Luka 1​:​1-80

  • Pama-kɛ Tewofiili (1-4)

  • Gabrɩyɛɛlɩ yɔɔdʋʋ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ lʋlʋʋ tɔm (5-25)

  • Gabrɩyɛɛlɩ yɔɔdʋʋ Yesu lʋlʋʋ tɔm (26-38)

  • Maarɩɩ wobi Elizaabɛɛtɩ cɔlɔ (39-45)

  • Maarɩɩ saŋ Yehowa (46-56)

  • Palʋlɩ Yohanɛɛsɩ nɛ paha-ɩ hɩɖɛ (57-66)

  • Zakarii natʋ tɔm (67-80)

1  Manawa se sakɩyɛ ñaɣ pana se pama mbʋ pɩɩlaba yɔ pɩ-tɔm, ndʋ tɩ-yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ tisiɣ siŋŋ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ,  ɛzɩ mba pana-pʋ nɛ pɛ-ɛsa nɛ pɛkɛ pɩ-lɩmɖʋyaa kpaɣnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ, pɛkɛdʋʋ-ɖʋ yɔ.  Nɛ ɛzɩma mañɩnɩ pɩtɩŋa kpaɣnɩ ɖooo ɖɩbazɩyɛ ɛzɩ pɩlabʋ toovenim taa yɔ pʋyɔɔ lɛ, ma ɖɔɖɔ manɖʋ man-taa se mamaɣ-ŋ tʋ ɛzɩ pɩɖɔm yɔ, ɖajaa sɔsɔ Tewofiili,  se pɩsa nɛ ŋtɩlɩ siŋŋ se tɔm ndʋ pɛkɛdɩ-ŋ yɔ, tɩkɛ toovenim.  Yuudee wiyaʋ Eroodi* alɩwaatʋ taa, cɔjɔ nɔɔyʋ kaawɛɛ nɛ payaɣ-ɩ se Zakarii, nɛ ɛɛwɛ Abiya tindimiye taa. Ɛ-halʋ lɩnɩ Aarɔɔnɩ liɖe taa,* nɛ payaɣ-ɩ se Elizaabɛɛtɩ.  Pa-naalɛ paawɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa, pataawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ nɛ pɔɖɔŋaɣ Yehowa* paɣtʋ nɛ ɛ-ɖʋtʋ tɩŋa yɔɔ.  Ɛlɛ pataawɛɛnɩ pɩɣa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Elizaabɛɛtɩ kaakɛ kaalʋlaɣ, nɛ pa-naalɛ paakpadɩyaa.  Nɛ ɛlakaɣ cɔjɔtʋ tʋmɩyɛ tʋmɩyɛ nɖɩ paaɖʋ e-tindimiye yɔ ɖɩ-taa Ɛsɔ ɛsɩndaa  ɛzɩ patɩɩlakʋʋ cɔjɔtʋ tʋmɩyɛ taa yɔ lɛ, pɩtalɩnɩ-ɩ se ɛsʋʋ Yehowa* kooka kiɖeɖeɣa taa nɛ ɛsɔ tɩlaaɖɩ miŋ. 10  Nɛ ɛyaa samaɣ tɩŋa wɛɛ nɛ katɩmɩɣ awayɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔsɔkaɣ tɩlaaɖɩ miŋ yɔ. 11  Yehowa* tiyiyu lɩɩ ɛ-yɔɔ, ɛsɩŋ tɩlaaɖɩ altaaru nɩwaŋ yɔɔ. 12  Ɛlɛ Zakarii na-ɩ lɛ, ɛña kpekpeyi nɛ sɔɔndʋ kpa-ɩ siŋŋ. 13  Ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyu heyi-i se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, Zakarii, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panɩ ñe-tenduu camɩyɛ, nɛ ña-halʋ Elizaabɛɛtɩ kaɣ-ŋ lʋlʋʋ abalɩbɩɣa nɛ ŋyaa-kɛ se Yohanɛɛsɩ. 14  Ña-taa kaɣ labʋ leleŋ nɛ ŋmɛyɩ amɛya, nɛ sakɩyɛ kaɣ wɛʋ laŋhʋlʋmɩyɛ taa ka-lʋlʋʋ yɔɔ, 15  mbʋ pʋyɔɔ yɔ kakaɣ kɛʋ sɔsɔ Yehowa* ɛsɩndaa. Ɛlɛ pɩtɩpɔzɩ se kɔñɔɔ vɛɛ yaa sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ nabʋyʋ kaaʋ, nɛ fezuu kiɖeɖeu kaɣ suu ka-taa ɖo halɩ pʋcɔ nɛ palʋlɩ-kɛ,* 16  nɛ kakaɣ pɩsɩnʋʋ Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ sɩ-Ɛsɔ Yehowa* cɔlɔ. 17  Pɩtasɩ lɛ, kakaɣ-ɩ ɖɛʋ nɔɔ nɛ kɛwɛɛnɩ Eliya fezuu nɛ e-ɖoŋ, se kapɩsɩnɩ caanaa laŋa piya yɔɔ, nɛ kaañamtʋ tɩnaa siɣsiɣ tɩnaa lɔŋsɩnɖɛ cɔlɔ, se pɩsa nɛ kɔñɔɔzɩ ɛyaa samaɣ nakɛyɛ nɛ kasɩɩ Yehowa.”* 18  Zakarii heyi Ɛsɔ tiyiyu se: “Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mentisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mankpadɩyaa nɛ ma-halʋ ɖɔɖɔ kpadɩyaa.” 19  Peeɖe Ɛsɔ tiyiyu kitini-i se: “Mɛkɛnɩ Gabrɩyɛɛlɩ, weyi ɛsɩŋɩɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ, nɛ petiyi-m se mɔyɔɔdɩnɩ-ŋ nɛ meheyi-ŋ tɔm kɩbandʋ ndʋ. 20  Ɛlɛ na! Ŋkaɣ pɩsʋʋ kaayɔɔdaɣ nɛ ŋŋkaɣ pɩzʋʋ nɛ ŋyɔɔdɩ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ tɔm ndʋ tɩlakɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋtitisi mɔn-tɔm yɔɔ, ndʋ tɩkaɣ labʋ tɩ-alɩwaatʋ yɔɔ yɔ.” 21  Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, ɛyaa kaaɖaŋ Zakarii, nɛ pɩɩlabɩ-wɛ piti se eleɖi siŋŋ kooka kiɖeɖeɣa taa. 22  Ɛlɩwa lɛ, ɛtaapɩzɩɣ se ɛyɔɔdɩnɩ-wɛ, nɛ peɖiɣzina se ɛna maamaaci pʋyʋ* kooka kiɖeɖeɣa taa. Nesi yem ɛyɔɔdaɣnɩ-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛpɩsɩ kaayɔɔdaɣ. 23  Kɩyakɩŋ weyi ɛlakaɣ ɛ-tʋmɩyɛ kiɖeɖee* yɔ ɩtɛma lɛ, ɛɖɛɛ nɛ ekpe ɛ-tɛ. 24  Kɩyakɩŋ nɩɩyɩ wayɩ lɛ, ɛ-halʋ Elizaabɛɛtɩ haɣ hoɣa, nɛ ɛtɩlɩɩ ɖɩɣa fenasɩ kagbanzɩ, nɛ ɛtɔŋ se: 25  “Ɛzʋnɔ Yehowa* labɩ-m kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa. Ɛkɛzɩ ɛ-lɩmaɣza nɛ mɔ-yɔɔ se ɛkʋsɩ mɛn-fɛyɛ ɛyaa taa.” 26  E-fenaɣ loɖo ñɩŋga taa lɛ, Ɛsɔ tiyi tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ Galilee tɛtʋ ndʋ payaɣ se Nazarɛɛtɩ yɔ tɩ-taa, 27  pɛlɛ nɔɔyʋ weyi ɛɛsɩŋ abalʋ yɔ ɛ-cɔlɔ, nɛ paasu-i Daviid ɖɩɣa taa abalʋ weyi payaɣ se Yosɛɛfʋ yɔ, nɛ pɛlɛ ɛnʋ, ɛ-hɩɖɛ lɛ Maarɩɩ. 28  Nɛ Ɛsɔ tiyiyu sʋwa lɛ, eheyi-i se: “Mɛnsɛ-ŋ, ña weyi palabɩ-ŋ kʋjɔʋ siŋŋ yɔ, Yehowa* wɛ ñɔ-cɔlɔ.” 29  Ɛlɛ ɛnɩ tɔm ndʋ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ siŋŋ nɛ ɛñɩnɩ se ɛnɩɩ sɛtʋ ndʋ tɩ-tɔbʋʋ. 30  Peeɖe Ɛsɔ tiyiyu heyi-i se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, Maarɩɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ labɩ-ŋ kʋjɔʋ. 31  Nɛ na, ŋkaɣ haɣʋ hoɣa nɛ ŋlʋlɩ abalɩbɩɣa, nɛ pɩwɛɛ se ŋyaa-kɛ se Yesu. 32  Kakaɣ kɛʋ sɔsɔ nɛ pakaɣ-kɛ yaʋ se Kɩlɩm Pɩyalʋ, nɛ Yehowa* Ɛsɔ kaɣ-kɛ cɛlʋʋ ka-caa Daviid kewiyaɣ kpelaɣ, 33  nɛ kakaɣ tɔɔʋ kewiyitu Yakɔɔb ɖɩɣa yɔɔ tamtam, nɛ ke-Kewiyaɣ ɛɛkaɣ sɩʋ tɩnaɣ.” 34  Ɛlɛ Maarɩɩ pɔzɩ Ɛsɔ tiyiyu se: “Ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ maasɩŋ abalʋ?” 35  Ɛsɔ tiyiyu cosi-i nɛ ɛtɔ se: “Fezuu kiɖeɖeu kaɣ ñɔ-yɔɔ tibu, nɛ Kɩlɩm ɖoŋ kaɣ huuzuu ñɔ-yɔɔ. Nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩɣa ŋga ŋkaɣ lʋlʋʋ yɔ, pakaɣ-kɛ yaʋ se kiɖeɖeu, Ɛsɔ Pɩyalʋ. 36  Na! Ñɔ-hɔʋ taa tʋ Elizaabɛɛtɩ haɣ hoɣa ɛ-akpadɩyɩtʋ taa, ɛkaɣ lʋlʋʋ abalɩbɩɣa, nɛ ɛwɛ e-fenaɣ loɖo ñɩŋga taa, ɛnʋ weyi payaɣaɣ se kaalʋlaɣ yɔ; 37  mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm natʋyʋ fɛyɩ* se Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla tɩ-yɔɔ.” 38  Peeɖe Maarɩɩ yɔɔdaa se: “Na! Mɛnkɛ Yehowa* yom! Pɩlabɩ-m ɛzɩ ŋyɔɔdʋʋ yɔ.” Ðɩnɛ ɛlɛ, Ɛsɔ tiyiyu ɖɛɛ nɛ eyebi-i. 39  Maarɩɩ kʋyɩ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nɛ ɛkpa lɛɛ lɛɛ pʋŋ taa, Yuuda tɛtʋ natʋyʋ taa, 40  nɛ ɛsʋʋ Zakarii ɖɩɣa taa nɛ ɛsɛɛ Elizaabɛɛtɩ. 41  Elizaabɛɛtɩ nɩ Maarɩɩ sɛtʋ lɛ, pɩɣa ŋga kɛwɛ e-lotu taa yɔ kɛmɛyɩ, nɛ fezuu kiɖeɖeu su Elizaabɛɛtɩ taa ɖo 42  nɛ ɛma kubuka sɔsɔɔ se: “Pawazɩ-ŋ halaa taa, nɛ pawazɩ pɩɣa ŋga kɛwɛ ño-lotu taa yɔ! 43  Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ mehiɣ waɖɛ ɖɩnɛ, se man-Kɩbaɣlʋ ɖoo kɔm mɛn-tɛ? 44  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, na, ñɛ-sɛtʋ tɩɩɖʋ ma-nɩŋgbaaŋ taa lɛ, pɩɣa ŋga kɛwɛ mo-lotu taa yɔ, kɛmɛyɩ amɛya. 45  Koboyaɣ tʋ ɖɔɖɔ lɛ halʋ weyi etisaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ Yehowa* heyi-i yɔ, tɩ-tɩŋa tɩkaɣ labʋ.” 46  Nɛ Maarɩɩ tɔ se: “Man-kalɩzaɣ* saŋ Yehowa,* 47  nɛ men-fezuu eeyeki mɛyʋʋ amɛya nɛ ma-Ñʋʋ Yaɖʋ Ɛsɔ, 48  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔnaa nɛ ɛna e-yom weyi ɛtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, na, kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, kpaɖɩŋ tɩŋa kaɣ-m yaʋ se koboyaɣ tʋ, 49  mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ðoŋ Tʋ labɩ-m lakasɩ sɔsɔsɩ, nɛ ɛ-hɩɖɛ kɛ kiɖeɖee, 50  nɛ kpaɣ kpaɖʋʋ nɛ ŋwolo kpaɖʋʋ lɛɛkʋ lɛ, ɛnaɣ mba peseɣ-i sɔɔndʋ yɔ pa-pʋtɔdɩyɛ. 51  Ɛlabɩ lakasɩ sɔsɔsɩ nɛ e-nesi; ɛmɩzɩ mba pakpazɩɣ pa-tɩ pa-laŋa taa yɔ. 52  Etisi ɖoŋ tɩnaa kewiyaɣ kpelisi yɔɔ nɛ ɛkpazɩ mba patɩlɩɩ pʋyʋ yɔ; 53  ɛhaɣzɩ mba pasɩkɩ ñɔɔsɩ yɔ nɛ wondu kɩbandʋ, nɛ ɛɖɔɔnɩ mba pɛwɛnɩ ñɩm yɔ ndaakpasɩ. 54  Ɛsɩnɩ ɛ-lɩmɖʋyʋ Izrayɛɛlɩ se ɛtɔzɩ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ tamtam, 55  ɛzɩ eheyuu ɖɔ-cɔzɔnaa, Abraham nɛ e-liɖe taa mba yɔ.” 56  Maarɩɩ caɣ ɛ-cɔlɔ ɛzɩ fenasɩ naadozo mbʋ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ ɛpɩsɩ ɛ-tɛ. 57  Nɛ alɩwaatʋ talɩ se Elizaabɛɛtɩ ɛlʋlɩ, nɛ ɛlʋlɩ abalɩbɩɣa. 58  Nɛ ɛ-cɔlɔ mba nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma panɩɩ se Yehowa* wɩlɩ-ɩ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ, nɛ pa nɛ ɩ pɛwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa. 59  Kɩyakʋ lutozo ŋgʋ wiye lɛ, pɔkɔɔ se pɛpɛlɩ pɩɣa ŋga, nɛ pañɩnaɣ se paha-kɛ ka-caa hɩɖɛ, Zakarii. 60  Ɛlɛ ko-ɖoo tɔ se: “Aayɩ, ɛlɛ pakaɣ-kɛ yaʋ se Yohanɛɛsɩ.” 61  Ðɩnɛ ɛlɛ peheyi-i se: “Paayaɣ ñɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ hɩɖɛ nɖɩ.” 62  Peeɖe pɔpɔzɩ ka-caa nɛ nesi se suwe ɛñɩnɩɣ se payaa-kɛ. 63  Nɛ ɛpɔzɩ se pɔkɔnɩ-ɩ kpenzalaɣ nakɛyɛ, nɛ ɛma se: “Ka-hɩɖɛ lɛ Yohanɛɛsɩ.” Peeɖe pɩɖɩɣzɩ pa-tɩŋa. 64  Kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛ-nɔɔ kuli nɛ ɛ-nzʋlʋmɩyɛ hɛɖɩ nɛ ɛpaɣzɩ yɔɔdʋʋ, nɛ ɛsaŋ Ɛsɔ. 65  Nɛ sɔɔndʋ kpa pɔ-cɔlɔ mba tɩŋa payɩ, nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa Yuudee egeetiye nɖɩ ɖɩwɛ pʋʋ yɔɔ yɔ ɖɩ-tɩŋa ɖɩ-taa. 66  Nɛ mba payɩ panɩ-tʋ yɔ, pasɩɩ-tʋ pa-laŋa taa nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛzɩ ɛbɛ pɩɣa kanɛ kakaɣ pɩsʋʋ?” Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa* nesi kaawɛ kɔ-yɔɔ toovenim taa. 67  Ðɩnɛ ɛlɛ fezuu kiɖeɖeu su ka-caa Zakarii taa, nɛ ɛyɔɔdɩ natʋ tɔm nɛ ɛtɔ se: 68  “Pasa Yehowa,* Izrayɛɛlɩ tɛ Ɛsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛzɩ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɛ-samaɣ yɔɔ nɛ ɛha-kɛ ñʋʋ yabɩtʋ. 69  Nɛ ɛkʋsɩ-ɖʋ ñʋʋ yabɩtʋ hɩlʋʋ* ɛ-lɩmɖʋyʋ Daviid ɖɩɣa taa, 70  ɛzɩ ɛɛtɩŋnʋʋ ɛ-nayaa kiɖeɖema yɔɔ caanaʋ taa nɛ ɛyɔɔdɩ yɔ, 71  se ɛyakɩ ɖa-ñʋʋ ɖo-koyindinaa nɛ mba payɩ papaɖɩɣ-ɖʋ yɔ pe-nesi tɛɛ; 72  se ɛnaɣ ɖa-pʋtɔdɩyɛ lidaʋ tɔm ndʋ eeheyi ɖɔ-cɔzɔnaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛtɔzɩ ɛ-ɛgbɛyɛ kiɖeɖee yɔɔ, 73  ɖuutu ndʋ eɖuuni ɖɔ-cɔzɔ Abraham yɔ, 74  se ɛyakɩ ɖa-ñʋʋ ɖo-koyindinaa nesi tɛɛ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩha-ɩ sɛtʋ kele kele ñɩndʋ kaalɛyɩtʋ 75  nɛ ɖɩñɔɔnɩ-ɩ nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ ɛ-ɛsɩndaa ɖa-kɩyakɩŋ kpeekpe. 76  Ɛlɛ ña lɛ, pɩɣa cikpelaɣ, pakaɣ-ŋ yaʋ se Kɩlɩm nayʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋkaɣ Yehowa* ɖɛʋ nɔɔ se ŋñɔɔzɩ ɛ-nʋmɔŋ, 77  se ŋyele nɛ ɛ-samaɣ tɩlɩ ñʋʋ yabɩtʋ tɔm pɩtɩŋnɩ ka-kɩwɛɛkɩm kpeɣu yɔɔ, 78  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɛ-Ɛsɔ naɣ pʋtɔdɩyɛ siŋŋ. Nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ mbʋ pʋyɔɔ lɛ, ñalɩmɩyɛ naɖɩyɛ kaɣ lɩnʋʋ ɛsɔdaa ɛzɩ tɛʋ feŋuu yɔ nɛ ɖitii ɖɔ-yɔɔ, 79  se ɖɩñandɩ mba pacaɣ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ nɛ sɩm kuzotuu taa yɔ nɛ ɖiɖiyi ɖa-nɩŋgbanzɩ laŋhɛzɩyɛ nʋmɔʋ taa.” 80  Nɛ pɩɣa ŋga kapaɣlɩɣ nɛ kakpaɣ ɖoŋ fezuu taa, nɛ kɛwɛɛ kañɩmbusuu taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ kawɩlɩ ka-tɩ Izrayɛɛlɩ kaɣlaa yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “Ɛ-halʋ kaawɛ pɛlaa mba palɩnɩ Aarɔɔnɩ liɖe taa yɔ pa-taa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “halɩ kpaɣnɩ ko-ɖoo lotu taa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛna natʋ natʋyʋ.”
Yaa “ɛlakaɣ ɛ-samaɣ tʋmɩyɛ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nabʋyʋ fɛyɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Me-wezuu pilim.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ñʋʋ yaɖʋ ɖoŋ tʋ nɔɔyʋ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ, “Hɩlʋʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.