Luka 8​:​1-56

  • Halaa mba patɩŋ Yesu wayɩ yɔ (1-3)

  • Ðomaɣ ɖuyu yɔɔ eduuye (4-8)

  • Mbʋ pʋyɔɔ Yesu labɩnɩ aduwa tʋmɩyɛ yɔ (9, 10)

  • Ɛlɩzɩ ɖomaɣ ɖuyu yɔɔ eduuye tɔbʋʋ (11-15)

  • Paapaŋ kanɖʋ yɔɔ ñanaɣ (16-18)

  • Yesu ɖoo nɛ e-newaa (19-21)

  • Yesu laba nɛ helim sɔsɔm nabʋyʋ su ɖiɣ ɖiɣ (22-25)

  • Yesu ɖɔɔnɩ aleewaa nɛ powolo pasʋʋ afanaa taa (26-39)

  • Yayiruusi pɛlɛ; halʋ nɔɔyʋ tukuni Yesu toko kɩtɩnʋʋ (40-56)

8  Pɩlabɩ pazɩ lɛ, ɛɖɛɛ nɛ ewolo esusi Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ kpaɣ tɛtʋ sɔsɔtʋ nɛ ŋwolo tɛtʋ sɔsɔtʋ lɛɛtʋ taa nɛ kpaɣ tɛtʋ cikpetu nɛ ŋwolo cikpetu lɛɛtʋ taa. Nɛ Hiu nɛ Naalɛ kaawɛ ɛ-cɔlɔ,  nɛ halaa nabɛyɛ mba ɛɛɖɔɔnɩ pa-taa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɛ ɛwaa pa-kʋdɔmɩŋ yɔ paawɛ ɛ-cɔlɔ ɖɔɖɔ; mba yɔ: Maarɩɩ weyi payaɣaɣ se Magdalaa tʋ yɔ, ɛɛɖɔɔnɩ ɛ-taa aleewaa lʋbɛ;  nɛ Kuuza weyi ɛɛkɛ Eroodi tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ yɔ, ɛ-halʋ Yowana; nɛ Suzaana; nɛ halaa lalaa sakɩyɛ, mba pakpakaɣ mbʋ pɛwɛna yɔ nɛ paɖʋʋnɩ-wɛ lɩm yɔ.  Nɛ ɛyaa samaɣ nakɛyɛ nɛ mba palɩnɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndɩ ndɩ taa nɛ powolo ɛ-cɔlɔ yɔ pekpeɣlaa lɛ, etuu-wɛ eduuye naɖɩyɛ se:  “Ðomaɣ ɖuyu nɔɔyʋ lɩwa se eɖuu e-ɖomaɣ. Eɖuwaɣ lɛ, pee naayɛ tɔlɩ nʋmɔʋ nɔɔ nɛ pɛfɛyɩ a-yɔɔ, nɛ ɛsɔdaa sumasɩ tɔɔ-yɛ.  Naayɛ tɔlɩ kaaʋ yɔɔ, nɛ añɔwa lɛ awɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ atihiɣ lɩm.  Lɛɛna tɔlɩ sɔɔ taa, nɛ a nɛ sɔɔ pɛkpɛndɩ papaɣlɩ nɛ sɔɔ hu a-yɔɔ.  Ɛlɛ lɛɛna ñɔtɔlɩ tɛtʋ kɩbandʋ taa, nɛ añɔwa lɛ, alʋlɩ pee tam 100 nɛ pɩkɩlɩ.” Ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ ɖoŋ se: “Weyi ɛwɛnɩ nɩŋgbaaŋ se ewelisiɣ lɛ, ewelisi.”  Ɛlɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔzɩ-ɩ eduuye nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ. 10  Eheyi-wɛ se: “Mɩ lɛ, pɩha-mɩ waɖɛ se ɩnɩɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu tɔbʋʋ, ɛlɛ mba pɩkazaa yɔ, mɔyɔɔdʋʋnɩ-wɛ aduwa taa, se pɩsa nɛ paa pɔcɔŋna yɔ, pɔcɔna ɛlɛ pataana, nɛ paa pewelisiɣ yɔ, pataanɩɩ pʋ-tɔbʋʋ. 11  Eduuye tɔbʋʋ kɔyɔ: Ðomaɣ kɛlɛ Ɛsɔ tɔm. 12  Ðomaɣ pee wena atɔlɩ nʋmɔʋ nɔɔ yɔ, ana lɛ mba panɩ tɔm, nɛ pʋwayɩ lɛ Eleeu kɔŋ nɛ ɛlɩzɩɣ tɔm ndʋ pa-laŋa taa se pataatisi nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ. 13  Ðomaɣ pee wena atɔlɩ kaaʋ yɔɔ yɔ, ana lɛ mba panɩɣ tɔm lɛ, pamʋʋ-tʋ nɛ taa leleŋ, ɛlɛ pɛfɛyɩnɩ hosi yɔ. Petisiɣ tɩ-yɔɔ alɩwaatʋ pazɩ, ɛlɛ takɩm alɩwaatʋ kɔŋ lɛ, pɔlɔ pe-tisuu. 14  Piyele nɛ ɖomaɣ pee wena atɔlɩ sɔɔ taa yɔ, ana lɛ mba panɩ tɔm, ɛlɛ wezuu caɣʋ taa nɩɣzɛ, ñɩm nɛ leleŋ nɩʋ pɛkɛzɩ pa-lɩmaɣza nɛ pohu pɔ-yɔɔ caɣ caɣ, nɛ paapɩzɩɣ se palʋlɩ pee nɛ apɩɩ yɔ. 15  Piyele nɛ ɖomaɣ piye nɖɩ ɖɩtɔlɩ tɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ yɔ, nɖɩ lɛ mba panɩɣ tɔm nɛ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ, pɔɖɔkʋʋ-tʋ nɛ palʋlʋʋ pee nɛ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ yɔ. 16  “Nɔɔyʋ ɛɛsɔkɩ kanɖʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛpa kɩ-yɔɔ ñanaɣ yaa ɛsɩɩ-kʋ kaɖʋ tɛɛ, ɛlɛ ɛsɩɣ-kʋ kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ yɔɔ se pɩsa nɛ mba pasʋʋ ɖɩɣa taa yɔ papɩzɩ nɛ pana ñalɩmɩyɛ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ nabʋyʋ fɛyɩ mɛsaɣ tɛɛ se paakaɣ-pʋ lɩzʋʋ nɛ pawɩlɩ, nɛ nabʋyʋ fɛyɩ se pohuuzi pɩ-yɔɔ camɩyɛ nɛ wiɖiyi paakaɣ-pʋ tɩlʋʋ nɛ paakaɣ pɩ-yɔɔ kuluu. 18  Ye mbʋ, ɩkpa mɩ-tɩ nɛ ɛzɩma iwelisiɣ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛwɛna yɔ, pakaɣ-ɩ tasʋʋ haʋ nɛ pɩkɩlɩ; ɛlɛ weyi ɛfɛyɩna yɔ, halɩ mbʋ ɛmaɣzɩɣ se ɛwɛna yɔ, pakaɣ-pʋ mʋʋ ɛ-cɔlɔ.” 19  Nɛ e-ɖoo nɛ e-newaa* pɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ, ɛlɛ ɛyaa samaɣ yɔɔ lɛ, pataapɩzɩɣ se pɔñɔtɩnɩ-ɩ. 20  Pʋyɔɔ peheyi-i se: “Ño-ɖoo nɛ ñe-newaa* pasɩŋ awayɩ nɛ pañɩnɩɣ se pana-ŋ.” 21  Nɛ ecosi-wɛ se: “Mon-ɖoo nɛ me-newaa lɛ panɛ, mba panɩɣ Ɛsɔ tɔm nɛ pɔɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ.” 22  Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakpa kpɩyʋʋ nakʋyʋ taa, nɛ eheyi-wɛ se: “Ðɩtɛzɩ lɩŋgamʋʋ kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ.” Peeɖe pasa kpɩyʋʋ nɛ pɛɖɛɛ. 23  Ɛlɛ pɛwɛ kpɩyʋʋ taa nɛ pɛɖɛɣ lɛ, ɖom kpaɣ-ɩ. Nɛ helim sɔsɔm nabʋyʋ lɩɩ lɩŋgamʋʋ yɔɔ, nɛ lɩm paɣzɩ suu pa-kpɩyʋʋ taa nɛ pɩpaɣzɩ-wɛ kɔnʋʋ kaɖɛ. 24  Peeɖe powoba nɛ pefezi-i, nɛ pɔtɔŋ se: “Wɩlɩyʋ, Wɩlɩyʋ, ɖɩcaɣ sɩbʋ!” Ðɩnɛ ɛlɛ ɛkʋyɩ nɛ ɛkalɩ helim nɛ lɩm hola, nɛ pɩhɛɛ nɛ pisu ɖiɣ ɖiɣ. 25  Nɛ eheyi-wɛ se: “Mi-tisuu wɛ le?” Ɛlɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ siŋŋ nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ, nɛ peheyiɣ ɖama se: “Anɩ kpem ɛyʋ ɛnɛ ɛkɛnaa? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ halɩ ɛñazɩɣ helim nɛ lɩm, nɛ pañaŋɩ-ɩ.” 26  Nɛ patalɩ Jeraazaa mba egeetiye taa, ɖɩha ɛsa nɛ Galilee. 27  Nɛ Yesu lɩ kpɩyʋʋ taa lɛ, tɛtʋ taa eliikenu nɔɔyʋ katɩ-ɩ. Pɩlabɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ ɛtɩtasɩ wondu suu, nɛ ɛtaacakɩ ɖɩɣa, ɛlɛ pɩlaŋ* yɔɔ ɛcakaɣ. 28  Ɛna Yesu lɛ, ɛma kubuka nɛ ɛtɔlɩ ɛ-tɛɛ, nɛ ɛyɔɔdɩ ɖoŋ se: “Ma nɛ ŋ suwe, Yesu, Ɛsɔ Kɩlɩm Pɩyalʋ? Mentendi-ŋ, taawɩlɩ-m kʋñɔŋ.” 29  (Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu kaawɛɛ nɛ eheyiɣ azuluma fezuu ŋgʋ se kɩlɩɩ abalʋ ɛnʋ ɛ-taa. Kɩwɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ tam sakɩyɛ,* nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɔhɔkaɣ ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ e-nesi kpasɩ nɛ paɖaŋɩɣ ɛ-yɔɔ, ɛlɛ ɛcɛkɩ kpasɩ nzɩ nɛ eleeu ɛnʋ ewokini-i lona wena a-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ.) 30  Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Payaɣ-ŋ suwe?” Ecosi se: “Tikaɣ,” mbʋ pʋyɔɔ yɔ aleewaa sakɩyɛ kaasʋ ɛ-taa. 31  Nɛ pɛwɛɛ petendiɣ Yesu se ɛtaaɖɔɔnɩ-wɛ se powolo pɔʋ sɔsɔʋ taa. 32  Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, afanaa ewiɖe sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ kaawɛ peeɖe nɛ ɖɩtɔkɩ tɔɔnaɣ pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ, pʋyɔɔ petendi-i se ɛha-wɛ nʋmɔʋ nɛ pasʋʋ afanaa ewiɖe nɖɩ ɖɩ-taa, nɛ ɛha-wɛ nʋmɔʋ. 33  Peeɖe aleewaa lɩ abalʋ ɛnʋ ɛ-taa nɛ powolo pasʋʋ afanaa taa, nɛ afanaa ewiɖe nɖɩ, ɖɩlɩɩnɩ pʋʋ yɔɔ* nɛ seya nɛ ɖiwolo ɖɩfalɩ lɩŋgamʋʋ taa, ɖili lɩm nɛ ɖɩsɩ. 34  Ɛlɛ afanaa yɔɔ cɔnɩyaa na mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, pese nɛ powolo nɛ pɛkɛdɩ-tʋ tɛtʋ taa nɛ kɔfɩnaa taa. 35  Nɛ ɛyaa lɩɩ se powolo nɛ pana mbʋ pɩlaba yɔ. Pɔkɔɔ Yesu cɔlɔ nɛ pana abalʋ weyi ɛ-taa aleewaa kaalɩwa yɔ, esu wondu nɛ ɛ-maɣzɩm wɛ ɖeyi ɖeyi, ɛcaɣ Yesu nɩŋgbanzɩ tɛɛ, nɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ siŋŋ. 36  Mba paana mbʋ pɩlaba yɔ, pɛkɛdɩ-wɛ ɛzɩma pɩɖɔma nɛ eliikenu ɛnʋ ɛ-yɔɔ cɛ yɔ. 37  Nɛ ɛyaa sakɩyɛ mba palɩnɩ Jeraazaa mba egeetiye taa yɔ, peheyi Yesu se ɛɖɛɛ pɔ-cɔlɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɔɔndʋ kaakpa-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Peeɖe ɛkpa kpɩyʋʋ taa se ɛɖɛɛ. 38  Ɛlɛ abalʋ weyi ɛ-taa aleewaa kaalɩwa yɔ, ɛwɛɛ etendiɣ-i se ɛtɩŋɩɣ-ɩ, ɛlɛ etitisi, nɛ eheyi-i se: 39  “Pɩsɩ ñɛ-tɛ, nɛ ŋwɛɛ nɛ ŋkɛdɩɣ mbʋ Ɛsɔ labɩ-ŋ yɔ.” Peeɖe ɛɖɛwa, nɛ ɛwɛɛ esusuu tɛtʋ kpeekpe taa mbʋ Yesu labɩ-ɩ yɔ. 40  Yesu pɩsaa lɛ, ɛyaa samaɣ mʋ-ɩ camɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa paaɖaŋɩ-ɩ. 41  Kpaagbaa mbʋ lɛ, abalʋ nɔɔyʋ kɔɔ, payaɣ-ɩ se Yayiruusi; abalʋ ɛnʋ ɛɛkɛ sinaagɔɔgɩ yɔɔ cɔnɩyʋ. Nɛ ɛtɔlɩ Yesu nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ ɛpaɣzɩ-ɩ tenduu se ewolo ɛ-ɖɩɣa taa, 42  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-pɛlɛ ɛgbamɩyɛ weyi ɛɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 12 mbʋ yɔ, ɛcaɣ sɩbʋ. Yesu wokaɣ lɛ, ɛyaa samaɣ wɛɛ nɛ kañɩkɩɣ-ɩ. 43  Nɛ calɩm kpeŋaɣni halʋ nɔɔyʋ pɩlakɩ pɩnzɩ 12, nɛ nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛwaa ɛ-kʋdɔŋ. 44  Ɛñɔtɩnɩ-ɩ nɛ ɛ-wayɩ nɛ etukuni e-toko kɩtɩnʋʋ nɔɔ, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ calɩm mbʋ pikpeŋaɣni-i yɔ pɩsɩŋ. 45  Nɛ Yesu pɔzɩ se: “Atukuni-m?” Pa-tɩŋa pɛwɛɛ nɛ pɛkpɛzɩɣ lɛ, Pɩyɛɛrɩ tɔ se: “Wɩlɩyʋ, ɛyaa samaɣ cɔ-ŋ nɛ kata nɛ kañɩkɩɣ-ŋ.” 46  Ɛlɛ Yesu yɔɔdɩ se: “Nɔɔyʋ tukuni-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ manawa se ɖoŋ nɩɩyɩ lɩnɩ man-taa.” 47  Halʋ ɛnʋ ɛnawa se Yesu na mbʋ ɛlaba yɔ lɛ, ɛwɛɛ eseliɣ nɛ ɛkɔɔ ɛtɔlɩ ɛ-ɛsɩndaa, nɛ ɛyɔɔdɩ ɛyaa tɩŋa ɛsɩndaa mbʋ pʋyɔɔ etukuni-i nɛ ɛzɩma ɛ-yɔɔ cɛbɩ kpaagbaa yɔ. 48  Ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Mɛn-pɛlɛ, ñe-tisuu yeba nɛ ñɔ-yɔɔ cɛ. Wobini laŋhɛzɩyɛ.” 49  Ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ mbʋ lɛ, sinaagɔɔgɩ yɔɔ cɔnɩyʋ lone taa caɣyʋ nɔɔyʋ kɔɔ, nɛ ɛtɔ se: “Ñɛ-pɛlɛ sɩba; taatasɩ cɛyʋʋ Wɩlɩyʋ.” 50  Yesu nɩ mbʋ lɛ, eheyi-i se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, ñɩtɩ ŋwɛɛnɩ tisuu, ɛkaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ.” 51  Ɛtalɩ ɖɩɣa lɛ, etiyele se ɛ nɛ nɔɔyʋ pasʋʋ nɛ pɩtasɩnɩ Pɩyɛɛrɩ, Yohanɛɛsɩ, Yakubu nɛ halɩbɩɣa caa nɛ ko-ɖoo. 52  Ɛlɛ ɛyaa tɩŋa kaawɛɛ nɛ pewiɣ nɛ panɩɣ siziŋ nɛ pamakɩ pa-laŋa taa halɩbɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ. Ðɩnɛ ɛlɛ ɛtɔ se: “Iyele wiu mbʋ pʋyɔɔ yɔ katɩsɩ ɛlɛ keɖiɣni ɖou kiɖou.” 53  Peeɖe papaɣzɩ-ɩ woŋuu nɛ peniŋi-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paanawa se kasɩba. 54  Ɛlɛ ɛɖɔkɩ ke-nesi taa nɛ eheyi-kɛ se: “Pɩɣa ña, kʋyɩ!” 55  Nɛ ke-fezuu* ɖaɣnɩ pɩsʋʋ ka-taa, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ kakʋyɩ, nɛ Yesu yɔɔdɩ se paha-kɛ nabʋyʋ nɛ kɔtɔɔ. 56  Nɛ pɩɖɩɣzɩ ka-lʋlɩyaa pɩŋŋ, ɛlɛ Yesu paɣ-wɛ se pataaheyi nɔɔyʋ mbʋ pɩlaba yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩɩkɛ e-newaa abalɩñɩma.
Pɩɩkɛ e-newaa abalɩñɩma.
Yaa “pɩlaŋ weyi ɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Pɩlabɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ kɩɖɔkʋʋ-ɩ kpam yɔ.”
Yaa “ɖɩlɩɩnɩ pʋʋ hʋyʋʋ yɔɔ.”
Yaa “ke-wezuu ɖoŋ.”