Luka 13​:​1-35

  • Ye itikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ pakaɣ-mɩ ɖɩzʋʋ mbʋ na (1-5)

  • Fiigi tɩʋ ŋgʋ kɩɩlʋlʋʋ yɔ, kɩ-yɔɔ eduuye (6-9)

  • Yesu laba nɛ halʋ weyi ɛpam konɖoŋŋ nɛ ɛtaapɩzɩɣ se ɛsɩŋ yiɣ yiɣ yɔ ɛ-yɔɔ cɛ Sabaatɩ wiye (10-17)

  • Piye cikpeɖe nɛ lɔlɔm pɔ-yɔɔ aduwa (18-21)

  • Pɩpɔzʋʋ pana ñaɣʋ pʋcɔ nɛ ɛyʋ sʋʋnɩ nɔnɔɔ ŋga kɛwɛ kpɩyɩsɔɔ yɔ (22-30)

  • Eroodi, “sɔŋgɔlɔ haɣ ŋga” (31-33)

  • Yesu wi Yeruzalɛm yɔɔ (34, 35)

13  Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, mba paawɛ peeɖe yɔ, pa-taa nabɛyɛ kɛdɩ-ɩ ɛzɩma Pilaatɩ kaakʋ Galilee ñɩma nabɛyɛ nɛ esidi pa-calɩm nɛ pa-kɩlaŋ calɩm yɔ.  Nɛ ekitini-wɛ se: “Ɩmaɣzɩɣ se Galilee ñɩma mba, palabɩ-wɛ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paakɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa nɛ pɩkɩlɩ Galilee ñɩma lalaa na?  Meheyiɣ-mɩ se aayɩ; ɛlɛ ye itikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pakaɣ mi-kpeekpe ɖɩzʋʋ.  Yaa ɛyaa 18 mba Siloowaam tilimiye tɔlɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɖɩkʋ-wɛ yɔ, ɩmaɣzɩɣ se mba kaakɛnɩ wɛɛkɩyaa nɛ pɩkɩlɩ mba pa-tɩŋa pɛwɛ Yeruzalɛm yɔ?  Meheyiɣ-mɩ se aayɩ; ɛlɛ ye itikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ, pakaɣ mi-kpeekpe ɖɩzʋʋ ɛzɩ mba yɔ.”  Nɛ etuu-wɛ eduuye ɖɩnɛ se: “Abalʋ nɔɔyʋ kaasɔ fiigi tɩʋ e-viiñi hayɩm taa nɛ ɛkɔɔ ɛñɩnɩ kɩ-yɔɔ pee, ɛlɛ etihiɣ naɖɩyɛ.  Peeɖe eheyi viiñi hayɩm yɔɔ cɔnɩyʋ se: ‘Pɩlakɩ pɩnzɩ naadozo yɔ mɔnkɔŋʋʋ nɛ mañɩnɩɣ pee fiigi tɩʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ yɔ, ɛlɛ mentihiɣ nabʋyʋ. Sɛtɩ-kʋ! Ɛbɛ yɔɔ kɩwɛɛ nɛ kɩmʋʋ tɛtʋ falaa yem?’  Ecosi-i nɛ ɛtɔ se: ‘Caa, yele-kʋ nɛ kɩtasɩ caɣʋ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ nɛ mohuyi kɩ-tɛɛ kpɛɛɛ nɛ manɖʋ huɖe.  Ye kɩlʋlɩ pee cee wayɩ yɔ, pɩwɛ ɖeu; ɛlɛ ye kɩtɩlʋlɩ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ŋŋsɛtɩ-kʋ.’” 10  Nɛ ɛwɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm sinaagɔɔgɩ nakʋyʋ taa Sabaatɩ wiye. 11  Nɛ na, halʋ nɔɔyʋ kaawɛ peeɖe, ɛɛwɛnɩ fezuu kɩdɛkɛdʋʋ nakʋyʋ ŋgʋ kɩpɩsɩ-ɩ kʋdɔndʋ* pɩnzɩ 18 yɔ; nɛ ɛpam konɖoŋŋ nɛ ɛtaapɩzɩɣ se ɛsɩŋ yiɣ yiɣ. 12  Yesu na halʋ ɛnʋ lɛ, ɛyɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ eheyi-i se: “Halʋ ña, poholi-ŋ ña-kʋdɔŋ taa.” 13  Nɛ ɛtɩnɩ e-nesi ɛ-yɔɔ, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛlɛ kʋyɩ ɛsɩŋ yiɣ yiɣ nɛ ɛpaɣzɩ Ɛsɔ sam. 14  Ɛlɛ sinaagɔɔgɩ yɔɔ cɔnɩyʋ taa wɩɩ siŋŋ se Yesu wa kʋdɔndʋ Sabaatɩ wiye, nɛ eheyi ɛyaa samaɣ se: “Kɩyakɩŋ loɖo wɛɛ se pala tʋmɩyɛ; ye mbʋ ɩkɔɔ nɛ pawaa mɩ-kʋdɔmɩŋ kɩyakɩŋ ɛnɩ i-wiye, ɛlɛ pɩtaakɛ Sabaatɩ wiye.” 15  Ɛlɛ Kɩbaɣlʋ cosi-i se: “Pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ, awɛ mɩ-taa nɛ ɛɛhɛɖɩɣ ɛ-nɔ yaa ɛ-kpaŋaɣ laŋaɣ tɛɛ Sabaatɩ wiye se ewoni-kɛ nɛ kɔñɔɔ lɩm? 16  Ɛzɩ halʋ ɛnɛ, weyi ɛkɛ Abraham pɛlɛ nɛ Sataŋ hɔkɩ-ɩ pɩnzɩ 18 yɔ, pɩtɩmʋna se poholi-i kʋdɔŋ kʋnɛ kɩ-taa Sabaatɩ wiye?” 17  Ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ lɛ, fɛyɛ paɣzɩ kpaʋ e-koyindinaa tɩŋa, ɛlɛ ɛyaa samaɣ kpeekpe taa paɣzɩ labʋ leleŋ nɛ tʋma sɔsɔna wena ɛlaba yɔ a-tɩŋa. 18  Ðɩnɛ ɛlɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Ɛsɔ Kewiyaɣ wɛ ɛzɩ we le? Nɛ ɛbɛ manpɩzɩɣ mankpaɣ-kɛ nɛ mamaɣzɩna? 19  Kɛwɛ ɛzɩ piye cikpeɖe* nɖɩ ɛyʋ nɔɔyʋ kpaɣaa nɛ eɖuu ɛ-kaɖaɣ taa nɛ ɖɩpaɣlɩ nɛ ɖɩpɩsɩ tɩʋ, nɛ ɛsɔdaa sumasɩ ɖʋ ɖandʋ ki-pilinzi yɔɔ yɔ.” 20  Nɛ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɛbɛ manpɩzɩɣ nɛ mankpaɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ mamaɣzɩna? 21  Kɛwɛ ɛzɩ lɔlɔm ŋgʋ halʋ nɔɔyʋ kpaɣ nɛ esidi mʋlʋm eyisi sɔsɔsɩ naadozo taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ mʋtʋ kpeekpe kpawa yɔ.” 22  Nɛ ewokaɣ Yeruzalɛm lɛ, ɛtɩŋɩɣnɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndɩ ndɩ taa nɛ tɛtʋ cikpetu ndɩ ndɩ taa nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm. 23  Nɛ abalʋ nɔɔyʋ pɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ɛyaa pazɩ yem kaɣnɩ hiɣu ñʋʋ yabʋ na?” Eheyi-wɛ se: 24  “Ɩñaɣ pana siŋŋ nɛ ɩsʋʋnɩ nɔnɔɔ ŋga kɛwɛ kpɩyɩsɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ se ɛyaa sakɩyɛ kaɣ ñɩnʋʋ se pasʋʋ, ɛlɛ paakaɣ pɩzʋʋ. 25  Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɣdʋ kʋyʋʋ nɛ ɛkaɖɩ nɔnɔɔ yɔ, ɩkaɣ sɩŋʋʋ awayɩ nɛ ɩkɔtʋʋ nɔnɔɔ nɛ ɩtɔŋ se: ‘Kɩbaɣlʋ, tʋlɩ-ɖʋ.’ Ɛlɛ ɛkaɣ-mɩ cosuu se: ‘Maasɩŋ ɖenɖe ɩlɩnaa yɔ.’ 26  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɩkaɣ paɣzʋʋ yɔɔdʋʋ se: ‘Ðɩtɔwaa nɛ ɖɩñɔɔ ñɛ-ɛsɩndaa, nɛ ŋwɩlɩ tɔm ɖa-habɛɛ sɔsɔna yɔɔ.’ 27  Ɛlɛ ɛkaɣ-mɩ heyuu se: ‘Maasɩŋ ɖenɖe ɩlɩnaa yɔ. Ɩɖɛɛ mɔ-yɔɔ, mɩ mba payɩ ɩlakɩ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ!’ 28  Peeɖe ɩkaɣ wiu nɛ ɩsalɩɣ mi-kela alɩwaatʋ ndʋ ɩnaɣ Abraham, Izaakɩ, Yakɔɔb nɛ nayaa tɩŋa Ɛsɔ Kewiyaɣ taa, ɛlɛ mɩ lɛ, pɔlɔ-mɩ awayɩ yɔ. 29  Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa kaɣ lɩnʋʋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ, hayo kiŋ nɛ hadɛ kiŋ nɛ pɔkɔɔ, nɛ pakaɣ caɣʋ taabɩlɩ yɔɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa. 30  Nɛ ɩna, ɛyaa mba pɛkɛ kɛdɛzaɣ ñɩma yɔ, pa-taa nabɛyɛ kaɣ pɩsʋʋ kajalaɣ ñɩma, nɛ kajalaɣ ñɩma taa nabɛyɛ ñakaɣ pɩsʋʋ kɛdɛzaɣ ñɩma.” 31  Ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi lɛ, Farɩsɩ mba nabɛyɛ kɔɔ nɛ peheyi-i se: “Lɩɩ cɩnɛ nɛ ŋɖɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Eroodi ñɩnɩɣ se ɛkʋ-ŋ.” 32  Nɛ eheyi-wɛ se: “Iwolo nɛ iheyi sɔŋgɔlɔ haɣ* ŋga se: ‘Na! Mɔnɖɔɔnʋʋ aleewaa, nɛ mawaɣ ɛyaa kʋdɔmɩŋ sɔnɔ nɛ cee, nɛ tozo wiye lɛ, mankaɣ tɛm.’ 33  Ɛlɛ, pɩwɛɛ se mowolo nʋmɔʋ ɖɔm yɔɔ sɔnɔ, cee nɛ kɩyakʋ ŋgʋ kɩtɩŋɩɣ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paapɩzɩɣ nɛ pakʋ nayʋ nɔɔyʋ ɖoli yem nɛ pɩtɩkɛ Yeruzalɛm. 34  Yeruzalɛm, Yeruzalɛm, ña weyi ŋkʋʋ nayaa nɛ ŋɖakɩ pɛɛ mba petiyini-ŋ yɔ, tam ɛzɩma mantɩñɩnɩ se menkpeɣli ñe-piya ɛzɩ ɖoyuu kpeɣluu kɩ-kalɩmasɩ ki-keŋ tɛɛ yɔ! Ɛlɛ ititisi. 35  Ɩna! Peyebini-mɩ mɩ-ɖɩɣa. Meheyiɣ-mɩ se ɩɩkaɣ-m tasʋʋ naʋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɩtɔŋ se: ‘Pawazɩ weyi ɛkɔŋ Yehowa* hɩɖɛ taa yɔ!’”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ŋgʋ kɩcamɩ-ɩ.”
Grɛɛkɩ taa, “sinaapi piye.” Sinaapi piye kɛ ɖomaɣ piye cikpeɖe nɖɩ ɖɩwɛ Izrayɛɛlɩ yɔ. Sinaapi tɩʋ pɩzɩɣ nɛ kɩpaɣlɩ nɛ kɩtalɩ mɛtanaa 4 mbʋ yɔ.
Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, pakpakaɣ sɔŋgɔlɔ haɣ ɛzɩ kpɩnɛ nɖɩ ɖɩwɛ ajitu yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.