Luka 5​:​1-39

  • Ɛlabɩ maamaaci lakasɩ nɛ pakpa kpakpasɩ; kajalaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa (1-11)

  • Ɛlaba nɛ canaɣ nakɛyɛ yɔɔ cɛ (12-16)

  • Yesu laba nɛ kaakalaɣ nakɛyɛ yɔɔ cɛ (17-26)

  • Yesu yaɣ Leevi (27-32)

  • Nɔɔ hɔkʋʋ yɔɔ tɔm pɔzʋʋ (33-39)

5  Kɩyakʋ nakʋyʋ Yesu kaasɩŋ Jeneezaarɛɛtɩ lɩŋgamʋʋ* cɔlɔ nɛ ɛyaa samaɣ wɛɛ kañɩkɩɣ-ɩ nɛ kewelisiɣ Ɛsɔ tɔm.  Nɛ ɛna kpɩyɩŋ naalɛ pasɩ-ɩ lɩŋgamʋʋ kidiiliŋ yɔɔ, ɛlɛ kpakpasɩ kpayaa kaatiba nɛ pañalɩɣ pe-piyiŋ.  Nɛ ɛkpa ɩ-taa kʋɖʋmʋʋ taa, ŋgʋ kɩɩkɛ Siimɔɔ ñɩŋgʋ yɔ, nɛ eheyi-i se ɛsaa nɛ eposini tɛtʋ pazɩ. Nɛ ɛcaɣ kpɩyʋʋ ŋgʋ kɩ-taa, nɛ ɛpaɣzɩ ɛyaa samaɣ tɔm wɩlʋʋ.  Ɛtɛm yɔɔdʋʋ lɛ, eheyi Siimɔɔ se: “Saa nɛ ŋwolo ɖenɖe pilimaa yɔ, nɛ ɩlɔ mi-piyiŋ nɛ ɩkpa kpakpasɩ.”  Ɛlɛ Siimɔɔ cosi-i nɛ ɛtɔ se: “Wɩlɩyʋ, ɖɩlabɩ kʋñɔŋ ɖoo tɩŋa nɛ ɖɩtɩkpa nabʋyʋ; ɛlɛ ñɔ-tɔm yɔɔ lɛ, mɔlɔʋ piyiŋ.”  Nɛ palabɩ mbʋ lɛ, pakpa kpakpasɩ sakɩyɛ. Nɛ pe-piyiŋ paɣzɩ cɩyʋʋ.  Peeɖe pahadɩ pa-taabalaa nesi kpɩyʋʋ lɛɛkʋ taa se pɔkɔɔ nɛ pasɩnɩ-wɛ, nɛ pɔkɔɔ palazɩ kpakpasɩ nɛ pisu kpɩyɩŋ ɛnɩ ɩ-naalɛ ɩ-taa, nɛ ɩpaɣzɩ lɩm tɛɛ sʋʋ.  Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ na mbʋ lɛ, eluŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ Yesu tɛɛ, nɛ eheyi-i se: “Posi ña-tɩ nɛ m, Kɩbaɣlʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛnkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ.”  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ nɛ mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ, pɩɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ nɛ kpakpasɩ nzɩ pakpawa yɔ, 10  nɛ mbʋ ɖɔɖɔ pɩɩɖɩɣzɩ Zebedee pɩyalaa, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ, mba pa nɛ Siimɔɔ palakaɣ tʋmɩyɛ yɔ. Ɛlɛ Yesu heyi Siimɔɔ se: “Yele sɔɔndʋ seu. Pɩkpaɣʋnɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɛyaa ŋkaɣ kpaʋ nɛ pɛ-ɛsa.” 11  Nɛ papɩsɩnɩ kpɩyɩŋ kidiiliŋ yɔɔ nɛ peyele pɩtɩŋa nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ. 12  Kɩyakʋ lɛɛkʋ ɛɛwɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa natʋyʋ taa lɛ, na, canatʋ kʋdɔŋ kaasʋ abalʋ nɔɔyʋ pɩŋŋ! Ɛna Yesu lɛ, eluŋ nɛ etendi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye ŋsɔɔlaa yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ mɔ-yɔɔ cɛ.”* 13  Peeɖe esezi e-nesi nɛ etukuni-i nɛ ɛtɔ se: “Mɔnsɔɔlaa! Ñɔ-yɔɔ ɛcɛ.”* Kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛ-canatʋ mʋʋ. 14  Nɛ ɛka abalʋ ɛnʋ ɛ-ñʋʋ taa se etaaheyi nɔɔyʋ. Eheyi-i se: “Wolo nɛ ŋwɩlɩ ña-tɩ cɔjɔ, nɛ ŋha haɖɛ ɛzɩ Moyizi kaaɖʋʋ se canaɣ ŋga kɔ-yɔɔ cɛba* yɔ kaha yɔ, nɛ pɩkɛnɩ cɔjɔnaa aseɣɖe.” 15  Ɛlɛ ɛ-yɔɔ tɔm wɛɛ nɛ tɩtɛzɩɣ yɛlʋʋ paa le, nɛ ɛyaa samasɩ sakɩyɛ kpeɣliɣ se siwelisini-i nɛ ɛwaa sɩ-kʋdɔmɩŋ. 16  Ɛlɛ, ewokaɣ lona wena a-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ ɖoŋ ɖoŋ se ɛtɩmɩ. 17  Kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nakʋyʋ wiye, Yesu wɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm lɛ, Farɩsɩ mba nɛ Paɣtʋ wɩlɩyaa mba paalɩnɩ Galilee nɛ Yuudee pɛ-tɛtʋ cikpetu tɩŋa taa nɛ Yeruzalɛm nɛ pɔkɔɔ yɔ paacaɣ peeɖe; nɛ Yehowa* ɖoŋ kaawɛ ɛ-yɔɔ se ɛwaa kʋdɔndɩnaa. 18  Nɛ abalaa nabɛyɛ kɔnɩ abalʋ nɔɔyʋ taya yɔɔ, ɛɛkɛ kaakalaɣ, nɛ pɛwɛɛ pañakɩ pana se pasʋnɩ-ɩ nɛ pasɩɩ-ɩ Yesu ɛsɩndaa. 19  Pataapɩzɩɣ se pasʋnɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa samaɣ kaañɩɣaa, pʋyɔɔ pakpa kuduyuu ñʋʋ taa, patʋlɩ pɔʋ nɛ petisi taya wena a-yɔɔ paahɩzɩ-ɩ yɔ, ɛyaa mba paawɛ Yesu ɛsɩndaa yɔ pɛ-hɛkʋ taa. 20  Ɛna pe-tisuu lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Abalʋ ña, pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm.” 21  Nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba papaɣzɩ ɖama yɔɔdɩnʋʋ nɛ pɔtɔŋ se: “Anɩ ɛyʋ ɛnɛ ɛkɛnaa nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ? Apɩzɩɣ nɛ ekpeɣ kɩwɛɛkɩm ye pɩtɩkɛ Ɛsɔ ɖeke koŋ?” 22  Ɛlɛ Yesu ɖiɣzini pa-lɩmaɣza lɛ, ɛtɔ se: “Tɔm ndʋ ɩwɛɛ nɛ ɩmaɣzɩɣ mɩ-laŋa taa? 23  Ɛbɛ wɛ kɛlɛʋ nɛ pɩkɩlɩ, pɔtɔ se: ‘Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm,’ yaa pɔtɔ se: ‘Kʋyɩ nɛ ŋɖɔ’? 24  Ɛlɛ pɩsa nɛ ɩtɩlɩ se ɛyʋ Pɩyalʋ wɛnɩ ɖoŋ tɛtʋ yɔɔ se ekpeɣ kɩwɛɛkɩm lɛ,—” eheyi kaakalaɣ ŋga se: “Meheyiɣ-ŋ se: Kʋyɩ, kpaɣ ña-taya nɛ ŋkpe ñɛ-tɛ.” 25  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛkʋyɩ pɛ-ɛsɩndaa, nɛ ɛkpaɣ ɛ-taya nɛ ekpe ɛ-tɛ, eɖiɣni Ɛsɔ sam. 26  Ðɩnɛ ɛlɛ pɩɖɩɣzɩ ɛyaa tɩŋa siŋŋ, nɛ papaɣzɩ Ɛsɔ sam, nɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɔtɔŋ se: “Sɔnɔ ɖɩna maamaaci lakasɩ kpem!” 27  Pʋwayɩ lɛ, ɛlɩɩ nɛ ɛna lambuu mʋyʋ nɔɔyʋ payaɣ-ɩ se Leevi, ɛcaɣ lambuu ɖɩmʋyɛ, nɛ eheyi-i se: “Pɩsɩ ma-wayɩ tɩŋɩyʋ.” 28  Nɛ eyele pɩtɩŋa, nɛ ɛkʋyɩ nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ. 29  Nɛ Leevi la kazandʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ ɛ-ɖɩɣa taa nɛ ɛyaa Yesu, nɛ pa nɛ lambuu mʋyaa sakɩyɛ nɛ ɛyaa lalaa pɛwɛɛ nɛ pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ.* 30  Peeɖe Farɩsɩ mba nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa papaɣzɩ miduu pɔ-mɔɔŋ tɛɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa, nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛbɛ yɔɔ mɩ nɛ lambuu mʋyaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa ɩkpɛndɩɣ nɛ ɩtɔkɩ nɛ ɩñɔʋ?” 31  Yesu cosi-wɛ se: “Ɛyaa mba pɛwɛnɩ pa-alaafɩya yɔ, pɩtɩkɛ mba pɩpɔzʋʋ ɖɔkɔtɔ, ɛlɛ mba pɩwɩɣ-wɛ yɔ mba pɩpɔzʋʋ ɖɔkɔtɔ. 32  Pɩtɩkɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mɔnkɔm yaʋ, ɛlɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa mɔnkɔm yaʋ se pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ.” 33  Peheyi-i se: “Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa hɔkʋʋ nɔɔ ɖoŋ ɖoŋ nɛ patɩmɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ petendiɣ-i, nɛ Farɩsɩ mba tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖɔɖɔ lakɩ mbʋ, ɛlɛ ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɔkɩ nɛ pɔñɔʋ.” 34  Yesu kitini-wɛ se: “Ɩɩpɩzɩɣ nɛ iheyi asɛyʋ walʋ taabalaa se pɔhɔkɩ nɔɔ alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋ walʋ wɛ pɔ-cɔlɔ yɔ, yaa we? 35  Ɛlɛ kɩyakɩŋ kaɣ kɔm nɛ toovenim taa lɛ pakaɣ kʋsʋʋ asɛyʋ walʋ pɔ-cɔlɔ; ɖɩnɛ ɛlɛ, pakaɣ nɔɔ hɔkʋʋ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa.” 36  Etuu-wɛ ɖɔɖɔ eduuye naɖɩyɛ se: “Nɔɔyʋ ɛɛsɛtɩɣ toko kɩfalʋʋ hɔɔlaɣ nɛ ɛtɔ toko kɩtɩnʋʋ ŋgʋ kɩpɩnaa yɔ kɩ-yɔɔ. Ye ɛlabɩ mbʋ yɔ, hɔɔlaɣ kɩfalaɣ kpɛzɩɣ, nɛ kaamʋʋnɩ toko kɩbɩnʋʋ. 37  Pɩtasɩ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛɖʋʋ vɛɛ kɩfalʋʋ tɔnɛ kokola* kɩbɩna taa. Ye ɛlabɩ mbʋ yɔ, vɛɛ kɩfalʋʋ kaɣ labʋ nɛ tɔnɛ kokola ya nɛ vɛɛ kpe tataa nɛ tɔnɛ kokola wɛɛkɩ. 38  Ɛlɛ pɩwɛɛ se paɖʋ vɛɛ kɩfalʋʋ tɔnɛ kokola kɩfana taa. 39  Nɔɔyʋ ɛɛñɔʋ vɛɛ kɩbɩnʋʋ nɛ ɛtɛ ɛsɔɔlɩ kɩfalʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɔŋ se: ‘Kɩbɩnʋʋ wɛ ɖeu.’”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se Galilee Teŋgu.
Piye piye, “nɛ mɛwɛɛ kele kele.”
Piye piye, “Wɛɛ kele kele.”
Yaa “ŋga kapɩsɩ kele kele.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pacaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.