Luka 24​:​1-53

  • Pefezi Yesu (1-12)

  • Emayuusi habɩyɛ yɔɔ (13-35)

  • Yesu wɩlɩ ɛ-tɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa (36-49)

  • Yesu kpa ɛsɔdaa (50-53)

24  Ɛlɛ kpɩtaʋ kajalaɣ kɩyakʋ ñɩŋgʋ wiye lɛ, palɩɩ tanaŋ tɛɛ cu nɛ pɔkɔɔ pɩlaʋ* yɔɔ, pɛkpɛndɩnɩ sɔzɩŋ kɔɔ wena paañɔɔzaa yɔ.  Ɛlɛ pana se pepilisi pɩyɛ nɖɩ paasuli pɩlaʋ* nɔɔ yɔ,  nɛ pasʋwa lɛ, patɩna Kɩbaɣlʋ Yesu tomnaɣ.  Pɩɩwɛɛ nɛ pɩɖɩɣzɩɣ-wɛ siŋŋ mbʋ lɛ, na, abalaa naalɛ caŋ palɩɩ nɛ pasɩŋ pɔ-cɔlɔ, posu tokonaa mba pañɩlɩsɩɣ yɔ.  Sɔɔndʋ kpa halaa mba siŋŋ nɛ papa pɛ-ɛsa nɛ tɛtʋ; peeɖe abalaa mba peheyi-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩñɩnɩɣ weyi ɛwɛnɩ ɛ-ɛsa yɔ sɩɖaa taa?  Ɛfɛyɩ cɩnɛ, ɛlɛ efema. Ɩtɔzɩ tɔm ndʋ eeheyi-mɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ Galilee yɔ,  se pɩwɛɛ se paɖʋzɩ ɛyʋ Pɩyalʋ kɩwɛɛkɩm laɖaa nesi tɛɛ nɛ pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ nɛ efe kɩyakʋ tozo ñɩŋgʋ wiye yɔ tɩ-yɔɔ.”  Ðɩnɛ ɛlɛ pɔtɔzɩ ɛ-tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ,  nɛ pakʋyɩ pɩlaʋ* yɔɔ nɛ papɩsɩ, nɛ pɛkɛdɩ tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa Hiu nɛ Kʋɖʋm nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa. 10  Halaa mba yɔ: Maarɩɩ Magdalaa tʋ, Yowana, nɛ Yakubu ɖoo Maarɩɩ. Halaa lalaa mba paawɛ pɔ-cɔlɔ ɖɔɖɔ yɔ, pɛwɛɛ nɛ pɛkɛdɩɣ tɔm ndʋ apostoloowaa. 11  Ɛlɛ paba kpaɣ tɔm ndʋ ɛzɩ kɩmɛlɛndʋ tɔm yɔ, nɛ petitisi halaa mba pɔ-tɔm yɔɔ. 12  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ kʋyɩ nɛ ese nɛ ewolo pɩlaʋ* yɔɔ, nɛ eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛcɔna lɛ, ɛnaɣ pɩsaŋ hɔɔlasɩ ɖeke na. Peeɖe ɛɖɛwa, nɛ ɛwɛɛ ɛpɔzʋʋ ɛ-tɩ se ɛzɩ ɛbɛ laba. 13  Ɛlɛ na, kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye maɣmaɣ lɛ, pa-taa naalɛ wokaɣ tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ se Emayuusi yɔ tɩ-taa, nɛ tiposini Yeruzalɛm ɛzɩ kilomɛtanaa 11 mbʋ yɔ,* 14  nɛ pɛwɛɛ pɛkɛdɩɣ ɖama mbʋ payɩ pɩɩlaba yɔ. 15  Nɛ pɛwɛɛ pɛkɛdɩɣ tɔm ndʋ mbʋ lɛ, Yesu maɣmaɣ ñɔtɩnɩ-wɛ nɛ ɛ nɛ wɛ papaɣzɩ ɖɔm, 16  ɛlɛ piihuuzi pɛ-ɛsa yɔɔ se pataasɩmɩ-ɩ. 17  Ɛpɔzɩ-wɛ se: “Tɔm ndʋ ɩwɛɛ ɩɖɔŋ nɛ ɩyɔɔdʋʋnɩ ɛsɩyɛ kɩsɛɛmɩyɛ mbʋ?” Nɛ pasɩŋ, pɛ-ɛsɩndaa caɣ pʋtɔdɩyɛ. 18  Weyi payaɣ se Klewoopaasɩ yɔ, ecosi-i se: “Ɛzɩ ŋkɛ ɛgɔm Yeruzalɛm taa nɛ ŋwɛɛ ñe-ɖeke nɛ ŋŋsɩŋ* mbʋ pɩlabɩ peeɖe kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa yɔ?” 19  Ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ laba?” Pocosi-i se: “Mbʋ pɩtalɩ Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ, weyi ɛɛkɛ nayʋ nɛ ɛwɛɛ ɖoŋ ɛ-lakasɩ taa nɛ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ taa Ɛsɔ nɛ ɛyaa kpeekpe ɛsɩndaa yɔ; 20  nɛ ɛzɩma ɖɔ-cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ ɖa-ñʋndɩnaa pakpa-ɩ nɛ pɛcɛlɩ nɛ pakʋ ɛ-tɔm se ɛmʋnɩ sɩm, nɛ pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ yɔ. 21  Ŋgʋ ɖɩtaɣaɣ liu se abalʋ ɛnʋ, ɛnʋ kaɣnɩ holuu Izrayɛɛlɩ. Pɩtasɩnɩ mbʋ lɛ, sɔnɔ labɩ kɩyakɩŋ naadozo yɔ tɔm ndʋ tɩlabʋ yɔ. 22  Pɩtasɩ lɛ, ɖa-taa halaa nabɛyɛ yeba ɖɔɖɔ nɛ pɩɖɩɣzɩ-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakʋyɩ lɔŋ nɛ powolo pɩlaʋ* yɔɔ 23  nɛ patɩna e-tomnaɣ lɛ, pɔkɔɔ nɛ pɔtɔŋ se pana ɖɔɖɔ Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ nɛ paba heyi-wɛ se ɛwɛnɩ ɛ-ɛsa. 24  Peeɖe ɖa-taa nabɛyɛ wobi pɩlaʋ* yɔɔ, nɛ pamaɣnɩ-kʋ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ halaa kaayɔɔdʋʋ yɔ, ɛlɛ patɩna-ɩ.” 25  Ðɩnɛ ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Hayɩ, mɩ mba ɩɩnɩɣ tɔm taa nɛ mɩ-laŋa iitisiɣ lɛɛ lɛɛ tɔm ndʋ payɩ nayaa kaayɔɔdaa yɔ! 26  Pɩtaacɛyɩ se Krɩstʋ ɛtɔɔ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ nɛ ɛsʋʋ ɛ-samtʋ taa yaa we?” 27  Nɛ ɛpaɣzɩnɩ tɔm ndʋ Moyizi nɛ Nayaa tɩŋa kaamawa yɔ, nɛ ɛlɩzɩ-wɛ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-yɔɔ Masɩ kpeekpe taa yɔ tɩ-tɔbʋʋ. 28  Nɛ pɔkɔɔ pɔñɔtɩnɩ tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩ-taa powokaɣ yɔ, nɛ ɛla ɛzɩ ɛɖɛɣnɩ ɛsɩndaa yɔ. 29  Ɛlɛ peseɣti-i se ɛcaɣ, nɛ pɔtɔŋ se: “Caɣ ɖɔ-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖanaɣ wɩzɩ ɖanʋʋ nɛ evemiye caɣ tɛm.” Peeɖe ɛsʋwa nɛ ɛcaɣ pɔ-cɔlɔ. 30  Nɛ ɛ nɛ wɛ pɛwɛɛ nɛ pɔtɔkɩ* lɛ, ɛkpaɣ kpɔnʋ, ɛwazɩ kɩ-yɔɔ, ɛpɛlɩ-kʋ, nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ kʋ cɛlʋʋ. 31  Ðɩnɛ ɛlɛ pɛ-ɛsa kuli kpayɩ kpayɩ nɛ pasɩmɩ-ɩ; ɛlɛ ɛmʋʋ pɔ-cɔlɔ. 32  Nɛ peheyi ɖama se: “Alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaɣnɩ-ɖʋ habɩyɛ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩɣ-ɖʋ Masɩ taa kpayɩ kpayɩ yɔ, ɛzɩ pitaatukuni ɖa-laŋa siŋŋ?” 33  Nɛ pakʋyɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi nɛ papɩsɩ Yeruzalɛm, nɛ pana Hiu nɛ Kʋɖʋm nɛ mba pa nɛ wɛ paakpeɣlaa yɔ, 34  pɔtɔŋaɣ se: “Toovenim taa lɛ, Kɩbaɣlʋ fema, nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɩ Siimɔɔ!” 35  Ðɩnɛ ɛlɛ pɛkɛdɩ mbʋ pɩlabɩ habɩyɛ yɔɔ nɛ ɛzɩma paatɩlɩ-ɩ pɩtɩŋnɩ kpɔnʋ pɛlʋʋ yɔɔ yɔ. 36  Pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛlɩɩ nɛ ɛsɩŋ pɛ-hɛkʋ taa nɛ eheyi-wɛ se: “Laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ mɩ-cɔlɔ.” 37  Ɛlɛ ɛzɩma pa-laŋa lɩɣaɣ nɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ siŋŋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pamaɣzaɣ se fezuu nakʋyʋ peɖiɣni naʋ. 38  Ðɩnɛ ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ mɩ-ñʋŋ taa sidaa, nɛ ɛbɛ yɔɔ abʋta ñɔ mɩ-laŋa taa? 39  Ɩna me-nesi nɛ ma-nɩŋgbanzɩ, ma-maɣmaɣ na; itukuni-m nɛ ɩna, mbʋ pʋyɔɔ yɔ fezuu fɛyɩnɩ tomnaɣ nɛ mɔɔ ɛzɩ ɩnaʋ mɛwɛɣnʋʋ yɔ.” 40  Nɛ ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, ɛwɩlɩ-wɛ e-nesi nɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ. 41  Ɛlɛ pɩɩwɛ-wɛ kaɖɛ se petisi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-taa kaalabɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ, peeɖe ɛpɔzɩ-wɛ se: “Tɔɔnaɣ nakɛyɛ wɛ mɩ-cɔlɔ cɩnɛ?” 42  Nɛ pɛcɛlɩ-ɩ kpakpayaɣ ŋga pawɩsɩ-kɛ yɔ, 43  nɛ ɛmʋ-kɛ nɛ ɛtɔɔ-kɛ pɛ-ɛsɩndaa. 44  Ðɩnɛ ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Tɔm tʋnɛ maaheyi-mɩ alɩwaatʋ ndʋ ma nɛ mɩ ɖɩɩwɛɛ yɔ se, tɔm ndʋ payɩ pama mɔ-yɔɔ Moyizi Paɣtʋ taa nɛ Nayaa takayɩsɩ taa nɛ Keɣsi taa yɔ, pɩwɛɛ se tɩla.” 45  Nɛ ekuli pa-maɣzɩm yɔɔ camɩyɛ se panɩɩ Masɩ tɔbʋʋ, 46  nɛ eheyi-wɛ se: “Tɔm tʋnɛ pamawa: se Krɩstʋ kaɣ tɔɔʋ kʋñɔŋ nɛ efemni sɩɖaa taa kɩyakʋ tozo ñɩŋgʋ wiye, 47  nɛ pɩtɩŋnɩ ɛ-hɩɖɛ yɔɔ lɛ, pakaɣ susuu ajɛɛ tɩŋa taa se ɛyaa ikpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ pekpeɣ-wɛ—pakaɣ paɣzɩnʋʋ Yeruzalɛm. 48  Pɩwɛɛ se ɩkɛ tɔm tʋnɛ tɩ-tɛ aseɣɖe tɩnaa. 49  Ɩna! Mentiyiɣni-mɩ mbʋ man-Caa kaayɔɔdɩ pɩ-tɔm yɔ. Ɛlɛ mɩ lɛ, ɩcaɣ tɛtʋ taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖoŋ lɩnɩ ɛsɔdaa kiŋ nɛ itii mɩ-yɔɔ yɔ.” 50  Nɛ ɛkpaɣ-wɛ nɛ ewoni-wɛ ɖooo Betaanii, nɛ ɛkpazɩ e-nesi nɛ ɛwazɩ pɔ-yɔɔ. 51  Ɛwɛɛ nɛ ɛwazɩɣ pɔ-yɔɔ lɛ, pɩtayɩ ɛ nɛ wɛ pɛ-hɛkʋ taa, nɛ pɩkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa. 52  Nɛ paha-ɩ ñamtʋ* nɛ papɩsɩ Yeruzalɛm nɛ taa leleŋ sɔsɔŋ. 53  Nɛ pɛwɛɛ templo taa tam, nɛ pasaŋ Ɛsɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “ɛzɩ miiliwaa 7 mbʋ yɔ.” Piye piye, “Staadɩnaa 60.” Staadɩ kʋɖʋmʋʋ maɣnɩ mɛtanaa 185.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Ɛzɩ ñe-ɖeke na ɛgɔm Yeruzalɛm taa nɛ ŋŋsɩŋ?”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “pacaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Yaa “Nɛ poluŋ ɛ-tɛɛ.”