Luka 14​:​1-35

  • Ɛwa abalʋ weyi pɩwɩɣaɣ-ɩ nɛ ehuu yɔ Sabaatɩ wiye (1-6)

  • Ye paya-ŋ yɔ, luzi ña-tɩ (7-11)

  • Yaa ɛyaa mba paapɩzɩɣ nɛ pɛhɛyɩ-ŋ pi-lone taa yɔ (12-14)

  • Ɛyaa mba paya-wɛ nɛ papaɣzɩ ñɩnʋʋ kawanaɣ yɔ pɔ-yɔɔ eduuye (15-24)

  • Mbʋ tɔmkpɛlɩkɩyʋ kɛʋ pɔzʋʋ yɔ (25-33)

  • Ðɔm mbʋ pilesi pi-leleŋ yɔ (34, 35)

14  Alɩwaatʋ lɛɛtʋ lɛ, ewolo se ɛtɔɔ tɔɔnaɣ Farɩsɩ mba ñʋʋdʋ nɔɔyʋ tɛ Sabaatɩ wiye, nɛ pɛwɛɛ nɛ pɔcɔŋnɩ-ɩ pɩŋŋ.  Nɛ abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ ɛ-ɛsɩndaa peeɖe, pɩwɩɣaɣ-ɩ nɛ ehuu.*  Peeɖe Yesu pɔzɩ Paɣtʋ sɩnɖaa nɛ Farɩsɩ mba se: “Paɣtʋ ha nʋmɔʋ se pawaa ɛyʋ kʋdɔŋ Sabaatɩ wiye yaa tɩtɩha?”  Ɛlɛ posum ɖiɣ ɖiɣ. Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛtɩnɩ e-nesi abalʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ nɛ ɛwaa ɛ-kʋdɔŋ, nɛ eyebi-i nɛ ɛɖɛɛ.  Pʋwayɩ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Awɛ mɩ-taa nɛ ye ɛ-pɩyalʋ yaa ɛ-nɔ ɛtɔlɩ lɔkɔ taa Sabaatɩ wiye yɔ, ɛɛkaɣ-ɩ hɔm nɛ ɛlɩzɩ kpaagbaa?”  Nɛ patɩpɩzɩ nɛ pocosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.  Nɛ ɛnawa se mba paaya-wɛ yɔ, pɛwɛɛ nɛ palɩzɩɣ lona sɔsɔna lɛ, etuu-wɛ eduuye naɖɩyɛ. Eheyi-wɛ se:  “Alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ yaɣ-ŋ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ natʋyʋ taa yɔ, taacaɣ lone sɔsɔɖɛ taa. Pʋtɔma yɔ, paya ɖɔɖɔ weyi ɛ-hɩɖɛ sɛwa nɛ pɩkɩlɩ-ŋ yɔ.  Nɛ weyi ɛya mɩ-naalɛ yɔ, ɛkɔŋ nɛ eheyi-ŋ se: ‘Kʋyɩ nɛ ŋkazɩ abalʋ ɛnɛ ño-lone.’ Ðɩnɛ ɛlɛ, ŋpaɣzɩɣ wobu nɛ fɛyɛ se ŋcaɣ lone cikpeɖe taa. 10  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ payaɣ-ŋ yɔ, wolo ŋcaɣ lone cikpeɖe taa, se pɩsa nɛ weyi ɛya-ŋ yɔ ɛkɔŋ lɛ, eheyi-ŋ se: ‘Man-taabalʋ, wolo nɛ ŋcaɣ lone sɔsɔɖɛ taa.’ Ðɩnɛ ɛlɛ pɩkaɣ-ŋ ɖʋʋ hɩɖɛ mba paya-wɛ yɔ, pa-tɩŋa pɛ-ɛsɩndaa. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, weyi ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ luzuu, nɛ weyi eluzuu ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ kpazʋʋ.” 12  Pʋwayɩ lɛ, eheyi ɖɔɖɔ abalʋ weyi ɛya-ɩ yɔ se: “Alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ wɩsɩ taa tɔɔnaɣ nakɛyɛ yaa ɖanaɣ tɔɔnaɣ nakɛyɛ yɔ, taayaa ña-taabalaa yaa ña-ɖalaa yaa ñe-newaa yaa ña-ñɩma yaa ñɔ-cɔlɔ ñɩma mba pɛkɛ ñɩm tɩnaa yɔ. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ paya-ŋ ɖɔɖɔ, nɛ pɩpɩsɩɣ ña-kɩhɛyʋʋ. 13  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ kazandʋ natʋyʋ yɔ, yaa kʋñɔndɩnaa, kaakalasɩ, taɖɩyɛ tɩnaa, yʋlʋmaa; 14  ɖɩnɛ ɛlɛ ña-taa kaɣ labʋ leleŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛfɛyɩnɩ nabʋyʋ se paakpaɣ nɛ pɛhɛyɩnɩ-ŋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ-ŋ hɛyʋʋ pɩ-yɔɔ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa femtu alɩwaatʋ taa.” 15  Mba paya-wɛ yɔ pa-taa nɔɔyʋ nɩ mbʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Koboyaɣ tʋ lɛ weyi ɛtɔkɩ* Ɛsɔ Kewiyaɣ taa yɔ.” 16  Yesu kitini-i se: “Abalʋ nɔɔyʋ kaalabɩ ɖanaɣ tɔɔnaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ, nɛ ɛyaa ɛyaa sakɩyɛ. 17  Ðanaɣ tɔɔnaɣ ñɩɣyʋʋ talaa lɛ, etiyi e-yom se eheyi mba paya-wɛ yɔ se: ‘Ɩkɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔñɔɔzɩ pɩtɩŋa lɛɛlɛɛyɔ nɛ pasɩɩ.’ 18  Ɛlɛ pa-tɩŋa papaɣzɩ ñɩnʋʋ kawanaɣ. Kajalaɣ tʋ heyi-i se: ‘Mayabɩ hayɩm nabʋyʋ nɛ pɩwɛɛ se mowolo nɛ mana-pʋ; kpaɣ nɛ ŋkpeɣ-m, maapɩzɩɣ nɛ mɔnkɔɔ.’ 19  Nɛ lɛlʋ ñɔtɔ se: ‘Mayabɩ naŋ hiu nɛ pɩwɛɛ se mowolo nɛ mamaɣzɩ-ɩ nɛ mana; kpaɣ nɛ ŋkpeɣ-m, maapɩzɩɣ nɛ mɔnkɔɔ.’ 20  Lɛlʋ ɖɔɖɔ tɔ se: ‘Mankpaɣ halʋ pitileɖita, nɛ pʋyɔɔ lɛ, maapɩzɩɣ nɛ mɔnkɔɔ.’ 21  Nɛ yom kɔɔ nɛ ɛkɛdɩ tɔm ndʋ ɛ-caa. Ðɩnɛ ɛlɛ, pɩwɩzɩ ɛ-caa nɛ eheyi e-yom se: ‘Lɩɩ lɛɛ lɛɛ tɛtʋ taa habɛɛ sɔsɔna nɛ cikpena yɔɔ, nɛ ŋkɔnɩ cɩnɛ kʋñɔndɩnaa nɛ kaakalasɩ nɛ yʋlʋmaa nɛ taɖɩyɛ tɩnaa.’ 22  Yom pɩsaa nɛ ɛkɔɔ lɛ, ɛtɔ se: ‘Caa, malabɩ mbʋ ŋpɔzaa yɔ, nɛ ɖɩjaɣyɛ tasɩ kazʋʋ.’ 23  Peeɖe yom ɛnʋ ɛ-caa heyi-i se: ‘Lɩɩ habɛɛ yɔɔ nɛ nʋmɔŋ taa nɛ ŋseɣti-wɛ se pɔkɔɔ, nɛ pɩsa nɛ man-ɖɩɣa su. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, meheyiɣ-mɩ se mba paaya-wɛ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ ɛɛkaɣ ɖɩŋʋʋ man-ɖanaɣ tɔɔnaɣ.’” 25  Ɛ nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ paawɛɛ nɛ pɔɖɔŋ nʋmɔʋ, nɛ ɛkɛzɩ ɛ-tɩ nɛ kɔ-yɔɔ nɛ eheyi-kɛ se: 26  “Ye nɔɔyʋ ɛkɔŋ mɔn-cɔlɔ nɛ ɛɛpaɖɩɣ* ɛ-caa nɛ e-ɖoo nɛ ɛ-halʋ nɛ e-piya, nɛ ɛ-ɖalaa nɛ e-newaa nɛ ɛ-kɔɔnaa, nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ e-wezuu* maɣmaɣ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyʋ. 27  Weyi ɛɛkpakɩɣ ɛ-nazɩm sizika* nɛ ɛtɩŋɩɣ ma-wayɩ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyʋ. 28  Awɛ mɩ-taa nɛ ye ɛsɔɔlaa se ɛma kuduyuu* nakʋyʋ yɔ, ɛɛcalɩɣnɩ caɣʋ nɛ ɛtʋʋzɩ liidiye nɛ ɛna se ɛwɛnɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɛtɛm-kʋ yɔ? 29  Ye ɛtɩla mbʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩɩ ki-tigiɖe ɛlɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɛzɩ-kʋ, nɛ mba payɩ pɔcɔŋnɩ-ɩ yɔ, papaɣzɩ-ɩ woŋuu 30  nɛ pɔtɔŋ se: ‘Abalʋ ɛnɛ, ɛpaɣzɩ maʋ ɛlɛ ɛtɩpɩzɩ nɛ ɛtɛzɩ.’ 31  Yaa wiyaʋ weyi lɩɣ se eyooni wiyaʋ lɛlʋ nɛ ɛɛcalɩɣnɩ caɣʋ* nɛ ɛmaɣzɩ nɛ ɛna se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ sɔɔjanaa 10 000 nɛ eyooni weyi ɛkɔŋ ɛ-wayɩ nɛ sɔɔjanaa 20 000 yɔ? 32  Toovenim taa lɛ, ye ɛnawa se ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla mbʋ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ wiyaʋ lɛlʋ wɛɣ ɖooo poliŋ taa yɔ, etiyiɣ e-lone taa caɣyaa se pa nɛ ɩ pala laŋhɛzɩyɛ. 33  Mbʋ ɖɔɖɔ, mɩ-taa nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyʋ ye etikizi mbʋ payɩ ɛwɛna yɔ. 34  “Toovenim taa lɛ, ɖɔm wɛ ɖeu. Ɛlɛ ye ɖɔm elesi pi-leleŋ yɔ, ɛzɩma pɩkaɣ labʋ nɛ pɩɖaɣnɩ wɛʋ leleŋ? 35  Pɩfɛyɩ tɛtʋ yaa huɖe wazaɣ nakɛyɛ. Pɔlɔʋ-pʋ. Weyi ɛwɛnɩ nɩŋgbaaŋ se ewelisiɣ lɛ, ewelisi.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛɛwɛnɩ kuzuyaɣ kʋdɔŋ.”
Piye piye, “ɛtɔkɩ kpɔnʋ.”
Yaa “ɛkɩlɩɣ sɔɔlʋʋ.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “tilimiye.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “nɛ ɛ nɛ ɛ-lɔŋ tasɩyaa paacalɩɣnɩ caɣʋ.”