Luka 6​:​1-49

  • Yesu, “Sabaatɩ Kɩbaɣlʋ” (1-5)

  • Ɛwa abalʋ weyi pɩcamɩ e-nesi yɔ (6-11)

  • Apostoloowaa 12 (12-16)

  • Yesu wɩlɩɣ tɔm nɛ ɛwaɣ kʋdɔmɩŋ (17-19)

  • Koboyaɣ tɩnaa nɛ mba pɩtɔɔ-wɛ yɔ (20-26)

  • Koyindinaa sɔɔlʋʋ (27-36)

  • Iyele lalaa tɔm hʋnʋʋ (37-42)

  • Patɩlɩɣ tɩʋ nɛ ki-pee (43-45)

  • Ðɩɣa ŋga pama-kɛ camɩyɛ yɔ; ɖɩɣa ŋga kɛfɛyɩnɩ tigiɖe kɩbanɖɛ yɔ (46-49)

6  Nɛ Yesu tɛzaɣ blee hayɩm nabʋyʋ taa sabaatɩ kɩyakʋ nakʋyʋ wiye, nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛɛ nɛ poloyuu blee ñʋŋ nɛ ponuutuu pee pe-nesi taa nɛ pɔtɔkɩ.  Ðɩnɛ ɛlɛ, Farɩsɩ mba nabɛyɛ tɔ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ mbʋ paɣtʋ tɩha nʋmɔʋ se pala Sabaatɩ wiye yɔ?”  Ɛlɛ Yesu kitini-wɛ se: “Wiɖiyi ɩtɩkalɩ mbʋ Daviid kaalaba alɩwaatʋ ndʋ ñɔɔsɩ wɩɣaɣ ɛ nɛ ɛyaa mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ?  Ɛzɩma ɛsʋ Ɛsɔ ɖɩɣa taa nɛ ɛmʋ kpɔnʋnaa mba pasɩɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ nɛ ɛtɔɔ, nɛ ɛha nabɛyɛ ɛyaa mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ, ŋgʋ paɣtʋ tɩha nɔɔyʋ nʋmɔʋ se ɛtɔɔ, ye pɩtɩkɛ cɔjɔnaa ɖeke yɔ?”  Peeɖe eheyi-wɛ se: “Ɛyʋ Pɩyalʋ kɛ Sabaatɩ Kɩbaɣlʋ.”  Sabaatɩ lɛɛkʋ wiye lɛ, ɛsʋʋ sinaagɔɔgɩ taa nɛ ɛpaɣzɩ tɔm wɩlʋʋ. Nɛ abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ peeɖe, pɩcamɩ e-nesi kɩbanzɩ.  Nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba wɛɛ nɛ pɔcɔŋnɩ Yesu pɩŋŋ se pana se ɛwaɣ-ɩ Sabaatɩ wiye, se pɩsa nɛ pehiɣ kawanaɣ nakɛyɛ nɛ pakʋ ɛ-tɔm.  Ɛlɛ ɛsɩm pa-lɩmaɣza mbʋ lɛ, eheyi abalʋ weyi pɩcamɩ e-nesi yɔ se: “Kʋyɩ nɛ ŋsɩŋ hɛkʋ taa.” Nɛ ɛkʋyɩ ɛsɩŋ pɛ-hɛkʋ taa.  Ðɩnɛ ɛlɛ, Yesu heyi-wɛ se: “Ɛyaa mɩ, mɔnpɔzʋʋ-mɩ se: Paɣtʋ ha nʋmɔʋ Sabaatɩ wiye se pala kɩbandʋ yaa kɩdɛkɛdɩm, paya wezuu* ñʋʋ yaa paɖɩzɩ-kʋ?” 10  Ɛcɔnɩ pa-tɩŋa kpɛɛɛ nɛ pɩtɛ lɛ, eheyi abalʋ ɛnʋ se: “Posi ñe-nesi.” Nɛ ɛlɛ la mbʋ, nɛ e-nesi waa. 11  Ɛlɛ pa-taa wɩɩ siŋŋ, nɛ papaɣzɩ ɖama yɔɔdɩnʋʋ se pana mbʋ papɩzɩɣ nɛ pala Yesu yɔ. 12  Kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nakʋyʋ wiye lɛ, ɛkpa pʋʋ yɔɔ se ɛtɩmɩ, nɛ ɛtɩmnɩ Ɛsɔ ɖoo pilim. 13  Nɛ tɛʋ fema lɛ, ɛyaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛ-cɔlɔ nɛ ɛlɩzɩ pa-taa 12, nɛ ɛyaa-wɛ se apostoloowaa: 14  Siimɔɔ weyi ɛya-ɩ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ yɔ nɛ e-neu* Andree, Yakubu, Yohanɛɛsɩ, Filiipu, Bartelemii, 15  Maatiyee, Tomaa, Alfee pɩyalʋ Yakubu, Siimɔɔ weyi paya-ɩ se “kpekpeka tʋ” yɔ, 16  Yakubu pɩyalʋ Yudaasɩ, nɛ Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ weyi ɛpɩsɩ agutaaku tʋ yɔ. 17  Nɛ ɛ nɛ wɛ petii nɛ pasɩŋ lone landamm ñɩnɖɛ naɖɩyɛ taa, nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ, ŋga kalɩnɩ Yuudee kpeekpe taa nɛ Yeruzalɛm nɛ Tiirɩ nɛ Siidɔɔ teŋgu nɔɔ ageeta taa yɔ, paakɔm peeɖe se panɩɩ ɛ-tɔm nɛ ɛwaa pa-kʋdɔmɩŋ. 18  Halɩ mba azuluma feziŋ cɛyaɣ-wɛ yɔ, ɛlaba nɛ pɔ-yɔɔ cɛ. 19  Nɛ ɛyaa tɩŋa kaawɛɛ nɛ pañɩnɩɣ se potukuni-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖoŋ lɩɣaɣnɩ ɛ-taa nɛ ɩlakɩ nɛ pa-tɩŋa pɔ-yɔɔ cɛkɩ. 20  Nɛ ɛkpazɩ ɛsa nɛ ɛcɔnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa, nɛ ɛpaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mɩ mba ɩkɛ kʋñɔndɩnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩtɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ. 21  “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mɩ mba ñɔɔsɩ wɩɣ-mɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩkaɣ haɣʋ. “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mɩ mba iwiɣ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩkaɣ woŋuu. 22  “Ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa paɖɩɣ-mɩ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ pɔɖɔɔnʋʋ-mɩ pɛ-hɛkʋ taa nɛ patʋʋ-mɩ nɛ pɛwɛɛkɩɣ mɩ-hɩɖɛ se ɩkɛ kañatʋ tɩnaa ɛyʋ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ. 23  Ɩwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye nɛ ɩmɛyɩ amɛya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩna, mɩ-kɩhɛyʋʋ paɣlɩ ɛsɔdaa; mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɔ-cɔzɔnaa lakaɣ nayaa. 24  “Ɛlɛ pɩtɔɔ-mɩ, mɩ mba ɩkɛ ñɩm tɩnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ iɖiɣni mʋʋ mɩ-laŋɩyɛ hɛzʋʋ tɩŋa. 25  “Pɩtɔɔ-mɩ, mɩ mba ɩhaɣ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñɔɔsɩ kaɣ-mɩ wɩʋ. “Pɩtɔɔ-mɩ, mɩ mba iɖiɣni woŋuu lɛɛlɛɛyɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩkaɣ wɛʋ kʋñɔwiye taa nɛ iwii. 26  “Pɩtɔɔ-mɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa tɩŋa yɔɔdʋʋ mɩ-yɔɔ tɔm kɩbandʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ pɔ-cɔzɔnaa kaalabɩ cɛtɩm nayaa. 27  “Ɛlɛ mɩ mba iɖiɣni welisuu yɔ, meheyiɣ-mɩ se: Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩsɔɔlɩ mi-koyindinaa, nɛ ɩla kɩbandʋ mba papaɖɩɣ-mɩ yɔ, 28  nɛ ɩwazɩ mba pɔlɔʋ mɩ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ yɔ, nɛ ɩtɩmɩ mba patʋʋ-mɩ yɔ pɔ-yɔɔ. 29  Ye nɔɔyʋ ɛcɛbɩ ña-lɩkpaɣzaɣ kʋɖʋmaɣ kadaŋa yɔ, kɛzɩ-ɩ ɖɔɖɔ lɩkpaɣzaɣ lɛɛka; nɛ ye nɔɔyʋ ɛmʋ ño-toko kɩtɩnʋʋ yɔ, taakizi-i cɛlʋʋ pɩ-tɛɛ toko. 30  Ha weyi ɛpɔzʋʋ-ŋ nabʋyʋ yɔ, nɛ weyi ɛmʋʋ ña-pʋyʋ yɔ taapɔzɩ-ɩ se ɛpɩsɩnɩ-ŋ pʋ. 31  “Pɩtasɩ lɛ, mbʋ ɩsɔɔlaa se ɛyaa ɩlabɩ-mɩ yɔ, ɩlabɩ-wɛ ɖɔɖɔ mbʋ. 32  “Ye ɩsɔɔlʋʋ mba pɔsɔɔlʋʋ-mɩ yɔ, samtʋ ndʋ ɩwɛna? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ halɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa sɔɔlʋʋ mba pɔsɔɔlʋʋ-wɛ yɔ. 33  Nɛ ye ɩlakɩ kɩbandʋ mba palakɩ-mɩ kɩbandʋ yɔ na, samtʋ ndʋ ɩwɛna? Halɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa ɖɔɖɔ lakɩ mbʋ. 34  Pɩtasɩ lɛ, ye ɩkɩndɩɣ* mba ɩtaɣ liu se pakaɣ-mɩ pɩsɩnʋʋ yɔ na, samtʋ ndʋ ɩwɛna? Halɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa kɩndɩɣ kɩwɛɛkɩm laɖaa se papɩsɩnɩ-wɛ pi-ɖeɖe ɖeyi ɖeyi. 35  Ɛlɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩsɔɔlɩ mi-koyindinaa nɛ ɩla kɩbandʋ nɛ ɩkɩndɩ ɛlɛ ɩtaaɖaŋ se papɩsɩnɩ-mɩ; nɛ mɩ-kɩhɛyʋʋ kaɣ paɣlʋʋ, nɛ ɩkaɣ kɛʋ Ɛsɔdaa Kɩlɩm pɩyalaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlakɩ kɩbandʋ mba pɛfɛyɩnɩ ɛsɩmɩyɛ yɔ nɛ kañatʋ tɩnaa. 36  Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩkɛ pʋtɔdɩyɛ nayaa, ɖɔɖɔ ɛzɩ mɩ-Caa kɛʋ pʋtɔdɩyɛ nayʋ yɔ. 37  “Pɩtasɩ lɛ, iyele lalaa tɔm hʋnʋʋ, nɛ paakaɣ-mɩ tɔm hʋnʋʋ; nɛ iyele lalaa tɔm kʋʋ, nɛ paakaɣ mɩ-tɔm kʋʋ. Ɩwɛɛ lalaa kpeɣu yɔɔ, nɛ pakaɣ-mɩ kpeɣu. 38  Ɩwɛɛ haʋ yɔɔ, nɛ pakaɣ-mɩ haʋ. Pakaɣ maɣzʋʋ camɩyɛ, petiti, peciɣdi, nɛ pɩwadɩ nɛ papɩyɩ mɩ-kabɩsɩ taa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩmaɣzʋʋ ŋgʋ ɩmaɣzɩɣnɩ lalaa yɔ, ŋgʋ pakaɣ-mɩ maɣzɩnʋʋ ɖɔɖɔ.” 39  Nɛ etuu-wɛ ɖɔɖɔ eduuye naɖɩyɛ nɛ ɛtɔ se: “Yʋlʋm pɩzɩɣ nɛ ɛwɩlɩ yʋlʋm nʋmɔʋ na? Pa-naalɛ paakaɣ tɔlʋʋ pɔʋ taa yaa we? 40  Tɔmkpɛlɩkɩyʋ tɩkɩlɩ ɛ-wɩlɩyʋ, ɛlɛ weyi pawɩlɩ-ɩ tɔm camɩyɛ yɔ, ɛkaɣ wɛʋ ɛzɩ ɛ-wɩlɩyʋ yɔ. 41  Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ ŋcɔŋnɩ kemaɣ ŋga kɛwɛ ño-koobu ɛsɩyɛ taa yɔ, ɛlɛ ŋŋnaɣ kpoŋgbolo ŋgʋ kɩwɛ ña-maɣmaɣ ñɛ-ɛsɩyɛ taa yɔ? 42  Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi ño-koobu se: ‘Koobu, sɩŋ nɛ malɩzɩ kemaɣ ŋga kɛwɛ ñɛ-ɛsɩyɛ taa yɔ,’ nɛ ŋŋnaɣ kpoŋgbolo ŋgʋ kɩwɛ ña-maɣmaɣ ñɛ-ɛsɩyɛ taa yɔ? Pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tʋ ña! Calɩnɩ lɩzʋʋ kpoŋgbolo ŋgʋ kɩwɛ ña-maɣmaɣ ñɛ-ɛsɩyɛ taa yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ ŋkaɣ naʋ kpayɩ kpayɩ ɛzɩma ŋlɩzɩ kemaɣ ŋga kɛwɛ ño-koobu ɛsɩyɛ taa yɔ. 43  “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩʋ kɩbaŋʋ ɛɛlʋlʋʋ pee kɩdɛkɛda, nɛ tɩʋ kɩdɛkɛdʋʋ ɛɛlʋlʋʋ pee kɩbana. 44  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa tɩʋ ŋgʋ lɛ, patɩlɩɣ-kʋ nɛ ki-pee. Paakoyuu fiigi pee sɔɔ tɩʋ yɔɔ, nɛ paakoyuu viiñi pee sɔɔ cɔkɔyɛ yɔɔ. 45  Ɛyʋ kɩbanʋ lɩzɩɣ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ ñɩm kɩbam mbʋ pɩwɛ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ pɩ-taa, ɛlɛ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ lɩzɩɣ ɛ-ñɩm kɩdɛkɛdɩm taa mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɔm ndʋ tisu ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ, ndʋ ɛ-nɔɔ yɔɔdʋʋ. 46  “Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ ɩyaɣ-m se ‘Kɩbaɣlʋ! Kɩbaɣlʋ!’ ɛlɛ ɩɩlakɩ ndʋ mɔyɔɔdʋʋ yɔ? 47  Weyi ɛkɔŋ mɔn-cɔlɔ nɛ ewelisiɣ tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ yɔ nɛ ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, mawɩlɩɣ-mɩ weyi ɛnɩɣzɩnaa yɔ: 48  Ɛwɛ ɛzɩ abalʋ weyi ɛcaɣ maʋ ɖɩɣa nɛ ehuyi nɛ pilimi nɛ ɛsɩɩ tigiɖe kaaʋ yɔɔ yɔ. Nɛ tɛʋ sɔsɔʋ nɩwa lɛ, pɔɔ su nɛ lɩm wadɩ nɛ pɩma ɖɩɣa ŋga ɖoŋ, ɛlɛ pɩfɛyɩ ɖoŋ siŋŋ se pɩñamsɩ ɖɩɣa ŋga, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pama-kɛ camɩyɛ. 49  Ɛlɛ, weyi ewelisiɣ mɔn-tɔm nɛ ɛɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛwɛ ɛzɩ abalʋ weyi ɛma ɖɩɣa tataa nɛ ɛtɩsɩɩ tigiɖe yɔ. Nɛ pɔɔ su nɛ lɩm wadɩ nɛ pɩma ɖɩɣa ŋga ɖoŋ, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ kɔtɔlɩ nɛ kɔyɔkɩ ka-tɩŋa.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “kalɩzaɣ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Pɩyɛɛrɩ nɛ Andree pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Pʋ-tɔbʋʋ se ɩkɩndɩɣ ɛlɛ ɩɩpɔzʋʋ kɛzɛɣa.