Koloosi mba 2​:​1-23

  • Ɛsɔ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu, Krɩstʋ (1-5)

  • Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ peɣziyaa (6-15)

  • Pʋyʋ keem lɛ Krɩstʋ (16-23)

2  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɔnsɔɔlaa se iɖiɣzini lʋbɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ mɛwɛɛ nɛ malʋkɩ mɩ-yɔɔ yɔ, mɩ nɛ mba pɛwɛ Lawodisee nɛ mba payɩ patɩnatɩ mɛ-ɛsɩndaa yɔ.*  Malakɩ mbʋ se pɩhɛzɩ pa-laŋa, nɛ pɛkpɛndɩ camɩyɛ sɔɔlɩm taa nɛ pɛwɛɛnɩ ñɩm tɩŋa mbʋ pɩlɩɣnɩ pɔ-tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pɛwɛnɩ lidaʋ siŋŋ yɔ tɩ-taa yɔ, se pɩsa nɛ pehiɣ Ɛsɔ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu tɛ toovenim sɩmtʋ, pʋ-tɔbʋʋ se Krɩstʋ.  Ɛ-taa pɛmɛsɩ lɔŋsɩnɖɛ nɛ sɩmtʋ pa-ñɩm tɩŋa camɩyɛ.  Mɔyɔɔdʋʋ mbʋ se pɩsa nɛ nɔɔyʋ etaapeɣzi-mɩ nɛ nɔɔ leleŋ tɔm.  Paa mɛnfɛyɩ mɩ-cɔlɔ tomnaɣ taa yɔ, mɛwɛ mɩ-cɔlɔ fezuu taa, nɛ man-taa lakɩ leleŋ se mana ɛzɩma pɩɖɔŋ camɩyɛ mɩ-tɛ nɛ ɛzɩma ɩɖɔkɩ mi-tisuu camɩyɛ Krɩstʋ taa yɔ.  Pʋyɔɔ lɛ, ɛzɩ ɩmʋʋ Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ Yesu yɔ, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ mɩ nɛ ɩ ɩɖɔ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa,  nɛ ɩka lila nɛ ɩkɛ mba pama-wɛ ɛ-yɔɔ yɔ nɛ ɩcɛyɩsɩ tisuu taa ɛzɩ pawɩlʋʋ-mɩ yɔ, nɛ mɩ-sɛtʋ su nɛ tɩwadɩ.  Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ nɔɔyʋ ɛtaasʋzɩ-mɩ yomiye taa* pɩtɩŋnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ nɛ pɔbɔtʋ tɔm ndʋ tɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ tɩ-yɔɔ, ɛzɩ ɛyaa sɔnzɩ pɔzʋʋ yɔ, ɛzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kajalaɣ wondu pɔzʋʋ yɔ nɛ pɩtɩkɛ ɛzɩ mbʋ pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Krɩstʋ yɔ;  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-taa Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ pilim yɔ tɩ-tɩŋa tɩwɛ tomnaɣ taa. 10  Ye mbʋ, ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ihiɣ pilim wɛtʋ, ɛnʋ weyi ɛkɛ kominawaa tɩŋa nɛ ñʋndɩnaa tɩŋa ñʋʋdʋ yɔ. 11  Mɩ nɛ ɩ mɩ-taabalɩyɛ yɔɔ lɛ, pɛpɛlɩ-mɩ ɖɔɖɔ nɛ pɛlɩtʋ natʋyʋ nɛ tɩtɩkɛ ɛyʋ nesi pɛlɩtʋ, ɛlɛ tɩkɛ kɩwɛɛkɩm tomnaɣ hɔzʋʋ, pɛlɩtʋ ndʋ tɩkɛ Krɩstʋ ñɩndʋ yɔ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pepim mɩ nɛ ɩ ɛ-lɩm mɩyɩsʋʋ taa, nɛ pɩtɩŋnɩ mɩ nɛ ɩ mɩ-taabalɩyɛ nɛ mi-tisuu Ɛsɔ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ yɔɔ lɛ, pefezi ɖɔɖɔ mɩ nɛ ɩ; toovenim taa lɛ, Ɛsɔ fezi-i nɛ sɩɖaa taa. 13  Pɩtasɩ lɛ, paa ɩɩsɩbɩ mɩ-kɩwɛɛkɩm taa nɛ mi-tomnaɣ ŋga patɩpɛlɩ-kɛ yɔ ka-taa yɔ, Ɛsɔ yeba nɛ mɩ nɛ ɩ ɩwɛɛ wezuu. Ekpeɣ-ɖʋ faaa ɖa-kɩwɛɛkɩm tɩŋa 14  nɛ ɛhɩzɩ takayaɣ ŋga pamanɩ nesi yɔ, ŋga paɣtʋ wɛ ka-taa nɛ kakaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ. Ɛɖɩzɩ-kɛ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɛkam-kɛ nazɩm sizika* yɔɔ yɔ. 15  Ɛhɔzɩ kominawaa nɛ ñʋndɩnaa wondu nɛ ɛlɩzɩ-wɛ nɛ ɛwɩlɩ samaɣ taa kaɣlaa se ɛwabɩ-wɛ, nɛ ɛtɩŋnɩ nazɩm sizika* yɔɔ* nɛ ɛhɔm-wɛ nɛ patɩŋɩɣ ɛ-wayɩ wabɩtʋ ɖɔnɛ naɖɩyɛ taa. 16  Pʋyɔɔ lɛ, itaayele nɛ nɔɔyʋ hʋʋnɩ-mɩ tɔm mbʋ ɩtɔkɩ nɛ ɩñɔʋ yɔ pɩ-yɔɔ yaa kazandʋ natʋyʋ tɔɔʋ yɔɔ yaa fenaɣ kɩfalaɣ nakɛyɛ yɔɔ yaa sabaatɩ nakʋyʋ yɔɔ. 17  Pɩkɛ wondu ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ tɩ-kɩlɛmʋʋ, ɛlɛ pʋyʋ keem lɛ Krɩstʋ. 18  Itaayele nɛ nɔɔyʋ, weyi cɛtɩm tɩ luzuu nabʋyʋ nɛ Ɛsɔ tiyiyaa sɛtʋ natʋyʋ kɛdɩnaa yɔ, ɛlɛɣ mɩ-kɩhɛyʋʋ; ɛyʋ ɛnʋ “ɛñɩkɩɣ”* wondu ndʋ ɛnawa yɔ tɩ-yɔɔ na. Toovenim taa lɛ, e-tomnaɣ yɔɔ maɣzɩm yekina nɛ ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ, ŋgʋ nabʋyʋ ɛɛhaɣ-ɩ waɖɛ se ɛla mbʋ, 19  nɛ ɛɛñɔʋnɩ ñʋʋ kpam, pʋ-tɔbʋʋ se weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ tomnaɣ kpeekpe hikiɣ mbʋ pɩpɔzʋʋ-kɛ nɛ kɛkpɛndɩɣ camɩyɛ pɩtɩŋnɩ ɖɩdanɖɛ nɛ hola yɔɔ nɛ piyeki nɛ kapaɣlɩɣnɩ paɣlɩka ŋga kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. 20  Ye mɩ nɛ Krɩstʋ ɩsɩbɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kajalaɣ wondu hɔɔlʋʋ taa yɔ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩcakɩ wezuu ɛzɩ ɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba halɩ nɛ sɔnɔ nɛ ɩɖaɣnɩɣ mɩ-tɩ luzuu paɣtʋ tʋnɛ tɩ-tɛɛ: 21  “Taakpaɣ, yaa taaɖɩŋ, yaa taatukuna”? 22  Paɣtʋ ndʋ, tɩyɔɔdʋʋ wondu ndʋ tiɖeŋ tɩ-tɩŋa alɩwaatʋ ndʋ palakɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ yɔ tɩ-tɔm, ɛzɩ ɛyaa paɣtʋ nɛ pa-wɩlɩtʋ pɔzʋʋ yɔ. 23  Wondu ndʋ, paa tɩnaɣ ɛsa yɔɔ yem se tɩkɛ lɔŋsɩnɖɛ yɔ, tɩkɛ Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ ɛyʋ ɖʋʋ ɛ-tɩ yɔ nɛ cɛtɩm tɩ luzuu, tomnaɣ nazʋʋ siŋŋ, ɛlɛ tɩɩsɩɣnɩ ɛyʋ se ɛlʋbɩnɩ tomnaɣ sɔɔlɩm.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “mba payɩ patɩnatɩ ma-maɣmaɣ yɔ.”
Yaa “nɔɔyʋ ɛtaakpa-mɩ kpaca taa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ɛtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ.”
Palɩzɩ tɔm piye nɖɩ nɛ sɩɩnaa layaa sɔnzɩ taa.