Luka 23​:​1-56

  • Yesu wɛ Pilaatɩ nɛ Eroodi pɛ-ɛsɩndaa (1-25)

  • Posusi Yesu nɛ kɩdɛkɛdɩm laɖaa naalɛ sizikasɩ yɔɔ (26-43)

    • “Ma nɛ ŋ ɖɩkaɣ wɛʋ Paradisuu taa” (43)

  • Yesu sɩm (44-49)

  • Yesu pimtu (50-56)

23  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛyaa samaɣ tɩŋa kʋyɩ nɛ kowoni-i Pilaatɩ cɔlɔ.  Nɛ papaɣzɩ ɛ-tɔm kʋʋ nɛ pɔtɔŋ se: “Ðɩna abalʋ ɛnɛ ɛwɛɛ nɛ ɛɖʋzʋʋ ɖɛ-ɛjaɖɛ, ekiziɣni ɛyaa se pataahɛyɩ Sezaarɩ lambuu, nɛ ɛtɔŋ se ɛ-maɣmaɣ ɛkɛ Krɩstʋ, wiyaʋ.”  Ðɩnɛ ɛlɛ Pilaatɩ pɔzɩ-ɩ se: “Ñɛkɛnɩ Yuuda mba Wiyaʋ yaa we?” Ecosi-i nɛ ɛtɔ se: “Ña-maɣmaɣ ñɔtɔŋnɩ mbʋ.”  Nɛ Pilaatɩ heyi cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ ɛyaa samaɣ se: “Maanaɣ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ abalʋ ɛnɛ ɛ-yɔɔ.”  Ɛlɛ pañɩŋ nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛwɩlɩɣ tɔm Yuudee tɩŋa taa nɛ eseɣtiɣ ɛyaa samaɣ se kala ñam ñam lakasɩ, ɛpaɣzɩnɩ Galilee nɛ halɩ ɛkɔɔ ɛtalɩ cɩnɛ.”  Pilaatɩ nɩ-tʋ lɛ, ɛpɔzɩ se ɛna se abalʋ ɛnʋ ɛkɛ Galilee tʋ na.  Ɛñɩnaa nɛ ɛna se ɛlɩnɩ egeetiye nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Eroodi tɔkaɣ kewiyitu yɔ ɖɩ-taa lɛ, etiyini-i Eroodi, nɛ ɛlɛ kaawɛ ɖɔɖɔ Yeruzalɛm kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa.  Eroodi na Yesu lɛ, ɛ-taa la leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩlabɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ, ɛñɩnaɣ se ɛna Yesu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnɩ tɔm sakɩyɛ ɛ-yɔɔ, nɛ ɛɛɖaŋaa se ɛla maamaaci lakasɩ nasɩyɩ nɛ ɛna.  Pʋyɔɔ ɛpaɣzɩ-ɩ tɔm sakɩyɛ pɔzʋʋ, ɛlɛ Yesu ticosi-i natʋyʋ. 10  Paa mbʋ yɔ, cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa paawɛɛ pakʋyʋʋ nɛ pakʋʋ ɛ-tɔm nɛ pana. 11  Nɛ Eroodi nimi-i, ɛ nɛ ɛ-sɔɔjanaa, nɛ esuu-i toko kɩbaŋʋ nakʋyʋ nɛ ewoŋi-i, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛpɩsɩnɩ-ɩ Pilaatɩ cɔlɔ. 12  Eroodi nɛ Pilaatɩ papɩsɩ taabalaa kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye maɣmaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖooo lɛ, paakɛ koyindinaa. 13  Nɛ Pilaatɩ yaa cɔjɔnaa ñʋndɩnaa, ñʋndɩnaa nɛ ɛyaa samaɣ nɛ pekpeɣli 14  nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩkɔnɩ-m abalʋ ɛnɛ se ɛwɛɛ nɛ eseɣtiɣ ɛyaa se pala ñam ñam lakasɩ. Ɛlɛ ɩna! Mɔnpɔzɩ-ɩ tɔm mɩ-ɛsɩndaa, nɛ mantɩna mbʋ ɩtɔŋ se abalʋ ɛnɛ ɛwɛɛkaa yɔ. 15  Toovenim taa lɛ, Eroodi ɖɔɖɔ tɩna mbʋ ɛwɛɛkaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛpɩsɩnɩ-ɩ ɖɔ-cɔlɔ; ɩna, ɛtɩla nabʋyʋ nɛ pɩpɔzɩ se ɛsɩ. 16  Pʋyɔɔ lɛ, mɔhɔŋ ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ nɛ meyebi-i.” 17  *⁠—— 18  Ɛlɛ ɛyaa samaɣ tɩŋa ma kubuka se: “Kʋ abalʋ ɛnɛ,* nɛ ŋyele-ɖʋ Baraabaasɩ!” 19  (Paatɔ Baraabaasɩ salaka, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛɖʋ nesi nɛ pala ñam ñam lakasɩ tɛtʋ taa nɛ ɛtɛ ɛkʋ ɛyʋ.) 20  Pilaatɩ tasɩ-wɛ yɔɔdɩnʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛñɩnaɣ se eyele Yesu. 21  Peeɖe papaɣzɩ kubusi mabʋ nɛ pɔtɔŋ se: “Kamɩ-ɩ sizika yɔɔ! Kamɩ-ɩ sizika yɔɔ!” 22  Ɛpɔzɩ-wɛ nabudozo ɖeɖe se: “Ɛbɛ yɔɔ? Kɩdɛkɛdɩm mbʋ abalʋ ɛnɛ ɛlaba? Mantɩna nabʋyʋ ɛ-yɔɔ nɛ pɩpɔzɩ se ɛsɩ. Pʋyɔɔ lɛ, mɔhɔŋ ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ nɛ meyebi-i.” 23  Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ pañɩŋ, nɛ pamakɩ kubusi nɛ pɔtɔŋ se ɛkʋ-ɩ,* nɛ pɔ-nɔsɩ tɛzɩ kpaʋ ɖoŋ nɛ pawa. 24  Piyeba nɛ Pilaatɩ kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɛlakɩ-wɛ mbʋ pɔpɔzʋʋ yɔ. 25  Eyele abalʋ weyi pɔpɔzaa yɔ, weyi paaɖʋ-ɩ salaka mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛɖʋ nesi nɛ pala ñam ñam lakasɩ tɛtʋ taa nɛ ɛtɛ ɛkʋ ɛyʋ yɔ, ɛlɛ ɛɖʋzɩ Yesu pe-nesi tɛɛ se palabɩ-ɩ mbʋ pɔsɔɔlaa yɔ. 26  Pakpaɣ-ɩ nɛ pɛɖɛɣ lɛ, pakpa Siirɛɛnɩ abalʋ nɔɔyʋ nɛ pasʋʋ-ɩ nazɩm sizika* se ɛhɔɔlɩ-kɛ nɛ ɛtɩŋ Yesu wayɩ, payaɣ-ɩ se Siimɔɔ, nɛ ɛɛlɩnɩ kɔfɩ taa. 27  Ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ wɛɛ nɛ katɩŋɩɣ-ɩ, pɩkpɛndɩnɩ halaa mba paawɛɛ nɛ panɩɣ siziŋ nɛ pamakɩ pa-laŋa taa nɛ pepeendiɣ ɛ-yɔɔ yɔ. 28  Yesu kɛzɩ ɛ-tɩ nɛ pɔ-yɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Yeruzalɛm pɛlaa, iyele wiu mɔ-yɔɔ. Ɛlɛ iwii mɩ-maɣmaɣ mɩ-yɔɔ nɛ mi-piya yɔɔ; 29  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩna, kɩyakɩŋ kaɣ kɔm, nɛ ɛyaa kaɣ yɔɔdʋʋ se: ‘Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ kaalʋlɩsɩ, nɛ halaa mba patɩlʋlɩ piya nɛ mba patɩha pɩɣa hɩɖɛ yɔ!’ 30  Ðɩnɛ ɛlɛ pakaɣ paɣzʋʋ heyuu pʋŋ se: ‘Ɩtɔlɩ ɖɔ-yɔɔ,’ nɛ piyisi se: ‘Ihuuzi ɖɔ-yɔɔ!’ 31  Ye pɩlakɩ mbʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩʋ wɛnɩ kɩ-lɛŋ yɔ, ɛbɛ kaɣ labʋ alɩwaatʋ ndʋ kɩwɩlɩɣ yɔ?” 32  Powoni ɖɔɖɔ abalaa naalɛ mba paakɛ kɩdɛkɛdɩm laɖaa yɔ, se pɛkpɛndɩ ɛ nɛ wɛ nɛ pakʋ. 33  Nɛ patalɩ lone nɖɩ payaɣ se Ñʋmbɔɔyaɣ yɔ ɖɩ-taa lɛ, pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ, ɛ nɛ kɩdɛkɛdɩm laɖaa mba, kʋɖʋm e-nesi kɩbanzɩ yɔɔ nɛ kʋɖʋm ɛ-nɩmɩyɛ yɔɔ. 34  Ɛlɛ Yesu tɔŋaɣ se: “Caa, kpeɣ-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paasɩŋ mbʋ peɖiɣni labʋ yɔ.” Pɩtasɩ lɛ, pɔlɔ piye nɛ patayɩ e-tokonaa. 35  Nɛ ɛyaa samaɣ sɩŋ nɛ kɔcɔŋna. Ɛlɛ ñʋndɩnaa wɛɛ nɛ powoŋuu nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛyabɩ lalaa ñʋʋ; ye ɛkɛ Ɛsɔ tɛ Krɩstʋ, Weyi ɛlɩzaa yɔ ɛya ɛ-maɣmaɣ ɛ-ñʋʋ.” 36  Halɩ sɔɔjanaa woŋi-i, nɛ powolo nɛ paha-ɩ vɛɛ ŋgʋ kɩwɛ ñɩmɩŋ yɔ 37  nɛ pɔtɔŋ se: “Ye ŋkɛ Yuuda mba Wiyaʋ yɔ, ya ña-maɣmaɣ ña-ñʋʋ.” 38  Pama ɖɔɖɔ tɔm natʋyʋ nɛ paka ɛ-ñʋʋ yɔɔ, ndʋ yɔ: “Yuuda mba Wiyaʋ kɔyɔ.” 39  Kɩdɛkɛdɩm laɖaa mba paakam peeɖe yɔ, pa-taa kʋɖʋm paɣzɩ-ɩ yɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ ɛtɔŋ se: “Ŋkɛ Krɩstʋ, yaa we? Ya ña-maɣmaɣ ña-ñʋʋ nɛ ŋya ɖa ɖɔɖɔ ɖa-ñɩŋgʋ!” 40  Lɛlʋ kalɩ-ɩ nɛ ɛtɔ se: “Pɔhɔm ña-nɩŋgbaŋʋʋ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛnʋ yɔ, ɛlɛ ŋŋseɣ Ɛsɔ paa ññɩɩ? 41  Ða lɛ, ɖɩmʋnɩ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm pʋnɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ ɖɩlaba yɔ, pɩ-kɩhɛyʋʋ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩmʋʋ; ɛlɛ abalʋ ɛnɛ ɛtɩla kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ.” 42  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛtɔ se: “Yesu, tɔzɩ mɔ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ŋsʋʋ ñe-Kewiyaɣ taa yɔ.” 43  Nɛ Yesu heyi-i se: “Toovenim taa lɛ sɔnɔ meheyiɣ-ŋ se, ma nɛ ŋ ɖɩkaɣ wɛʋ Paradisuu taa.” 44  Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, pɩɩkɛ ñɩɣyʋʋ loɖo ñɩŋgʋ* yɔɔ, ɛlɛ cɩkpɛndʋʋ yu tɛtʋ tɩŋa taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ñɩɣyʋʋ nakʋ ñɩŋgʋ* yɔɔ, 45  mbʋ pʋyɔɔ yɔ wɩsɩ ñalɩmɩyɛ ɖema; ɖɩnɛ ɛlɛ pɩsaʋ ŋgʋ kɩɩwɛ kooka kiɖeɖeɣa taa yɔ, kɩcɩyɩ hɛkʋ taa hɔɔlɩŋ naalɛ. 46  Nɛ Yesu ma kubuka sɔsɔɔ nakɛyɛ nɛ ɛtɔ se: “Caa, manɖʋzɩ men-fezuu ñe-nesi tɛɛ.” Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, etisi fezuu.* 47  Sɔɔja sɔsɔ na mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, ɛpaɣzɩ Ɛsɔ sam nɛ ɛtɔŋ se: “Toovenim taa lɛ, abalʋ ɛnɛ ɛɛwɛ siɣsiɣ.” 48  Nɛ ɛyaa kpeekpe mba paakpeɣli peeɖe se pana ɛzɩma pakʋʋ Yesu yɔ, pana mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, pɛwɛɛ pamakɩ pa-laŋa taa nɛ pekpeŋ pɛ-tɛ. 49  Nɛ mba payɩ paasɩmɩ-ɩ yɔ, pasɩŋ poliŋ taa. Pɩtasɩ lɛ, halaa mba paasɩ-ɩ kpaɣnɩ Galilee yɔ, paawɛ peeɖe nɛ pana mbʋ pɩlaba yɔ. 50  Nɛ na, payaɣaɣ abalʋ nɔɔyʋ se Yosɛɛfʋ, ɛɛkɛ Sahedrɛɛ* taa tʋ nɔɔyʋ, nɛ ɛɛkɛ ɖɔɖɔ ɛyʋ kɩbanʋ nɛ siɣsiɣ tʋ. 51  (Abalʋ ɛnʋ, ɛtaaɖʋ ɛ-nɔɔ pa-tamaɣ nɛ pa-lakasɩ taa.) Ɛɛlɩnɩ Yuudee mba tɛtʋ ndʋ payaɣ se Ariimatee yɔ tɩ-taa, nɛ ɛɛɖaŋ Ɛsɔ Kewiyaɣ. 52  Abalʋ ɛnʋ, ewolo Pilaatɩ ɛsɩndaa nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se ɛcɛlɩ-ɩ Yesu tomnaɣ. 53  Nɛ etisi-kɛ nɛ ɛhɔkɩ-kɛ pɩsaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ taa, nɛ ɛhɩzɩ-kɛ pɩlaʋ* ŋgʋ pohuyi-kʋ kaaʋ taa nɛ petipimti nɔɔyʋ kɩ-taa yɔ kɩ-taa. 54  Pɩɩkɛ Sabaatɩ Ñɔɔzʋʋ kɩyakʋ wiye, nɛ Sabaatɩ caɣaɣ paɣzʋʋ. 55  Ɛlɛ halaa mba paatɩŋ Yesu wayɩ kpaɣnɩ Galilee yɔ, powolo ɖɔɖɔ nɛ pana pɩlaʋ* nɛ ɛzɩma pahɩzɩ e-tomnaɣ yɔ, 56  nɛ papɩsɩ se pɔñɔɔzɩ sɔzɩŋ kɔɔ nɛ sɔzɩŋ num. Ɛlɛ pɛhɛzɩ Sabaatɩ wiye, ɛzɩ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Piye piye, “Kʋsɩ abalʋ ɛnɛ.”
Yaa “ɛkamɩ-ɩ sizika yɔɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ taa ñɩɣtʋ 12 yɔɔ mbʋ yɔ.
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ wɛlʋʋ ñɩɣtʋ 3 yɔɔ mbʋ yɔ.
Yaa “etisi ɛ-kɛdɛzaɣ fezuu.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”