Luka 21​:​1-38

 • Lelu kʋñɔndʋ liidiye pɔɔyɩsɩ naalɛ (1-4)

 • MBƲ PƖKAƔ KƆM YƆ PƖ-YƲSAƔ (5-36)

  • Yoŋ, tɛtʋ ñamsʋʋ, kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ, ñɔɔsɩ (10, 11)

  • Sɔɔjanaa cɔ Yeruzalɛm nɛ pata (20)

  • Ajɛɛ tɛ alɩwaatʋ (24)

  • Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔmtʋ (27)

  • Fiigi tɩʋ yɔɔ eduuye (29-33)

  • Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa (34-36)

 • Yesu wɩlɩɣ tɔm templo taa (37, 38)

21  Nɛ ɛkpazɩ ɛsa lɛ, ɛna ñɩm tɩnaa ɖʋwaɣ pa-haɖɛ haɖɛ aɖakasɩ taa.  Nɛ ɛna lelu kʋñɔndʋ nɔɔyʋ ɛɖʋ liidiye pɔɔyɩsɩ cikpesi naalɛ nzɩ sɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ,*  nɛ ɛtɔ se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se lelu kʋñɔndʋ ɛnɛ, ɛɖʋwa nɛ pɩkɩlɩ pa-tɩŋa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ panɛ yɔ, pa-tɩŋa pɔkɔyɩ mbʋ pɩtɩnɩ pa-ñɩm yɔɔ yɔ na nɛ paɖʋ, ɛlɛ ɛnʋ lɛ, ɛ-kɩcɛyɩm taa* ɛɖʋ mbʋ payɩ ɛwɛna se ɛcaɣnɩ wezuu yɔ.”  Pʋwayɩ, nabɛyɛ kaawɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ templo tɔm, ɛzɩma pakpaɣ pɛɛ kɩbana nɛ wondu ndʋ paha Ɛsɔ yɔ nɛ pacanɩ-kʋ yɔ lɛ,  eheyi-wɛ se: “Wondu ndʋ ɩnaɣ lɛɛlɛɛyɔ mbʋ yɔ, kɩyakɩŋ kaɣ kɔm nɛ paakaɣ yebu pɩyɛ naɖɩyɛ pɩyɛ lɛɛɖɛ yɔɔ nɛ patituzi-ɖɩ nɛ pɛpɛɖɩ.”  Nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Wɩlɩyʋ, ɛzɩmtaa ɖeyi ɖeyi lakasɩ nzɩ sɩkaɣ labʋ, nɛ yʋsaɣ ŋga kaɣ wɩlʋʋ se alɩwaatʋ talaa se lakasɩ nzɩ sɩla?”  Ɛtɔ se: “Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ pataapeɣzi-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sakɩyɛ kaɣ kɔm ma-hɩɖɛ taa, nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ma lɛ Krɩstʋ,’ nɛ pɔtɔŋ ɖɔɖɔ se: ‘Alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩñɔtaa.’ Ɩtaatɩŋ-wɛ.  Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɩnɩɣ yoŋ nɛ ɛzɩma pisidiɣ yem yem yɔ pɩ-taŋ lɛ, sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛɛ se lakasɩ nzɩ sɩla nɛ pʋcɔ, ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm ɛɛkaɣ talʋʋ kpaagbaa.” 10  Nɛ eheyi-wɛ se: “Ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ kaɣ kʋyʋʋ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ yɔɔ, nɛ kewiyaɣ lɛɛka kaɣ kʋyʋʋ kewiyaɣ lɛɛka yɔɔ. 11  Tɛtʋ kaɣ ñamsʋʋ siŋŋ, nɛ ñɔɔsɩ nɛ kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ pakaɣ lɩʋ lona ndɩ ndɩ taa; nɛ lakasɩ nzɩ sɩkpaɣ ɛyaa sɔɔndʋ yɔ sɩkaɣ labʋ, nɛ yʋsasɩ sɔsɔsɩ kaɣ wɛʋ ɛsɔdaa. 12  “Ɛlɛ pʋcɔ nɛ lakasɩ nzɩ sɩ-tɩŋa sɩla lɛ, ɛyaa nesi kaɣ kpaʋ mɩ-yɔɔ nɛ panazɩ-mɩ, pakaɣ-mɩ kpaʋ nɛ powoni sinaagɔɔgɩwaa taa nɛ salakanaa taa. Pakaɣ-mɩ wonuu awiya nɛ komina ñʋndɩnaa ɛsɩndaa ma-hɩɖɛ yɔɔ. 13  Pɩkaɣ yebu se ɩlɩzɩ aseɣɖe. 14  Ye mbʋ, ɩɖʋ mɩ-laŋa taa se ɩɩmaɣzɩɣ ɛzɩma ɩkaɣ lʋbʋ mɩ-tɩ yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ, 15  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mankaɣ-mɩ haʋ tɔm nɛ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ mi-koyindinaa tɩŋa ɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ pakaɖɩna yaa pawa yɔ. 16  Pɩtasɩ lɛ, halɩ mɩ-lʋlɩyaa nɛ mɩ-ɖalaa, nɛ mi-newaa nɛ mɩ-ñɩma nɛ mɩ-taabalaa pakaɣ mɩ-wayɩ lɩʋ, nɛ pakaɣ mɩ-taa nabɛyɛ kʋʋ, 17  nɛ ɛyaa kpeekpe kaɣ-mɩ paɖʋʋ ma-hɩɖɛ yɔɔ. 18  Ɛlɛ, halɩ mɩ-ñʋʋ taa ñɔyaɣ kʋɖʋmaɣ ɛɛkaɣ lebu. 19  Ye ɩɖɔkɩ mɩ-laŋa yɔ, ɩkaɣ yabʋ mi-weziŋ ñʋʋ.* 20  “Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɩnaɣ sɔɔjanaa cɔ Yeruzalɛm nɛ pata yɔ, ɩtɩlɩ se kɩ-yɔkʋʋ ñɔtaa. 21  Ðɩnɛ ɛlɛ mba pɛwɛ Yuudee yɔ, papaɣzɩ seu nɛ pakpa pʋŋ taa; mba pɛwɛ Yeruzalɛm taa yɔ palɩɩ, nɛ mba pɛwɛ kɔfɩnaa taa yɔ, pataapɩsɩ kɩ-taa, 22  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛ kɩyakɩŋ weyi Ɛsɔ hɔŋ ɛyaa nɩŋgbaaŋ* yɔ, se pɩsa nɛ tɔm ndʋ payɩ paamawa yɔ tɩla. 23  Pɩtɔɔ halaa hosi tɩnaa nɛ mba pɛkɛ asɔŋ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa yɔ! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ siziŋ sɔsɔŋ kaɣ wɛʋ ɛjaɖɛ taa nɛ pana kaɣ kɔm samaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ. 24  Nɛ pakaɣ-wɛ kʋʋ nɛ laɣɖɛ* nɛ powoni-wɛ yomiye taa ajɛɛ kpeekpe taa; nɛ ajɛɛ* kaɣ fɛyʋʋ Yeruzalɛm nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ajɛɛ* tɛ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩtɛma yɔ. 25  “Pɩtasɩ lɛ, yʋsasɩ kaɣ labʋ wɩsɩ nɛ fenaɣ nɛ tɩɩnzɩ pa-taa, nɛ teŋgu kɔkɔɖɛ nɛ kɩ-lɩm hola falʋʋ yɔɔ lɛ, tɛtʋ yɔɔ ajɛɛ kaɣ wɛʋ sɔɔndʋ taa nɛ aanaɣ se akpaɣnɩ le. 26  Sɔɔndʋ nɛ mbʋ pɩkaɣ labʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩ-ɖaŋʋʋ kaɣ yebu nɛ ɛyaa fiɣni, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔdaa ɖoŋ kaɣ ñamsʋʋ. 27  Nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ, pakaɣ naʋ ɛyʋ Pɩyalʋ ɛwɛɛ nɛ ɛkɔŋ ɛsɔmɩnʋʋ nakʋyʋ taa, nɛ ɖoŋ nɛ samtʋ sɔsɔtʋ. 28  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ lakasɩ nzɩ sɩpaɣzɩɣ labʋ yɔ, ɩkʋyɩ nɛ ɩsɩŋ yiɣ yiɣ nɛ ɩkʋsɩ mɩ-ñʋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-ñʋʋ yabɩtʋ ɖiɣni ñɔtʋʋ.” 29  Peeɖe etuu-wɛ eduuye naɖɩyɛ se: “Ɩcɔnɩ fiigi tɩʋ nɛ tɩŋ lɛɛŋ tɩŋa. 30  Alɩwaatʋ ndʋ ɩpaɣzɩɣ nɛɣdʋʋ yɔ, mɩ-maɣmaɣ ɩnaɣ nɛ iɖiɣziɣna se lɛɛlɛɛyɔ lɛ tɛzoŋgiye ñɔtaa. 31  Mbʋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ɩnaɣ lakasɩ nzɩ siɖiɣni labʋ lɛ, ɩtɩlɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ñɔtaa. 32  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se kpaɖʋʋ kʋnɛ yɔ, kɩɩkaɣ ɖɛʋ kaaʋ pʋcɔ nɛ pɩtɩŋa payɩ pɩla. 33  Ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ pakaɣ ɖɛʋ, ɛlɛ mɔn-tɔm ɛɛkaɣ ɖɛʋ kaaʋ. 34  “Ɛlɛ ɩkpa mɩ-tɩ nɛ tɔkɩyɛ nɛ sʋlʋm ñɔtʋ kadadayaɣ nɛ wezuu caɣʋ taa nɩɣzɛ pataañɩɣ mɩ-laŋa yɔɔ kaaʋ, nɛ kɩyakʋ ŋgʋ kitudi-mɩ 35  ɛzɩ kpaca yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩkaɣ kɔm mba pɛwɛ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ. 36  Pʋyɔɔ lɛ, ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa nɛ itendiɣ Ɛsɔ paa ɛzɩmtaa, nɛ ɩpɩzɩ ɩlɩɩ mbʋ payɩ pɩkaɣ labʋ yɔ pɩ-taa, nɛ ɩpɩzɩ ɩsɩŋ ɛyʋ Pɩyalʋ ɛsɩndaa.” 37  Nɛ wɩsɩ taa lɛ, ɛwɩlɩɣ tɔm templo taa; ɛlɛ ɖoo taa lɛ, ɛkpaɣ nɛ ɛcakɩ pʋʋ ŋgʋ payaɣ se Oliivi Pʋʋ yɔ kɩ-yɔɔ. 38  Nɛ ɛyaa tɩŋa kɔŋaɣ ɛ-cɔlɔ tanaŋ tɛɛ pala templo taa se pewelisini-i.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “ɛɖʋ lɛpɩta naalɛ.”
Yaa “ɛ-kʋñɔndʋtʋ taa.”
Yaa “ɩkaɣ hiɣu mɩ-kalɩzasɩ.”
Yaa “Ɛsɔ kpaɣ kɩmɩyɛ.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Yaa “sɩɩnaa layaa.”
Yaa “sɩɩnaa layaa.”