, nɛ kapɩzɩ kowolo tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩwɛ pɩ-cɔlɔ yɔ tɩ-taa nɛ kɔfɩnaa taa nɛ kehiɣ ɖɩzʋyɛ nɛ tɔɔnaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩwɛ lone nɖɩ ɖiposini ɖɩsɩ yɔ ɖɩ-taa.” 13  Ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Mɩ-maɣmaɣ ɩha-kɛ nabʋyʋ nɛ kɔtɔɔ.” Pekitini-i se: “Ðɩfɛyɩnɩ nabʋyʋ nɛ pɩtasɩnɩ kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ naalɛ, ye pɩpɔzʋʋ se ɖa-maɣmaɣ ɖiwolo nɛ ɖɩya samaɣ kanɛ ka-tɩŋa tɔɔnaɣ yɔ kalɩpiyeke.” 14  Abalaa mba paawɛ peeɖe yɔ, paakpɛndɩ ɛzɩ 5 000 mbʋ yɔ. Nɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Iyele nɛ ɛyaa caɣ huwa huwa, nɛ paa huuye nɖɩ ɖɩ-taa lɛ ɛyaa 50 mbʋ yɔ.” 15  Nɛ pala mbʋ nɛ peyele pa-tɩŋa pacaɣ. 16  Nɛ ɛkpaɣ kpɔnʋnaa mba pa-kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ nzɩ sɩ-naalɛ, nɛ ɛkpazɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛsɔdaa nɛ ɛwazɩ pɩ-yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛpɛlɩ-wɛ nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ cɛlʋʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa se paba ɩsɩɩ-wɛ samaɣ ɛsɩndaa. 17  Nɛ pa-tɩŋa pɔtɔɔ nɛ pahaɣ, nɛ pekpeɣli hɔɔlasɩ nzɩ sɩkazaa yɔ ɖɔkɩŋ 12 taa. 18  Pʋwayɩ, ɛwɛɛ nɛ ɛtɩmɩɣ e-ɖeke lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɩnɩ-ɩ; nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛyaa samaɣ tɔŋ se mɛnkɛ anɩ?” 19  Pocosi-i nɛ pɔtɔ se: “Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ, ɛlɛ lalaa se Eliya, nɛ lalaa ɖɔɖɔ tɔŋ se caanaʋ taa nayaa taa nɔɔyʋ femna.” 20  Nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛlɛ mɩ yɔ, ɩtɔŋ se mɛnkɛ anɩ?” Pɩyɛɛrɩ cosi se: “Ɛsɔ tɛ Krɩstʋ.” 21  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛpaɣ-wɛ siŋŋ se pataaheyi nɔɔyʋ tɔm ndʋ, 22  ɛlɛ ɛyɔɔdɩ se: “Pɩwɛɛ se ɛyʋ Pɩyalʋ ɛtɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ, nɛ ɛzʋtʋyaa nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa pɔlɔ-ɩ nɛ pakʋ-ɩ, nɛ kɩyakʋ tozo ŋgʋ wiye lɛ pefezi-i.” 23  Pʋwayɩ lɛ, eheyi pe-kpeekpe se: “Ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlaa se ɛtɩŋ ma-wayɩ yɔ, ekizi ɛ-tɩ nɛ ɛkpaɣ ɛ-nazɩm sizika* paa kɩyakʋ ŋgʋ nɛ ɛwɛɛ ɛtɩŋɩɣ ma-wayɩ. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛñɩnɩɣ se ɛya e-wezuu* ñʋʋ yɔ, ɛkaɣ-kʋ lesuu; ɛlɛ weyi elesiɣ e-wezuu* mɔ-yɔɔ yɔ, ɛnʋ kaɣnɩ kɩ-ñʋʋ yabʋ. 25  Toovenim taa lɛ, pɩkaɣ ɛyʋ wazʋʋ we ye ɛjaɖɛ kpeekpe ɛpɩsɩ ɛ-pʋyʋ, ɛlɛ ɛ-maɣmaɣ ele yaa pɩkɔnɩ-ɩ kaɖɛ yɔ? 26  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛsɩkɩ fɛyɛ mɔ-yɔɔ nɛ mɔn-tɔm yɔɔ yɔ, ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ sɩbʋ fɛyɛ ɛ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔŋ ɛ-samtʋ taa nɛ Caa samtʋ taa nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kiɖeɖema samtʋ taa yɔ. 27  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ toovenim taa se mba pasɩŋ cɩnɛ yɔ, pa-taa nabɛyɛ ɩɩkaɣ ɖɩŋʋʋ sɩm kpa pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ pana Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔ.” 28  Toovenim taa lɛ, Yesu yɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ pɩla kɩyakɩŋ lutozo mbʋ yɔ lɛ, ɛkpɛndɩnɩ Pɩyɛɛrɩ, Yohanɛɛsɩ, nɛ Yakubu nɛ ɛkpa pʋʋ yɔɔ se ɛtɩmɩ. 29  Ɛwɛɛ nɛ ɛtɩmɩɣ lɛ, ɛ-ɛsɩndaa wɛtʋ lɛɣzɩ nɛ e-tokonaa hʋlʋmɩ payɩ payɩ nɛ pañɩlɩsɩɣ. 30  Nɛ na, ɛ nɛ ɛyaa naalɛ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ; mba lɛ Moyizi nɛ Eliya. 31  Palɩnɩ samtʋ nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ Yesu ɖɛʋ mbʋ ɛwɩzɩ yebu se pɩla Yeruzalɛm yɔ pɩ-tɔm. 32  Pɩyɛɛrɩ nɛ mba pɛwɛ ɛ-cɔlɔ yɔ paawɛɛ nɛ poɖou, ɛlɛ pefema lɛ, pana ɛ-samtʋ nɛ ɛyaa naalɛ mba pasɩŋ ɛ-cɔlɔ yɔ. 33  Nɛ ɛyaa mba peyebi Yesu nɛ pɛɖɛɣ lɛ, Pɩyɛɛrɩ heyi Yesu se: “Wɩlɩyʋ, pɩwɛ ɖeu se ɖɩwɛɛ cɩnɛ. Pʋyɔɔ lɛ, yele nɛ ɖisiɣ kizinzikiŋ naadozo, ña kʋɖʋmʋʋ, Moyizi kʋɖʋmʋʋ, nɛ Eliya kʋɖʋmʋʋ.” Ɛtaatɩlɩ ndʋ ɛyɔɔdaɣ yɔ. 34  Ɛlɛ ɛɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ lɛ, ɛsɔmɩnʋʋ nakʋyʋ lɩɩ nɛ kɩpaɣzɩ pɔ-yɔɔ huuzuu. Nɛ ɛsɔmɩnʋʋ huuzi pɔ-yɔɔ lɛ, sɔɔndʋ paɣzɩ-wɛ kpaʋ. 35  Ðɩnɛ ɛlɛ nɔɔ nakɛyɛ lɩɩnɩ ɛsɔmɩnʋʋ taa nɛ kɔtɔŋ se: “Ɛnɛ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ, weyi malɩzɩ-ɩ yɔ. Iwelisini-i.” 36  Nɔɔ ŋga, kɔyɔɔdaɣ lɛ, pɩkazɩ Yesu ɖeke. Ɛlɛ posu tamɩyɛ nɛ patɩkɛdɩ nɔɔyʋ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa mbʋ panawa yɔ pɩ-taa nabʋyʋ. 37  Tɛʋ fema nɛ palɩɩnɩ pʋʋ yɔɔ nɛ petii lɛ, ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ katɩ-ɩ. 38  Nɛ na, abalʋ nɔɔyʋ ma kubuka ɛyaa samaɣ taa nɛ ɛtɔŋ se: “Wɩlɩyʋ, mentendi-ŋ, cɔnɩ man-pɩyalʋ ɖeɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ e-ɖeke mɛwɛna. 39  Nɛ na, fezuu nakʋyʋ sʋʋ ɛ-taa, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ ɛmakɩ kubusi, nɛ kɩñamsɩɣ-ɩ nɛ ɛ-nɔɔ ñɛyɩɣ huluu, nɛ kɩtɛŋɩ-ɩ kʋñɔŋ wɩlʋʋ lɛ, kaɖɛ nɛ kaɖɛ pʋcɔ nɛ kiyebi-i. 40  Mentendi ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔɖɔɔnɩ-kʋ, ɛlɛ patɩpɩzɩ.” 41  Yesu kitina se: “Hayɩ, kpaɖʋʋ ŋgʋ kɩfɛyɩnɩ tisuu nɛ kɩlakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, alɩwaatʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se mantasɩ wɛʋ mɩ-cɔlɔ nɛ mɔnɖɔkɩ man-tɩ mɩ-lakasɩ yɔɔ? Kɔnɩ ña-pɩyalʋ cɩnɛ.” 42  Ɛlɛ abalɩbɩɣa ŋga kɛwɛɛ nɛ kɔñɔtʋʋnɩ Yesu lɛ, eleeu ɛnʋ ɛyaɣ-kɛ nɛ tɛtʋ nɛ ɛñamsɩ-kɛ siŋŋ. Ɛlɛ Yesu kalɩ azuluma fezuu ŋgʋ nɛ ɛla nɛ abalɩbɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ cɛ nɛ ɛcɛlɩ-kɛ ka-caa. 43  Nɛ Ɛsɔ ɖoŋ paɣlɩka ɖɩɣzɩ pa-tɩŋa payɩ. Mbʋ payɩ Yesu lakaɣ yɔ, pɩwɛɛ nɛ pɩɖɩɣzɩɣ pa-tɩŋa payɩ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: 44  “Iwelisi camɩyɛ nɛ ɩtɔzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ ɛyʋ Pɩyalʋ wayɩ lɩʋ nɛ paɖʋzɩ-ɩ ɛyaa nesi tɛɛ.” 45  Ɛlɛ patɩnɩɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ tɩ-tɔbʋʋ. Toovenim taa lɛ, pihuuzi tɩ-yɔɔ se pataapɩzɩ nɛ panɩɩ tɩ-tɔbʋʋ, nɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ se pɔpɔzɩ-ɩ tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ. 46  Nɛ papaɣzɩ ɖama tɔm hɔmnʋʋ se pana se pa-taa lɛ akɩlaa. 47  Yesu sɩm pa-lɩmaɣza lɛ, ɛkpaɣ pɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ, ɛsɩnzɩ-kɛ ɛ-cɔlɔ, 48  nɛ eheyi-wɛ se: “Weyi ɛmʋʋ pɩɣa cikpelaɣ kanɛ ma-hɩɖɛ yɔɔ yɔ, ɛmʋʋ-m ɖɔɖɔ; nɛ weyi ɛmʋʋ-m yɔ, ɛmʋʋ ɖɔɖɔ Weyi etiyi-m yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛpɩsɩɣ ɛ-tɩ cikpelu mɩ-tɩŋa mɩ-taa yɔ, ɛnʋ kɩlɩna.” 49  Nɛ Yohanɛɛsɩ heyi-i se: “Wɩlɩyʋ, ɖɩna nɔɔyʋ ɛwɛɛ nɛ ɛɖɔɔnʋʋ aleewaa ña-hɩɖɛ taa, nɛ ɖɩñaɣ pana se ɖikizini-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩtɩŋɩɣnɩ ña-wayɩ.” 50  Ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Itaakizini-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛɛkaɖɩɣnɩ-mɩ yɔ, ɛwɛ mɩ-yɔɔ.” 51  Kɩyakɩŋ ñɔtaɣ se pakpazɩ-ɩ ɛsɔdaa lɛ, ɛɖʋ ɛ-taa kpem se ewoki Yeruzalɛm. 52  Pʋyɔɔ etiyi nabɛyɛ se pɛɖɛɛ-ɩ nɔɔ. Nɛ pɛɖɛɛ nɛ powolo Samaarii mba tɛtʋ cikpetu natʋyʋ taa se pɔñɔɔzɩ wondu pʋcɔ nɛ ɛtalɩ. 53  Ɛlɛ peeɖe mba tɩmʋ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛtɛm ɛ-taa se ewoki Yeruzalɛm. 54  Tɔmkpɛlɩkɩyaa Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pana mbʋ lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ŋsɔɔlaa se ɖɩyaa miŋ nɛ ɛsɔdaa nɛ itii ɩɖɩzɩ-wɛ?” 55  Ɛlɛ ɛpɩsɩnɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɛkalɩ-wɛ. 56  Nɛ pɛɖɛɛ powolo tɛtʋ cikpetu lɛɛtʋ taa. 57  Pɛwɛ nʋmɔʋ taa nɛ pɛɖɛɣ lɛ, nɔɔyʋ heyi-i se: “Paa le ŋwoki yɔ, mankaɣ ña-wayɩ tɩŋʋʋ.” 58  Ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Sɔŋgɔlɔ hasɩ wɛnɩ ɖɩzʋyɛ nɛ ɛsɔdaa sumasɩ wɛɛnɩ ɖandʋ, ɛlɛ ɛyʋ Pɩyalʋ ñɛfɛyɩnɩ ɖenɖe ɛɖʋʋ ɛ-ñʋʋ yɔ.” 59  Nɛ eheyi lɛlʋ se: “Pɩsɩ ma-wayɩ tɩŋɩyʋ.” Ɛlɛ cosi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ha-m nʋmɔʋ nɛ mowolo menpi man-caa nɛ pʋcɔ.” 60  Ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Yele sɩɖaa nɛ pepi pa-sɩɖaa, ɛlɛ ña lɛ, wolo nɛ ŋsusi Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm paa le.” 61  Nɛ lɛlʋ ɖɔɖɔ yɔɔdɩ se: “Kɩbaɣlʋ, mantɩŋɩɣ ña-wayɩ, ɛlɛ ha-m nʋmɔʋ nɛ mowolo mɛnsɛɛ man-ɖɩɣa taa mba nɛ pʋcɔ.” 62  Yesu heyi-i se: “Weyi ɛtɩnɩ e-nesi hakuu* yɔɔ nɛ ɛcɔŋnɩ wondu ndʋ tɩwɛnɩ wayɩ yɔ, ɛtɩmʋnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “liidiye ñɩɣyʋʋ.”
Yaa “toko ŋgʋ ɩɩlɛɣzɩ yɔ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se Eroodi Antipasɩ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Pɩkɛ hakuu ŋgʋ naŋ hayɩɣna yɔ.