Koloosi mba 4​:​1-18

  • Lɔŋ tasʋʋ ñʋndɩnaa (1)

  • “Ɩwɛɛ adɩma yɔɔ tam” (2-4)

  • Ɩɖɔmnɩ lɔŋsɩnɖɛ awayɩ mba cɔlɔ (5, 6)

  • Kɛdɛzaɣ sɛtʋ (7-18)

4  Mɩ ñʋndɩnaa, ɩla mi-yomaa mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ nɛ pɩmʋna yɔ, ɩsɩm mbʋ se mɩ ɖɔɖɔ ɩwɛnɩ Ñʋʋdʋ nɔɔyʋ ɛsɔdaa.  Ɩwɛɛ adɩma yɔɔ tam, ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa adɩma taa nɛ ɩwɛɛ sɛtʋ yɔɔ.  Alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɩtɩmɩ ɖɔɖɔ ɖɔ-yɔɔ se Ɛsɔ ɛtʋlɩ-ɖʋ nɔnɔɔ nakɛyɛ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖisusi Krɩstʋ yɔɔ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu, ndʋ tɩ-yɔɔ mɛwɛ salaka kpasɩ taa yɔ,  nɛ manpɩzɩ monsusi-tʋ kpayɩ kpayɩ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ se mala yɔ.  Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩɖɔmnɩ lɔŋsɩnɖɛ awayɩ mba cɔlɔ, ɩlabɩnɩ mɩ-alɩwaatʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ.*  Iyele nɛ mɩ-yɔɔdaɣ wɛɛ leleŋ paa ɛzɩmtaa, nɛ ɖɔm wɛɛ ka-taa, se pɩsa nɛ ɩtɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se icosi paa ɛyʋ weyi lɛ yɔ.  Tisiiki, weyi ɛkɛ mon-koobu kʋsɔɔlʋ nɛ lɩmɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ nɛ ɛkɛ yom Kɩbaɣlʋ taa ɛzɩ ma yɔ, ɛkaɣ-mɩ kɛdʋʋ mɔ-yɔɔ tɔm tɩŋa.  Mentiyiɣ-i mɩ-cɔlɔ se pɩsa nɛ ɩtɩlɩ ɛzɩma ɖɩwɛɛ yɔ nɛ ɛhɛzɩ ɖɔɖɔ mɩ-laŋa.  Ɛ nɛ Onezim, weyi ɛkɛ mon-koobu siɣsiɣ tʋ nɛ kʋsɔɔlʋ nɛ ɛkɛ mɩ-tɛ tʋ yɔ pɔkɔŋna; pakaɣ-mɩ kɛdʋʋ mbʋ payɩ pɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ cɩnɛ yɔ. 10  Aristaarkɩ, weyi ɛkɛ salaka tʋ ɛzɩ ma ɖɔɖɔ yɔ, etiyiɣni-mɩ ɛ-sɛtʋ, nɛ Barnaabaasɩ ɖɛdʋ Maarkɩ ɖɔɖɔ (weyi ɛ-tɔm paaheyi-mɩ se ye ɛkɔm mɩ-tɛ yɔ ɩmʋ-ɩ camɩyɛ yɔ), 11  nɛ Yesu weyi payaɣ se Yustuusi yɔ, pɛkɛ mba pɛpɛlɩ-wɛ yɔ. Pe-ɖeke pɛkɛnɩ mba ma nɛ wɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ yɔ, nɛ papɩsɩ mba pɛhɛzɩ ma-laŋɩyɛ siŋŋ yɔ.* 12  Epafraasɩ, weyi ɛkɛ Krɩstʋ Yesu yom nɛ ɛkɛ mɩ-tɛ tʋ yɔ, etiyiɣni-mɩ ɛ-sɛtʋ. Ɛwɛɛ nɛ ɛlʋkɩ mɩ-yɔɔ ɛ-adɩma taa paa ɛzɩmtaa, se pɩsa nɛ ɩtɛzɩ ɖɔkʋʋ kpam ɛzɩ ɛyaa mba papɩwa yɔ nɛ ɩwɛɛnɩ lidaʋ siŋŋ Ɛsɔ sɔɔlɩm tɩŋa taa. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, malɩzɩɣ aseɣɖe ɛ-yɔɔ se ɛñakɩ pana siŋŋ mɩ nɛ mba pɛwɛ Lawodisee nɛ Iyerapoliisi yɔ, mɩ-yɔɔ. 14  Fɛɖʋ kʋsɔɔlʋ Luka tiyiɣni-mɩ ɛ-sɛtʋ, nɛ Demaasɩ ɖɔɖɔ. 15  Ɩcɛlɩ mɛn-sɛtʋ koobiya mba pɛwɛ Lawodisee yɔ, nɛ Nimfaa nɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛ-ɖɩɣa taa yɔ. 16  Nɛ pɛtɛŋ kalʋʋ takayaɣ kanɛ mɩ-tɛ lɛ, iyele nɛ pakalɩ-kɛ ɖɔɖɔ Lawodisee mba ɛgbɛyɛ taa, nɛ mɩ ɖɔɖɔ ɩkalɩ Lawodisee ñɩŋga. 17  Pɩtasɩ lɛ, iheyi Arɩsiipu se: “Cɔnɩ lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ŋmʋ Kɩbaɣlʋ taa yɔ ɖi-ɖeɖe camɩyɛ, se pɩsa nɛ ŋlabɩ-ɖɩ.” 18  Ma Pɔɔlɩ, mɛn-sɛtʋ yɔ, ma-maɣmaɣ me-nesi tɛɛ sɛtʋ. Ɩtɔzɩ man-salaka kpasɩ yɔɔ. Lootiye ɛwɛɛ mɩ-cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “ɩya alɩwaatʋ.”
Yaa “papɩsɩ sɩnʋʋ mbʋ pɩkpazɩ-m ɖoŋ yɔ.”