Koloosi mba 3​:​1-25

  • Ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ nɛ ɛyʋtʋ kɩfatʋ (1-17)

    • Ɩkʋ tomnaɣ pilinzi (5)

    • Sɔɔlɩm, nɔɔ kʋɖʋmaɣ tomiye nɖɩ ɖɩtalɩ pilim yɔ (14)

  • Lɔŋ tasʋʋ Krɩstʋ mba hɔŋ (18-25)

3  Ɛlɛ, ye pefezi mɩ nɛ Krɩstʋ yɔ, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩñɩnɩ ɛsɔdaa wondu, ɖenɖe Krɩstʋ caɣ Ɛsɔ nesi kɩbanzɩ yɔɔ yɔ.  Ɩka mɩ-lɩmaɣza ɛsɔdaa wondu yɔɔ, ɛlɛ pɩtaakɛ tataa wondu yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɩba, nɛ pɛmɛsɩ mi-wezuu Krɩstʋ taa mɩ nɛ Ɛsɔ mɩ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa.  Alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩɣ Krɩstʋ, weyi ɛkɛ ɖe-wezuu nɛ pawɩlɩ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ mɩ ɖɔɖɔ, pakaɣ mɩ nɛ ɩ lɩzʋʋ nɛ pawɩlɩ samtʋ taa.  Pʋyɔɔ lɛ, ɩkʋ mi-tomnaɣ pilinzi nzɩ sɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ hɔɔlɩŋ ɛnɛ ɩ-taa: kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ,* azuluma, kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ kadadayaɣ,* kɔɖɛyɩ ŋgʋ kɩkɔŋnɩ ɛyʋ kaɖɛ yɔ, nɛ ɛsa naɣ naɣ, mbʋ pɩkɛ sɩɩnaa latʋ yɔ.  Lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ Ɛsɔ pana kɔŋ.  Ðɔnɛ nɖɩ ɖeyi ɖeyi mɩ ɖɔɖɔ ɩɖɔŋaɣ mi-wezuu caɣʋ kɩbɩnʋʋ taa.*  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɩlɔ lakasɩ sɩnɛ sɩ-tɩŋa ɖooo poliŋ: ɖɩwɩzɩyɛ, pana, lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ, nɛ tɔm ndʋ tɩɖʋʋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ, nɛ ɛzaɣtʋ tɔm yɔɔdʋʋ ɛtaalɩɩnɩ mɩ-nɔɔ taa.  Ɩtaacɛtɩ ɖama. Ɩhɔzɩ ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ* nɛ tɩ-lakasɩ, 10  nɛ isuu ɛyʋtʋ kɩfatʋ, ndʋ toovenim sɩmtʋ yeba nɛ tɩpɩsɩɣ kɩfatʋ nɛ tɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Weyi ɛlɩzɩ-tʋ yɔ ɛ-lɛzʋʋ yɔ, 11  ɖenɖe Grɛɛkɩ tʋ yaa Yuuda tʋ fɛyɩ, pɛlɩtʋ yaa kɩdɩbɛlɩtʋ fɛyɩ, ɛgɔm, Siitɩ tʋ,* yom, yaa ɛyʋ weyi ɛwɛ ɛ-tɩ yɔɔ yɔ pɛfɛyɩ yɔ; ɛlɛ Krɩstʋ kɛ pɩtɩŋa payɩ nɛ ɛwɛ pɩtɩŋa pɩ-taa. 12  Pʋyɔɔ lɛ, ɛzɩ ɛyaa mba Ɛsɔ lɩzɩ-wɛ nɛ pɛkɛ kiɖeɖema nɛ ɛsɔɔlɩ-wɛ yɔ, isuu pʋtɔdɩyɛ naʋ tɛ sɔɔlɩm sɔsɔm, camɩyɛ lakasɩ, tɩ luzuu, hɛɛɛ wɛtʋ, nɛ suuɖu. 13  Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ mɩ-tɔm ɛtaanɩɩ ɖama nɛ ikpeɣ ɖama faaa paa nɔɔyʋ taa ɛwɛnɩ lɛlʋ yɔ. Ɛzɩ Yehowa* kpeɣu-mɩ faaa yɔ, pɩwɛɛ se mɩ ɖɔɖɔ ɩla mbʋ. 14  Ɛlɛ pɩtasɩnɩ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ lɛ, isuu sɔɔlɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ tomiye nɖɩ ɖɩtalɩ pilim yɔ. 15  Pɩtasɩ lɛ, iyele nɛ Krɩstʋ laŋhɛzɩyɛ ɖiyi mɩ-laŋa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ paya-mɩ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ taa. Nɛ ɩwɩlɩ se ɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ. 16  Iyele nɛ Krɩstʋ tɔm wɛɛ mɩ-taa siŋŋ lɔŋsɩnɖɛ tɩŋa taa. Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩwɩlɩ ɖama tɔm nɛ ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ* pɩtɩŋnɩ keɣsi, Ɛsɔ samtʋ, fezuu taa hendu ndʋ iteɣni ɛsɩmɩyɛ yɔ tɩ-yɔɔ, nɛ itee hendu Yehowa* mɩ-laŋa taa. 17  Paa ɛbɛ ɩlakɩ mɩ-yɔɔdaɣ yaa mɩ-lakasɩ taa yɔ, ɩla pɩtɩŋa Kɩbaɣlʋ Yesu hɩɖɛ taa, nɛ ɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛsɛɛ Caa Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ. 18  Mɩ halaa, iluzi mɩ-tɩ mɩ-walaa tɛɛ, ɛzɩ pɩmʋnaʋ Kɩbaɣlʋ taa yɔ. 19  Mɩ walaa, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩsɔɔlɩ mɩ-halaa nɛ ɩtaakɔ-wɛ nɛ pana kadadayaɣ.* 20  Mɩ piya, ɩña mɩ-lʋlɩyaa pɩtɩŋa pɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ kɛdɩɣnɩnɩ Kɩbaɣlʋ siŋŋ. 21  Mɩ caanaa, ɩtaawɛɛ nɛ ɩɖʋʋ mi-piya ɖɩwɩzɩyɛ, se pɩtaala nɛ pitibi-sɩ yɔɔɔ. 22  Mɩ yomaa, ɩña ɛyaa mba pɛkɛ mɩ-caanaa* yɔ pɩtɩŋa pɩ-taa, pɩtaakɛ alɩwaatʋ ndʋ peɖiɣni-mɩ naʋ yɔ ti-ɖeke tɩ-taa, se iɖe ɛyaa ɛsɩndaa yem, ɛlɛ ɩñamnɩ mɩ-laŋɩyɛ pilim, nɛ Yehowa* sɔɔndʋ seu. 23  Paa ɛbɛ iɖiɣni labʋ yɔ, ɩlabɩ-pʋ nɛ kalɩzaɣ* pilim ɛzɩ Yehowa* ɩlakɩ-pʋ yɔ, nɛ pɩtaawɛɛ ɛzɩ ɛyaa ɩlakɩ-pʋ yɔ, 24  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɩsɩm mbʋ se Yehowa* cɔlɔ ɩkaɣ mʋʋ ñɩm mbʋ pɩkaɣ kɛʋ kɩhɛyʋʋ yɔ. Ɩwɩlɩ se ɩkɛ mɩ-Ñʋʋdʋ Krɩstʋ yomaa. 25  Toovenim taa lɛ, weyi ɛlakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, pakaɣ-ɩ hɛyʋʋ mbʋ ɛlaba nɛ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ pɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ɛɛɖʋʋ tʋkaɣ ɛyaa taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ ŋgʋ kɩ-taa ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ pa-tɩ ɖɔkʋʋ yɔ.”
Yaa “ɩɖɔŋaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɩcakaɣ wezuu mbʋ yɔ.”
Piye piye, “Ɩhɔzɩ ɛyʋ kɩbɩnʋ.”
“Siitɩ tʋ” kɛnɩ weyi ɛ-ɛsa tikuli yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ ɩpakɩ ɖama.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ ɩtaalabɩ-wɛ ñaŋ.”
Piye piye, “mba pɛkɛ mɩ-caanaa tomnaɣ taa yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.