Luka 18​:​1-43

  • Lelu weyi ɛwɛ pɔzʋʋ yɔɔ yɔ, ɛ-yɔɔ eduuye (1-8)

  • Farɩsɩ tʋ nɛ lambuu mʋyʋ (9-14)

  • Yesu nɛ piya (15-17)

  • Tɔm ndʋ ñʋʋdʋ ñɩm tʋ nɔɔyʋ pɔzaa yɔ (18-30)

  • Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ ɛ-sɩm tɔm (31-34)

  • Sʋlʋmʋyʋ yʋlʋm nɔɔyʋ ɛsa kulaa (35-43)

18  Nɛ ɛtasɩ-wɛ tuuu eduuye naɖɩyɛ se pana ɛzɩma pɩcɛyaa se patɩmɩɣ paa ɛzɩmtaa nɛ pɩtaanɩɩ-wɛ yɔ,  nɛ ɛtɔ se: “Tɔm hʋyʋ nɔɔyʋ kaawɛ tɛtʋ natʋyʋ taa, etaaseɣ Ɛsɔ sɔɔndʋ nɛ ɛtaañaŋ nɔɔyʋ.  Lelu nɔɔyʋ ɖɔɖɔ kaawɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa, nɛ ɛwɛɛ ewoki ɛ-cɔlɔ tam nɛ ɛtɔŋ se: ‘Ma nɛ weyi ɖɩwɛnɩ tɔm yɔ, hʋʋ-ɖʋ tʋ nɛ ŋɖezi mɔn-tɔm.’  Nɛ ɛtaasɔɔlɩ se ewelisini-i alɩwaatʋ natʋyʋ taa; ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ɛmaɣzɩ ɛ-taa se: ‘Paa maaseɣ Ɛsɔ sɔɔndʋ nɛ maañaŋ nɔɔyʋ yɔ,  ɛzɩma lelu ɛnɛ ɛwɛɛ nɛ ɛcɛyɩɣ-m yɔ pʋyɔɔ lɛ, menɖeziɣ ɛ-tɔm se pɩsa nɛ ɛtaawɛɛ ɛkɔŋ nɛ ɛcɛyɩɣ-m mbʋ.’”  Ðɩnɛ ɛlɛ Kɩbaɣlʋ yɔɔdɩ se: “Tɔm hʋyʋ ɛnʋ ɛtaawɛɛ siɣsiɣ, ɛlɛ ɩnɩɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ.  Ye mbʋ, toovenim taa lɛ, Ɛsɔ ɛɛkaɣ ɖezuu ɛ-ɛyaa mba ɛlɩzɩ-wɛ nɛ pamakɩ kubusi nɛ ɛ-cɔlɔ kiŋ wɩsɩ nɛ ɖoo yɔ pɔ-tɔm alɩwaatʋ ndʋ ɛɖʋʋ suuɖu pɔ-yɔɔ yɔ?  Meheyiɣ-mɩ se ɛkaɣ pɔ-tɔm ɖezuu lɛɛ lɛɛ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ Pɩyalʋ kɔŋ yɔ, toovenim taa lɛ, ɛkaɣ maɣnʋʋ tisuu pʋnɛ* tɛtʋ yɔɔ?”  Etuu ɖɔɖɔ eduuye ɖɩnɛ ɛyaa mba pataɣaɣ pa-tɩ liu se pɛwɛ siɣsiɣ nɛ pamaɣzɩɣ se lalaa tɩlɩɩ pʋyʋ yɔ se: 10  “Ɛyaa naalɛ wobi templo taa se patɩmɩ; kʋɖʋm kɛ Farɩsɩ tʋ nɛ lɛlʋ ñɛkɛ lambuu mʋyʋ. 11  Farɩsɩ tʋ sɩŋ nɛ ɛpaɣzɩ tɩmʋʋ e-liu tɛɛ, nɛ ɛtɔŋ se: ‘Hayɩ Ɛsɔ, mɛnsɛɣ-ŋ se mɛnfɛyɩ ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ—mba pɛkɛ mɔntɔkɩnɩ mon-ɖoŋwaa yɔ, mba pɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, mba pɛkɛ acɛyɛ laɖaa yɔ—nɛ halɩ mɛnfɛyɩ ɛzɩ lambuu mʋyʋ ɛnɛ yɔ. 12  Mɔhɔkʋʋ nɔɔ tam nabʋlɛ kpɩtaʋ taa; mahaɣ mbʋ payɩ mehikiɣ yɔ pɩ-hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ.’ 13  Ɛlɛ lambuu mʋyʋ ñasɩŋ poliŋ taa, nɛ halɩ ɛtaañɩnɩɣ se ɛkpazɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛsɔdaa kiŋ, ɛlɛ ɛwɛɛ nɛ ɛmakɩ ɛ-laŋɩyɛ taa nɛ ɛtɔŋ se: ‘Hayɩ Ɛsɔ, na man-pʋtɔdɩyɛ, mɛnkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ.’ 14  Meheyiɣ-mɩ se abalʋ ɛnʋ ekpem ɛ-tɛ, nɛ ɛɛwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa nɛ pɩkɩlɩ Farɩsɩ tʋ ɛnʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ luzuu; ɛlɛ weyi eluzuu ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ kpazʋʋ.” 15  Nɛ ɛyaa kɔŋaɣnɩ-ɩ ɖɔɖɔ pe-piya ajamaa se etukuni-sɩ, ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa na mbʋ lɛ, papaɣzɩ-wɛ kalʋʋ. 16  Ɛlɛ, Yesu yaa piya ajamaa mba se pɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ, nɛ ɛtɔ se: “Iyele piya cikpesi nɛ sɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ nɛ ɩtaaɖaŋ-sɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pɛwɛ ɛzɩ piya nzɩ yɔ, mba tɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ. 17  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se, weyi ɛɛmʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛzɩ pɩɣa cikpelaɣ yɔ, ɛɛkaɣ sʋʋ ka-taa kpa.” 18  Nɛ ñʋndɩnaa taa nɔɔyʋ pɔzɩ-ɩ se: “Wɩlɩyʋ kɩbanʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mehiɣ wezuu maatɛŋ?” 19  Yesu cosi-i se: “Ɛbɛ yɔɔ ŋyaɣ-m se kɩbanʋ? Nɔɔyʋ tɩkɛ kɩbanʋ, ɛlɛ Ɛsɔ ɖeke koŋ. 20  Ŋsɩm paɣtʋ: ‘Taala acɛyɛ, taakʋ ɛyʋ, taamɩlɩ, taalɩzɩ cɛtɩm aseɣɖe, ɖʋ ña-caa nɛ ño-ɖoo hɩɖɛ.’” 21  Nɛ ɛlɛ kitini-i se: “Mɔnɖɔm pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ pɩ-yɔɔ kpaɣnɩ ɖooo me-evebitu taa.” 22  Yesu nɩ mbʋ lɛ, eheyi-i se: “Pɩtasɩ-ŋ kazʋʋ pʋyʋ kʋɖʋm: Pɛdɩ mbʋ payɩ ŋwɛna yɔ nɛ ŋtayɩ kʋñɔndɩnaa liidiye, nɛ ŋkaɣ wɛnʋʋ ñɩm ɛsɔdaa; nɛ ŋkɔɔ ŋpɩsɩ ma-wayɩ tɩŋɩyʋ.” 23  Ɛnɩ mbʋ lɛ, ɛ-laŋɩyɛ wɛɛkɩ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛnɩ ñɩm pɩdɩɩfɛyɩ. 24  Yesu cɔnɩ-ɩ nɛ ɛtɔ se: “Pɩkaɣ wɛʋ kaɖɛ siŋŋ ɛyaa mba pɛwɛnɩ liidiye yɔ se pasʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa! 25  Toovenim taa lɛ, pɩwɛ aɖaaɖaa kɛlɛʋ se ɛsʋʋnɩ ɛjɔʋ ŋgʋ pɛñɛyɩɣna yɔ kɩ-pɔʋ nɛ pɩkɩlɩ se ñɩm tʋ ɛsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.” 26  Mba panɩ tɔm ndʋ yɔ, pɔyɔɔdɩ se: “Apɩzɩɣ nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ?” 27  Ɛtɔ se: “Mbʋ ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ labʋ yɔ, Ɛsɔ ñapɩzɩɣ pɩ-labʋ.” 28  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ tɔ se: “Na! Ðiyebi mbʋ ɖɩɩwɛna yɔ nɛ ɖɩtɩŋ ña-wayɩ.” 29  Yesu heyi-wɛ se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se nɔɔyʋ tiyele ɖɩɣa yaa halʋ yaa ɖalaa yaa newaa yaa lʋlɩyaa yaa piya Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ 30  nɛ ɛɛkaɣ hiɣu tam sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, nɛ wezuu maatɛŋ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ* tɩ-taa.” 31  Nɛ Yesu kɛzɩ Hiu nɛ Naalɛ kɩjaʋ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩna! Ðiɖiɣni kpaʋ Yeruzalɛm, nɛ tɔm ndʋ payɩ paatɩŋnɩ nayaa yɔɔ nɛ pama ɛyʋ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, tɩkaɣ labʋ. 32  Pakaɣ-ɩ ɖʋzʋʋ ajɛɛ taa ɛyaa nesi tɛɛ nɛ pakaɣ-ɩ woŋuu nɛ pawɩlɩ-ɩ ñaŋ nɛ pɔtɔ ɛ-yɔɔ ndaatʋ. 33  Nɛ pɛtɛŋɩ-ɩ agbazɛɛ luu lɛ, pakʋ-ɩ; ɛlɛ kɩyakʋ tozo ñɩŋgʋ wiye lɛ, ɛkaɣ fem.” 34  Ɛlɛ, patɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-taa natʋyʋ tɔbʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paamɛsɩ-wɛ tʋ, nɛ patɩnɩɩ ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ tɩ-tɔbʋʋ. 35  Nɛ Yesu ñɔtaɣnɩ Yeriikoo lɛ, yʋlʋm nɔɔyʋ kaacaɣ nʋmɔʋ nɔɔ nɛ ɛsʋlʋmʋʋ. 36  Ɛnɩ ɛyaa samaɣ taŋ kɛwɛɛ nɛ kɛɖɛɣ lɛ, ɛpaɣzɩ pɔzʋʋ se ɛna mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ. 37  Peheyi-i se: “Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ ɖɛɣna!” 38  Peeɖe ɛmabɩ kubuka nɛ ɛtɔ se: “Yesu, Daviid Pɩyalʋ, na man-pʋtɔdɩyɛ!” 39  Nɛ mba paawɛ ɛsɩndaa yɔ papaɣzɩ-ɩ kalʋʋ, nɛ peheyiɣ-i se esu lɔŋ, ɛlɛ ɛwɛɛ nɛ ɛtɛzɩɣ kubusi mabʋ ɖoŋ nɛ ɛtɔŋ se: “Daviid Pɩyalʋ, na man-pʋtɔdɩyɛ!” 40  Ðɩnɛ ɛlɛ Yesu sɩŋ nɛ ɛpɔzɩ se pɔkɔnɩ-ɩ abalʋ ɛnʋ. Ɛkɔma lɛ, Yesu pɔzɩ-ɩ se: 41  “Ɛbɛ ŋsɔɔlaa se malabɩ-ŋ?” Ecosi-i se: “Kɩbaɣlʋ, yele nɛ mɛ-ɛsa kuli.” 42  Peeɖe Yesu heyi-i se: “Ñɛ-ɛsa ikuli; ñe-tisuu yeba nɛ ñɔ-yɔɔ cɛ.” 43  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛ-ɛsa kuli, nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ nɛ ɛsaŋ Ɛsɔ. Nɛ ɛyaa na mbʋ lɛ, pa-tɩŋa pasa Ɛsɔ ɖɔɖɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “tisuu pʋnɛ pɩ-ɖaɣʋ.” Piye piye, “tisuu.”
Yaa “nɛ wezuu maatɛŋ pɩnzɩ nzɩ sɩkaɣ kɔm yɔ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.