Luka 16​:​1-31

  • Ðɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ weyi ɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ ɛ-yɔɔ eduuye (1-13)

    • ‘Ɛyʋ weyi ɛwɛ siɣsiɣ pʋyʋ cikpem taa yɔ, ɛwɛɣ siɣsiɣ pʋyʋ sɔsɔm taa’ (10)

  • Paɣtʋ nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ (14-18)

  • Abalʋ ñɩm tʋ nɛ Lazaarɩ pɔ-yɔɔ eduuye (19-31)

16  Nɛ eheyi ɖɔɖɔ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Abalʋ ñɩm tʋ nɔɔyʋ kaawɛnɩ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ nɔɔyʋ, nɛ peheyi-i se ɛlɛ wɛɛ nɛ ɛwɛɛkɩɣ ɛ-ñɩm.  Peeɖe ɛya-ɩ nɛ eheyi-i se: ‘Tɔm ndʋ manɩɣ pɔyɔɔdʋʋ ñɔ-yɔɔ? Kɔɔ nɛ ŋlabɩ-m ɖɩɣa yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ akɔnta, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋtasɩ ɖɩɣa yɔɔ cɔnʋʋ.’  Ðɩnɛ ɛlɛ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ pɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Man-caa mʋʋ ɖɩɣa yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ me-nesi tɛɛ yɔ, ɛzɩma malakɩ? Mɛnfɛyɩ ɖoŋ se mahayɩ, nɛ fɛyɛ kpaɣ-m se mansʋlʋmɩ.  Ɛhɛɛɛ! Mansɩm mbʋ mankaɣ labʋ se pɩsa nɛ alɩwaatʋ ndʋ pamʋʋ ɖɩɣa yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ me-nesi tɛɛ yɔ, ɛyaa kaamʋ-m pa-ɖɩsɩ taa yɔ.’  Nɛ ɛyaa ɛyaa mba pɔtɔɔ ɛ-caa kɩmɩyɛ yɔ pa-taa paa weyi, nɛ ɛpɔzɩ kajalaɣ tʋ se: ‘Kɩmɩyɛ ɛzɩma ŋtɔɔ man-caa?’  Ecosi se: ‘Oliivi num peeɣsi* mɩnʋʋ.’ Eheyi-i se: ‘Kpaɣ ña-kɩmɩyɛ takayaɣ nɛ ŋcaɣ nɛ ŋma lɛɛ lɛɛ se 50.’  Nɛ ɛpɔzɩ lɛlʋ se: ‘Ña yɔ, kɩmɩyɛ ɛzɩma ŋtɔwaa? Ɛtɔ se: ‘Blee kabɩsɩ sɔsɔsɩ mɩnʋʋ.’* Eheyi-i se: Kpaɣ ña-kɩmɩyɛ takayaɣ nɛ ŋma se 80.’  Paa ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ ɛnʋ ɛtaawɛɛ siɣsiɣ yɔ, ɛ-caa samɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlabɩnɩ lɔŋsɩnɖɛ tʋmɩyɛ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-pɩyalaa lakɩnɩ lɔŋsɩnɖɛ tʋmɩyɛ camɩyɛ pa-maɣmaɣ pa-kpaɖʋʋ taa mba hɛkʋ taa nɛ pɩkɩlɩ ñalɩmɩyɛ pɩyalaa.  “Pɩtasɩ lɛ, meheyiɣ-mɩ se: Ɩtɩŋnɩ ñɩm mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɩwɛɛnɩ taabalaa, se pɩsa nɛ ñɩm mbʋ pɩtɛŋ lɛ, pamʋ-mɩ tamtam ɖɩjaɣyɛ taa. 10  Ɛyʋ weyi ɛwɛ siɣsiɣ pʋyʋ cikpem taa yɔ, ɛwɛɣ ɖɔɖɔ siɣsiɣ pʋyʋ sɔsɔm taa, nɛ ɛyʋ weyi ɛfɛyɩ siɣsiɣ pʋyʋ cikpem taa yɔ, ɛfɛyɩ ɖɔɖɔ siɣsiɣ pʋyʋ sɔsɔm taa. 11  Pʋyɔɔ lɛ, ye ɩtɩwɩlɩ se ɩwɛ siɣsiɣ ñɩm mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pɩ-hɔɔlʋʋ taa yɔ, akaɣ ɖʋzʋʋ mi-nesi tɛɛ ñɩm mbʋ pɩkɛ ñɩm siŋŋ yɔ? 12  Nɛ ye ɩtɩwɩlɩ se ɩwɛ siɣsiɣ mbʋ pɩkɛ lɛlʋ ñɩmbʋ yɔ pɩ-hɔɔlʋʋ taa yɔ, akaɣ-mɩ haʋ nabʋyʋ se pɩkɛ mɩ-maɣmaɣ mɩ-pʋyʋ? 13  “Lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛ caanaa naalɛ yom, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkaɣ paɖʋʋ kʋɖʋm nɛ ɛsɔɔlɩ lɛlʋ, yaa ɛkaɣ ñɔnʋʋ kʋɖʋm nɛ eni lɛlʋ. Ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩkɛ Ɛsɔ yomaa nɛ ɩtɛ ɩkɛ Ñɩm yomaa.” 14  Nɛ Farɩsɩ ñɩma, mba paasɔɔlɩ liidiye yɔ, pɛwɛɛ nɛ pewelisiɣ tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa, nɛ papaɣzɩ-ɩ woŋuu. 15  Peeɖe eheyi-wɛ se: “Mɩwɩlɩɣnɩ mɩ-tɩ se ɩwɛ siɣsiɣ ɛyaa ɛsɩndaa, ɛlɛ Ɛsɔ sɩm mɩ-laŋa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ ɛyaa maɣzɩɣ se pɩkɛ pʋyʋ sɔsɔm yɔ, pɩkɛ kʋzɔɔtʋ pʋyʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa. 16  “Paɣtʋ nɛ nayaa pɛwɛɛ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ Yohanɛɛsɩ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, pɛwɛɛ nɛ posusuu Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ, nɛ paa anɩ ɛcɛyɩɣ ɛ-tɩ se ɛsʋʋ ka-taa. 17  Toovenim taa lɛ, pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ pamʋʋ nɛ pɩkɩlɩ se Paɣtʋ taa mayaɣ kpaagbaa ññɩɩ ŋga ɛɖɛɛ nɛ katɩla. 18  “Weyi ekiziɣ ɛ-halʋ nɛ ɛkpaɣ halʋ lɛlʋ yɔ, ɛlabɩ acɛyɛ, nɛ weyi ɛkpakɩɣ halʋ weyi ɛ-walʋ kizi-i yɔ, ɛlabɩ acɛyɛ. 19  “Abalʋ ñɩm tʋ nɔɔyʋ kaawɛɛ, nɛ esuwaɣ wondu kɩsɛɛmtʋ yuulee nɛ ñɩm wondu lɛɛtʋ, nɛ ɛtɔkɩ leleŋ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ paa kɩyakʋ ŋgʋ. 20  Ɛlɛ pakpakaɣ sʋlʋmʋyʋ nɔɔyʋ nɛ pasɩɣ ɛ-nɔnɔɔ tɛɛ, payaɣ-ɩ se Lazaarɩ, nɛ ɛ-tɩŋa ɛ-yɔɔ nɛ kɩjɩkpɩŋ 21  nɛ ɛɛsɔɔlaa kpem se ɛtɔɔ tɔɔnaɣ ŋga kɔtɔlaɣ ñɩm tʋ taabɩlɩ tɛɛ yɔ. Nɛ halɩ hasɩ kɔŋaɣ nɛ sineziɣ ɛ-kɩjɩkpɩŋ taa. 22  Pɩlabɩ alɩwaatʋ natʋyʋ pʋwayɩ lɛ, sʋlʋmʋyʋ ɛnʋ ɛsɩ nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kpaɣ-ɩ nɛ powoni Abraham cɔlɔ.* “Ñɩm tʋ ɖɔɖɔ sɩ nɛ pepimi-i. 23  Nɛ ɛwɛ Pɩlaʋ* taa nɛ ɛnɩɣ siziŋ lɛ, ɛkpazɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛna Abraham ɖooo poliŋ taa nɛ Lazaarɩ wɛ ɛ-cɔlɔ.* 24  Nɛ ɛma kubuka nɛ ɛtɔ se: ‘Caa Abraham, na man-pʋtɔdɩyɛ nɛ ŋtiyi Lazaarɩ nɛ elii e-niye nɔɔ lɩm taa nɛ eniɣdi man-nzʋlʋmɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛwɛɛ nɛ manɩɣ siziŋ miŋ sɔsɔŋ ɛnɛ ɩ-taa.’ 25  Ɛlɛ Abraham tɔ se: ‘Man-pɩɣa, tɔzɩ se ŋmʋ wondu kɩbandʋ sakɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋŋwɛ wezuu yɔ, ɛlɛ Lazaarɩ ñamʋ wondu kɩdɛkɛdɩtʋ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɛwɛɛ nɛ pɛhɛzɩɣ ɛ-laŋɩyɛ cɩnɛ, ɛlɛ ña ñɛwɛɛ nɛ ŋnɩɣ siziŋ. 26  Nɛ pɩtasɩnɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ lɛ, pohuyi pɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ ɖa nɛ mɩ ɖɛ-hɛkʋ taa, se pɩsa nɛ mba pañɩnɩɣ se palɩɩnɩ cɩnɛ nɛ powolo mɩ-cɔlɔ yɔ, pataapɩzɩ; nɛ mba palɩɣnɩ peeɖe ɖɔɖɔ se pɔkɔɔ ɖɔ-cɔlɔ yɔ, pataapɩzɩ.’ 27  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛtɔ se: ‘Ye mbʋ yɔ, caa, mentendi-ŋ se ŋtiyi-i man-caa ɖɩɣa taa, 28  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛwɛnɩ koobiya kagbanzɩ, se pɩsa nɛ ɛlɩzɩ-wɛ aseɣɖe kpayɩ kpayɩ nɛ mba ɖɔɖɔ pataakɔɔ siziŋ lone ɖɩnɛ ɖɩ-taa.’ 29  Ɛlɛ Abraham tɔ se: ‘Moyizi nɛ Nayaa pɛwɛɛ; pewelisini-wɛ.’ 30  Nɛ ekitina se: ‘Aayɩ, caa Abraham, ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛlɩnɩ sɩɖaa taa nɛ ewolo pɔ-cɔlɔ yɔ, pakaɣ kpiɖuu pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ.’ 31  Ɛlɛ eheyi-i se: ‘Ye petiwelisini Moyizi nɛ Nayaa yɔ, paa nɔɔyʋ ɛlɩnɩ sɩɖaa taa yɔ, paakaɣ tisuu ɛ-yɔɔ.’”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “bat.” Bat kʋɖʋmʋʋ tɔkaɣ litrinaa 22.
Yaa “kɔɔrwaa 100.” Kɔɔr kʋɖʋmʋʋ tɔkaɣ litrinaa 220.
Yaa “mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “Abraham nɔkɔyʋʋ taa.”
Yaa “Hadɛɛsɩ,” pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “ɛ-nɔkɔyʋʋ taa.”