Luka 22​:​1-71

 • Cɔjɔnaa labɩ nɔɔ se pakʋ Yesu (1-6)

 • Kɛdɛzaɣ Paska ñɔɔzʋʋ (7-13)

 • Kɩbaɣlʋ Ðanaɣ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ ɖʋʋ (14-20)

 • “Weyi ɛlɩɣ ma-wayɩ yɔ, ɛwɛ mɔn-cɔlɔ taabɩlɩ yɔɔ” (21-23)

 • Nɔɔhɔnɖɛ sɔsɔɖɛ sɔsɔtʋ yɔɔ (24-27)

 • Yesu ɖʋʋ-wɛ nɛ ɛgbɛyɛ se pɔtɔɔ kewiyitu kewiyaɣ taa (28-30)

 • Yesu yɔɔdaa se Pɩyɛɛrɩ kaɣ-ɩ kizuu (31-34)

 • Pɩpɔzʋʋ tɩ ñɔɔzʋʋ; laɣɖa naalɛ (35-38)

 • Yesu adɩma Oliivi Pʋʋ yɔɔ (39-46)

 • Pakpa Yesu (47-53)

 • Pɩyɛɛrɩ kizi Yesu (54-62)

 • Powoŋi Yesu (63-65)

 • Pahʋnɩ Yesu tɔm Sahedrɛɛ ɛsɩndaa (66-71)

22  Kpɔnʋ ŋgʋ kɩ-taa patɩɖʋ lɔlɔm yɔ, kɩ-kazandʋ ndʋ payaɣ se Paska yɔ, tɩɩwɛɛ nɛ tɩñɔtʋʋ.  Nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa paawɛɛ nɛ pañɩnɩɣ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ se pakʋ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ peseɣaɣ ɛyaa samaɣ sɔɔndʋ.  Ðɩnɛ ɛlɛ, Sataŋ sʋʋ Yudaasɩ weyi payaɣ se Isɩkarɩyɔɔtɩ yɔ ɛ-taa, nɛ ɛɛkɛ Hiu nɛ Naalɛ taa lɛlʋ,  nɛ ewolo ɛyɔɔdɩnɩ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ templo yɔɔ cɔnɩyaa ñʋndɩnaa se ɛna ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ ɛɖʋzɩ-ɩ pe-nesi tɛɛ yɔ.  Pa-taa la leleŋ siŋŋ nɛ tɔm ndʋ, nɛ petisi se pahaɣ-ɩ liidiye.  Nɛ etisi, nɛ ɛpaɣzɩ ñɩnʋʋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ se ɛɖʋzɩ-ɩ pe-nesi tɛɛ nɛ ɛyaa samaɣ ɛtaana.  Kpɔnʋ ŋgʋ kɩ-taa patɩɖʋ lɔlɔm yɔ, kɩ-kazandʋ kajalaɣ kɩyakʋ ñɩŋgʋ ŋgʋ ki-wiye palaɣ Paska kpɩnɛ yɔ, kɩtalɩ;  nɛ Yesu tiyi Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ nɛ eheyi-wɛ se: “Iwolo nɛ ɩñɔɔzɩ-ɖʋ Paska nɛ ɖɩtɔɔ-kʋ.”  Pɔpɔzɩ-ɩ se: “Le ŋñɩnɩɣ se ɖɩñɔɔzɩ-kʋ?” 10  Ecosi-wɛ se: “Ɩna! Ɩsʋʋ tɛtʋ taa lɛ, abalʋ nɔɔyʋ kaɣ-mɩ katʋʋ, ɛsɩɣlɩ lɩm peɣa. Ɩtɩŋ ɛ-wayɩ nɛ ɩsʋʋ ɖɩɣa ŋga ka-taa ɛsʋʋ yɔ. 11  Nɛ iheyi ɖɩɣdʋ se: ‘Wɩlɩyʋ pɔzʋʋ-ŋ se: “Le agɔma kuduyuu ŋgʋ kɩ-taa ma nɛ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔɔ Paska yɔ kɩwɛɛ?”’ 12  Nɛ ɛkaɣ-mɩ wɩlʋʋ ɛsɔdaa kuduyuu sɔsɔʋ nakʋyʋ, ŋgʋ kɩ-taa pɛtɛm wondu ñɔɔzʋʋ nɛ pasɩɩ yɔ. Ɩñɔɔzɩ-kʋ peeɖe.” 13  Ðɩnɛ ɛlɛ powolo nɛ pana pɩtɩŋa ɛzɩ eeheyuu-wɛ yɔ, nɛ pɔñɔɔzɩ Paska. 14  Nɛ ñɩɣyʋʋ talaa lɛ, ɛ nɛ apostoloowaa pacaɣ taabɩlɩ yɔɔ. 15  Nɛ eheyi-wɛ se: “Me-liu wɛɛ kpem se ma nɛ mɩ ɖɩtɔɔ Paska kʋnɛ pʋcɔ nɛ mɔntɔɔ kʋñɔŋ; 16  mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ se maakaɣ-kʋ tasʋʋ tɔɔʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩtɩŋa payɩ pɩlabɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa yɔ.” 17  Nɛ ɛmʋ vɛɛ kɔpʋ taa lɛ, ɛsɛɛ Ɛsɔ, nɛ eheyi-wɛ se: “Mɩ-taa paa weyi ɛmʋ-kʋ nɛ ɛñɔɔ; 18  mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ se, kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, maakaɣ tasʋʋ ñɔʋ vɛɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔma yɔ.” 19  Ɛkpaɣ kpɔnʋ ɖɔɖɔ, ɛsɛɛ Ɛsɔ, nɛ ɛpɛlɩ-kʋ nɛ ɛcɛlɩ-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Pʋnɛ pɩsɩŋnɩ mon-tomnaɣ ŋga pakaɣ-kɛ cɛlʋʋ mɩ-yɔɔ yɔ. Ɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ mbʋ nɛ ɩtɔzʋʋnɩ mɔ-yɔɔ.” 20  Pɩtasɩ lɛ, pɛtɛm ɖanaɣ tɔɔnaɣ tɔɔʋ lɛ, ɛkpaɣ kɔpʋ nɛ ɛla mbʋ ɖɔɖɔ, nɛ ɛtɔ se: “Kɔpʋ kʋnɛ, kɩsɩŋnɩ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ nɖɩ paɖʋwa pɩtɩŋnɩ man-calɩm mbʋ pakaɣ kpɛdʋʋ mɩ-yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. 21  “Ɛlɛ ɩna! Weyi ɛlɩɣ ma-wayɩ yɔ, ɛwɛ mɔn-cɔlɔ taabɩlɩ yɔɔ. 22  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, ɛyʋ Pɩyalʋ ɖɛɣ ɛzɩ paɖʋʋ yɔ, ɛlɛ pɩtɔɔ ɛyʋ weyi pɩtɩŋɩɣnɩ ɛ-yɔɔ nɛ pakpa-ɩ yɔ!” 23  Nɛ papaɣzɩ ɖama yɔɔdɩnʋʋ se pana pa-taa weyi ɛpɩzɩɣ se ɛla mbʋ toovenim taa yɔ. 24  Ɛlɛ nɔɔhɔnɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ ɖɔɖɔ kɔɔ pɛ-hɛkʋ taa se pana se pa-taa lɛ akɩlaa. 25  Ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Ajɛɛ taa awiya ñazɩɣ pɛ-ɛyaa; nɛ mba pɔtɔkɩ kewiyitu pɔ-yɔɔ yɔ, payaɣ-wɛ se Kɩbandʋ Laɖaa. 26  Ɛlɛ mɩ lɛ, pɩtɩpɔzɩ se ɩwɛɛ mbʋ. Ɛlɛ weyi ɛkɛ sɔsɔ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, ɛpɩsɩ cikpelu, nɛ weyi ɛɖɛɣ nɔɔ yɔ, ɛpɩsɩ lɩmɖʋyʋ. 27  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ akɛ sɔsɔ, weyi eɖiɣni tɔɔʋ yɔ* yaa weyi eɖiɣni lɩm ɖʋʋ yɔ? Pɩtɩkɛ weyi eɖiɣni tɔɔʋ yɔ* yaa we? Ɛlɛ mɛwɛ mɩ-hɛkʋ taa ɛzɩ weyi ɛɖʋʋ lɩm yɔ. 28  “Ɛlɛ mɩ lɛ, ɩkɛ mba pɔñɔnɩ-m man-kʋñɔmɩŋ taa yɔ; 29  nɛ manɖʋʋ-mɩ nɛ ɛgbɛyɛ se ɩtɔɔ kewiyitu kewiyaɣ taa, ɛzɩ man-Caa ɖʋʋ-m nɛ ɛgbɛyɛ yɔ, 30  se ɩpɩzɩ nɛ ɩtɔɔ nɛ ɩñɔɔ man-taabɩlɩ yɔɔ men-Kewiyaɣ taa, nɛ ɩcaɣ kewiyaɣ kpelisi yɔɔ nɛ ɩhʋʋnɩ Izrayɛɛlɩ cejewe 12 tɔm. 31  “Siimɔɔ, Siimɔɔ, na! Sataŋ pɔzɩ nʋmɔʋ se ɛfalɩ mɩ-tɩŋa ɛzɩ pafalʋʋ blee yɔ. 32  Ɛlɛ mentendi Ɛsɔ ñɔ-yɔɔ se ñe-tisuu ɛtaahɛɛ; nɛ ña yɔ, ŋpɩsaa lɛ, ŋkpazɩ ño-koobiya ɖoŋ.” 33  Ðɩnɛ ɛlɛ Siimɔɔ heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, mɔñɔɔzɩ man-tɩ se ma nɛ ŋ ɖiwolo salaka taa nɛ sɩm taa.” 34  Ɛlɛ eheyi-i se: “Pɩyɛɛrɩ, meheyiɣ-ŋ se kalɩmaʋ ɛɛkaɣ kou sɔnɔ pʋcɔ nɛ ŋkpɛzɩ tam nabudozo se ŋŋsɩŋɩ-m.” 35  Ɛtasɩ-wɛ pɔzʋʋ se: “Alɩwaatʋ ndʋ maatiyi-mɩ nɛ ɩtɩkpɛndɩnɩ liidiye huyuu nɛ tɔɔnaɣ huyuu nɛ naataŋgbala yɔ, ɩtɛɖɩ nabʋyʋ yaa we?” Pocosi se: “Aayɩ!” 36  Nɛ eheyi-wɛ se: “Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, weyi ɛwɛnɩ liidiye huyuu kɔyɔ ɛkpaɣ-kʋ, mbʋ ɖɔɖɔ weyi ɛwɛnɩ tɔɔnaɣ huyuu kɔyɔ ɛkpaɣ-kʋ; nɛ weyi ɛfɛyɩnɩ laɣɖɛ* yɔ, ɛpɛdɩ e-toko kɩtɩnʋʋ nɛ ɛyabɩ-ɖɩ. 37  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ se tɔm ndʋ pama mɔ-yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se tɩla, ndʋ yɔ: ‘Paɖʋ-ɩ mba pamaɣnɩ paɣtʋ yɔɔ yɔ pɛ-hɛkʋ taa.’ Mbʋ lɛ, tɔm tʋnɛ tiɖiɣni labʋ mɔ-yɔɔ.” 38  Ðɩnɛ ɛlɛ peheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, na, laɣɖa* naalɛ yɔ.” Ekitini-wɛ se: “Pɩmaɣ.” 39  Ɛkʋyaa lɛ, ɛkpa Oliivi Pʋʋ yɔɔ ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ yɔ, nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖɔɖɔ tɩŋ ɛ-wayɩ. 40  Patalɩ peeɖe lɛ, eheyi-wɛ se: “Ɩwɛɛ adɩma yɔɔ se pɩsa nɛ ɩtaatɔlɩ takɩm taa.” 41  Nɛ etuzi ɛ-tɩ nɛ eposini-wɛ, ɛzɩ pɔlɔʋ pɩyɛ nɛ pɩtalɩɣ ɖenɖe yɔ, nɛ eluŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ tɩmʋʋ, 42  nɛ ɛtɔŋ se: “Caa, ye ŋsɔɔlaa kɔyɔ, ɖɛnɩ kɔpʋ kʋnɛ mɔ-yɔɔ. Ɛlɛ yele nɛ ñɔ-sɔɔlɩm la, pɩtaakɛ mɔn-sɔɔlɩm.” 43  Peeɖe Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ lɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ ɛkpazɩ-ɩ ɖoŋ. 44  Ɛlɛ ɛwɛɛ nɛ ɛnɩɣ siziŋ pɩdɩɩfɛyɩ, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛtɛzɩɣ tɩmʋʋ siŋŋ; nɛ soŋaɣ ŋga kalɩɣaɣ ɛ-yɔɔ yɔ, kɛwɛɛ ɛzɩ calɩm yɔ nɛ kotosuu tataa. 45  Ɛkʋyɩnɩ adɩma yɔɔ nɛ ewolo ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa cɔlɔ lɛ, ɛmaɣnɩ-wɛ peɖiɣni ɖou, mbʋ pʋyɔɔ yɔ laŋwɛɛkɩyɛ kaayeba nɛ pɩnɩɩ-wɛ siŋŋ. 46  Eheyi-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩwɛɛ nɛ iɖou? Ɩkʋyɩ nɛ ɩwɛɛ adɩma yɔɔ, se pɩsa nɛ ɩtaatɔlɩ takɩm taa.” 47  Eɖiɣni yɔɔdʋʋ lɛ, na, ɛyaa samaɣ nakɛyɛ talɩ, nɛ Hiu nɛ Naalɛ taa kʋɖʋm, weyi payaɣ se Yudaasɩ yɔ ɛnʋ ɖɛnɩ-kɛ nɔɔ, nɛ ɛñɔtɩnɩ Yesu nɛ ɛmʋzɩ ɛ-lɩkpaɣzaɣ yɔɔ. 48  Ɛlɛ Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Yudaasɩ, lɩkpaɣzaɣ yɔɔ mʋzʋʋ ŋlɩɣnɩ ɛyʋ Pɩyalʋ wayɩ yaa we?” 49  Mba paacɔ-ɩ nɛ pata yɔ, pana mbʋ pɩcaɣaɣ labʋ yɔ lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ɖilom-wɛ laɣɖɛ* na?” 50  Halɩ pa-taa kʋɖʋm lo cɔjɔ sɔsɔ yom laɣɖɛ,* nɛ ɛsɛtɩ e-nesi kɩbanzɩ nɩŋgbaŋʋʋ. 51  Ɛlɛ Yesu kitina se: “Pɩmaɣ mbʋ.” Nɛ etukuni yom nɩŋgbaŋʋʋ nɛ kɩwaa. 52  Nɛ Yesu heyi cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ templo yɔɔ cɔnɩyaa ñʋndɩnaa nɛ ɛzʋtʋyaa mba pɔkɔm ɛ-wayɩ yɔ se: “Ɛzɩ mɩlʋ sɔsɔ nɔɔyʋ mɛnkɛnaa nɛ ɩkɔŋ ma-wayɩ nɛ laɣɖa* nɛ ɖaŋ na? 53  Ma nɛ mɩ ɖɩɩwɛ templo taa paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, ɩtɩkpa-m; ɛlɛ mɩ-ñɩɣyʋʋ nɛ cɩkpɛndʋʋ ɖoŋ kɔyɔ.” 54  Peeɖe pakpa-ɩ nɛ powoni-i cɔjɔ sɔsɔ ɖɩɣa taa; ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ wɛɛ nɛ ɛtɩŋɩɣ pa-wayɩ ɖooo poliŋ taa. 55  Paɖʋ miŋ kadaɣ hɛkʋ taa nɛ pa-tɩŋa pacaɣ miŋ ɛnɩ ɩ-cɔlɔ lɛ, Pɩyɛɛrɩ caɣ pɔ-cɔlɔ. 56  Ɛlɛ pɛlɛ lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ na-ɩ ɛcaɣ miŋ cɔlɔ lɛ, ɛcɔnɩ-ɩ cuɖuɖu nɛ ɛtɔ se: “Abalʋ ɛnɛ ɛɛwɛ ɖɔɖɔ ɛ-cɔlɔ.” 57  Ɛlɛ ɛkpɛzɩ, nɛ ɛtɔ se: “Halʋ ña, maasɩŋɩ-ɩ.” 58  Nɛ pɩlabɩ pazɩ lɛ, nɔɔyʋ na-ɩ nɛ ɛtɔ se: “Ña ɖɔɖɔ ŋkɛ pa-taa nɔɔyʋ.” Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ tɔ se: “Abalʋ ña, mɛnfɛyɩ pa-taa.” 59  Nɛ pɩlabɩ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ mbʋ yɔ lɛ, abalʋ lɛlʋ paɣzɩ yɔɔdʋʋ nɛ ɛtɛŋ ɛ-taa se: “Pɩtʋʋ fɛyɩ se abalʋ ɛnɛ ɛɛwɛ ɖɔɖɔ ɛ-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, ɛkɛ Galilee tʋ!” 60  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ tɔ se: “Abalʋ ña, maasɩŋ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ.” Nɛ eɖiɣni yɔɔdʋʋ mbʋ lɛ, kalɩmaʋ caŋ nɛ kikoo. 61  Ðɩnɛ ɛlɛ Kɩbaɣlʋ kisi nɛ ɛcɔnɩ Pɩyɛɛrɩ cuɖuɖu, nɛ Pɩyɛɛrɩ tɔzɩ tɔm ndʋ Kɩbaɣlʋ kaaheyi-i yɔ tɩ-yɔɔ: “Pʋcɔ nɛ kalɩmaʋ koo sɔnɔ lɛ, ŋkaɣ-m kizuu tam nabudozo.” 62  Nɛ ɛlɩɩ awayɩ nɛ ewii siŋŋ. 63  Nɛ ɛyaa mba paakpa Yesu yɔ, papaɣzɩ-ɩ woŋuu nɛ pamakɩ-ɩ; 64  nɛ pohuuzi ɛ-ɛsa yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, pɛwɛɛ nɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ se: “Ye ŋkɛ nayʋ yɔ, heyi-ɖʋ nɛ ɖɩna se amabɩ-ŋ?” 65  Nɛ pɔyɔɔdɩ ɛ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ lɛɛtʋ sakɩyɛ. 66  Nɛ tɛʋ fema lɛ, samaɣ taa ɛzʋtʋyaa ɛgbɛyɛ, pʋ-tɔbʋʋ se cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa, pa-tɩŋa pekpeɣli, nɛ powoni-i pɛ-tɛ Sahedrɛɛ* kuduyuu tɛɛ nɛ pɔtɔ se: 67  “Ye ñɛkɛnɩ Krɩstʋ yɔ, heyi-ɖʋ.” Ɛlɛ ekitini-wɛ se: “Paa meheyi-mɩ yɔ, ɩɩkaɣ tisuu kpa. 68  Pɩtasɩ lɛ, paa mɔnpɔzɩ-mɩ tɔm yɔ, ɩɩkaɣ cosuu. 69  Ɛlɛ kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ caɣʋ Ɛsɔ nesi kɩbanzɩ ɖoŋ ñɩnzɩ yɔɔ.” 70  Peeɖe pa-tɩŋa pɔyɔɔdaa se: “Ye mbʋ, ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ?” Ecosi-wɛ se: “Mɩ-maɣmaɣ mɩyɔɔdʋʋna se mɛnkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.” 71  Pɔyɔɔdɩ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtasɩɣ ñɩnʋʋ aseɣɖe tɔm yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖa-maɣmaɣ ɖɩnɩ-tʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-nɔɔ taa.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “weyi ɛcaɣ taabɩlɩ yɔɔ yɔ.”
Yaa “weyi ɛcaɣ taabɩlɩ yɔɔ yɔ.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Yaa “abalɩsɩsɩ.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Yaa “abalɩsɩsɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.