Luka 2​:​1-52

  • Yesu lʋlʋʋ (1-7)

  • Ɛsɔ tiyiyaa lɩ ninɖiɣyaa yɔɔ (8-20)

  • Pɛlɩtʋ nɛ azuluma kpizuu (21-24)

  • Siimeyɔɔ na Krɩstʋ (25-35)

  • Ana yɔɔdʋʋ pɩɣa tɔm (36-38)

  • Papɩsɩ Nazarɛɛtɩ (39, 40)

  • Yesu wɛnɩ pɩnzɩ hiu nɛ naalɛ nɛ ɛwɛ templo taa (41-52)

2  Kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa lɛ, Sezaarɩ Ogusti ɖʋ paɣtʋ se tɛtʋ kpeekpe yɔɔ ɛyaa ɩma pa-hɩla.  (Kajalaɣ hɩla maʋ pʋnɛ, palabɩ-pʋ alɩwaatʋ ndʋ Kiriiniyuusi kaakɛ Siirii komina ñʋʋdʋ yɔ.)  Nɛ ɛyaa kpeekpe wolo se pama pa-hɩla, paa weyi lɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɛtʋ taa.  Pʋyɔɔ Yosɛɛfʋ ɖɔɖɔ kʋyɩ Galilee, Nazarɛɛtɩ tɛtʋ taa nɛ ewolo Yuudee, Daviid tɛtʋ ndʋ payaɣ se Bɛtɩlɛhɛm yɔ tɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkɛ Daviid ɖɩɣa taa tʋ nɛ ɛ-hɔʋ taa tʋ.  Ɛ nɛ Maarɩɩ powolo se pama pa-hɩla. Maarɩɩ kaapɩsɩ ɛ-halʋ ɛzɩ paaheyuu-i yɔ, nɛ ɛwɩzɩ lʋlʋʋ.  Paawɛ peeɖe lɛ, alɩwaatʋ talɩ se ɛlʋlɩ.  Nɛ ɛlʋlɩ ɛ-kajalaɣ pɩɣa, abalɩbɩɣa, nɛ ɛhɔkɩ-kɛ pɩsaʋ hɔɔlasɩ taa nɛ ɛhɩzɩ-kɛ ɖenɖe paɖʋʋ kpɩna tɔɔnaɣ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ petihiɣ ɖɩzʋyɛ agɔma ɖɩɣa taa.  Ninɖiɣyaa ɖɔɖɔ kaawɛ egeetiye kʋɖʋmɖɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa tɛyɛ yɔɔ nɛ paɖaŋɩɣ pa-kpɩna yɔɔ ɖoo taa.  Nɛ tuda lɛ, Yehowa* tiyiyu lɩɩ nɛ ɛsɩŋ pɔ-cɔlɔ, nɛ Yehowa* samtʋ ñandɩ pɔ-cɔlɔ kpɛɛɛ, nɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ siŋŋ. 10  Ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyu heyi-wɛ se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɩna! Meheyiɣ-mɩ tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩkaɣ haʋ ɛyaa tɩŋa taa leleŋ sɔsɔŋ yɔ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɔnɔ palʋlɩ-mɩ Daviid tɛtʋ taa ñʋʋ yaɖʋ nɔɔyʋ, ɛnʋ lɛ Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ. 12  Nɛ pʋnɛ pɩkɛɣnɩ-mɩ yʋsaɣ: Ɩkaɣ naʋ pɩɣa ɛjam nakɛyɛ, pɔhɔkɩ-kɛ pɩsaʋ hɔɔlasɩ taa nɛ pahɩzɩ-kɛ ɖenɖe paɖʋʋ kpɩna tɔɔnaɣ yɔ.” 13  Ɛsɔdaa yoyaa* canɖaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ lɩɩ tuda, nɛ kɩ nɛ Ɛsɔ tiyiyu ɛnʋ pasaŋ Ɛsɔ nɛ pɔtɔŋ se: 14  “Pasa Ɛsɔ ɖooo ɛsɔdaa, nɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ mba pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ pɛ-hɛkʋ taa.” 15  Ɛsɔ tiyiyaa yebi-wɛ nɛ pakpa ɛsɔdaa lɛ, ninɖiɣyaa paɣzɩ heyuu ɖama se: “Ðiwolo Bɛtɩlɛhɛm nɛ ɖɩna mbʋ pɩlaba nɛ Yehowa* yele se ɖɩtɩlɩ yɔ.” 16  Nɛ powolo lɛɛ lɛɛ nɛ pana Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ, nɛ pɩɣa ɛjam pahɩzɩ-kɛ ɖenɖe paɖʋʋ kpɩna tɔɔnaɣ yɔ. 17  Pana mbʋ lɛ, posusi tɔm ndʋ Ɛsɔ tiyiyaa kaaheyi-wɛ pɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ yɔ. 18  Nɛ mba payɩ panɩ tɔm ndʋ ninɖiɣyaa heyi-wɛ yɔ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ, 19  ɛlɛ Maarɩɩ paɣzɩ ɖɔkʋʋ tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa, nɛ ɛmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ ɛ-laŋɩyɛ taa se ɛnɩɩ tɩ-tɔbʋʋ. 20  Ðɩnɛ ɛlɛ ninɖiɣyaa kʋyɩ nɛ papɩsɩ, pasaŋ Ɛsɔ nɛ paɖʋʋ-ɩ hɩɖɛ ndʋ payɩ panɩwa nɛ mbʋ payɩ panawa yɔ pɩ-yɔɔ, ɛzɩ paaheyuu-wɛ yɔ. 21  Kɩyakɩŋ lutozo wayɩ, alɩwaatʋ talaa se pɛpɛlɩ-kɛ lɛ, payaa-kɛ se Yesu, hɩɖɛ nɖɩ Ɛsɔ tiyiyu kaaha-kɛ pʋcɔ nɛ pahakɩ ko-hoɣa. 22  Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ talaa se powolo nɛ pekpizi pa-azuluma nɛ pɛwɛɛ kele kele ɛzɩ Moyizi paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ lɛ, powoni-kɛ Yeruzalɛm se pawɩlɩ-kɛ Yehowa,* 23  ɛzɩ pamaʋ Yehowa* Paɣtʋ taa yɔ se: “Paa abalɩbɩɣa kajalaɣ ñɩŋga ŋga palʋlaa yɔ, pɩwɛɛ se payaa-kɛ se Yehowa* pʋyʋ kiɖeɖeu.” 24  Nɛ palaa kɩlaʋ ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Yehowa* Paɣtʋ taa yɔ: “Ahoo naalɛ yaa halikukunaa cikpema naalɛ.” 25  Nɛ na, abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ Yeruzalɛm payaɣ-ɩ se Siimeyɔɔ, abalʋ ɛnʋ ɛɛwɛ siɣsiɣ nɛ ɛñaŋ Ɛsɔ; ɛɛɖaŋ Izrayɛɛlɩ laŋɩyɛ hɛzʋʋ, nɛ fezuu kiɖeɖeu kaawɛ ɛ-yɔɔ. 26  Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ kaatɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ se ɛkaɣ naʋ Yehowa* tɛ Krɩstʋ pʋcɔ nɛ ɛsɩ. 27  Fezuu ɖoŋ taa lɛ, ɛkɔɔ templo taa, nɛ alɩwaatʋ ndʋ lʋlɩyaa kɔnɩ pɩɣa Yesu se palabɩ-kɛ mbʋ pɩpɔzʋʋ Moyizi Paɣtʋ taa yɔ lɛ, 28  ɛmʋ-kɛ e-nesi taa nɛ ɛsa Ɛsɔ nɛ ɛtɔ se: 29  “Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Kɩbaɣlʋ Kɩlɩm, ŋyeki se ño-yom ɛɖɛɛnɩ laŋhɛzɩyɛ ɛzɩ ŋyɔɔdʋʋ yɔ, 30  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛ-ɛsa na nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ŋtɩŋɩɣna se ŋkɔnɩ ñʋʋ yabɩtʋ yɔ, 31  ŋgʋ ŋñɔɔzɩ ajɛɛ kpeekpe ɛsɩndaa yɔ, 32  ñalɩmɩyɛ nɖɩ ɖikuluu kɛdɛɛka ŋga kohuuzi ajɛɛ ɛsa yɔɔ yɔ nɛ ña-samaɣ Izrayɛɛlɩ samtʋ.” 33  Nɛ tɔm ndʋ pɔyɔɔdaɣ pɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ yɔ, tɩwɛɛ nɛ tɩlakɩ ka-caa nɛ ko-ɖoo piti. 34  Pɩtasɩ lɛ, Siimeyɔɔ wazɩ-wɛ nɛ eheyi pɩɣa ɖoo Maarɩɩ se: “Na! Pɩɣa kanɛ, palɩzɩ-kɛ se kɔ-yɔɔ lɛ, Izrayɛɛlɩ taa ɛyaa sakɩyɛ ɩtɔlɩ nɛ lalaa kʋyɩ, nɛ kɛkɛɣnɩ yʋsaɣ ŋga kɔ-yɔɔ ɛyaa kaɣ yɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔ 35  (ɛɛɛ, laɣɖɛ* kɩɖaɣlɩyɛ naɖɩyɛ kaɣ-ŋ* tʋlʋʋ), se pɩsa nɛ lɩmaɣza wena awɛ ɛyaa sakɩyɛ laŋa taa yɔ, pikuli a-yɔɔ nɛ pɩwɩlɩ.” 36  Nɛ nayʋ halɩñɩnʋ nɔɔyʋ kaawɛɛ nɛ payaɣ-ɩ se Ana, ɛɛkɛ Fanʋwɛɛlɩ pɛlɛ, ɛlɩnɩ Asɛɛrɩ cejewiye taa. Halʋ ɛnʋ ɛɛkpadɩyɩ siŋŋ, nɛ ɛ nɛ ɛ-walʋ pacaɣ pɩnzɩ lʋbɛ ɖeke pe-nesi ɖɔkʋʋ wayɩ,* 37  nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛkɛ lelu nɛ ɛwɛnɩ pɩnzɩ 84. Ewokaɣ templo taa tam, nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ nɔɔ hɔkʋʋ nɛ Ɛsɔ tenduu yɔɔ nɛ ɛlakɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kiɖeɖee ɖoo nɛ wɩsɩ. 38  Ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi lɛ, ɛkɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ sam Ɛsɔ nɛ eheyiɣ pɩɣa ŋga kɔ-tɔm mba payɩ paaɖaŋ Yeruzalɛm ñʋʋ yabɩtʋ yɔ. 39  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ pɛtɛm labʋ mbʋ payɩ Yehowa* Paɣtʋ pɔzaa yɔ lɛ, papɩsɩ Galilee, pa-maɣmaɣ pɛ-tɛtʋ taa Nazarɛɛtɩ. 40  Nɛ pɩɣa cikpelaɣ ŋga kɛwɛɛ nɛ kapaɣlɩɣ nɛ kakpaɣ ɖoŋ, nɛ lɔŋsɩnɖɛ suu ka-taa, nɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ wɛɛ kɔ-yɔɔ. 41  Ɛ-lʋlɩyaa wokaɣ Yeruzalɛm paa pɩnaɣ ŋga se pɔtɔɔ Paska kazandʋ. 42  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 12 lɛ, powolo kazandʋ tɔɔʋ ɛzɩ patɩɩlakʋʋ yɔ. 43  Kazandʋ kɩyakɩŋ tɛma nɛ papɩsɩɣ pɛ-tɛ lɛ, abalɩbɩɣa Yesu caɣ Yeruzalɛm, ɛlɛ ɛ-lʋlɩyaa tɩna. 44  Pamaɣzaɣ se ɛwɛ ɛyaa mba pa nɛ wɛ pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ yɔ pa-taa, pʋyɔɔ pɔɖɔm nʋmɔʋ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ, nɛ pʋwayɩ lɛ papaɣzɩ-ɩ ñɩnʋʋ pa-ñɩma nɛ pɛ-ɛyɩsɩmaa taa. 45  Ɛlɛ patɩna-ɩ lɛ, papɩsɩ Yeruzalɛm nɛ pañɩnɩ-ɩ paa le. 46  Nɛ kɩyakɩŋ naadozo wayɩ lɛ, pana-ɩ templo taa, ɛcaɣ wɩlɩyaa hɛkʋ taa nɛ ewelisiɣni-wɛ nɛ ɛpɔzʋʋ-wɛ tɔm. 47  Ɛlɛ mba payɩ pewelisaɣni-i yɔ, pɩwɛɛ nɛ pɩɖɩɣzɩɣ-wɛ nɛ ɛ-tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ nɛ ɛ-tɔm cosuu. 48  Ɛ-lʋlɩyaa na-ɩ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ pɩŋŋ, nɛ e-ɖoo heyi-i se: “Man-pɩɣa, ɛbɛ yɔɔ ŋlabɩ-ɖʋ mbʋ? Na, ma nɛ ña-caa ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñɩnɩɣ-ŋ nɛ laŋɩyɛ lɩʋ.” 49  Ɛlɛ ekitini-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩwɛɛ nɛ ɩñɩnɩɣ-m? Ɩtɩtɩlɩ se pɩwɛɛ se mɛwɛɛ man-Caa ɖɩɣa taa yaa we?” 50  Ɛlɛ patɩnɩɩ ndʋ eheyi-wɛ yɔ tɩ-tɔbʋʋ. 51  Nɛ ɛ nɛ wɛ pɛkpɛndɩ nɛ papɩsɩ Nazarɛɛtɩ, nɛ eluzuu ɛ-tɩ pɛ-tɛɛ.* Pɩtasɩ lɛ, e-ɖoo ɖɔkɩ tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa ɛ-laŋɩyɛ taa camɩyɛ. 52  Nɛ Yesu lɔŋsɩnɖɛ wɛɛ nɛ ɖihukuu nɛ ɛpaɣlɩɣ tomnaɣ yɔɔ, nɛ ehikiɣ kʋjɔʋ Ɛsɔ nɛ ɛyaa pɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkɩlɩɣ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Ɛsɔ tiyiyaa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Yaa “kaɣ ña-maɣmaɣ ña-kalɩzaɣ.”
Piye piye, “kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ pɛlɛ nɛ ɛtɩtɩlɩtɩ abalʋ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ ɛñaŋ-wɛ.”