Luka 4​:​1-44

  • Eleeu takɩɣ Yesu (1-13)

  • Yesu paɣzɩ tɔm susuu Galilee (14, 15)

  • Pɔlɔ Yesu Nazarɛɛtɩ (16-30)

  • Ɛwɛ sinaagɔɔgɩ taa Kapɛrɩnawum (31-37)

  • Ɛlaba nɛ Siimɔɔ yɔsɔ nɛ kʋdɔndɩnaa lalaa yɔɔ cɛ (38-41)

  • Ɛyaa samaɣ na Yesu lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ (42-44)

4  Nɛ fezuu kiɖeɖeu su Yesu taa ɖo lɛ, ɛlɩɩnɩ Yɔɔrdaŋ nɛ ɛkɔɔ, nɛ fezuu woni-i lona ndɩ ndɩ taa kañɩmbusuu taa  kɩyakɩŋ 40 nɛ Eleeu takɩ-ɩ. Nɛ ɛtɩtɔɔ nabʋyʋ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa, nɛ ɩkɔm nɛ ɩtɛ lɛ, ñɔɔsɩ wɩɩ-ɩ.  Ðɩnɛ ɛlɛ Eleeu heyi-i se: “Ye ŋkɛ Ɛsɔ pɩyalʋ yɔ, heyi pɩyɛ ɖɩnɛ se ɖɩpɩsɩ kpɔnʋ.”  Ɛlɛ Yesu cosi-i se: “Pamawa se: ‘Pɩtɩkɛ kpɔnʋ ɖeke yekina se ɛyʋ ɛwɛɛ wezuu.’”  Nɛ Eleeu kpazɩ-ɩ lone nɖɩ ɖɩkʋyaa yɔ ɖɩ-taa nɛ ɛwɩlɩ-ɩ tɛtʋ yɔɔ kewiyisi tɩŋa alɩwaatʋ pazɩ taa.  Nɛ Eleeu heyi-i se: “Mankaɣ-ŋ haʋ ɖoŋ ɛnɩ ɩ-tɩŋa nɛ ɩ-samtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paɖʋzɩ-ɩ me-nesi tɛɛ, nɛ mahaɣ-ɩ weyi mɔnsɔɔlaa yɔ.  Pʋyɔɔ lɛ, ye ŋluŋ mɛn-tɛɛ nɛ ŋsɛ-m kɔyɔ, pɩtɩŋa pɩkaɣ pɩsʋʋ ña-pʋyʋ.”  Yesu cosi-i nɛ ɛtɔ se: “Pamawa se: ‘Yehowa* ñɛ-Ɛsɔ pɩwɛɛ se ŋsɛɛ, nɛ e-ɖeke koŋ pɩwɛɛ se ŋla tʋmɩyɛ kiɖeɖee.’”  Pʋwayɩ lɛ, Eleeu woni-i Yeruzalɛm nɛ ɛkpazɩ-ɩ templo ñʋʋ taa* nɛ eheyi-i se: “Ye ŋkɛ Ɛsɔ pɩyalʋ yɔ, kʋyɩnɩ cɩnɛ nɛ ŋmaa tataa, 10  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: ‘Ɛkaɣ ɖʋʋ e-tiyiyaa paɣtʋ ñɔ-yɔɔ, se pakandɩyɩ ñɔ-yɔɔ,’ 11  nɛ ‘Pakaɣ-ŋ ɖɔkʋʋ pe-nesi tɛɛ se kaaʋ nakʋyʋ etaatuuli ña-nɩŋgbaŋaɣ.’” 12  Yesu cosi-i nɛ ɛtɔ se: “Pɔyɔɔdaa se: ‘Pɩtɩpɔzɩ se ŋtakɩ Yehowa* ñɛ-Ɛsɔ.’” 13  Nɛ Eleeu tɛm takɩm mbʋ pɩ-tɩŋa kɔnʋʋ ɛ-yɔɔ lɛ, ɛɖɛɛ nɛ eyebi-i se ɛɛpɩsɩ alɩwaatʋ kɩbandʋ lɛɛtʋ yɔɔ. 14  Nɛ Yesu pɩsɩ Galilee fezuu ɖoŋ taa. Nɛ pɔyɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ tɔm kɩbandʋ peeɖe ageeta tɩŋa taa. 15  Pɩtasɩ lɛ, ɛpaɣzɩ tɔm wɩlʋʋ pɛ-tɛ sinaagɔɔgɩwaa taa, nɛ ɛyaa tɩŋa saŋɩ-ɩ. 16  Nɛ ewolo Nazarɛɛtɩ, ɖenɖe ɛcaɣaa nɛ ɛpaɣlɩ yɔ, nɛ ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ Sabaatɩ wiye yɔ, ɛsʋʋ sinaagɔɔgɩ taa nɛ ɛkʋyɩ ɛsɩŋ se ɛkalɩ tɔm. 17  Peeɖe pɛcɛlɩ-ɩ nayʋ Izaayii takayaɣ kikpiyaɣ, nɛ ekuli-kɛ nɛ ɛna ɖenɖe pamawa se: 18  “Yehowa* fezuu wɛ mɔ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛta-m num se monsusi tɔm kɩbandʋ kʋñɔndɩnaa. Etiyi-m se monsusi yomaa se pɛwɛ pa-tɩ yɔɔ, nɛ yʋlʋmaa se pɛ-ɛsa kulaa, nɛ moholi mba ponuutuu-wɛ yɔ, 19  se monsusi Yehowa* kʋjɔʋ pɩnaɣ.” 20  Ɛtɛma lɛ, ekpiyi takayaɣ nɛ ɛpɩsɩnɩ-kɛ nɛ ɛcɛlɩ lɩmɖʋyʋ, nɛ ɛcaɣ; nɛ mba payɩ paawɛ sinaagɔɔgɩ taa yɔ, papamɩ-ɩ nɛ ɛsa. 21  Nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ heyuu se: “Mayaɣ kanɛ, ka-taa tɔm ndʋ ɩnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, sɔnɔ tɩlaba.” 22  Nɛ pa-tɩŋa papaɣzɩ aseɣɖe kɩbanɖɛ lɩzʋʋ ɛ-yɔɔ, nɛ leleŋ tɔm ndʋ tɩlɩɣaɣ ɛ-nɔɔ taa yɔ, tɩlakɩ-wɛ piti nɛ pɛwɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Pɩtɩkɛ Yosɛɛfʋ pɩyalʋ lɛ?” 23  Ðɩnɛ ɛlɛ, eheyi-wɛ se: “Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɩkaɣ-m tuuu eduuye ɖɩnɛ: ‘Ðɔkɔtɔ, waa ña-maɣmaɣ ña-tɩ. La ɖɔɖɔ ñɛ-tɛtʋ taa mbʋ ɖɩnɩwa se ŋlabɩ Kapɛrɩnawum yɔ.’” 24  Peeɖe eheyi-wɛ se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se paamʋʋ nayʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɛtʋ taa. 25  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ toovenim se: Lelaa sakɩyɛ kaawɛ Izrayɛɛlɩ, Eliya kɩyakɩŋ taa alɩwaatʋ ndʋ tɛʋ tɩnɩɩ pɩnzɩ naadozo nɛ fenasɩ loɖo, nɛ ñɔɔsɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ lɩɩ ɛjaɖɛ tɩŋa taa yɔ. 26  Paa mbʋ yɔ petitiyi Eliya halaa mba pa-taa nɔɔyʋ cɔlɔ, ɛlɛ lelu weyi ɛɛwɛ Sarfaatɩ, Siidɔɔ ɛjaɖɛ taa yɔ, e-ɖeke ɛ-cɔlɔ petiyi-i. 27  Pɩtasɩ lɛ, canasɩ sakɩyɛ kaawɛ Izrayɛɛlɩ, nayʋ Eliizee alɩwaatʋ taa; paa mbʋ yɔ patɩwaa sɩ-taa nakɛyɛ canatʋ,* ɛlɛ Siirii tʋ Namaanɩ ɖeke pawawa.” 28  Nɛ mba payɩ paawɛ sinaagɔɔgɩ taa nɛ panɩɩ tɔm ndʋ yɔ, pɩwɩzɩ-wɛ siŋŋ, 29  nɛ pakʋyɩ nɛ potuyi-i lɛɛ lɛɛ nɛ powoni-i pʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pama pɛ-tɛtʋ yɔ kɩ-ñʋʋ taa se potuzi-i nɛ pɛpɛɖɩ kajalaŋa taa. 30  Ɛlɛ ɛtɩŋnɩ pɛ-hɛkʋ taa nɛ ɛkpaɣ ɛ-nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɛ. 31  Nɛ etii Kapɛrɩnawum, Galilee tɛtʋ natʋyʋ taa. Nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ tɔm Sabaatɩ wiye, 32  nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ nɛ ɛzɩma ɛwɩlaɣ tɔm yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyɔɔdaɣnɩ-wɛ ɛzɩ ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ yɔ. 33  Nɛ abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ sinaagɔɔgɩ taa peeɖe, ekem eleeu nɔɔyʋ, azuluma fezuu nakʋyʋ, nɛ ɛma kubuka sɔsɔɔ se: 34  “Owu! Ða nɛ ŋ suwe, Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ? Ŋkɔm se ŋɖɩzɩ-ɖʋ yaa we? Mansɩm weyi ŋkɛnɩ ɖeyi ɖeyi yɔ, ŋkɛ Ɛsɔ tɛ Kiɖeɖeu.” 35  Ɛlɛ Yesu kalɩ fezuu ŋgʋ nɛ ɛtɔ se: “Su lɔŋ nɛ ŋlɩɩ ɛ-taa.” Nɛ eleeu ɛnʋ, ɛkɛzɩ abalʋ ɛnʋ nɛ ɛyaɣnɩ tɛtʋ pɛ-hɛkʋ taa lɛ, ɛlɩɩ ɛ-taa, nɛ ɛtɩlabɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ. 36  Pana mbʋ lɛ, pɩɖɩɣzɩ pa-tɩŋa nɛ papaɣzɩ heyuu ɖama se: “Tɔm ndʋ lɛ mbʋ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛnɩ ɖoŋ nɛ ɛñazɩɣ azuluma feziŋ nɛ ɩlɩɣ!” 37  Nɛ ɛ-tɔm wɛɛ nɛ tɩyɛlɩɣ peeɖe ageeta hɔɔlɩŋ tɩŋa taa. 38  Ɛlɩnɩ sinaagɔɔgɩ taa lɛ, ewolo ɛsʋʋ Siimɔɔ ɖɩɣa taa. Nɛ kɩnamɩyɛ kaakpa Siimɔɔ yɔsɔ siŋŋ, nɛ pɔpɔzɩ Yesu se ɛsɩnɩ-ɩ. 39  Peeɖe Yesu kʋyaa nɛ eluzi ɛ-tɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛkalɩ kɩnamɩyɛ, nɛ ɛ-kɩnamɩyɛ cɛ. Kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛlɛ kʋyɩ nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ lɩm ɖʋʋ. 40  Ɛlɛ wɩsɩ ɖʋwa lɛ, mba payɩ paawɛnɩ kʋdɔndɩnaa ndɩ ndɩ yɔ, pɔkɔnɩ-ɩ wɛ. Nɛ ɛtɩnɩ e-nesi pa-taa paa weyi lɛ ɛ-yɔɔ nɛ ɛla nɛ pɔ-yɔɔ cɛ. 41  Aleewaa ɖɔɖɔ lɩ ɛyaa sakɩyɛ taa, nɛ pamakɩ kubusi nɛ pɔtɔŋ se: “Ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.” Ɛlɛ ɛkalɩɣ-wɛ, nɛ ɛtaahaɣ-wɛ nʋmɔʋ se pɔyɔɔdɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paasɩmɩ-ɩ se ɛkɛ Krɩstʋ. 42  Nɛ tɛʋ fema lɛ, ɛkʋyɩ nɛ ewolo lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ. Ɛlɛ, ɛyaa samaɣ paɣzɩ-ɩ ñɩnʋʋ nɛ pɔkɔɔ ɖenɖe ɛɛwɛɛ yɔ, nɛ pañɩnaɣ se ɛcaɣ pɔ-cɔlɔ nɛ ɛtaaɖɛɛ. 43  Ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se monsusi Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tɛtʋ lɛɛtʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pʋyɔɔ petiyi-m.” 44  Peeɖe ewobi pɩ-yɔɔ nɛ esusuu tɔm Yuudee sinaagɔɔgɩwaa taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛkpazɩ-ɩ koloŋa ŋga kɛwɛ templo ñʋʋ taa yɔ kɔ-yɔɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pɩsɩnɩ kele kele.”