Luka 17​:​1-37

  • Tuuluu, kpaɣʋ nɛ kpeɣu, nɛ tisuu (1-6)

  • Yomaa mba pɛfɛyɩnɩ wazaɣ yɔ (7-10)

  • Yesu laba nɛ canasɩ hiu yɔɔ cɛ (11-19)

  • Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔmtʋ (20-37)

    • Ɛsɔ Kewiyaɣ wɛ “mɩ-hɛkʋ taa” (21)

    • “Ɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ” (32)

17  Nɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Pɩɩsaŋ se mbʋ pituuluu ɛyaa yɔ pɩtaakɔɔ. Ɛlɛ pɩtɔɔ ɛyʋ weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ pɩkɔɔ yɔ!  Ye pɛlɛ ɛyʋ ɛnʋ e-liu tɛɛ nem sɔsɔ nɛ pɛpɛɖɩ-ɩ teŋgu taa yɔ, pɩkɩlɩɣ-ɩ ɖeu se ɛla nɛ pituuli piya cikpesi sɩnɛ sɩ-taa nakɛyɛ.  Ɩkpa mɩ-tɩ. Ye ño-koobu ɛyʋsɩnɩ-ŋ yɔ, kalɩ-ɩ; nɛ ye ekpiɖaa yɔ, kpaɣ nɛ ŋkpeɣ-i.  Paa ɛyʋsɩnɩ-ŋ tam lʋbɛ evemiye taa nɛ ɛpɩsɩ ɛkɔɔ tam lʋbɛ nɛ eheyi-ŋ se: ‘Menkpiɖaa’ yɔ, pɩwɛɛ se ŋkpaɣ nɛ ŋkpeɣ-i.”  Nɛ apostoloowaa heyi Kɩbaɣlʋ se: “Sɔzɩ-ɖʋ tisuu.”  Peeɖe Kɩbaɣlʋ yɔɔdaa se: “Ye mi-tisuu ɛpaɣlaa nɛ pɩtalɩ piye cikpeɖe* yɔ, ɩkaɣ heyuu tɩʋ kʋnɛ yɔ se: ‘Kpɛzɩ cɩnɛ nɛ ŋwolo ŋsiɣ teŋgu taa!’ nɛ kɩkaɣ-mɩ ñam.  “Mɩ-taa anɩ pʋdʋ wɛɛ nɛ ye ɛwɛnɩ yom nɔɔyʋ nɛ ɛhayɩɣ yaa eɖiyiɣ kpɩna yɔ, ɛkaɣ-ɩ heyuu alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ lɩɣnɩ hayɩm taa nɛ ɛkɔɔ yɔ se: ‘Kɔɔ cɩnɛ kpaagbaa nɛ ŋcaɣ taabɩlɩ yɔɔ nɛ ŋtɔɔ tɔɔnaɣ’?  Ɛzɩ ɛɛkaɣ-ɩ heyuu se: ‘Lɛɣzɩ wondu nɛ ŋlabɩ-m ɖanaɣ tɔɔnaɣ, nɛ ŋɖʋ-m lɩm nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ mɛntɛm tɔɔʋ nɛ mɔñɔɔ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɔɔ nɛ ŋñɔɔ’?  Ɛɛkaɣ sam yom ɛnʋ ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlabɩ mbʋ pɩɩwɛɛ se ɛla yɔ, yaa we? 10  Mbʋ ɖɔɖɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɩlakɩ tʋma wena payɩ paɖʋ-mɩ yɔ lɛ, ɩtɔ se: ‘Ðɩkɛ yomaa mba pɛfɛyɩnɩ wazaɣ yɔ. Ðɩlabɩ mbʋ pɩɩwɛɛ se ɖɩla yɔ na.’” 11  Ewokaɣ Yeruzalɛm lɛ, ɛtɩŋnɩ Samaarii nɛ Galilee pɛ-hɛkʋ taa. 12  Nɛ ɛsʋwaɣ tɛtʋ cikpetu natʋyʋ taa lɛ, abalaa nabɛyɛ hiu losi-i, paakɛ canasɩ, nɛ pasɩŋ poliŋ taa. 13  Nɛ pama kubuka nɛ pɔtɔ se: “Yesu, Wɩlɩyʋ, na ɖa-pʋtɔdɩyɛ!” 14  Ɛna-wɛ lɛ, eheyi-wɛ se: “Iwolo nɛ ɩwɩlɩ mɩ-tɩ cɔjɔnaa.” Nɛ powokaɣ lɛ, pɔ-yɔɔ cɛ.* 15  Pa-taa kʋɖʋm nawa se ɛ-yɔɔ cɛba lɛ, ɛpɩsɩ, nɛ ɛsaŋ Ɛsɔ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ. 16  Nɛ ɛtɔlɩ nɛ ɛpa ɛ-ɛsa nɛ tɛtʋ Yesu nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ ɛsɛɛ-ɩ. Pɩtasɩ lɛ, ɛɛkɛ Samaarii tʋ. 17  Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Hiu mba, pa-tɩŋa pɔ-yɔɔ cɛba, yaa we? Le nakʋ lalaa ñɛwɛɛ yɔ? 18  Ɛzɩ nɔɔyʋ tɩpɩzɩ se ɛpɩsɩnɩ ɛ-wayɩ nɛ ɛsa Ɛsɔ nɛ pɩtasɩnɩ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ taa tʋ ɛnɛ?” 19  Peeɖe eheyi-i se: “Kʋyɩ nɛ ŋɖɛɛ; ñe-tisuu yeba nɛ ñɔ-yɔɔ cɛ.” 20  Nɛ Farɩsɩ mba pɔzɩ-ɩ se ɛzɩmtaa Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ kɔm lɛ, ecosi-wɛ se: “Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛɛkɔŋ kaɣlaa nɛ pana-kɛ; 21  nɛ ɛyaa ɩɩkaɣ tɔm se: ‘Ɩcɔnɩ cɩnɛ!’ yaa, ‘Peeɖe yɔ!’ Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩna, Ɛsɔ Kewiyaɣ wɛ mɩ-hɛkʋ taa.” 22  Nɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Kɩyakɩŋ kaɣ kɔm nɛ ɩkaɣ ñɩnʋʋ se ɩna ɛyʋ Pɩyalʋ kɩyakɩŋ taa nakʋyʋ, ɛlɛ ɩɩkaɣ-kʋ naʋ. 23  Nɛ ɛyaa kaɣ-mɩ heyuu se: ‘Ɩcɔnɩ peeɖe yɔ!’ yaa ‘Ɩcɔnɩ cɩnɛ!’ Ɩtaalɩɩ nɛ itaase nɛ ɩtɩŋ pa-wayɩ. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩ tɛʋ ñɩlɩsʋʋ kpaɣnɩ ɛsɔdaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ piwolo pɩtalɩ ɛsɔdaa hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ wɛʋ ɛ-kɩyakʋ wiye. 25  Ɛlɛ, kajalaɣ lɛ, pɩwɛɛ se ɛtɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ nɛ kpaɖʋʋ kʋnɛ kikizi-i. 26  Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩ pɩɩlabʋ Noowa kɩyakɩŋ taa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩkaɣ labʋ ɛyʋ Pɩyalʋ kɩyakɩŋ taa: 27  pɔtɔkaɣ, pɔñɔʋ, abalaa kpakɩɣ halaa nɛ halaa walɩɣ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye, alɩwaatʋ ndʋ Noowa sʋ aɖakaɣ taa, nɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ kɔɔ nɛ kɩɖɩzɩ pa-tɩŋa yɔ. 28  Ðɔɖɔ ɛzɩ pɩɩlabʋ Lɔɔtɩ kɩyakɩŋ taa yɔ: pɔtɔkaɣ, pɔñɔʋ, payakɩ, pɛpɛdɩɣ, pɔsɔʋ tɩŋ, pamaɣ kuduyuŋ. 29  Ɛlɛ kɩyakʋ ŋgʋ Lɔɔtɩ lɩ Sodom yɔ, miŋ nɛ tɩm palɩnɩ ɛsɔdaa nɛ panɩɩ ɛzɩ tɛʋ yɔ nɛ paɖɩzɩ pa-tɩŋa. 30  Mbʋ ɖɔɖɔ pɩkaɣ wɛʋ kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye, alɩwaatʋ ndʋ pokuluu ɛyʋ Pɩyalʋ yɔɔ nɛ pawɩlɩ yɔ. 31  “Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye lɛ, weyi ɛwɛ ɖɩɣa ñʋʋ taa nɛ e-wondu wɛɛ ɖɩɣa taa yɔ, etaatii se ɛkpaɣ-tʋ; mbʋ ɖɔɖɔ weyi ɛwɛ hayɩm taa yɔ, ɛtaapɩsɩ wondu ndʋ eyebini ɛ-wayɩ yɔ tɩ-wayɩ. 32  Ɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ. 33  Weyi ɛñɩnɩɣ se ɛkandɩyɩ e-wezuu* yɔɔ yɔ, ɛkaɣ-kʋ lesuu; ɛlɛ weyi elesiɣ-kʋ yɔ, ɛkaɣ kɩ-ñʋʋ yabʋ. 34  Meheyiɣ-mɩ se ɖoo ana a-taa, ɛyaa naalɛ kaɣ wɛʋ kaɖʋ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ; pakaɣ kpaɣʋ kʋɖʋm, ɛlɛ peyele lɛlʋ. 35  Halaa naalɛ kaɣ wɛʋ nɛ panaŋɩɣ namɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ yɔɔ; pakaɣ kpaɣʋ kʋɖʋm, ɛlɛ peyele lɛlʋ.” 36  *⁠—— 37  Peeɖe pɔpɔzɩ-ɩ se: “Le, Kɩbaɣlʋ?” Ecosi-wɛ se: “Ðenɖe pʋyʋ kɩsɩbʋ nɔɔyʋ wɛɛ yɔ, peeɖe keziyewaa kpeɣliɣ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa, “sinaapi piye.” Sinaapi piye kɛ ɖomaɣ piye cikpeɖe nɖɩ ɖɩwɛ Izrayɛɛlɩ yɔ. Sinaapi tɩʋ pɩzɩɣ nɛ kɩpaɣlɩ nɛ kɩtalɩ mɛtanaa 4 mbʋ yɔ.
Piye piye, “papɩsɩ kele kele.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.