Luka 20​:​1-47

  • Pakaɖɩnɩ ɖoŋ weyi Yesu lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ (1-8)

  • Haɖaa mba pɛkɛ ɛyaa kʋyaa yɔ pɔ-yɔɔ eduuye (9-19)

  • Ɛsɔ nɛ Sezaarɩ (20-26)

  • Sɩɖaa femtu yɔɔ tɔm pɔzʋʋ (27-40)

  • Krɩstʋ kɛ Daviid pɩyalʋ yaa we? (41-44)

  • Pakpa pa-tɩ nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa (45-47)

20  Kɩyakʋ nakʋyʋ ɛwɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ ɛyaa tɔm templo taa nɛ esusuu tɔm kɩbandʋ lɛ, cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ ɛzʋtʋyaa pɔkɔɔ  nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Heyi-ɖʋ, ɖoŋ weyi ŋlakɩnɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ? Yaa aha-ŋ ɖoŋ ɛnɩ?”  Ecosi-wɛ se: “Mɔnpɔzʋʋ-mɩ ɖɔɖɔ tɔm natʋyʋ, nɛ icosi-m:  Yohanɛɛsɩ tɛ lɩm mɩyɩsʋʋ lɩnɩ ɛsɔdaa yaa ɛyaa cɔlɔ?”  Peeɖe pɔyɔɔdɩnɩ ɖama nɛ pɔtɔ se: “Ye ɖɩtɔm se: ‘Pɩlɩnɩ ɛsɔdaa’ yɔ, ɛkaɣ tɔm se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ititisi ɛ-yɔɔ yɔ?’  Ɛlɛ ye ɖɩtɔm se: ‘Pɩlɩnɩ ɛyaa cɔlɔ’ yɔ, ɛyaa samaɣ tɩŋa kaɣ-ɖʋ ɖabʋ pɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ petisaa se Yohanɛɛsɩ kaakɛ nayʋ.”  Pʋyɔɔ pocosaa se paasɩŋ ɖenɖe pɩlɩnaa yɔ.  Yesu heyi-wɛ se: “Ma ɖɔɖɔ maaheyiɣ-mɩ ɖoŋ weyi malakɩnɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ.”  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛpaɣzɩ eduuye ɖɩnɛ tuuu ɛyaa samaɣ: “Abalʋ nɔɔyʋ kaaɖʋ viiñi hayɩm nɛ eyebini-pʋ haɖaa, nɛ ɛɖɛɛ nʋmɔʋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa alɩwaatʋ sakɩyɛ. 10  Pee koyuu alɩwaatʋ talaa lɛ, etiyi yom nɔɔyʋ haɖaa cɔlɔ se pɛcɛlɩ-ɩ viiñi pee naayɛ. Ɛlɛ haɖaa mabɩ-ɩ nɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ ndaakpasɩ. 11  Ɛlɛ ɛtasɩ tiyuu yom lɛlʋ. Pama ɛlɛ ɖɔɖɔ nɛ paɖʋ-ɩ fɛyɛ, nɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ ndaakpasɩ. 12  Nɛ ɛtasɩ tiyuu tozo tʋ; ɛlɛ ɖɔɖɔ paɖʋ-ɩ heŋ nɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ. 13  Ðɩnɛ ɛlɛ viiñi hayɩm tʋ tɔ se: ‘Ɛbɛ mankaɣ labʋ yɔ? Mankaɣ tiyuu man-pɩyalʋ, man-kʋsɔɔlʋ. Pʋtɔma yɔ, pakaɣ ɛlɛ ñam.’ 14  Haɖaa losi-i lɛ, pɔyɔɔdɩnɩ ɖama nɛ pɔtɔ se: ‘Ɩɩnaɣ weyi ɛkaɣ tɔɔʋ ɛ-caa ñɩm yɔ. Ðɩkʋ-ɩ nɛ ñɩm pɩsɩ ɖa-ñɩmbʋ.’ 15  Peeɖe pɔlɔ-ɩ viiñi hayɩm wayɩ nɛ pakʋ-ɩ. Ye mbʋ, ɛbɛ viiñi hayɩm tʋ kaɣ-wɛ labʋ? 16  Ɛkaɣ kɔm nɛ ɛkʋ haɖaa mba, nɛ ɛcɛlɩ lalaa viiñi hayɩm.” Panɩ-tʋ lɛ, pɔtɔ se: “Pɩtaala mbʋ kpa!” 17  Ɛlɛ ɛcɔnɩ-wɛ cuɖuɖu nɛ ɛtɔ se: “Ye mbʋ, tɔm ndʋ pama ɛzʋnɔ yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? ‘Pɩyɛ nɖɩ kuduyuu mayaa lɔwa yɔ, nɖɩ pɩsɩnɩ kɔna taa pɩyɛ sɔsɔɖɛ.’ 18  Ɛyʋ weyi ɛtɔlʋʋ pɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩkaɣ-ɩ pɛlʋʋ yʋbɩlɛɛɛ. Piyele nɛ weyi ɛ-yɔɔ ɖɩtɔlʋʋ yɔ, ɖɩkaɣ-ɩ tɔyɩtʋʋ.” 19  Nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa pañɩnaɣ se pakpa-ɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paaɖiɣzinaa se mba etuu eduuye nɖɩ, ɛlɛ peseɣaɣ ɛyaa samaɣ sɔɔndʋ. 20  Nɛ pɔcɔŋɩ-ɩ nɛ pɩtɛ lɛ, petiyi ɛyaa mba pɛtɛɣ-wɛ mɛsaɣ tɛɛ yɔ se pala ɛzɩ pɛkɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yɔ, nɛ pɩsa nɛ pakpa-ɩ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ taa, nɛ paɖʋzɩ-ɩ komina nɛ wiyaʋ pe-nesi tɛɛ. 21  Nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Wɩlɩyʋ, ɖɩnawa se ŋyɔɔdʋʋ nɛ ŋwɩlɩɣ tɔm camɩyɛ, nɛ ŋŋtɩnɩɣ nɔɔyʋ yɔɔ, ɛlɛ ŋwɩlɩɣ Ɛsɔ nʋmɔʋ nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim: 22  Paɣtʋ haɣ-ɖʋ nʋmɔʋ* se ɖɩhɛyɩ Sezaarɩ lambuu* yaa ɖɩtaahɛyɩ?” 23  Ɛlɛ eɖiɣzini pa-ajitu lakasɩ, nɛ eheyi-wɛ se: 24  “Ɩwɩlɩ-m dinaarɩ* pɔɔyaɣ nakɛyɛ. A-kɩlɛmʋʋ nɛ a-matʋ wɛ kɔ-yɔɔ?” Pocosi se: “Sezaarɩ.” 25  Eheyi-wɛ se: “Ye mbʋ, pʋmʋnaa se ɩcɛlɩ Sezaarɩ mbʋ pɩkɛ Sezaarɩ pʋyʋ yɔ, ɛlɛ ɩcɛlɩ Ɛsɔ mbʋ pɩkɛ Ɛsɔ pʋyʋ yɔ.” 26  Nɛ patɩpɩzɩ se pakpa-ɩ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ taa ɛyaa ɛsɩndaa, ɛlɛ ɛ-tɔm cosuu kaalabɩ-wɛ piti nɛ posu tamɩyɛ. 27  Ɛlɛ Saduki ñɩma mba pɔtɔŋ se sɩɖaa femtu fɛyɩ yɔ, pa-taa nabɛyɛ kɔɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: 28  “Wɩlɩyʋ, Moyizi ma-ɖʋ se: ‘Ye abalʋ nɔɔyʋ ɖalʋ* ɛsɩba nɛ eyele ɛ-halʋ, ɛlɛ ɛfɛyɩnɩ piya yɔ, pɩwɛɛ se e-neu* ɛkpaɣ halʋ ɛnʋ nɛ ɛlʋlɩ ɛ-ɖalʋ piya.’ 29  Abalaa nabɛyɛ lʋbɛ kaawɛɛ, nɛ paakɛ ɛyʋ kʋɖʋm piya. Kajalaɣ ñɩnʋ kpaɣ halʋ, ɛlɛ ɛsɩ ɛfɛyɩnɩ pɩɣa. 30  Nɛ naalɛ ñɩnʋ 31  nɛ naadozo ñɩnʋ pakpaɣ halʋ ɛnʋ. Mbʋ pa-lʋbɛ pakpaɣ-ɩ; nɛ pasɩ pɛfɛyɩnɩ piya. 32  Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, halʋ ɖɔɖɔ sɩ. 33  Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ pefeziɣ sɩɖaa yɔ, a-halʋ ɛkaɣ pɩsʋʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-lʋbɛ paakpaɣ-ɩ halʋ.” 34  Yesu heyi-wɛ se: “Ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-taa piya kpakɩɣ halaa nɛ halaa walɩɣ, 35  ɛlɛ mba pakpaɣ-wɛ se pamʋnaa se pasʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-taa, nɛ mba pamʋnaa se pefezi-wɛ nɛ sɩɖaa taa yɔ, paakpakɩɣ halaa nɛ paawalɩɣ ɖɔɖɔ. 36  Toovenim taa lɛ, paapɩzɩɣ nɛ patasɩ sɩbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛwɛ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔ; nɛ ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ-wɛ fezuu yɔ pʋyɔɔ lɛ, pakaɣ kɛʋ e-piya. 37  Halɩ Moyizi wɩlɩ sɔɔ cɔkɔyɛ yɔɔ tɔm taa se sɩɖaa kaɣ fem, alɩwaatʋ ndʋ ɛya Yehowa* se ‘Abraham tɛ Ɛsɔ nɛ Izaakɩ tɛ Ɛsɔ nɛ Yakɔɔb tɛ Ɛsɔ’ yɔ. 38  Ɛtɩkɛ sɩɖaa tɛ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛsadɩnaa tɛ Ɛsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-ɛsɩndaa lɛ, pa-tɩŋa payɩ pɛwɛ wezuu.” 39  Paɣtʋ wɩlɩyaa taa nabɛyɛ cosi-i se: “Wɩlɩyʋ, ŋyɔɔdɩ camɩyɛ.” 40  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataatasɩ wɛnʋʋ abalɩtʋ se pɔpɔzɩ-ɩ paa tɔm kʋɖʋmtʋ. 41  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ pɔtɔŋ se Krɩstʋ kɛ Daviid pɩyalʋ? 42  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Daviid maɣmaɣ yɔɔdɩ Keɣsi takayaɣ taa se: ‘Yehowa* heyi man-Kɩbaɣlʋ se: “Caɣ me-nesi kɩbanzɩ yɔɔ 43  nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ manpɩsɩɣ ño-koyindinaa ña-nɩŋgbanzɩ ɖɩzɩyɛ yɔ.”’ 44  Ye mbʋ, Daviid yaɣ-ɩ se Kɩbaɣlʋ; ɛzɩma tɩyɛ ɛkɛ ɛ-pɩyalʋ yɔ?” 45  Nɛ ɛyaa kpeekpe welisaɣ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: 46  “Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa mba pɔsɔɔlɩ suu tokonaa kɩɖaɣlaa nɛ pɔcɔʋ, nɛ pɔsɔɔlɩ se ɛyaa ɩsɛɛ-wɛ kɩyakɩŋ taa,* nɛ pɔsɔɔlɩ ɛsɩndaa kpelisi* yɔɔ caɣʋ sinaagɔɔgɩwaa taa, nɛ lona sɔsɔna taa caɣʋ ɖanaɣ tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ, 47  nɛ palazɩɣ lelaa ñɩm,* nɛ palakɩ adɩma wena aɖaɣlaa yɔ se pɩsa nɛ pawɩlɩ pa-tɩ* yɔ. Ɛyaa mba, pakaɣ-wɛ tɔm hʋnʋʋ siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Pɩmʋnaa.”
Yaa “lambuu ŋgʋ pɩwɛɛ se paa weyi ɛhɛyɩ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “neu.”
Yaa “ɛ-ɖalʋ.”
Yaa “Pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɩsɛɛ-wɛ ɛyaa ɖigbeɣliye taa.”
Yaa “pɔsɔɔlɩ lona kɩbana.”
Piye piye, “nɛ pɔtɔkɩ lelaa ɖɩsɩ.”
Yaa “se pɩsa nɛ pañɩnɩ kawanaɣ.”