Koloosi mba 1​:​1-29

  • Sɛtʋ (1, 2)

  • Pɔɔlɩ sɛɣ Ɛsɔ Koloosi mba tisuu yɔɔ se ɛlabaɣ lɛ (3-8)

  • Fezuu taa paɣlɩka yɔɔ adɩma (9-12)

  • Krɩstʋ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ (13-23)

  • Pɔɔlɩ labɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka ɛgbɛyɛ yɔɔ (24-29)

1  Ma Pɔɔlɩ, Krɩstʋ Yesu tɛ apostoloo pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ, nɛ ɖo-koobu Timootee,  ɖetiyiɣni takayaɣ kanɛ ɛyaa kiɖeɖema nɛ koobiya siɣsiɣ tɩnaa mba pa nɛ Krɩstʋ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ Koloosi yɔ: Tɛtɛ nɛ ɩwɛɛnɩ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ ɖa-Caa Ɛsɔ cɔlɔ yɔ.  Ðɩsɛɣ Ɛsɔ, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ Caa paa ɛzɩmtaa se ɛlabaɣ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩmɩɣ mɩ-yɔɔ yɔ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩnɩ tisuu mbʋ ɩwɛnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɩwɛnɩ ɛyaa kiɖeɖema tɩŋa yɔɔ yɔ pɩ-tɔm,  lidaʋ ŋgʋ peɖiɣni-mɩ ñɔɔzʋʋ ɛsɔdaa yɔ kɩ-yɔɔ. Ɩɩnɩ lidaʋ ŋgʋ kɩ-tɔm nɛ pɩɖɛɛ pɩtɩŋnɩ tɔm kɩbandʋ tɛ toovenim tɔm,  ndʋ tɩtalɩ mɩ-cɔlɔ yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛzɩ tɔm kɩbandʋ wɛʋ nɛ tɩlʋlʋʋ pee nɛ tihukuu ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ tiɖiɣni labʋ mɩ-hɛkʋ taa kpaɣnɩ kɩyakʋ ŋgʋ ɩnɩ Ɛsɔ lootiye tɔm nɛ ɩtɩlɩ-ɖɩ camɩyɛ toovenim taa yɔ.  Mbʋ ɩkpɛlɩkɩ ɖa-kʋsɔɔlʋ Epafraasɩ, weyi ɛkɛ yom ɛzɩ ɖa ɖɔɖɔ yɔ ɛ-cɔlɔ, ɛnʋ weyi ɛkɛ Krɩstʋ lɩmɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ ɖo-lone taa yɔ.  Eyeba ɖɔɖɔ nɛ ɖɩtɩlɩ sɔɔlɩm mbʋ ɩwɛnɩ fezuu taa yɔ.*  Mbʋ yebina ɖɔɖɔ nɛ kpaɣnɩ kɩyakʋ ŋgʋ ɖɩnɩ pɩ-tɔm yɔ, ɖitiyele mɩ-yɔɔ tɩmʋʋ kpa nɛ ɖɩpɔzʋʋ se Ɛsɔ sɔɔlɩm tɛ toovenim sɩmtʋ esu mɩ-taa, lɔŋsɩnɖɛ tɩŋa taa nɛ fezuu taa tɔm taa nɩʋ tɩŋa taa, 10  se ɩpɩzɩ nɛ ɩɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ Yehowa* yɔ, se pɩsa nɛ mɩ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ pɩtɩŋa pɩ-taa alɩwaatʋ ndʋ ɩwɛɣ nɛ ɩlʋlʋʋ pee paa tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩ-labʋ taa yɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɩwɛɣnɩ Ɛsɔ yɔɔ toovenim sɩmtʋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ; 11  nɛ ɩkpa ɖoŋ pɩtɩŋnɩ ɖoŋ kpeekpe yɔɔ ɛzɩ e-ɖoŋ sɔsɔŋ pɔzʋʋ yɔ, se pɩsa nɛ ɩɖɔkɩ mɩ-laŋa nɛ suuɖu nɛ taa leleŋ pɩtɩŋa pɩ-taa, 12  alɩwaatʋ ndʋ ɩsɛɣ Caa se ɛlabaɣ lɛ yɔ, ɛnʋ weyi eyeba nɛ ɩmʋna se mɩ nɛ ɛyaa kiɖeɖema ɩkaa ñɩm ñalɩmɩyɛ taa yɔ. 13  Eholi-ɖʋ cɩkpɛndʋʋ ɖoŋ nesi tɛɛ nɛ ewoni-ɖʋ ɛ-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ kewiyaɣ taa, 14  weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ poholi-ɖʋ pɩtɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔɔ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se pekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. 15  Ɛkɛ Ɛsɔ weyi paanaɣ-ɩ yɔ ɛ-lɛzʋʋ, wondu kɩlɩzɩtʋ tɩŋa taa kajalaɣ pɩɣa; 16  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ palɩzɩ wondu lɛɛtʋ tɩŋa ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ yɔɔ, ndʋ panaɣ nɛ ndʋ paanaɣ yɔ, paa pɩtɩɩkɛ kewiyaɣ kpelisi yaa kɩbaɣlaa yaa kominawaa yaa ñʋndɩnaa yɔ. Ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ palɩzɩ wondu lɛɛtʋ tɩŋa payɩ nɛ ɛnʋ palɩzɩ-tʋ. 17  Pɩtasɩ lɛ, ɛlɛyɩ wondu lɛɛtʋ tɩŋa wɛʋ, nɛ ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ wondu lɛɛtʋ tɩŋa wɛɛ, 18  nɛ ɛnʋ kɛnɩ tomnaɣ ñʋʋ, pʋ-tɔbʋʋ se ɛgbɛyɛ ñʋʋ. Ɛkɛ ɖɩbazɩyɛ, sɩɖaa taa kajalaɣ pɩɣa, se pɩsa nɛ ɛpɩsɩ weyi ɛkɛ kajalaɣ tʋ wondu tɩŋa taa yɔ; 19  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ se eyele nɛ pilim wɛtʋ tɩŋa wɛɛ ɛ-taa, 20  nɛ ɛtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ se ɛ nɛ wondu lɛɛtʋ tɩŋa peceɣ, paa pɩtɩɩkɛ wondu ndʋ tɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yaa wondu ndʋ tɩwɛ ɛsɔdaa yɔ. Calɩm mbʋ ɛ-Pɩyalʋ kpɛdɩ nazɩm sizika* yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ ɛtɩŋnaa nɛ ɛla laŋhɛzɩyɛ nɖɩ. 21  Toovenim taa lɛ, mɩ mba ɖooo lɛ iiposini Ɛsɔ nɛ ɩkɛ koyindinaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-maɣzɩm kaawɛ tʋma kɩdɛkɛda yɔɔ yɔ, 22  lɛɛlɛɛyɔ eyeba nɛ mɩ nɛ ɩ iceɣ pɩtɩŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ e-tomnaɣ yɔɔ, se pɩsa nɛ ɩwɛɛ kele kele ɛ-ɛsɩndaa nɛ ɩtaawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ nɛ pataana kawanaɣ nakɛyɛ mɩ-yɔɔ— 23  ɛlɛ ɩñɩtɩ nɛ ɩɖɔkɩ tisuu, ɩka camɩyɛ tigiɖe yɔɔ nɛ ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam, nɛ itaaposini tɔm kɩbandʋ tɛ lidaʋ tɔm ndʋ ɩnɩwa nɛ posusi-tʋ wondu kɩlɩzɩtʋ tɩŋa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ. Ma Pɔɔlɩ, manpɩsɩ tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩ-lɩmɖʋyʋ. 24  Lɛɛlɛɛyɔ, man-taa lakɩ leleŋ kʋñɔmɩŋ weyi mɔntɔkɩ mɩ-yɔɔ yɔ ɩ-taa, nɛ mɛwɛɛ nɛ mɔntɔkɩ Krɩstʋ kʋñɔmɩŋ weyi ɩtɩtɩɩwɛtɩ mon-tomnaɣ taa yɔ se pɩwazɩ e-tomnaɣ, ŋga lɛ ɛgbɛyɛ. 25  Manpɩsɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-lɩmɖʋyʋ nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖɩɣa yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ-m se pɩwazɩ-mɩ yɔ, se monsusi Ɛsɔ tɔm tete, 26  mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu ndʋ pohuuzi tɩ-yɔɔ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ* ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-taa nɛ kpaɖɩŋ weyi ɩɖɛwa yɔ ɩ-taa yɔ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, pokuli tɩ-yɔɔ nɛ pawɩlɩ ɛ-ɛyaa kiɖeɖema, 27  mba pɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ se eyele nɛ patɩlɩ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu ndʋ tɩ-ñɩm sɔsɔm ajɛɛ hɛkʋ taa yɔ, ndʋ lɛ Krɩstʋ weyi mɩ nɛ ɩ ɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, ɛ-samtʋ lidaʋ. 28  Ɛnʋ kɛnɩ weyi ɖisusuu ɛ-yɔɔ tɔm, nɛ ɖɩpakɩ paa weyi nɛ ɖɩwɩlɩɣ tɔm paa weyi nɛ lɔŋsɩnɖɛ tɩŋa, se pɩsa nɛ ɖiwoni paa ɛyʋ weyi lɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa ɛzɩ weyi ɛpɩwa, ɛ nɛ Krɩstʋ pɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ. 29  Toovenim taa lɛ, pʋyɔɔ malakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka, nɛ malʋkɩ pɩtɩŋnɩ e-ɖoŋ weyi ɩlakɩ tʋmɩyɛ siŋŋ man-taa yɔ ɩ-yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “sɔɔlɩm mbʋ pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ fezuu yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pohuuzi tɩ-yɔɔ pɩnzɩ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.