Luka 19​:​1-48

  • Yesu wobi Zaasee tɛ (1-10)

  • Miinɩwaa hiu yɔɔ eduuye (11-27)

  • Yesu sʋ Yeruzalɛm ɛzɩ wiyaʋ yɔ (28-40)

  • Yesu wi Yeruzalɛm yɔɔ (41-44)

  • Yesu pɩsɩ templo kele kele (45-48)

19  Nɛ ɛsʋʋ Yeriikoo tɛtʋ taa nɛ ɛtɛzɩɣ-tʋ.  Nɛ abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ peeɖe, payaɣ-ɩ se Zaasee; ɛkɛ lambuu mʋyaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ, nɛ ɛtɛ ɛkɛ ñɩm tʋ.  Nɛ ɛɛwɛɛ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛna weyi Yesu ɛnʋ ɛkɛnaa yɔ, ɛlɛ ɛyaa samaɣ yɔɔ lɛ ɛtaapɩzɩɣ se ɛna-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɩɖaɣlɩ.  Pʋyɔɔ esewa nɛ ɛɖɛɛ ɛsɩndaa nɛ ɛkpa sikoomɔɔrɩ* tɩʋ nakʋyʋ yɔɔ se ɛpɩzɩ nɛ ɛna-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ nʋmɔʋ ŋgʋ Yesu tɩŋaɣna se ɛɖɛɛ.  Nɛ Yesu talɩ peeɖe lɛ, ɛkpazɩ ɛ-ɛsa nɛ eheyi-i se: “Zaasee, tii lɛɛ lɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔnɔ pɩwɛɛ se mancaɣ ña-ɖɩɣa taa.”  Peeɖe etibi lɛɛ lɛɛ nɛ ɛmʋ-ɩ ɛ-tɛ nɛ laŋhʋlʋmɩyɛ.  Pana mbʋ lɛ, pa-tɩŋa pemidiɣ pɔ-mɔɔŋ tɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Ewoba nɛ ɛcaɣ weyi ɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ yɔ ɛ-ɖɩɣa taa.”  Ɛlɛ Zaasee kʋyɩ ɛsɩŋ nɛ eheyi Kɩbaɣlʋ se: “Na! Kɩbaɣlʋ, mantayɩɣ mbʋ mɛwɛna yɔ nabʋlɛ nɛ maha kʋñɔndɩnaa hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ, nɛ mbʋ payɩ momuli ɛyaa nɛ mamʋ* yɔ, manpɩsɩɣnɩ-wɛ pʋ tam nabʋnaza.”  Ðɩnɛ ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Sɔnɔ, ñʋʋ yabɩtʋ kɔm ɖɩɣa kanɛ ka-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛkɛ Abraham pɩyalʋ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyʋ Pɩyalʋ kɔm se ɛñɩnɩ mba peleba yɔ nɛ ɛya pa-ñʋʋ.” 11  Paawɛɛ nɛ pewelisiɣ tɔm ndʋ lɛ, etuu eduuye lɛɛɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛñɔtɩnɩ Yeruzalɛm nɛ pamaɣzaɣ se Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ kɔm kpaagbaa. 12  Pʋyɔɔ ɛtɔm se: “Ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ wobi ɛjaɖɛ poliŋ ñɩnɖɛ naɖɩyɛ taa se pɛcɛlɩ-ɩ kewiyaɣ nɛ ɛpɩsɩ ɛkɔɔ. 13  Pʋcɔ nɛ ɛɖɛɛ lɛ, ɛya e-yomaa hiu nɛ ɛcɛlɩ-wɛ miinɩwaa* hiu nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩlabɩnɩ-wɛ tadɩyɛ nɛ mɔnkɔɔ.’ 14  Ɛlɛ ɛ-tɛtʋ taa ɛyaa paɖaɣ-ɩ, pʋyɔɔ petiyi po-lone taa caɣyaa ɛ-wayɩ se pɔtɔ se: ‘Ðɩtɩsɔɔlɩ se abalʋ ɛnɛ ɛpɩsɩ ɖe-wiyaʋ.’ 15  “Pɛcɛlɩ-ɩ kewiyaɣ nɛ ɛpɩsɩ ɛkɔɔ pʋwayɩ lɛ, ɛyaa yomaa mba ɛɛcɛlɩ-wɛ liidiye* yɔ, se ɛna mbʋ pɩsɛ-wɛ pa-tadɩyɛ labʋ taa yɔ. 16  Nɛ kajalaɣ tʋ kɔɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Kɩbaɣlʋ, pɩsɛ ñɛ-tɛ miinɩ yɔɔ miinɩwaa hiu.’ 17  Eheyi-i se: ‘Ŋlabɩ camɩyɛ, yom kɩbanʋ! Ɛzɩma ŋwɩlaa se ŋwɛ siɣsiɣ mbʋ pɩwɛ kpaagbaa ññɩɩ yɔ pɩ-taa yɔ pʋyɔɔ lɛ, tɔɔ kewiyitu tɛtʋ hiu yɔɔ.’ 18  Pʋwayɩ lɛ, naalɛ ñɩnʋ kɔɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Kɩbaɣlʋ, pɩsɛ ñɛ-tɛ miinɩ yɔɔ miinɩwaa kagbanzɩ.’ 19  Eheyi ɛlɛ ɖɔɖɔ se: ‘Ña ɖɔɖɔ tɔɔ kewiyitu tɛtʋ kagbanzɩ yɔɔ.’ 20  Ɛlɛ lɛlʋ ñɔkɔɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Kɩbaɣlʋ, ñɛ-tɛ miinɩ yɔ, mɛmɛsɩ-kʋ pɩsaʋ taa. 21  Ŋnawa, mense-ŋ sɔɔndʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋkɛ ɛyʋ weyi ɛ-tɔm wɛ kaɖɛ yɔ; ŋkpakɩɣ mbʋ ŋtɩsɩɩ yɔ, nɛ ŋkʋŋ mbʋ ŋtiɖuu yɔ.’ 22  Eheyi-i se: ‘Yom kɩdɛkɛdʋ ña, mahʋʋnɩ-ŋ nɛ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm. Ŋsɩm mbʋ se mɛnkɛ ɛyʋ weyi ɛ-tɔm wɛ kaɖɛ yɔ, nɛ mankpakɩɣ mbʋ mantɩsɩɩ yɔ, nɛ mankʋŋ mbʋ mantiɖuu yɔ, yaa we? 23  Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ ŋtiwoni me-liidiye* nɛ ŋsɩɩ liidiye koozaɣ nakɛyɛ taa se pɩsa nɛ manpɩsɩɣ lɛ, mamʋ-ɖɩ nɛ ɖɩ-kɛzɛɣa?’ 24  “Peeɖe eheyi mba pasɩŋ peeɖe yɔ se: ‘Ɩmʋ miinɩ ɛ-cɔlɔ nɛ ɛcɛlɩ-kʋ weyi ɛwɛnɩ miinɩwaa hiu yɔ.’ 25  Ɛlɛ peheyi-i se: ‘Kɩbaɣlʋ, ɛtɛm wɛnʋʋ miinɩwaa hiu!’— 26  ‘Meheyiɣ-mɩ se weyi ɛwɛna yɔ, pakaɣ-ɩ tasʋʋ haʋ nɛ pɩkɩlɩ; ɛlɛ weyi ɛfɛyɩna yɔ, halɩ mbʋ ɛwɛna yɔ, pakaɣ-pʋ mʋʋ ɛ-cɔlɔ. 27  Pɩtasɩ lɛ, ɩkɔnɩ mon-koyindinaa mba cɩnɛ, mba patɩsɔɔlɩ se manpɩsɩ pe-wiyaʋ yɔ nɛ ɩkʋ-wɛ mɛ-ɛsɩndaa.’” 28  Ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛkpaɣ ɛ-nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɣ Yeruzalɛm. 29  Nɛ ɛñɔtɩnɩ Bɛtɩfaajee nɛ Betaanii, ɖenɖe pʋʋ ŋgʋ payaɣ se Oliivi Pʋʋ yɔ kɩwɛɛ yɔ lɛ, etiyi tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ, 30  nɛ ɛtɔ se: “Iwolo tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩnaɣ ɛsɩndaa mbʋ yɔ tɩ-taa, nɛ ɩsʋʋ tɩ-taa lɛ, ɩkaɣ naʋ paɖɩ kpaŋaɣ pɩɣa nakɛyɛ, ŋga kɔ-yɔɔ nɔɔyʋ tɩcaɣ wiɖiyi yɔ. Ɩhɛɖɩ-kɛ nɛ ɩkɔnɩ-kɛ cɩnɛ. 31  Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛpɔzɩ-mɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ɩhɛɖɩɣ-kɛ?’ lɛ, icosi-i se: ‘Kɩbaɣlʋ ñɩnɩɣnɩ-kɛ.’” 32  Nɛ mba etiyi-wɛ yɔ, powolo nɛ pana-kɛ ɛzɩ eeheyuu-wɛ yɔ. 33  Ɛlɛ pɛwɛɛ nɛ pɛhɛɖɩɣ-kɛ lɛ, ka-tʋ pɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩhɛɖɩɣ kpaŋaɣ pɩɣa?” 34  Pɔyɔɔdɩ se: “Kɩbaɣlʋ ñɩnɩɣnɩ-kɛ.” 35  Nɛ pɔkɔnɩ-kɛ Yesu, nɛ pɔpɔ po-tokonaa kɩtɩnaa kpaŋaɣ pɩɣa yɔɔ nɛ pacaɣzɩ Yesu kɔ-yɔɔ. 36  Ɛwɛɛ nɛ ɛɖɛɣ lɛ, pɛwɛɛ nɛ pɔpɔʋ po-tokonaa kɩtɩnaa nʋmɔʋ taa. 37  Ɛtɩɩñɔtɩnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩlɩɣnɩ Oliivi Pʋʋ yɔɔ nɛ kitiki yɔ lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩŋa paɣzɩ mɛyʋʋ nɛ pasaŋ Ɛsɔ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ maamaaci lakasɩ sɔsɔsɩ nzɩ payɩ panawa yɔ sɩ-yɔɔ, 38  nɛ pɔtɔŋ se: “Pawazɩ Wiyaʋ weyi ɛkɔŋ Yehowa* hɩɖɛ taa yɔ! Laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɛsɔdaa, nɛ pasa weyi ɛwɛ ɖooo ɛsɔdaa yɔ!” 39  Ɛlɛ Farɩsɩ mba nabɛyɛ, mba paawɛ ɛyaa samaɣ taa yɔ, peheyi-i se: “Wɩlɩyʋ, kalɩ ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa.” 40  Ɛlɛ ecosi nɛ ɛtɔ se: “Meheyiɣ-mɩ se ye panɛ posuma yɔ, pɛɛ makɩ kubusi.” 41  Nɛ ɛñɔtɩnɩ Yeruzalɛm lɛ, ɛna tɛtʋ nɛ ewii tɩ-yɔɔ, 42  nɛ ɛtɔ se: “Ye kɩyakʋ kʋnɛ, ŋŋɖiɣzini mbʋ pɩkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ yɔ—ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɛmɛsɩ-ŋ pʋ. 43  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩyakɩŋ kaɣ kɔm nɛ ño-koyindinaa kaɣ siɣu sizikasɩ nzɩ pacʋlʋtɩ sɩ-nɔsɩ taa yɔ nɛ pɩcɔ-ŋ nɛ pɩta, nɛ pakaɣ-ŋ cɔʋ nɛ pata nɛ pañɩɣ-ŋ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa. 44  Nɛ pakaɣ tuzuu ña nɛ ña-taa piya nɛ pɔlɔ tataa, nɛ paakaɣ yebu pɩyɛ naɖɩyɛ pɩyɛ lɛɛɖɛ yɔɔ ña-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋtiɖiɣzini alɩwaatʋ ndʋ pekilimi ñɔ-yɔɔ yɔ.” 45  Nɛ ɛsʋʋ templo taa nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔɔnʋʋ mba pɛpɛdaɣ wondu yɔ, 46  nɛ eheyiɣ-wɛ se: “Pamawa se: ‘Man-ɖɩɣa kaɣ kɛʋ adɩma ɖɩɣa,’ ɛlɛ ɩpɩsɩ-kɛ mɩlaa sɔsaa ɖɩjaɣyɛ.” 47  Nɛ ɛwɛɛ ɛwɩlɩɣ tɔm templo taa paa kɩyakʋ ŋgʋ. Ɛlɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ samaɣ taa sɔsaa pɛwɛɛ nɛ pañɩnɩɣ se pakʋ-ɩ; 48  ɛlɛ paanaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ patɩŋna nɛ pala mbʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa tɩŋa kaañɔnɩ-ɩ se pewelisini-i.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “fiigi.”
Yaa “mbʋ payɩ mɛncɛtɩnɩ ɛyaa taa nɛ mamʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “liidiye ñɩɣyʋʋ.”
Piye piye, “me-liidiye ñɩɣyʋʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.