Luka 15​:​1-32

  • Heu kilebu yɔɔ eduuye (1-7)

  • Liidiye pɔɔyaɣ ŋga keleba yɔ kɔ-yɔɔ eduuye (8-10)

  • Pɩyalʋ kilebu yɔɔ eduuye (11-32)

15  Nɛ lambuu mʋyaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pa-tɩŋa pɛwɛɛ nɛ pekpeɣliɣ ɛ-cɔlɔ se pewelisini-i.  Nɛ Farɩsɩ mba nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa pɛwɛɛ nɛ pemidiɣ pɔ-mɔɔŋ tɛɛ se: “Abalʋ ɛnɛ, ɛmʋʋ kɩwɛɛkɩm laɖaa nɛ ɛ nɛ wɛ pɔtɔkɩ.”  Ðɩnɛ ɛlɛ etuu-wɛ eduuye ɖɩnɛ yɔ se:  “Awɛ mɩ-taa nɛ ye ɛwɛnɩ heŋ 100 nɛ ɩ-taa kʋɖʋm le yɔ, eeyeki heŋ 99 lakʋ taa nɛ ewolo ɛñɩnɩ heu weyi eleba yɔ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛna-ɩ yɔ?  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣ-ɩ yɔ, ɛhɔɔlʋʋ-ɩ ɛ-hazasɩ yɔɔ nɛ ɛwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa.  Nɛ ɛtalɩɣ ɖɩɣa lɛ, ɛyaɣ ɛ-taabalaa nɛ ɛ-cɔlɔ mba nɛ ekpeɣli-wɛ, nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ma nɛ mɩ ɖɩmɛyɩ amɛya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mana me-heu weyi eeleba yɔ.’  Meheyiɣ-mɩ se alɩwaatʋ ndʋ kɩwɛɛkɩm laɖʋ kʋɖʋm kpiɖiɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ taa leleŋ wɛɣ ɛsɔdaa ɛ-yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa 99 mba pɩɩpɔzʋʋ-wɛ kpiɖuu yɔ.  “Yaa halʋ weyi wɛɛ nɛ ye ɛwɛnɩ dɩrakɩm* pɔɔyɩsɩ hiu, nɛ elesi dɩrakɩmwaa mba pa-taa kʋɖʋmʋʋ yɔ, ɛɛsɔkɩ kanɖʋ nɛ ɛhazɩ ɛ-ɖɩɣa taa nɛ ɛñɩnɩ-kʋ camɩyɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛna-kʋ yɔ?  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣ-kʋ yɔ, ɛyaɣ ɛ-taabalaa* nɛ ɛ-cɔlɔ mba nɛ ekpeɣli-wɛ, nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ma nɛ mɩ ɖɩmɛyɩ amɛya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mana dɩrakɩm* pɔɔyaɣ ŋga kaaleba yɔ.’ 10  Meheyiɣ-mɩ se alɩwaatʋ ndʋ kɩwɛɛkɩm laɖʋ kʋɖʋm kpiɖiɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ taa leleŋ wɛɣ Ɛsɔ tiyiyaa hɛkʋ taa.” 11  Pʋwayɩ lɛ, ɛtɔ se: “Abalʋ nɔɔyʋ kaawɛnɩ pɩyalaa naalɛ. 12  Nɛ cikpelu heyi ɛ-caa se: ‘Caa, cɛlɩ-m ña-ñɩm hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩkaɣ kɛʋ ma-ñɩŋgʋ yɔ.’ Peeɖe ɛtayɩ-wɛ mbʋ ɛɛwɛna yɔ. 13  Pɩlabɩ kɩyakɩŋ pazɩ pʋwayɩ lɛ, pɩyalʋ cikpelu ɛnʋ ekpeɣli e-wondu tɩŋa nɛ ɛɖɛɛ ɖooo poliŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ɛcaɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ peeɖe nɛ ɛwɛɛkɩ ɛ-ñɩm. 14  Ɛwɛɛkɩ pɩtɩŋa payɩ lɛ, ñɔɔsɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ lɩɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɩŋa ɖɩ-taa, nɛ ɛwɛɛ kɩcɛyɩm taa. 15  Halɩ ewolo nɛ ɛñɔɔnɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa tʋ nɔɔyʋ, nɛ ɛlɛ tiyi-i ɛ-hayɩm taa se ɛcɔnɩ afanaa yɔɔ. 16  Nɛ ɛɛsɔɔlaa kpem se paha-ɩ tɔɔnaɣ ŋga afanaa tɔkaɣ yɔ nɛ ɛtɔɔ, ɛlɛ nɔɔyʋ taahaɣ-ɩ nabʋyʋ. 17  “Ɛ-lɩmaɣza pɩsɩ a-ɖeɖe lɛ, ɛyɔɔdɩ se: ‘Man-caa tʋmlaɖaa wɛnɩ tɔɔnaɣ pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ, piyele nɛ mɛwɛɛ cɩnɛ nɛ mansɩkɩ ñɔɔsɩ! 18  Mankʋyʋʋ nɛ manpɩsɩ man-caa cɔlɔ, nɛ meheyi-i se: “Caa, mayʋsɩnɩ ɛsɔdaa nɛ mɛntɛ mayʋsɩnɩ-ŋ. 19  Mantɩtasɩ mʋnʋʋ se paya-m se ña-pɩyalʋ. Kpaɣ-m ɛzɩ ña-tʋmlaɖaa taa nɔɔyʋ yɔ.”’ 20  Peeɖe ɛkʋyaa nɛ ewolo ɛ-caa cɔlɔ. Ɛwɛ poliŋ taa lɛ, ɛ-caa losi-i nɛ pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ, nɛ ese nɛ ewolo ekpibi-i* nɛ ɛkpɛlɩ ɛ-yɔɔ nɛ sɔɔlɩm. 21  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛ-pɩyalʋ heyi-i se: ‘Caa, mayʋsɩnɩ ɛsɔdaa nɛ mɛntɛ mayʋsɩnɩ-ŋ. Mantɩtasɩ mʋnʋʋ se paya-m se ña-pɩyalʋ.’ 22  Ɛlɛ caja heyi e-yomaa se: ‘Ɩkɔnɩ lɛɛ lɛɛ toko kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ ɖeu yɔ nɛ isuu-i, nɛ ɩlɛɛ-ɩ kokooye e-niye yɔɔ nɛ naataŋgbala ɛ-naataŋ tɛɛ. 23  Ɩkɔnɩ ɖɔɖɔ neɣye nɖɩ ɖɩwɛ num yɔ, ɩkʋ-ɖɩ, nɛ ɖɩtɔɔ nɛ ɖɩmɛyɩ, 24  mbʋ pʋyɔɔ yɔ man-pɩyalʋ ɛnɛ, ɛɛsɩba ɛlɛ ɛɖaɣnɩ fem; eeleba nɛ mana-ɩ.’ Nɛ papaɣzɩ mɛyʋʋ amɛya. 25  “Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, ɛ-pɩyalʋ sɔsɔɔ kaawɛ hayɩm taa, nɛ ɛpɩsaɣ nɛ ɛñɔtɩnɩ ɖɩɣa lɛ, ɛnɩɩ minziiki nɛ payɛ pa-taŋ. 26  Peeɖe ɛya lɩmɖʋyaa taa kʋɖʋm nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se ɛna mbʋ piɖiɣni labʋ yɔ. 27  Ɛlɛ cosi-i se: ‘Ñe-neu kɔma, nɛ ña-caa kʋ neɣye nɖɩ ɖɩwɛ num yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtasɩ-ɩ naʋ nɛ ɛ-alaafɩya.’ 28  Ɛlɛ pɩwɩzɩ-ɩ nɛ ekizi se ɛɛsʋʋ ɖɩɣa. Ðɩnɛ ɛlɛ ɛ-caa lɩɩ nɛ ɛpaɣzɩ-ɩ tenduu. 29  Nɛ eheyi ɛ-caa se: ‘Na! Pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ mɛwɛʋ nɛ malakɩ-ŋ tʋmɩyɛ yɔ, nɛ mantɩmaanɩ ña-paɣtʋ yɔɔ paa tam kʋɖʋmʋm, ɛlɛ wiɖiyi ŋtɩha-m mbeɣa se ma nɛ man-taabalaa ɖɩtɔɔ nɛ ɖɩmɛyɩ. 30  Ɛlɛ ña-pɩyalʋ ɛnɛ, weyi ɛwɛɛkɩ* ña-ñɩm nɛ halaa tɩ pɛdɩyaa yɔ, ɛtɩɩtalaa lɛ ŋkʋ-ɩ neɣye nɖɩ ɖɩwɛ num yɔ.’ 31  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛ-caa heyi-i se: ‘Man-pɩyalʋ, ŋwɛ mɔn-cɔlɔ paa ɛzɩmtaa, nɛ mbʋ payɩ pɩkɛ man-pʋyʋ yɔ, pɩkɛ ña-pʋyʋ. 32  Ɛlɛ pɩɩwɛɛ se ɖɩla kazandʋ nɛ ɖɩmɛyɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñe-neu kaasɩba ɛlɛ efe; eeleba nɛ mana-ɩ.’”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛ-taabalaa halɩñɩma.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “ɛtɔlɩ e-pondone yɔɔ.”
Yaa “ɛtɔɔ.”