Luka 11​:​1-54

  • Ɛzɩma patɩmɩ yɔ (1-13)

    • Kɩɖaʋ adɩma (2-4)

  • Ɛɖɔɔnʋʋ aleewaa nɛ Ɛsɔ niye (14-23)

  • Azuluma fezuu pɩsɩɣ (24-26)

  • Koboyaɣ siŋŋ (27, 28)

  • Yoonaasɩ yʋsaɣ (29-32)

  • Tomnaɣ kanɖʋ (33-36)

  • Pɩtɔɔ Ɛsɔ sɛyaa pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa (37-54)

11  Yesu kaawɛ lone naɖɩyɛ taa nɛ ɛtɩmɩɣ, nɛ ɛtɛma lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taa nɔɔyʋ heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, wɩlɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩtɩmɩ yɔ, ɛzɩ Yohanɛɛsɩ ɖɔɖɔ wɩlʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ.”  Ðɩnɛ ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Alɩwaatʋ ndʋ ɩtɩmɩɣ yɔ, ɩyɔɔdɩ se: ‘Caa, ña-hɩɖɛ yɔɔ ɛñalɩ.* Ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ.  Ha-ɖʋ tɔɔnaɣ* ŋga katalɩɣ-ɖʋ paa evemiye nɖɩ yɔ.  Nɛ ŋkpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa-maɣmaɣ ɖikpeɣu ɖɔɖɔ mba payɩ pɔtɔɔ-ɖʋ kɩma yɔ; nɛ taayele nɛ ɖɩtɔlɩ takɩm taa.’”  Nɛ eheyi-wɛ se: “Ðɩkpaɣ se mɩ-taa nɔɔyʋ wɛnɩ taabalʋ nɔɔyʋ nɛ ewolo ɛ-tɛ ɖoo hɛkʋ taa nɛ eheyi-i se: ‘Man-taabalʋ, kɩndɩ-m kpɔnʋnaa naadozo,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ man-taabalʋ nɔɔyʋ lɩnɩ nʋmɔʋ nɛ ɛsʋʋ mɔ-yɔɔ lɛɛlɛɛyɔ lɛɛlɛɛyɔ, nɛ mɛnfɛyɩnɩ nabʋyʋ se mɛncɛlɩ-ɩ.’  Ɛlɛ ɛ-taabalʋ ɛnʋ ecosi-i nɛ kuduyuu tɛɛ se: ‘Taacɛyɩ-m mbʋ. Mɛntɛm kaɖʋʋ nɔnɔɔ, nɛ ma nɛ men-piya ɖɩhɩnaa.* Maapɩzɩɣ mankʋyɩ nɛ maha-ŋ nabʋyʋ.’  Meheyiɣ-mɩ se, paa ɛɛkʋyʋʋ se ɛha-ɩ nabʋyʋ ɛzɩma ɛkɛ ɛ-taabalʋ yɔ pʋyɔɔ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛzɩma ɛlɛ wɛɛ nɛ ɛpɔzʋʋ-ɩ kaahɛzaɣ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, ɛkaɣ kʋyʋʋ nɛ ɛha-ɩ mbʋ payɩ ɛñɩnɩɣ yɔ.  Pʋyɔɔ meheyiɣ-mɩ se, ɩwɛɛ pɔzʋʋ yɔɔ, nɛ pakaɣ-mɩ haʋ; ɩwɛɛ ñɩnʋʋ yɔɔ, nɛ ɩkaɣ hiɣu; ɩwɛɛ kɔtʋʋ yɔɔ, nɛ pakaɣ-mɩ tʋlʋʋ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛpɔzʋʋ yɔ, ɛmʋʋ; nɛ weyi ɛñɩnɩɣ yɔ, ehikiɣ; nɛ weyi ɛkɔtʋʋ yɔ, pakaɣ-ɩ tʋlʋʋ. 11  Toovenim taa lɛ, mɩ-taa caja weyi wɛɛ nɛ ye ɛ-pɩyalʋ ɛpɔzɩ-ɩ kpakpayaɣ yɔ, ɛkaɣ-ɩ cɛlʋʋ ɖʋm kpakpayaɣ lone taa? 12  Yaa ye ɛpɔzɩ-ɩ ɖɔɖɔ yaɖɛ yɔ, ɛkaɣ-ɩ cɛlʋʋ pɩjɩka? 13  Ye mbʋ, mɩ mba ɩkɛ kɩdɛkɛdaa yɔ, ye ɩsɩm haʋ kʋjɔŋ kɩbaŋ mi-piya yɔ, ɛzɩ Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛlɛ ñaakaɣ haʋ fezuu kiɖeɖeu mba pɔpɔzʋʋ-ɩ kʋ yɔ nɛ pɩkɩlɩ?” 14  Pʋwayɩ lɛ, ɛɖɔɔnɩ eleeu nɔɔyʋ weyi eyeba nɛ abalʋ nɔɔyʋ pɩsɩ kaayɔɔdaɣ yɔ. Eleeu lɩ kaayɔɔdaɣ ŋga ka-taa lɛ kapaɣzɩ yɔɔdʋʋ, nɛ pɩɖɩɣzɩ ɛyaa samaɣ. 15  Ɛlɛ pa-taa nabɛyɛ tɔŋ se: “Aleewaa ñʋʋdʋ Bɛlɩzeebuub* yɔɔ ɛtɩŋɩɣna nɛ ɛɖɔɔnʋʋ aleewaa.” 16  Nɛ lalaa ñɩnaɣ se patakɩ-ɩ lɛ, papaɣzɩ-ɩ pɔzʋʋ se ɛwɩlɩ-wɛ ɛsɔdaa yʋsaɣ nakɛyɛ. 17  Yesu sɩm pa-lɩmaɣza mbʋ lɛ, eheyi-wɛ se: “Kewiyaɣ ŋga ka-taa tayaa yɔ, kɔyɔkʋʋ; nɛ ɖɩɣa ŋga ka-taa tayaa yɔ, kɔtɔlʋʋ. 18  Mbʋ ɖɔɖɔ, ye Sataŋ taa ɛtayaa ɖɔɖɔ yɔ, ɛzɩma e-kewiyaɣ kaɣ kam? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɩtɔŋ se Bɛlɩzeebuub yɔɔ mantɩŋɩɣna nɛ mɔnɖɔɔnʋʋ aleewaa. 19  Ye Bɛlɩzeebuub yɔɔ mantɩŋɩɣna nɛ mɔnɖɔɔnʋʋ aleewaa yɔ, a-yɔɔ mɩ-pɩyalaa ñatɩŋɩɣna nɛ pɔɖɔɔnʋʋ-wɛ? Pʋyɔɔ pakaɣ kɛʋ mɩ-tɔm hʋyaa. 20  Ɛlɛ, ye Ɛsɔ niye yɔɔ mantɩŋɩɣna nɛ mɔnɖɔɔnʋʋ aleewaa yɔ, Ɛsɔ Kewiyaɣ talɩ-mɩ toovenim taa. 21  Ye ɛyʋ ɖoŋ tʋ nɔɔyʋ ɛpa you wondu nɛ ɛɖaŋɩɣ ɛ-ɖɩɣa yɔɔ kɔyɔ, mbʋ ɛwɛna yɔ nabʋyʋ ɛɛlakɩ-pʋ. 22  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ weyi ɛkɩlɩ-ɩ ɖoŋ yɔ ɛkɔŋ ɛ-wayɩ nɛ ɛwabɩ-ɩ yɔ, ɛmʋʋ e-you wondu ndʋ ɛtaɣaɣ-tʋ liu yɔ tɩ-tɩŋa, nɛ ɛtayɩ wondu ndʋ ɛkpaɣ ɛ-tɛ yɔ. 23  Weyi ɛɛtɩnɩɣ mɔ-yɔɔ yɔ, ɛkʋyʋʋ mɔ-yɔɔ; nɛ weyi ɛɛsɩɣnɩ-m kpeɣluu yɔ, ɛmɩzɩɣ kɩmɩzʋ. 24  “Alɩwaatʋ ndʋ azuluma fezuu nakʋyʋ lɩɣnɩ ɛyʋ nɔɔyʋ taa yɔ, kɩcɔʋ lona wena awɩlɩ waɣ waɣ yɔ a-taa nɛ kɩñɩnɩɣ lone nɖɩ ɖɩ-taa kɩhɛzɩ yɔ, nɛ kɩɩnaɣ naɖɩyɛ lɛ, kɩtɔŋ se: ‘Manpɩsɩɣ man-ɖɩɣa taa ɖenɖe maalɩnaa yɔ.’ 25  Nɛ kɩtalɩɣ lɛ, kɩmaɣnɩ pahazɩ ɖɩɣa taa kpɩlɩŋgbɩlɩ nɛ pacanɩ-kɛ. 26  Ðɩnɛ ɛlɛ, kiwoki nɛ kɩkpaɣ feziŋ lɛɛŋ lʋbɛ weyi ɩwɛ kañatʋ nɛ pɩkɩlɩ-kʋ yɔ, nɛ ɩtɛŋ sʋʋ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-taa lɛ, ɩcaɣ peeɖe. Nɛ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-wɛtʋ kɛdɛzaɣ ñɩndʋ wɛɛkɩɣ nɛ pɩkɩlɩ kajalaɣ ñɩndʋ.” 27  Nɛ ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ lɛ, halʋ nɔɔyʋ ma kubuka ɛyaa samaɣ taa, nɛ eheyi-i se: “Koboyaɣ tʋ lɛ halʋ weyi ɛhaɣ ño-hoɣa nɛ weyi ɛ-hɩla ŋmʋzaa yɔ!” 28  Ɛlɛ ɛtɔ se: “Aayɩ, ɛlɛ, koboyaɣ tɩnaa lɛ mba panɩɣ Ɛsɔ tɔm nɛ pɔɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ!” 29  Ɛyaa samaɣ kaawɛɛ nɛ kekpeɣliɣ lɛ, ɛpaɣzɩ-kɛ heyuu se: “Kpaɖʋʋ kʋnɛ kɩkɛ kpaɖʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ; kɩñɩnɩɣ yʋsaɣ nakɛyɛ, ɛlɛ paakaɣ-kʋ wɩlʋʋ yʋsaɣ nakɛyɛ ye pɩtɩkɛ nayʋ Yoonaasɩ yʋsaɣ yɔ. 30  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ Yoonaasɩ kaapɩsʋʋ Niniivi mba yʋsaɣ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ kɛʋ kpaɖʋʋ kʋnɛ yʋsaɣ. 31  Pakaɣ kʋsʋʋ hadɛ kiŋ abiɖe tɔm hʋʋ alɩwaatʋ taa, ɖɩ nɛ kpaɖʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɛyaa nɛ ɖɩkʋ pɔ-tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩlɩnɩ ɖooo tɛtʋ kamaɣ yɔɔ nɛ ɖɩkɔɔ se ɖiwelisi Salomɔɔ lɔŋsɩnɖɛ. Ɛlɛ ɩna, weyi ɛwɛ cɩnɛ yɔ, ɛkɩlɩ Salomɔɔ. 32  Niniivi mba kaɣ kʋyʋʋ tɔm hʋʋ taa, pa nɛ kpaɖʋʋ kʋnɛ nɛ pakʋ kɩ-tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ Yoonaasɩ susaa yɔ, tiyeba nɛ pekpiɖi. Ɛlɛ ɩna, weyi ɛwɛ cɩnɛ yɔ ɛkɩlɩ Yoonaasɩ. 33  Nɔɔyʋ ɛɛsɔkɩ kanɖʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛmɛsɩ-kʋ yaa ɛpam-kʋ ɖɔkʋ tɛɛ, ɛlɛ ɛsɩɣ-kʋ kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ yɔɔ, se pɩsa nɛ mba pasʋʋ ɖɩɣa taa yɔ papɩzɩ nɛ pana ñalɩmɩyɛ. 34  Tomnaɣ kanɖʋ lɛ ñɛ-ɛsɩyɛ. Ye ñɛ-ɛsɩyɛ ɛwɛ pʋyʋ kʋɖʋm yɔɔ yɔ,* ño-tomnaɣ tɩŋa ɖɔɖɔ ñɩlɩsɩɣ;* ɛlɛ ye ñɛ-ɛsɩyɛ ɛkɛ kɩdɛkɛdɩyɛ* yɔ, ño-tomnaɣ ɖɔɖɔ yuu cɩkpɛndʋʋ. 35  Pʋyɔɔ lɛ, kpa ña-tɩ nɛ ñalɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ña-taa yɔ ɖɩtaakɛ cɩkpɛndʋʋ. 36  Ye mbʋ, ye ño-tomnaɣ kpeekpe ɛwɛ mintʋsʋʋ taa nɛ kɔ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ fɛyɩ cɩkpɛndʋʋ taa yɔ, ka-tɩŋa kakaɣ ñandʋʋ ɛzɩ kanɖʋ ñalɩmɩyɛ ñandʋʋ ñɔ-yɔɔ yɔ.” 37  Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ yaa-ɩ se ɛkɔɔ ɛ-tɛ nɛ ɛ nɛ ɩ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ. Peeɖe ɛsʋwa nɛ ɛcaɣ taabɩlɩ yɔɔ. 38  Ɛlɛ Farɩsɩ tʋ nawa se Yesu tɩsaŋ* pʋcɔ nɛ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-ɩ. 39  Ɛlɛ Kɩbaɣlʋ heyi-i se: “Mɩ Farɩsɩ mba, ɩñalɩɣ kɔpʋ nɛ ñanaɣ wayɩ, ɛlɛ mɩ-taa suni ɛsa naɣ naɣ nɛ kañatʋ lakasɩ ɖo. 40  Kɩmɛlɛmɩŋ mɩ! Weyi ɛlabɩ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ ɛnʋ labɩnɩ ɖɔɖɔ pɩ-taa yaa we? 41  Ɛlɛ ɩkpaɣ mbʋ pɩwɛ mɩ-taa yɔ nɛ ɩlabɩnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ,* nɛ ɩna, pɩtɩŋa pɩkaɣ wɛʋ cɩɖɩ cɩɖɩ mɩ-hɔɔlʋʋ taa. 42  Ɛlɛ pɩtɔɔ-mɩ Farɩsɩ mba, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩhaɣ mɛntɩ* nɛ sɔzɩŋ ñɩyʋʋ ŋgʋ payaɣ se ruu yɔ nɛ kaɖaɣ taa ñɩtʋ lɛɛtʋ* tɩŋa hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ, ɛlɛ iniŋ Ɛsɔ tɛ siɣsiɣ tɔm labʋ nɛ ɛ-sɔɔlɩm! Pɩkɛnɩ-mɩ kɩjɛyʋʋ se ɩha hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ, ɛlɛ itaani ɖɔɖɔ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ. 43  Pɩtɔɔ-mɩ Farɩsɩ mba, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɔɔlɩ ɛsɩndaa kpelisi* yɔɔ caɣʋ sinaagɔɔgɩwaa taa nɛ ɩsɔɔlɩ se ɛyaa ɩsɛɛ-mɩ kɩyakɩŋ taa!* 44  Pɩtɔɔ-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩwɛ ɛzɩ pɩlaŋ* weyi pɩɩnaɣ-ɩ camɩyɛ* nɛ ɛyaa ɖɔŋ ɩ-yɔɔ nɛ paaɖiɣziɣna yɔ!” 45  Paɣtʋ sɩnɖaa taa nɔɔyʋ cosi-i nɛ ɛtɔ se: “Wɩlɩyʋ, ŋyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ yɔ, ŋtʋʋ ɖa ɖɔɖɔ.” 46  Peeɖe ɛyɔɔdaa se: “Pɩtɔɔ-mɩ ɖɔɖɔ, mɩ Paɣtʋ sɩnɖaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsʋkɩ ɛyaa sʋʋtʋ ndʋ tɩ-sɩɣlʋʋ wɛ kaɖɛ yɔ, ɛlɛ mɩ-maɣmaɣ iitukuuni sʋʋtʋ ndʋ nɛ mi-niye kʋɖʋmɖɩyɛ maɣmaɣ! 47  “Pɩtɔɔ-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩmaɣ nayaa pɩlaŋ,* ŋgʋ mɩ-cɔzɔnaa kʋnɩ-wɛ! 48  Toovenim taa lɛ, ɩkɛ mɩ-cɔzɔnaa lakasɩ tɛ aseɣɖe tɩnaa, ɛlɛ ɩtɩnɩɣ pa-lakasɩ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakʋ nayaa ɛlɛ mɩwɛɛ nɛ ɩmaɣ pa-pɩlaŋ. 49  Pʋyɔɔ Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ ɖɔɖɔ yɔɔdaa se: ‘Mankaɣ-wɛ tiyinuu nayaa nɛ apostoloowaa, nɛ pakaɣ kʋʋ nɛ panazɩ pa-taa nabɛyɛ, 50  se pɩsa nɛ pɔpɔzɩ kpaɖʋʋ kʋnɛ nayaa kpeekpe calɩm mbʋ pɛkpɛdaa kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pasɩ ɛjaɖɛ tigiɖe yɔ, 51  kpaɣnɩ Aabɛɛlɩ calɩm nɛ piwolo pɩtalɩ Zakarii calɩm, weyi pakʋ-ɩ altaaru nɛ ɖɩɣa* pɛ-hɛkʋ taa yɔ.’ Ɛɛɛ, meheyiɣ-mɩ se pɔpɔzʋʋ kpaɖʋʋ kʋnɛ calɩm mbʋ. 52  “Pɩtɔɔ-mɩ, Paɣtʋ sɩnɖaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩkpaɣ sɩmtʋ ñɩmɩyɛ nɛ ɩɖɛna. Mɩ-maɣmaɣ ɩtɩsʋʋ, nɛ ɩɖɩkɩ mba pañɩnɩɣ se pasʋʋ yɔ nʋmɔʋ!” 53  Ɛlɩnɩ peeɖe lɛ, paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba wolo nɛ pohu ɛ-yɔɔ nɛ papaɣzɩ-ɩ tɔm sakɩyɛ pɔzʋʋ, 54  se pañɩbɩ-ɩ kpaca nɛ pakpa-ɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-taa natʋyʋ taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ña-hɩɖɛ ɛwɛɛ kele kele; ña-hɩɖɛ ɛpɩsɩ kiɖeɖee.”
Piye piye, “kpɔnʋ.”
Piye piye, “ɖɩwɛ kaɖʋ yɔɔ.”
Sataŋ payaɣ mbʋ.
Yaa “ñɛ-ɛsɩyɛ ɛnaɣ kpayɩ kpayɩ yɔ.” Piye piye, “ɛwɛ kɛlɛʋ yɔ.”
Yaa “ño-tomnaɣ tɩŋa suuni ñalɩmɩyɛ.”
Yaa “ye ŋwɛ ɛsɩyɛ naɣ naɣ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se ɛtɩsaŋ ɛzɩ Yuuda mba sɔnzɩ pɔzʋʋ se pala yɔ.
Yaa “ɩlabɩnɩ kʋñɔndɩnaa kʋjɔŋ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Mɛntɩ kɛ ñɩyʋʋ ŋgʋ pahayɩɣ kaɖaɣ taa nɛ paɖʋʋ tɔɔnaɣ taa se kalɩɩ sɔzɩŋ camɩyɛ yɔ.
Yaa “kaɖaɣ taa ɖozi hatʋ lɛɛtʋ.”
Yaa “ɩsɔɔlɩ lona kɩbana.”
Yaa “ɩsɛɛ-mɩ ɛyaa ɖigbeɣliye taa.”
Yaa “pɩlaŋ weyi ɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “weyi patɩyʋsɩ-ɩ.”
Yaa “pɩlaŋ weyi ɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “templo.”