Galaatii mba 5​:​1-26

  • Krɩstʋ mba tɩ-yɔɔ wɛʋ (1-15)

  • Ðɩɖɔ fezuu taa (16-26)

    • Tomnaɣ lakasɩ (19-21)

    • Piye nɖɩ fezuu lʋlʋʋ yɔ (22, 23)

5  Tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ, pɩ-yɔɔ Krɩstʋ holi-ɖʋ. Pʋyɔɔ lɛ, ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam, nɛ ɩtaatasɩ mɩ-tɩ sʋzʋʋ yomiye sʋʋtʋ ɖaʋ tɛɛ.  Ɩna! Ma Pɔɔlɩ, meheyiɣ-mɩ se ye iyeba nɛ pɛpɛlɩ-mɩ yɔ, Krɩstʋ ɛɛtasɩɣ-mɩ wɛʋ wazaɣ nakɛyɛ.  Mantasɩɣ lɩzʋʋ aseɣɖe ɛyʋ weyi eyeki nɛ pɛpɛlɩ-ɩ yɔ se pɩkɛnɩ-ɩ kɩjɛyʋʋ se ɛɖɔ Paɣtʋ tɩŋa yɔɔ.  Mɩ mba ɩñɩnɩɣ se payaa-mɩ se siɣsiɣ tɩnaa pɩtɩŋnɩ paɣtʋ yɔɔ yɔ, iposini Krɩstʋ; ilesi e-lootiye.  Ða lɛ, fezuu yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩɖaŋɩɣ kpam siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ ɖɩɩwɛnɩ ti-lidaʋ yɔ, ndʋ tɩlɩɣnɩ tisuu taa yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Krɩstʋ Yesu taa lɛ, pɛlɩtʋ yaa kɩdɩbɛlɩtʋ fɛyɩnɩ wazaɣ nakɛyɛ, ɛlɛ tisuu mbʋ pɩtɩŋɩɣnɩ sɔɔlɩm yɔɔ nɛ pɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ, mbʋ wɛnɩnɩ wazaɣ.  Iseɣaɣ camɩyɛ. Aɖaŋ-mɩ se ɩtaawɛɛ toovenim ñam yɔɔ?  Lɩmaɣza ana yɔ, atɩlɩɩnɩ Weyi ɛyaɣ-mɩ yɔ ɛ-cɔlɔ.  Lɔlɔm pazɩ yem lakɩ nɛ mʋtʋ kpeekpe ñɩŋɩɣ. 10  Mɛwɛnɩ lidaʋ se mɩ mba mɩ nɛ Kɩbaɣlʋ ɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, ɩɩkaɣ wɛnʋʋ lɩmaɣza wena awɛ ndɩ nɛ ma-ñɩna yɔ; ɛlɛ weyi ɛwɛɛ nɛ eyiɣdiɣ-mɩ yɔ, paa anɩ ɛkɛwa yɔ, tɔm hʋʋ mbʋ ɛmʋnaa yɔ, pɩkaɣ-ɩ talʋʋ. 11  Ma lɛ, koobiya, ye halɩ nɛ sɔnɔ menɖiɣni pɛlɩtʋ susuu, ɛbɛ yɔɔ peɖiɣni-m nazʋʋ yɔ? Ye pɩkɛ mbʋ yɔ, nazɩm sizika* tɩtasɩ kɛʋ mbʋ pituuluu yɔ. 12  Me-liu wɛɛ se ɛyaa mba pañɩnɩɣ se pɛlɛɣzɩ mɩ-lɩmaɣza yɔ, papɩsɩ pa-tɩ aliŋga.* 13  Koobiya, paya-mɩ se ɩwɛɛ mɩ-tɩ yɔɔ; kɛlɛ ɩtaakpaɣ tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ ɛzɩ waɖɛ naɖɩyɛ yɔ nɛ ɩlakɩ tomnaɣ kɔɖɛyɩ, ɛlɛ ɩtɩŋnɩ sɔɔlɩm yɔɔ nɛ ɩɖʋ ɖama lɩm ɛzɩ yomaa yɔ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pekpeɣli Paɣtʋ tɩŋa paɣtʋ kʋɖʋmtʋ taa, ndʋ yɔ: “Sɔɔlɩ ña-taabalʋ* ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ.” 15  Ɛlɛ ye ɩwɛɛ nɛ ɩñasɩɣ ɖama nɛ ɩsalɩɣ ɖama yɔ, ɩkpa mɩ-tɩ nɛ ɩtaaɖɩzɩ ɖama. 16  Ɛlɛ mɔyɔɔdʋʋ se: Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩɖɔ fezuu taa, ɖɩnɛ ɛlɛ ɩɩkaɣ labʋ tomnaɣ kɔɖɛyɩ kaaʋ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ tomnaɣ kaɖɩɣnɩ fezuu kɔ-kɔɖɛyɩ yɔɔ; nɛ fezuu kaɖɩɣnɩ tomnaɣ; pakaɖɩɣnɩ ɖama, pʋyɔɔ ɩɩlakɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi ɩsɔɔlaa se ɩla yɔ. 18  Pɩtasɩ lɛ, ye fezuu eɖiyiɣni-mɩ yɔ, ɩfɛyɩ paɣtʋ tɛɛ. 19  Piyele nɛ pɩnaɣ tomnaɣ lakasɩ kaɣlaa, nɛ nzɩ yɔ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ,* azuluma, lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ,* 20  sɩɩnaa latʋ, feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ,* koyindiye, you, sʋsɩ, pana kadadayaɣ, paɖɩyɛ, tayʋʋ, kɩjaʋ yɔɔ agbaa ɖʋʋ, 21  ɛsɩsɛmɩyɛ, sʋlʋm kpaŋʋʋ, kazandʋ ndʋ tɩ-taa pɛɖɛlɛsɩɣ niye yɔ, nɛ lakasɩ lɛɛsɩ ɖɔɖɔ mbʋ yɔ. Mɛlɛyɩɣ-mɩ paɣʋ lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ, ɛzɩ maatɛm-mɩ paɣʋ yɔ, se mba palakɩ lakasɩ nzɩ yɔ, paakaɣ hiɣu Ɛsɔ Kewiyaɣ. 22  Piyele nɛ piye nɖɩ fezuu lʋlʋʋ yɔ, nɖɩ yɔ sɔɔlɩm, taa leleŋ, laŋhɛzɩyɛ, suuɖu, camɩyɛ lakasɩ, kɩbandʋ labʋ, tisuu, 23  hɛɛɛ wɛtʋ, tɩ ɖɔkʋʋ. Paɣtʋ natʋyʋ ɛɛkaɖɩɣnɩ wɛtʋ tʋnɛ. 24  Pɩtasɩ lɛ, mba pɛkɛ Krɩstʋ Yesu pʋyʋ yɔ, pakam tomnaɣ nɛ kɔ-kɔɖɛyɩ nɛ kɔ-sɔɔlɩm sizika yɔɔ. 25  Ye ɖiyeki nɛ fezuu ɖiyiɣ ɖe-wezuu caɣʋ yɔ, pʋbʋ lɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩtʋʋzaa yɔ fezuu taa. 26  Ðɩtaapɩsɩ tɩ kpazɩyaa, ɖɩtaalʋkɩnɩ ɖama, ɖɩtaaɖʋʋ ɛsɩyɛ ɖama yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Se pɩsa nɛ pataamʋna se pɔɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ palʋkɩ yɔ tɩ-yɔɔ.
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ aselijeyiya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “efeletu.”