Luka 7​:​1-50

  • Sɔɔja sɔsɔ nɔɔyʋ tisuu (1-10)

  • Yesu fezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ Nayiinɩ (11-17)

  • Pasam Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ (18-30)

  • Pakʋ kpaɖʋʋ ŋgʋ kiiwelisiɣ yɔ kɩ-tɔm (31-35)

  • Pekpeɣ halʋ kɩwɛɛkɩm laɖʋ nɔɔyʋ (36-50)

    • Kɩndɔɔyaa yɔɔ eduuye (41-43)

7  Ɛtɛm ɛyaa samaɣ heyuu tɔm ndʋ ɛɛwɛna se eheyiɣ-kɛ yɔ lɛ, ɛɖɛɛ ɛsʋʋ Kapɛrɩnawum.  Nɛ sɔɔja sɔsɔ nɔɔyʋ yom, weyi ɛsɔɔlɩ-ɩ siŋŋ yɔ, ɛhɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ ɛcaɣ sɩbʋ.  Ɛnɩ pɔyɔɔdɩ Yesu tɔm lɛ, etiyi Yuuda mba taa ɛzʋtʋyaa nabɛyɛ ɛ-cɔlɔ se peheyi-i se ɛkɔɔ nɛ ɛla nɛ e-yom yɔɔ cɛ.  Paba kɔm Yesu cɔlɔ lɛ, papaɣzɩ-ɩ tenduu siŋŋ nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛmʋnaa se ŋlabɩ-ɩ mbʋ ɛpɔzʋʋ-ŋ yɔ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔɔlɩ ɖɛ-ɛjaɖɛ nɛ ɛnʋ manɩ ɖɛ-tɛ sinaagɔɔgɩ.”  Peeɖe Yesu kʋyaa nɛ ɛ nɛ wɛ pɛɖɛɛ. Ɛlɛ ɛñɔtɩnɩ ɖɩɣa lɛ, sɔɔja sɔsɔ ɛnʋ etiyi ɛ-taabalaa se peheyi-i se: “Ðajaa, taaɖʋ ña-tɩ kʋñɔŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩmʋna se ŋsʋʋ man-ɖɩɣa taa.  Pʋyɔɔ mamaɣzaa se mantɩmʋna se mɔnkɔɔ ñɔ-cɔlɔ. Ɛlɛ ha nɔɔ, nɛ ŋyele nɛ ma-lɩmɖʋyʋ yɔɔ cɛ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ma ɖɔɖɔ mɛwɛnɩ ñʋʋdʋ, mɛwɛnɩ sɔɔjanaa mɛn-tɛɛ, nɛ ye meheyi kʋɖʋm se: ‘Wolo!’ yɔ ewoki, nɛ meheyi lɛlʋ se: ‘Kɔɔ!’ yɔ ɛkɔŋ, nɛ meheyi mo-yom se: ‘La ɛzʋnɔ!’ yɔ ɛlakɩ mbʋ ɖɔɖɔ.”  Yesu nɩ mbʋ lɛ, ɛ-tɔm ɖɩɣzɩ-ɩ, nɛ ekitini ɛyaa samaɣ ŋga katɩŋaɣ ɛ-wayɩ yɔ kɔ-yɔɔ nɛ eheyi-kɛ se: “Meheyiɣ-mɩ se, halɩ Izrayɛɛlɩ taa maɣmaɣ mantɩna tisuu sɔsɔm pʋnɛ.” 10  Nɛ mba paatiyi-wɛ yɔ, papɩsɩ ɖɩɣa lɛ, pamaɣnɩ yom nɛ ɛ-alaafɩya. 11  Pɩlabɩ pazɩ pʋwayɩ lɛ, ewolo tɛtʋ ndʋ payaɣ se Nayiinɩ yɔ tɩ-taa, nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ paawɛɛ nɛ patɩŋɩɣ ɛ-wayɩ. 12  Ɛñɔtɩnɩ tɛtʋ nɔnɔɔ lɛ, na, pasɩɣlɩ sɩɖʋ nɔɔyʋ, ɛɛkɛ e-ɖoo pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, e-ɖoo ɛnʋ ɛɛkɛ lelu. Nɛ tɛtʋ taa ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ kaawɛɛ ɖɔɖɔ nɛ katɩŋɩɣ-ɩ. 13  Kɩbaɣlʋ na-ɩ lɛ, ɛ-tɔm labɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ nɛ eheyi-i se: “Yele wiu.” 14  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛñɔtɩnɩ sɩɖʋ taya nɛ etukuni-yɛ, nɛ mba paasɩɣlɩ-yɛ yɔ, pasɩŋ. Peeɖe ɛyɔɔdaa se: “Evebu ña, meheyiɣ-ŋ se ŋkʋyɩ!” 15  Nɛ sɩɖʋ kʋyɩ nɛ ɛpaɣzɩ yɔɔdʋʋ, nɛ Yesu cɛlɩ-ɩ e-ɖoo. 16  Nɛ sɔɔndʋ kpa pa-tɩŋa, nɛ papaɣzɩ Ɛsɔ sam nɛ pɔtɔŋ se: “Nayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ lɩ ɖɛ-hɛkʋ taa,” nɛ “Ɛsɔ kɛzɩ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɛ-samaɣ yɔɔ.” 17  Nɛ ɛ-yɔɔ tɔm tʋnɛ tɩyɛlɩ Yuudee kpeekpe taa nɛ egeetiye nɖɩ ɖɩcɔ peeɖe nɛ ɖɩta yɔ ɖi-kpeekpe ɖɩ-taa. 18  Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa kɛdɩ-ɩ tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa. 19  Ðɩnɛ ɛlɛ Yohanɛɛsɩ yaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ nɛ etiyi-wɛ Kɩbaɣlʋ cɔlɔ se pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ñɛkɛnɩ Weyi ɛkaɣ kɔm yɔ, yaa pɩwɛɛ se ɖɩɖaŋ nɔɔyʋ?” 20  Ɛyaa mba, patalɩ ɛ-cɔlɔ lɛ, pɔtɔ se: “Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ tiyi-ɖʋ ñɔ-cɔlɔ se ɖɩpɔzɩ-ŋ se: ‘Ñɛkɛnɩ Weyi ɛkaɣ kɔm yɔ, yaa pɩwɛɛ se ɖɩɖaŋ nɔɔyʋ?’” 21  Ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, ɛwaa ɛyaa sakɩyɛ kʋdɔmɩŋ, ɛwaa mba paawɛnɩ kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ nɛ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yɔ, nɛ eyele nɛ yʋlʋmaa sakɩyɛ ɛsa kuli. 22  Nɛ Yesu cosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Iwolo nɛ ɩkɛdɩ Yohanɛɛsɩ mbʋ ɩnawa nɛ ndʋ ɩnɩwa yɔ: Yʋlʋmaa naɣ lɛɛlɛɛyɔ, taɖɩyɛ tɩnaa ɖɔŋ, canasɩ yɔɔ cɛkɩ,* tandamaa nɩɣ, sɩɖaa feŋ, nɛ posusuu kʋñɔndɩnaa tɔm kɩbandʋ. 23  Koboyaɣ tʋ lɛ weyi ɛɛnaɣ mɔ-yɔɔ mbʋ pituuluu-i se ɛtɔlɩ yɔ.” 24  Ɛyaa mba Yohanɛɛsɩ tiyi-wɛ yɔ pɛɖɛwa lɛ, Yesu paɣzɩ ɛyaa samaɣ heyuu Yohanɛɛsɩ yɔɔ tɔm se: “Ɛbɛ ɩlɩ naʋ kañɩmbusuu taa? Kañɩŋgbayaɣ ŋga helim cɔzʋʋ-kɛ yɔ? 25  Ye mbʋ, ɛbɛ ɩlɩ naʋ? Abalʋ weyi esu tokonaa ɖɔfɩɩ* yɔ? Ɩna, mba posuu ñɩɣlɩm wondu nɛ pacakɩ leleŋ nɩʋ wezuu yɔ, awiya ɖɩsɩ taa pɛwɛɣ. 26  Ye mbʋ, ɛbɛ kpem ɩlɩ naʋ yɔ? Nayʋ nɔɔyʋ? Ɛɛɛ, meheyiɣ-mɩ se ɛcɛzɩ nayʋ pɩŋŋ. 27  Ɛ-tɔm pamawa se: ‘Na! Mentiyiɣ men-tiyiyu nɛ ɛɖɛ-ŋ nɔɔ,* nɛ ɛkaɣ ñɔɔzʋʋ ña-nʋmɔʋ ñɛ-ɛsɩndaa.’ 28  Meheyiɣ-mɩ se, mba halaa lʋlɩ-wɛ yɔ pa-taa lɛ, nɔɔyʋ tɩkɩlɩ Yohanɛɛsɩ, ɛlɛ weyi ɛkɛ cikpelu Ɛsɔ Kewiyaɣ taa yɔ, ɛkɩlɩ-ɩ.” 29  (Ɛyaa tɩŋa nɛ lambuu mʋyaa panɩ tɔm ndʋ lɛ, pɔyɔɔdɩ se Ɛsɔ wɛ siɣsiɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ peyeba nɛ Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ-wɛ lɩm. 30  Ɛlɛ Farɩsɩ mba nɛ mba paasɩm Paɣtʋ camɩyɛ yɔ pekizi lɔŋ weyi Ɛsɔ tasɩ-wɛ yɔ,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ patiyele nɛ Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩ-wɛ lɩm.) 31  “Ye mbʋ, mba mankpakɩɣ kpaɖʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɛyaa nɛ mɛnkɛdɩna, nɛ mba panɩɣzɩnaa? 32  Pɛwɛ ɛzɩ piya cikpesi nzɩ sɩcaɣ kɩyakʋ taa* nɛ sɩyaɣ ɖama nɛ sɩtɔŋ se: ‘Ðɩya-mɩ hɩlaɣ, ɛlɛ ɩtɩpaa; ɖɩcaɣ kʋñɔwiye, ɛlɛ itiwii’ yɔ. 33  Mbʋ ɖɔɖɔ, Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ kɔma nɛ ɛɛtɔkɩ kpɔnʋ nɛ ɛɛñɔʋ vɛɛ, ɛlɛ ɩtɔŋ se: ‘Ekem eleeu.’ 34  Ɛyʋ Pɩyalʋ ñɔkɔma lɛ, ɛtɔkɩ nɛ ɛñɔʋ, ɛlɛ ɩtɔŋ se: ‘Ɩna! Abalʋ ɛnɛ ɛkɛ hiluu tʋ nɛ vɛɛ ñɔyʋ, lambuu mʋyaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pa-taabalʋ!’ 35  Ɛlɛ lɔŋsɩnɖɛ piya* tɩŋa patɩlɩɣna se lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ siɣsiɣ.” 36  Nɛ Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛpɔzʋʋ-ɩ se ɛ nɛ ɩ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ. Peeɖe ɛsʋ Farɩsɩ tʋ ɛnʋ ɛ-ɖɩɣa taa nɛ ɛcaɣ taabɩlɩ yɔɔ. 37  Nɛ na, halʋ nɔɔyʋ weyi paasɩmɩ-ɩ tɛtʋ taa se ɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ yɔ, ɛnɩɩ se Yesu wɛ Farɩsɩ tʋ ɛnʋ ɛ-ɖɩɣa taa nɛ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ,* nɛ ɛkɔnɩ alɩbaatɩrɩ fiɣa nakɛyɛ ka-taa nɛ sɔzɩŋ num. 38  Ɛkɛzɩ ɛ-tɩ Yesu wayɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ lɛ, ewii nɛ ɛpaɣzɩ pɩyʋʋ ɛ-nɩŋgbanzɩ yɔɔ ɛ-ɛsɩtɛɣlɩm, nɛ ɛhɩzɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɛ-ñɔsɩ. Pɩtasɩ lɛ, ɛkpɛlɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ yɔɔ nɛ ɛpɩyɩ sɩ-yɔɔ sɔzɩŋ num. 39  Farɩsɩ tʋ weyi ɛya Yesu yɔ ɛna mbʋ lɛ, ɛpaɣzɩ yɔɔdʋʋ ɛ-taa e-ɖeke se: “Ye abalʋ ɛnɛ ɛɛkɛ nayʋ toovenim taa kɔyɔ, ɛɛsɩm mbʋ halʋ weyi etukuuni-i yɔ ɛkɛnaa yɔ, eeɖiɣzinaa se ɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ.” 40  Ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Siimɔɔ, mɛwɛnɩ tɔm natʋyʋ se meheyiɣ-ŋ.” Ɛlɛ kitini-i se: “Wɩlɩyʋ, yɔɔdɩ!” 41  “Abalaa naalɛ kaatɔɔ nɔɔyʋ kɩmɩyɛ; kʋɖʋm tɔɔ-ɩ kɩmɩyɛ dinaarɩwaa* 500, ɛlɛ lɛlʋ ñɔtɔɔ-ɩ kɩmɩyɛ dinaarɩwaa 50. 42  Nɛ pataawɛɛnɩ nabʋyʋ se pɛhɛyɩ-ɩ lɛ, ekpeɣ pa-naalɛ faaa. Ye mbʋ, pa-taa lɛ, akaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ nɛ pɩkɩlɩ?” 43  Siimɔɔ cosi nɛ ɛtɔ se: “Mamaɣzɩɣ se weyi ekpeɣ-i nɛ pɩkɩlɩ yɔ.” Eheyi-i se: “Ŋcosi camɩyɛ.” 44  Peeɖe ɛpɩsɩnɩ halʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ, nɛ eheyi Siimɔɔ se: “Ŋnaɣ halʋ ɛnɛ? Mansʋ ña-ɖɩɣa taa lɛ, ŋtɩha-m lɩm se mɔnkɔ ma-nɩŋgbanzɩ. Ɛlɛ halʋ ɛnɛ, ɛpɩyɩ ma-nɩŋgbanzɩ yɔɔ ɛ-ɛsɩtɛɣlɩm nɛ ɛhɩzɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɛ-ñɔsɩ. 45  Ŋtɩkpɛlɩ mɔ-yɔɔ, ɛlɛ halʋ ɛnɛ, kpaɣnɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ mansʋ cɩnɛ yɔ, etiyele ma-nɩŋgbanzɩ yɔɔ kpɛlʋʋ. 46  Ŋtɩpɩyɩ num ma-ñʋʋ taa, ɛlɛ halʋ ɛnɛ ɛpɩyɩ sɔzɩŋ num ma-nɩŋgbanzɩ yɔɔ. 47  Pʋyɔɔ lɛ, meheyiɣ-ŋ se paa ɛ-kɩwɛɛkɩm kaaɖɔ* ɛzɩma yɔ, pekpeɣ-i pʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlɩzɩ sɔɔlɩm sakɩyɛ nɛ ɛwɩlɩ. Ɛlɛ weyi pekpeɣu-i pazɩ yɔ, ɛsɔɔlʋʋ pazɩ.” 48  Ðɩnɛ ɛlɛ eheyi halʋ ɛnʋ se: “Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm.” 49  Mba pa nɛ ɩ paacaɣ taabɩlɩ yɔɔ yɔ, papaɣzɩ yɔɔdʋʋ pa-taa pe-ɖeke se: “Anɩ abalʋ ɛnɛ ɛkɛnaa nɛ halɩ ekpeɣu kɩwɛɛkɩm?” 50  Ɛlɛ eheyi halʋ se: “Ñe-tisuu yabɩ ña-ñʋʋ; wobini laŋhɛzɩyɛ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “canasɩ pɩsɩɣ kele kele.”
Yaa “esu wondu kɩbandʋ.”
Piye piye, “men-tiyiyu ñɛ-ɛsɩndaa.”
Yaa “pekizi nʋmɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ wɩlɩ-wɛ yɔ.”
Yaa “sɩcaɣ ɛyaa ɖigbeɣliye taa.”
Yaa “lɔŋsɩnɖɛ pee.”
Yaa “nɛ ɛcaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kaapaɣlɩ.”