Luka 10​:​1-42

  • Yesu tiyi tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 (1-12)

  • Pɩtɔɔ tɛtʋ ndʋ titikpiɖi yɔ (13-16)

  • Tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 pɩsaa (17-20)

  • Yesu sam ɛ-Caa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ eyeba nɛ mba poluzuu pa-tɩ yɔ pehiɣ kʋjɔʋ ɛ-ɛsɩndaa (21-24)

  • Samaarɩɩ tʋ kɩbanʋ yɔɔ eduuye (25-37)

  • Yesu wobi Maarta nɛ Maarɩɩ pɛ-tɛ (38-42)

10  Pʋwayɩ lɛ, Kɩbaɣlʋ lɩzɩ ɛyaa 70 lalaa nɛ etiyi-wɛ naalɛ naalɛ se pɛɖɛɛ-ɩ nɔɔ tɛtʋ nɛ lona ndɩ ndɩ wena a-taa ɛ-maɣmaɣ ɛkaɣ wobu yɔ.  Nɛ eheyi-wɛ se: “Ɛɛɛ, kʋmtʋ ɖɔwa, ɛlɛ tʋmlaɖaa wɛ ññɩɩ. Pʋyɔɔ lɛ, itendi hayɩm Tʋ se etiyini tʋmlaɖaa ɛ-hayɩm taa.”  Iwolo! Ɩna! Mentiyiɣ-mɩ ɛzɩ heŋ yɔ ñɩtʋ taa hasɩ* hɛkʋ taa.  Ɩtaakpɛndɩnɩ liidiye huyuu yaa tɔɔnaɣ huyuu yaa naataŋgbala, nɛ ɩtaasɛɛ nɔɔyʋ* nʋmɔʋ taa.  Ɩsʋ ɖɩɣa nakɛyɛ taa lɛ, ɩcalɩ yɔɔdʋʋ se: ‘Laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɖɩɣa kanɛ kɔ-yɔɔ.’  Nɛ ye laŋhɛzɩyɛ taabalʋ nɔɔyʋ ɛwɛ peeɖe yɔ, mɩ-laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ ɛ-yɔɔ. Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛfɛyɩ yɔ, mɩ-laŋhɛzɩyɛ kaɣ pɩsʋʋ mɩ-yɔɔ.  Ɩcaɣ ɖɩɣa ŋga ka-taa, ɩtɔkɩ nɛ ɩñɔʋ mbʋ pɛcɛlɩɣ-mɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tʋmlaɖʋ mʋnɩ ɛ-kɩhɛyʋʋ. Ɩtaawɛɛ nɛ ɩkɛɣ ɖɩsɩ ndɩ ndɩ taa.  “Pɩtasɩ lɛ, ye ɩsʋ tɛtʋ natʋyʋ taa nɛ pamʋ-mɩ yɔ, ɩtɔɔ mbʋ pasɩɣ mɩ-ɛsɩndaa yɔ  nɛ ɩwaa kʋdɔndɩnaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ pa-kʋdɔmɩŋ nɛ iheyi-wɛ se: ‘Ɛsɔ Kewiyaɣ ñɔtɩnɩ-mɩ.’ 10  Ɛlɛ ye ɩsʋ tɛtʋ natʋyʋ taa nɛ patɩmʋ-mɩ yɔ, ɩlɩɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-habɛɛ sɔsɔna yɔɔ nɛ ɩtɔ se: 11  ‘Ðikpiziɣ mɩ-yɔɔ halɩ pɩkpɛndɩnɩ mʋzʋʋ ŋgʋ kɩkpa ɖa-nɩŋgbanzɩ yɔɔ mɩ-tɛtʋ taa yɔ, ɛlɛ ɩtɩlɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ñɔtaa.’ 12  Meheyiɣ-mɩ se pɩkaɣ wɛʋ Sodom tɛtʋ weewee kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye nɛ pɩkɩlɩ tɛtʋ ndʋ. 13  “Pɩtɔɔ-ŋ, Koraaziini! Pɩtɔɔ-ŋ, Bɛtɩsayidaa! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, maamaaci lakasɩ nzɩ palabɩ mɩ-tɛ yɔ, ye Tiirɩ nɛ Siidɔɔ pɛ-tɛtʋ taa paalabɩ-sɩ yɔ, paakpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ ɖooo lɔŋ, pacaɣ fɔlɔtɔnaa nɛ tɔlɩma taa. 14  Pʋyɔɔ lɛ, pɩkaɣ wɛʋ Tiirɩ nɛ Siidɔɔ weewee tɔm hʋʋ taa nɛ pɩkɩlɩ-mɩ. 15  Piyele nɛ ña Kapɛrɩnawum, ŋmaɣzɩɣ se pakaɣ-ŋ kpazʋʋ ɛsɔdaa? Ðooo Pɩlaʋ* taa ŋkaɣ tibu! 16  “Weyi ewelisiɣni-mɩ yɔ, ewelisiɣni-m. Nɛ weyi ekiziɣ-mɩ yɔ ekiziɣ-m ɖɔɖɔ. Pɩtasɩ lɛ, weyi ekiziɣ-m yɔ, ekiziɣ ɖɔɖɔ Weyi etiyi-m yɔ.” 17  Nɛ 70 pɩsɩ pɔkɔmnɩ taa leleŋ nɛ pɔtɔŋ se: “Kɩbaɣlʋ, halɩ aleewaa luzi pa-tɩ ɖɛ-tɛɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlabɩnɩ ña-hɩɖɛ tʋmɩyɛ yɔ.” 18  Ðɩnɛ ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Mana Sataŋ ɛtɛm lɩnʋʋ ɛsɔdaa nɛ ɛtɔlɩ ɛzɩ tɛʋ ñɩlɩsʋʋ yɔ. 19  Ɩna! Maha-mɩ ɖoŋ se ɩfɛyɩ nɩŋgbanzɩ ɖʋmaa nɛ pɩjɩsɩ, nɛ maha-mɩ ɖoŋ koyindu ɖoŋ tɩŋa yɔɔ, nɛ nabʋyʋ ɛɛkaɣ-mɩ kɔnʋʋ kaɖɛ kpa. 20  Paa mbʋ yɔ, mɩ-taa ɛtaala leleŋ se feziŋ luzi ɩ-tɩ mɩ-tɛɛ, ɛlɛ mɩ-taa ɛla leleŋ se pama mɩ-hɩla ɛsɔdaa.” 21  Ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi lɛ, Yesu mɛyɩ amɛya fezuu kiɖeɖeu taa nɛ ɛtɔ se: “Mansaŋɩ-ŋ ɛyaa ɛsɩndaa, Caa, ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ pa-Kɩbaɣlʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋmɛsɩ pʋnɛ camɩyɛ lɔŋsɩnɖaa nɛ lɛɣtʋ tɩnaa, nɛ ŋkuli pɩ-yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ piya ajamaa. Ɛɛɛ, Caa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ŋ lɛ lɛ. 22  Man-Caa ɖʋzɩ pɩtɩŋa payɩ me-nesi tɛɛ, nɛ nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ weyi Pɩyalʋ kɛnaa yɔ ye pɩtɩkɛ Caa yɔ, nɛ nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ weyi Caa kɛnaa yɔ ye pɩtɩkɛ Pɩyalʋ nɛ weyi Pɩyalʋ sɔɔlaa se ekuli Caa yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ yɔ.” 23  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛpɩsɩnɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ nɛ eheyi pe-ɖeke se: “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba pɛ-ɛsa naɣ mbʋ iɖiɣni naʋ yɔ. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, meheyiɣ-mɩ se nayaa nɛ awiya sakɩyɛ kaasɔɔlaa se pana mbʋ iɖiɣni naʋ yɔ, ɛlɛ patɩna-pʋ, nɛ paasɔɔlaa ɖɔɖɔ se panɩɩ tɔm ndʋ iɖiɣni nɩʋ yɔ, ɛlɛ patɩnɩɩ-tʋ.” 25  Nɛ na, Paɣtʋ sɩnɖʋ nɔɔyʋ kʋyɩ se ɛtakɩ-ɩ, nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Wɩlɩyʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mehiɣ wezuu maatɛŋ?” 26  Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Suwe pama Paɣtʋ taa? Ɛzɩma ŋnɩɣ tɔm ndʋ ŋkalaa yɔ tɩ-taa?” 27  Ecosi se: “‘Sɔɔlɩ Yehowa* ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim nɛ ña-kalɩzaɣ* pilim nɛ ño-ɖoŋ pilim nɛ ña-maɣzɩm pilim’ nɛ ŋsɔɔlɩ ‘ña-taabalʋ* ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ.’” 28  Eheyi-i se: “Ŋcosi camɩyɛ; wɛɛ nɛ ŋlakɩ mbʋ nɛ ŋkaɣ hiɣu wezuu.” 29  Ɛlɛ abalʋ ɛnʋ ɛñɩnaɣ se ɛwɩlɩ se ɛwɛ siɣsiɣ lɛ, ɛpɔzɩ Yesu se: “Anɩ ɖeyi ɖeyi kɛ man-taabalʋ?”* 30  Yesu cosi-i se: “Abalʋ nɔɔyʋ lɩnɩ Yeruzalɛm nɛ etiki Yeriikoo nɛ ɛtɔlɩ mɩlaa sɔsaa nabɛyɛ nesi tɛɛ, pɛlɛɣ e-wondu kpeekpe, pamabɩ-ɩ nɛ efiɣni nɛ pɛɖɛɛ peyebi-i. 31  Nɛ pɩla se cɔjɔ nɔɔyʋ ɖɔŋaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ etiki, nɛ ɛna-ɩ lɛ, ɛkɛɛ nʋmɔʋ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ yɔɔ nɛ ɛɖɛɛ. 32  Mbʋ ɖɔɖɔ Leevi tʋ nɔɔyʋ talɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa nɛ ɛna-ɩ lɛ, ɛkɛɛ nʋmɔʋ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ yɔɔ nɛ ɛɖɛɛ. 33  Ɛlɛ Samaarii tʋ nɔɔyʋ ɖɔŋaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ ɛlɩɩ ɛ-yɔɔ; nɛ ɛna-ɩ lɛ, pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ. 34  Peeɖe ɛñɔtɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖʋ num nɛ vɛɛ e-heŋ taa nɛ ɛhɔkɩ. Nɛ ɛkpaɣ-ɩ nɛ ɛcaɣzɩ-ɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kpɩnɛ yɔɔ nɛ ewoni-i agɔma ɖɩɣa nakɛyɛ taa nɛ ɛcɔnɩ ɛ-yɔɔ. 35  Tɛʋ fema lɛ, ɛlɩzɩ dinaarɩwaa* naalɛ, ɛcɛlɩ-wɛ agɔma ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛtɔ se: ‘Cɔnɩ ɛ-yɔɔ, nɛ mbʋ ŋlakɩ nɛ pɩɖɛɛ liidiye ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, mankaɣ-ŋ pʋ hɛyʋʋ alɩwaatʋ ndʋ manpɩsɩɣ yɔ.’ 36  Pa-naadozo pa-taa anɩ ŋmaɣzɩɣ se ɛkɛ weyi ɛtɔlɩ mɩlaa sɔsaa nesi tɛɛ yɔ ɛ-taabalʋ?”* 37  Ecosi-i se: “Weyi ɛna ɛ-pʋtɔdɩyɛ yɔ.” Peeɖe Yesu heyi-i se: “Wolo nɛ ña-ɖɔɖɔ ŋla mbʋ.” 38  Nɛ pɛwɛɛ nɛ pɔɖɔŋ pa-nʋmɔʋ lɛ, Yesu talɩ tɛtʋ cikpetu natʋyʋ taa. Nɛ halʋ nɔɔyʋ mʋ-ɩ ɛgɔndʋ ɛ-ɖɩɣa taa, payaɣ-ɩ se Maarta. 39  Ɛɛwɛnɩ ɖɔɖɔ neu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Maarɩɩ, nɛ ɛlɛ kaacaɣ Kɩbaɣlʋ nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ ɛwɛɛ nɛ ewelisiɣ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaɣ yɔ.* 40  Piyele nɛ Maarta ɛsɩyɛ ñaasɛnɩ tʋma sakɩyɛ labʋ. Pʋyɔɔ ɛñɔtɩnɩ Yesu nɛ ɛtɔ se: “Kɩbaɣlʋ, piiheyiɣ-ŋ natʋyʋ se me-neu yebini men-ɖeke tʋma na? Heyi-i se ɛkɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-m.” 41  Kɩbaɣlʋ cosi-i nɛ ɛtɔ se: “Maarta, Maarta, ŋnɩɣzɩɣ nɛ ŋyɔkʋʋ ña-ñʋʋ wondu sakɩyɛ yɔɔ. 42  Wondu pazɩ yem tɔm cɛyɩna, yaa pʋyʋ kʋɖʋm ɖeke. Piyele nɛ Maarɩɩ yɔ, ɛlɩzɩ kɩbam ɖeɖe* nɛ paakaɣ-pʋ mʋʋ ɛ-cɔlɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Ñɩtʋ taa hasɩ kɛ kpɩna wena awɛ patʋ siŋŋ nɛ atɔkɩ kpɩna lɛɛna yɔ.
Yaa “nɛ itaakpiikini nɔɔyʋ se ɩsɛɣ-ɩ.”
Yaa “Hadɛɛsɩ,” pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ.
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ.
Piye piye, “ewelisiɣ ɛ-tɔm.”
Yaa “ɛlɩzɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ ɖeu yɔ.”