Luka 12​:​1-59

 • Farɩsɩ mba lɔlɔm (1-3)

 • Ise Ɛsɔ sɔɔndʋ, pɩtaakɛ ɛyaa (4-7)

 • Weyi ɛyɔɔdʋʋ kaɣlaa se ɛ nɛ Krɩstʋ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ (8-12)

 • Abalʋ ñɩm tʋ kɩmɛlɛŋ yɔɔ eduuye (13-21)

 • Iyele nɩɣzʋʋ (22-34)

  • Ewiɖe cikpeɖe (32)

 • Feŋuu (35-40)

 • Ðɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ siɣsiɣ tʋ nɛ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ weyi ɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ (41-48)

 • Pɩtɩkɛ laŋhɛzɩyɛ, ɛlɛ tayʋʋ (49-53)

 • Pɩcɛyaa se ɩtazɩ alɩwaatʋ taa (54-56)

 • Tɔm ñɔɔzʋʋ (57-59)

12  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ kɔm nɛ pekpeɣli nɛ halɩ pɛfɛyɩɣ ɖama lɛ, ɛcalɩnɩ heyuu ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ Farɩsɩ mba lɔlɔm, ŋgʋ kɩkɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔ.”  Ɛlɛ nabʋyʋ fɛyɩ se pohuuzi pɩ-yɔɔ camɩyɛ nɛ paakaɣ pɩ-yɔɔ kuluu, nɛ nabʋyʋ fɛyɩ mɛsaɣ tɛɛ se paakaɣ-pʋ tɩlʋʋ.  Pʋyɔɔ lɛ, tɔm ndʋ payɩ ɩyɔɔdʋʋ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ yɔ, pakaɣ-tʋ nɩʋ ñalɩmɩyɛ taa, nɛ ndʋ ɩwɛɛtɩɣ mi-kuduyuŋ tɛɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɖɩsɩ ñʋŋ taa.  Pɩtasɩ lɛ, man-taabalaa, meheyiɣ-mɩ se itaase sɔɔndʋ mba pakʋʋ tomnaɣ nɛ pʋwayɩ lɛ, paapɩzɩɣ nɛ patasɩ nabʋyʋ labʋ yɔ.  Ɛlɛ mawɩlɩɣ-mɩ weyi pɩwɛɛ se ise sɔɔndʋ yɔ: Ise sɔɔndʋ Weyi ɛtɛŋ kʋʋ lɛ, ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛpɛɖɩ Gehena* taa yɔ. Ɛɛɛ, meheyiɣ-mɩ se ise pʋdʋ Ɛnʋ na sɔɔndʋ.  Pɛpɛdɩɣ cɩʋcɩʋnaa kagbanzɩ liidiye pɔɔyɩsɩ naalɛ nzɩ sɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ, yaa we? Paa mbʋ yɔ, Ɛsɔ ɛɛsɔʋ pa-taa kʋɖʋm yɔɔ.  Ɛlɛ halɩ pakalɩ mɩ-ñʋʋ taa ñɔsɩ tɩŋa. Itaase sɔɔndʋ; ɩwɛ wazaɣ nɛ pɩkɩlɩ cɩʋcɩʋnaa sakɩyɛ.  “Meheyiɣ-mɩ se, weyi ɛyɔɔdʋʋ kaɣlaa ɛyaa ɛsɩndaa se ɛsɩmɩ-m yɔ, ɛyʋ Pɩyalʋ ɖɔɖɔ kaɣ yɔɔdʋʋ kaɣlaa Ɛsɔ tiyiyaa ɛsɩndaa se ɛsɩmɩ-ɩ.  Ɛlɛ weyi ekiziɣ-m ɛyaa ɛsɩndaa yɔ, pakaɣ-ɩ kizuu Ɛsɔ tiyiyaa ɛsɩndaa. 10  Nɛ weyi ɛyɔɔdʋʋ tɔm natʋyʋ ɛyʋ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, pakaɣ-ɩ kpeɣu, ɛlɛ weyi ɛyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ yɔ, paakaɣ-ɩ kpeɣu. 11  Ye powoni-mɩ samaɣ ɛsɩndaa,* komina ñʋndɩnaa ɛsɩndaa, nɛ ɖoŋ tɩnaa ɛsɩndaa lɛ, ɩtaanɩɣzɩ ɛzɩma ɩkaɣ mɩ-tɩ yɔɔ lʋbʋ yaa tɔm ndʋ ɩkaɣ yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ, 12  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi lɛ, fezuu kiɖeɖeu kaɣ-mɩ wɩlʋʋ tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɩyɔɔdɩ yɔ.” 13  Nɛ ɛyaa samaɣ taa tʋ nɔɔyʋ heyi-i se: “Wɩlɩyʋ, heyi man-ɖalʋ se ma nɛ ɩ ɖɩtayɩ ñɩm mbʋ ɖa-caa yebini-ɖʋ yɔ.” 14  Ɛpɔzɩ-ɩ se: “Abalʋ ña, akpa-m mɩ-naalɛ mɩ-tɔm hʋyʋ yaa mi-loliyu?” 15  Nɛ eheyi-wɛ se: “Ikuli mɩ-ɛsa nɛ ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ paa ɛsa naɣ naɣ wɛtʋ ndʋ,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ɛyʋ ɛwɛnɩ wondu sakɩyɛ yɔ, e-wezuu ɛɛlɩɣnɩ wondu ndʋ ɛwɛna yɔ tɩ-cɔlɔ.” 16  Nɛ etuu-wɛ eduuye naɖɩyɛ se: “Abalʋ ñɩm tʋ nɔɔyʋ tɔɔnaɣ labɩ pɩdɩɩfɛyɩ. 17  Peeɖe ɛpaɣzɩ maɣzʋʋ se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ mɛnfɛyɩnɩ ɖenɖe menkpeɣliɣ mɔn-tɔɔnaɣ yɔ, mala ɛzɩma le?’ 18  Nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Mana mbʋ malakɩ yɔ: Mɔyɔkʋʋ mon-kpoŋ nɛ mama sɔsɔŋ, nɛ menkpeɣli ɩ-taa mɔn-tɔɔnaɣ pee kpeekpe nɛ mo-wondu kpeekpe, 19  nɛ mankaɣ heyuu man-tɩ* se: “Ŋcazɩ* wondu kɩbandʋ sakɩyɛ nɛ ŋkpazɩ huwa, ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩtalɩ-ŋ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ; hɛzɩ, tɔɔ, ñɔɔ nɛ ŋnɩɩ leleŋ.”’ 20  Ɛlɛ Ɛsɔ heyi-i se: ‘Kɩmɛlɛŋ ña, ɖoo anɛ pɔpɔzʋʋ-ŋ ñe-wezuu.* Ye mbʋ, wondu ndʋ ŋcazaa nɛ ŋkpazɩ huwa yɔ, a-ñɩndʋ tɩkaɣ pɩsʋʋ?’ 21  Mbʋ pɩlakɩ ɛyʋ weyi ɛcazɩɣ ɛ-tɩ ñɩm nɛ ɛkpazɩɣ huwa ɛlɛ ɛtɩkɛ ñɩm tʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ.” 22  Nɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Pʋyɔɔ meheyiɣ-mɩ se iyele nɩɣzʋʋ mi-weziŋ* yɔɔ, mbʋ ɩkaɣ tɔɔʋ yaa mi-tomnasɩ yɔɔ, mbʋ ɩkaɣ suu yɔ. 23  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ wezuu* wɛ wazaɣ nɛ pɩkɩlɩ tɔɔnaɣ nɛ tomnaɣ ñɛwɛɛ wazaɣ nɛ pɩkɩlɩ wondu. 24  Ɩcɔnɩ kaŋgala: Aaɖuu ɖomaɣ nɛ aakʋŋ; afɛyɩnɩ kpou yaa tɔɔnaɣ ɖɩzɩyɛ; ɛlɛ Ɛsɔ calɩɣ-yɛ. Ɩfɛyɩ wazaɣ kpem nɛ pɩkpaɖɩ sumasɩ na? 25  Mɩ-taa anɩ ye ɛnɩɣzɩɣ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɔzɩ e-wezuu ɖaɣlɩkɩŋ yɔɔ pazɩ*? 26  Ye mbʋ, ye ɩɩpɩzɩɣ se ɩla cɛɛkɛ pʋyʋ cikpelu ɛnʋ, ɛbɛ yɔɔ ɩnɩɣzɩɣ wondu ndʋ pɩkazaa yɔ tɩ-yɔɔ? 27  Ɩcɔnɩ ɛzɩma hayɩm taa hɛtʋ paɣlɩɣ yɔ: Tɩɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ tɩɩlʋʋ pɩsaŋ ɖɔɖɔ; ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se halɩ Salomɔɔ maɣmaɣ ɛ-samtʋ kpeekpe taa, ɛtɩcanɩ ɛ-tɩ ɛzɩ hɛtʋ ndʋ tɩ-taa kʋɖʋmʋʋ yɔ. 28  Ye Ɛsɔ ɛcanɩɣ ñɩtʋ hayɩm taa mbʋ, ndʋ tɩwɛ sɔnɔ nɛ cee lɛ paɖʋ-tʋ miŋ taa yɔ, ɛɛkaɣ-mɩ wondu suu nɛ pɩkɩlɩ yaa we, tisuu ññɩɩ tɩnaa mɩ? 29  Pʋyɔɔ lɛ, iyele ñɩnʋʋ mbʋ ɩɩtɔɔ nɛ mbʋ ɩɩñɔɔ yɔ, nɛ iyele nɩɣzʋʋ kadadayaɣ; 30  mbʋ pʋyɔɔ yɔ wondu ndʋ tɩ-tɩŋa ajɛɛ taa mba ñɩnɩɣ kaahɛzaɣ, ɛlɛ mɩ-Caa nawa se pɩpɔzʋʋ-mɩ wondu ndʋ. 31  Ɛlɛ, ɩwɛɛ e-Kewiyaɣ ñɩnʋʋ yɔɔ, nɛ pakaɣ kpaɣʋ wondu ndʋ yɔ nɛ pɔsɔzɩ-mɩ. 32  “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, ewiɖe cikpeɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛdɩnɩ mɩ-Caa se ɛcɛlɩ-mɩ Kewiyaɣ. 33  Ɩpɛdɩ mbʋ ɩwɛna yɔ nɛ ɩla pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ.* Ɩñɩnɩ liidiye huyiŋ weyi ɩɩcɩyɩɣ yɔ, ñɩm mbʋ pɩɩtɛŋ yɔ ɛsɔdaa, ɖenɖe mɩlʋ nɔɔyʋ ɛɛñɔtʋʋna nɛ ŋgbam ɛɛtɔkɩ yɔ. 34  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖenɖe mɩ-ñɩm wɛɛ yɔ, peeɖe mɩ-laŋa kaɣ wɛʋ ɖɔɖɔ. 35  “Isuu wondu nɛ ɩɖaŋ,* nɛ iyele nɛ mɩ-kanɖʋnaa wɛɛ mʋʋ yɔɔ, 36  nɛ pɩwɛɛ se ɩwɛɛ ɛzɩ ɛyaa mba paɖaŋ pa-caa se ɛlɩɩnɩ nesi ɖɔkʋʋ taa nɛ ɛkɔɔ yɔ, nɛ ɛtalɩɣ nɛ ɛkɔtɩ lɛ, papɩzɩ nɛ patʋlɩ-ɩ kpaagbaa. 37  Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ yomaa mba pa-caa talɩɣ lɛ, ɛmaɣnɩ-wɛ pɛwɛ feŋuu yɔɔ yɔ! Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se ɛ-maɣmaɣ ɛkaɣ lɩmɖʋyʋ wondu suu* nɛ eyele nɛ pacaɣ taabɩlɩ yɔɔ nɛ ewolo ɛɖʋ-wɛ lɩm. 38  Nɛ ye ɛkɔm ɖoo cɩjɩka taa,* yaa halɩ kalɩmaʋ kou* nɛ ɛmaɣnɩ-wɛ pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ paɖaŋ yɔ, pɛkɛ koboyaɣ tɩnaa! 39  Ɛlɛ ɩtɩlɩ se ye ɖɩɣdʋ kaatɩlɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ mɩlʋ kɔŋ kɔyɔ, etaayele se pɔyɔkɩ nɛ pasʋʋ ɛ-ɖɩɣa taa. 40  Mɩ ɖɔɖɔ ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ nɛ ɩɖaŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ kɔm ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɩɩmaɣzɩɣ yɔ.” 41  Nɛ Pɩyɛɛrɩ pɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ɖe-ɖeke ŋtuki eduuye ɖɩnɛ yaa ɛyaa tɩŋa?” 42  Nɛ Kɩbaɣlʋ yɔɔdɩ se: “Toovenim taa lɛ, akɛ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ, weyi ɛ-caa kaɣ-ɩ lɩzʋʋ se ɛcɔnɩ ɛ-lɩmɖʋyaa* yɔɔ nɛ ɛhaɣ-wɛ tɔɔnaɣ ŋga katalɩɣ-wɛ yɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ tɩ-yɔɔ? 43  Koboyaɣ tʋ lɛ yom ɛnʋ ye ɛ-caa ɛkɔm nɛ ɛmaɣnɩ-ɩ eɖiɣni labʋ mbʋ yɔ! 44  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se ɛkaɣ-ɩ lɩzʋʋ se ɛcɔnɩ mbʋ payɩ ɛwɛna yɔ pɩ-yɔɔ. 45  Ɛlɛ ye pɩlaba se yom ɛnʋ ɛmaɣzɩ ɛ-taa se: ‘Man-caa ɛɛkɔŋ lɔŋ,’ nɛ ɛpaɣzɩ lɩmɖʋyaa abalɩñɩma nɛ halɩñɩma mabʋ nɛ ɛtɔkɩ nɛ ɛñɔʋ nɛ sʋlʋm kʋʋ-ɩ yɔ, 46  yom ɛnʋ ɛ-caa kaɣ kɔm kɩyakʋ ŋgʋ ɛtɩɖʋna nɛ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ ɛɛsɩŋ yɔ kɩ-yɔɔ, nɛ ɛkaɣ ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ hɔm siŋŋ nɛ ɛkaɣ-ɩ ɖʋʋ mba pɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pɛ-hɛkʋ taa. 47  Nɛ yom ɛnʋ, weyi ɛsɩm ɛ-caa sɔɔlɩm ɛlɛ ɛtɩñɔɔzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛɖaŋ yaa ɛtɩla mbʋ ɛ-caa pɔzɩ-ɩ yɔ,* pakaɣ-ɩ mabʋ ɖaŋ sakɩyɛ. 48  Ɛlɛ weyi ɛɛsɩŋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛla mbʋ piyeki se pamabɩ-ɩ yɔ, pakaɣ-ɩ mabʋ pazɩ yem. Toovenim taa lɛ, weyi paha-ɩ sakɩyɛ yɔ pakaɣ-ɩ pɔzʋʋ sakɩyɛ, nɛ weyi paɖʋzɩ wondu sakɩyɛ e-nesi tɛɛ yɔ, pakaɣ-ɩ pɔzʋʋ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ paɖʋzɩ e-nesi tɛɛ yɔ. 49  “Mɔnkɔm se mɔnsɔ miŋ tɛtʋ yɔɔ, nɛ ye ɩtɛm mʋʋ, ɛbɛ ɖɔɖɔ mantasɩɣ ñɩnʋʋ? 50  Toovenim taa lɛ, pɩwɛɛ se pamɩyɩsɩ-m lɩm nabʋyʋ, nɛ manɩɣ siziŋ siŋŋ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩtɛma yɔ! 51  Ɩmaɣzɩɣ se laŋhɛzɩyɛ mɔnkɔnɩ tɛtʋ yɔɔ? Aayɩ, ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se tayʋʋ mɔnkɔnaa. 52  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, tayʋʋ kaɣ wɛʋ ɛyaa kagbanzɩ hɛkʋ taa ɖɩɣa kʋɖʋmaɣ taa, ɛyaa naadozo kaɣ kaɖɩnʋʋ ɛyaa naalɛ, nɛ ɛyaa naalɛ kaɖɩnɩ ɛyaa naadozo. 53  Tayʋʋ kaɣ wɛʋ, caja nɛ pɩyalʋ pɛ-hɛkʋ taa nɛ pɩyalʋ nɛ caja pɛ-hɛkʋ taa, ɖoyo nɛ pɛlɛ pɛ-hɛkʋ taa nɛ pɛlɛ nɛ ɖoyo pɛ-hɛkʋ taa, waŋ nɛ wolu pɛ-hɛkʋ taa nɛ wolu nɛ waŋ pɛ-hɛkʋ taa.” 54  Nɛ ɛtasɩ heyuu ɛyaa samaɣ se: “Alɩwaatʋ ndʋ ɩnaɣ ɛsɔmɩnʋʋ nakʋyʋ lɩɣnɩ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa yɔ, ɩyɔɔdʋʋ kpaagbaa se: ‘Tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ caɣ nɩʋ nɛ helim,’ nɛ pɩlakɩ mbʋ. 55  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɩnaɣ se hadɛ kiŋ helim nabʋyʋ ɖiɣni mabʋ yɔ, ɩtɔŋ se: ‘Soŋaɣ kaɣ labʋ,’ nɛ pɩlakɩ mbʋ. 56  Pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ, ɩsɩm tazʋʋ tɛtʋ nɛ ɛsɔdaa pɛ-wɛtʋ taa, ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ ɩɩsɩŋ tazʋʋ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ? 57  Ɛbɛ yɔɔ mɩ-maɣmaɣ ɩɩpɩzɩɣ se iɖiɣzini mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ? 58  Ye ña nɛ weyi ɛya-ŋ tɔm yɔ iɖiɣni wobu wiyaʋ tɛ yɔ, ñaɣ pana nɛ ña nɛ ɩ ɩñɔɔzɩ tɔm alɩwaatʋ ndʋ ɩwɛ nʋmɔʋ taa yɔ, nɛ pɩtaakɛdɩ nɛ ɛya-ŋ tɔm hʋyʋ tɛ, nɛ tɔm hʋyʋ kpa-ŋ nɛ ɛcɛlɩ tɔm ɖɩhʋyɛ taa sɔɔja, nɛ tɔm ɖɩhʋyɛ taa sɔɔja ɖʋ-ŋ salaka. 59  Meheyiɣ-ŋ se ŋŋkaɣ lɩʋ peeɖe kaaʋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋhɛyɩɣ ñɛ-kɛdɛzaɣ liidiye pɔɔyaɣ cikpelaɣ* yɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “sinaagɔɔgɩwaa ɛsɩndaa.”
Yaa “paa ɛsɩyɛ ɖʋʋ mbʋ.”
Yaa “man-kalɩzaɣ.”
Yaa “Kalɩzaɣ, ŋcazɩ.”
Yaa “ña-kalɩzaɣ.”
Yaa “mɩ-kalɩzasɩ.”
Yaa “kalɩzaɣ.”
Yaa “nuŋgoloŋa kʋɖʋmaɣ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɩla kʋñɔndɩnaa kʋjɔŋ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “Ɩta mɩ-tɩnzɩ taa.”
Yaa “ɛkaɣ tam ɛ-tɩnaɣ taa.”
Kpaɣnɩ ɛzɩ ɖoo taa ñɩɣtʋ 9 yɔɔ nɛ piwolo ɖoo hɛkʋ.
Kpaɣnɩ ɖoo hɛkʋ nɛ piwolo ɛzɩ tɛbɩyɛ tɛɛ ñɩɣtʋ 3 yɔɔ mbʋ yɔ.
Yaa “ɖɩɣa taa lɩmɖʋyaa.”
Yaa “ɛtɩla ɛ-caa sɔɔlɩm.”
Piye piye, “ñɛ-kɛdɛzaɣ lɛpɩtɔɔnɩ.”