Luka 3​:​1-38

  • Yohanɛɛsɩ tʋmɩyɛ ɖɩbazɩyɛ (1, 2)

  • Yohanɛɛsɩ susuu lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm (3-20)

  • Yesu lɩm mɩyɩsʋʋ (21, 22)

  • Yesu Krɩstʋ liɖe yɔɔ tɔm (23-38)

3  Tiibɛɛrɩ Sezaarɩ kewiyitu tɔɔʋ pɩnaɣ 15 ñɩŋga taa, alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔnsɩ Pilaatɩ kaakɛ Yuudee komina ñʋʋdʋ, nɛ Eroodi* kɛ Galilee egeetiye ñʋʋdʋ, nɛ ɛ-ɖalʋ Filiipu ñɛkɛ Ituuree nɛ Trakonitiidi ageeta ñʋʋdʋ, nɛ Lisaniyaasɩ ñɛkɛ Abiilɛɛnɩ egeetiye ñʋʋdʋ,  cɔjɔnaa ñʋʋdʋ Ana nɛ Kayifu pa-kɩyakɩŋ taa yɔ, Ɛsɔ tɔm talɩ Zakarii pɩyalʋ Yohanɛɛsɩ kañɩmbusuu taa.  Nɛ ewolo egeetiye nɖɩ ɖɩcɔ Yɔɔrdaŋ nɛ ɖɩta yɔ ɖɩ-tɩŋa ɖɩ-taa, nɛ esusuu lɩm mɩyɩsʋʋ mbʋ pɩkɛ kɩwɛɛkɩm yɔɔ kpiɖuu nɛ kɩwɛɛkɩm kpeɣu yʋsaɣ yɔ,  ɛzɩ pamaʋ nayʋ Izaayii takayaɣ taa yɔ se: “Nɔɔyʋ ɖiɣni mabʋ kubusi kañɩmbusuu taa se: ‘Ɩñɔɔzɩ Yehowa* nʋmɔʋ! Ɩla nɛ ɛ-nʋmɔŋ tʋʋzɩ.  Pɩwɛɛ se posuyi paa kajalaŋa ŋga, nɛ pɔyɔlɩ paa pʋʋ ŋgʋ nɛ paa piyaɣ ŋga nɛ pɛwɛɛ landamm; pɩwɛɛ se nʋmɔŋ weyi ikotaa yɔ, ɩtʋʋzɩ; nɛ nʋmɔŋ weyi ɩwɛ ñakʋ ñakʋ yɔ, ɩpɩsɩ lɛzɛ lɛzɛ;  nɛ tomnasɩ tɩŋa* kaɣ naʋ Ɛsɔ tɛ ñʋʋ yabɩtʋ.’”*  Nɛ ɛpaɣzɩ heyuu ɛyaa samaɣ ŋga kɔkɔŋaɣ se ɛmɩyɩsɩ-kɛ lɩm yɔ se: “Cakpadanaa piya mɩ, atasɩ-mɩ lɔŋ se ise pana wena akɔŋ yɔ?  Ye mbʋ, ɩlʋlɩ pee wena awɩlɩɣ se ikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ. Ɩtaapaɣzɩ maɣzʋʋ mɩ-taa se: ‘Ða-caa lɛ Abraham.’ Mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ se Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛlɩzɩ Abraham piya nɛ pɛɛ anɛ yɔ, a-taa.  Toovenim taa lɛ, laɖɩyɛ tɛm wɛʋ tɩŋ lila yɔɔ. Ye mbʋ, tɩʋ ŋgʋ kɩɩlʋlʋʋ pee kɩbana yɔ, pakaɣ-kʋ sɛtʋʋ nɛ pɛpɛɖɩ miŋ taa.” 10  Nɛ ɛyaa samaɣ wɛɛ nɛ kɔpɔzʋʋ-ɩ se: “Ye mbʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla?” 11  Ecosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ tokonaa naalɛ yɔ,* ɛ nɛ weyi ɛfɛyɩna yɔ, patayɩ, nɛ weyi ɛwɛnɩ nabʋyʋ se ɛtɔkɩ yɔ, ɛla mbʋ ɖɔɖɔ.” 12  Halɩ lambuu mʋyaa kɔɔ se ɛmɩyɩsɩ-wɛ lɩm, nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Wɩlɩyʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla?” 13  Ecosi-wɛ se: “Ɩtaapɔzɩ* nabʋyʋ nɛ pɩcɛzɩ mbʋ paɖʋwa se pɛhɛyɩ yɔ.” 14  Pɩtasɩ lɛ, mba paawɛ sɔɔjatʋ tʋmɩyɛ taa yɔ, pɛwɛɛ nɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ se: “Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla?” Nɛ ecosi-wɛ se: “Ɩtaala nɔɔyʋ ñaŋ* yaa ɩtaacɛtɩnɩ nɔɔyʋ taa, ɛlɛ mi-liu ɛsɩbɩnɩ mbʋ pahaɣ-mɩ* yɔ.” 15  Nɛ ɛyaa samaɣ kaawɛ ɖaŋʋʋ yɔɔ nɛ pa-tɩŋa pamaɣzɩɣ Yohanɛɛsɩ yɔɔ pa-laŋa taa nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛzʋnɔ, pɩtɩkɛ ɛnʋ kɛnɩ Krɩstʋ?” 16  Yohanɛɛsɩ cosi pa-tɩŋa nɛ ɛtɔ se: “Ma lɛ, lɩm taa mamɩyɩsɩɣ-mɩ, ɛlɛ weyi ɛkɩlɩ-m ɖoŋ yɔ ɛkɔŋ, nɛ mantɩmʋna se mɛhɛɖɩ ɛ-naataŋgbala tɔnzɩ. Ɛkaɣ-mɩ mɩyɩsʋʋ fezuu kiɖeɖeu taa nɛ miŋ taa. 17  Ɛɖɔkɩ wonuu ŋgʋ ɛfalɩɣna yɔ e-nesi taa se ɛhazɩ taɣ ŋga ka-taa ɛmakɩ tɔɔnaɣ yɔ cɩɖɩ cɩɖɩ, nɛ ekpeɣli blee e-kpou taa, ɛlɛ lɔtʋ yɔ ɛkaɣ-tʋ ñaɣzʋʋ miŋ weyi paapɩzɩɣ nɛ paɖɩzɩ yɔ ɩ-taa.” 18  Ɛtasɩ ɛyaa seɣtuu hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa, nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ esusi-wɛ tɔm kɩbandʋ. 19  Ɛlɛ ɛzɩma Yohanɛɛsɩ kalaɣ Eroodi weyi ɛɛkɛ egeetiye ñʋʋdʋ ɛ-ɖalʋ halʋ Eroodiyaadɩ yɔɔ nɛ kañatʋ lakasɩ lɛɛsɩ sakɩyɛ nzɩ Eroodi laba yɔ sɩ-yɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, 20  Eroodi tasɩ labʋ pʋnɛ nɛ ɛsɔzɩ lakasɩ nzɩ sɩ-tɩŋa sɩ-yɔɔ: Ɛkpa Yohanɛɛsɩ nɛ ɛɖʋ-ɩ salaka. 21  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ ɛyaa samaɣ tɩŋa lɩm yɔ, pamɩyɩsɩ ɖɔɖɔ Yesu lɩm. Ɛtɩmaɣ lɛ, ɛsɔdaa tʋlɩ, 22  nɛ fezuu kiɖeɖeu tii ɛ-yɔɔ nɛ pana-kʋ ɛzɩ ehooye yɔ, nɛ nɔɔ nakɛyɛ lɩɩnɩ ɛsɔdaa mbʋ yɔ se: “Ŋkɛ man-Pɩyalʋ, weyi mɔnsɔɔlɩ-ɩ yɔ; ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ-m.” 23  Alɩwaatʋ ndʋ Yesu paɣzɩ ɛ-tʋmɩyɛ yɔ, ɛɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 30 mbʋ yɔ, nɛ ɛyaa maɣzaɣ se ɛkɛYosɛɛfʋ pɩyalʋ,Helii pɩyalʋ, 24  Mataatɩ pɩyalʋ,Leevi pɩyalʋ,Mɛlɩkii pɩyalʋ,Yanayɩ pɩyalʋ,Yosɛɛfʋ pɩyalʋ, 25  Matatɩyaasɩ pɩyalʋ,Amoosi pɩyalʋ,Nahum pɩyalʋ,Ɛsɩlii pɩyalʋ,Nagayii pɩyalʋ, 26  Maatɩ pɩyalʋ,Matatɩyaasɩ pɩyalʋ,Semeyiini pɩyalʋ,Yosɛɛkɩ pɩyalʋ,Yooda pɩyalʋ, 27  Yowaanaanɩ pɩyalʋ,Reezaa pɩyalʋ,Zorobabɛɛlɩ pɩyalʋ,Seyalɩtɩyɛɛlɩ pɩyalʋ,Neerii pɩyalʋ, 28  Mɛlɩkii pɩyalʋ,Adii pɩyalʋ,Koozam pɩyalʋ,Ɛlmaadam pɩyalʋ,Ɛɛrɩ pɩyalʋ, 29  Yesu pɩyalʋ,Eliyeezɛɛrɩ pɩyalʋ,Yoorim pɩyalʋ,Mataatɩ pɩyalʋ,Leevi pɩyalʋ, 30  Siimeyɔɔnɩ pɩyalʋ,Yudaasɩ pɩyalʋ,Yosɛɛfʋ pɩyalʋ,Yoonam pɩyalʋ,Eliyaakim pɩyalʋ, 31  Meleyaa pɩyalʋ,Menaa pɩyalʋ,Matata pɩyalʋ,Naataanɩ pɩyalʋ,Daviid pɩyalʋ, 32  Yesee pɩyalʋ,Obɛɛdɩ pɩyalʋ,Bowaazɩ pɩyalʋ,Salɩmɔɔnɩ pɩyalʋ,Naasɔɔnɩ pɩyalʋ, 33  Aminaadaabɩ pɩyalʋ,Arɩnii pɩyalʋ,Ɛsɩrɔɔnɩ pɩyalʋ,Peerɛɛtɩ pɩyalʋ,Yuuda pɩyalʋ, 34  Yakɔɔb pɩyalʋ,Izaakɩ pɩyalʋ,Abraham pɩyalʋ,Teeraa pɩyalʋ,Naahɔɔrɩ pɩyalʋ, 35  Seruugi pɩyalʋ,Rewuu pɩyalʋ,Peelɛɛgɩ pɩyalʋ,Ebɛɛrɩ pɩyalʋ,Seelaa pɩyalʋ, 36  Kayɩnaanɩ pɩyalʋArpakɩsaadɩ pɩyalʋ,Sɛm pɩyalʋ,Noowa pɩyalʋ,Laamɛɛkɩ pɩyalʋ, 37  Metuselaa pɩyalʋ,Enɔɔkɩ pɩyalʋ,Yaarɛɛdɩ pɩyalʋ,Mahalaleyɛɛlɩ pɩyalʋ,Kayɩnaanɩ pɩyalʋ, 38  Enɔɔsɩ pɩyalʋ,Sɛɛtɩ pɩyalʋ,Aɖam pɩyalʋ,Ɛsɔ pɩyalʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se Eroodi Antipaasɩ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ ɛyaa tɩŋa.”
Yaa “kaɣ naʋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋɩɣna nɛ ɛyakɩ ñʋʋ yɔ.”
Yaa “ɛwɛnɩ toko ŋgʋ ɛɛlɛɣzɩ yɔ.”
Yaa “Ɩtaamʋ.”
Yaa “Ɩtaakpa nɔɔyʋ nɛ ɖoŋ nɛ ɩmʋ ɛ-pʋyʋ.”
Yaa “pɛhɛyɩɣ-mɩ.”