Galaatii mba 4​:​1-31

  • Ɩtɩtasɩ kɛʋ yomaa, ɛlɛ pɩyalaa (1-7)

  • Pɔɔlɩ maɣzɩɣ Galaatii mba yɔɔ (8-20)

  • Agaarɩ nɛ Saara: agbaa naalɛ (21-31)

    • Ɛsɔdaa Yeruzalɛm ŋgʋ kɩkɛ ɖo-ɖoo yɔ, kɩwɛ kɩ-tɩ yɔɔ (26)

4  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mɔyɔɔdʋʋ se weyi pakaɣ-ɩ cɛlʋʋ ɛ-caa ñɩm yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛkpɛndɩ ɛkɛ pɩɣa ɛjam yɔ, tʋkaɣ nakɛyɛ fɛyɩ ɛ nɛ yom pɛ-hɛkʋ taa, paa ɛnʋ kɛnɩ wondu tɩŋa kɩbaɣlʋ yɔ,  ɛlɛ ɛwɛ ɛ-yɔɔ kandɩyaa nɛ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyaa pɛ-tɛɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ ɛ-caa kaatɛm ɖʋʋ yɔ.  Mbʋ ɖɔɖɔ, ɖɩɩkɛ piya lɛ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ kajalaɣ wondu yomiye taa.  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩtɛma lɛ, Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ, weyi halʋ nɔɔyʋ lʋlɩ-ɩ nɛ ɛwɛɛ paɣtʋ tɛɛ yɔ,  se ɛya mba pɛwɛ paɣtʋ tɛɛ yɔ nɛ eholi-wɛ, se pɩsa nɛ Ɛsɔ mʋ-ɖʋ ɛzɩ ɛ-pɩyalaa yɔ.  Nɛ ɩkɛ pɩyalaa, pʋyɔɔ Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ fezuu ɖa-laŋa taa, nɛ kɩmakɩ kubusi se: “Aba,* Caa!”  Ye mbʋ, ŋtɩtasɩ kɛʋ yom ɛlɛ pɩyalʋ; nɛ ye ŋkɛ pɩyalʋ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ Ɛsɔ yɔɔ lɛ, ŋkɛ ɖɔɖɔ weyi pɛcɛlɩɣ-ɩ ñɩm yɔ.  Ɛlɛ, ɩtaatɩɩsɩmtɩ Ɛsɔ lɛ, ɩɩkɛ mba patɩkɛ ɛsɔnaa toovenim taa yɔ, po-yomaa.  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ ɩkpɛlɩkʋʋ nɛ ɩtɩlɩ Ɛsɔ yɔ, yaa Ɛsɔ tɩlʋʋ-mɩ yɔ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩtasɩɣ pɩsʋʋ kajalaɣ wondu ndʋ tɩwɛnɩ ɛjandʋ nɛ tɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ tɩ-cɔlɔ nɛ ɩñɩnɩɣ se ɩtasɩ pɩsʋʋ ti-yomaa? 10  Ɩkpakɩɣ kɩyakɩŋ nɛ fenasɩ nɛ wɛɛ nɛ pɩnzɩ ɛzɩ mbʋ pɩwɛ ŋgee yɔ. 11  Sɔɔndʋ kpaɣ-m se pɩtaala se mañaɣ pana yem falaa mɩ-yɔɔ. 12  Koobiya, mentendiɣ-mɩ, ɩwɛɛ ɛzɩ mɛwɛʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ma ɖɔɖɔ maawɛ ɛzɩ ɩwɛʋ yɔ. Ɩtɩlabɩ-m kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ. 13  Ɛlɛ ɩnawa se mon-tomnaɣ taa kʋdɔŋ nakʋyʋ yɔɔ maahiɣ waɖɛ kajalaɣ ɖeɖe nɛ monsusi-mɩ tɔm kɩbandʋ. 14  Nɛ paa mon-tomnaɣ taa wɛtʋ kaakɛ-mɩ takɩm yɔ, itinimi-m yaa mantɩlɩɩ-mɩ sɔŋ;* ɛlɛ ɩmʋ-m ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyu yɔ, ɛzɩ Krɩstʋ Yesu yɔ. 15  Koboyaɣ ŋga ɩɩwɛna yɔ, le kɛwɛɛ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ malɩzɩɣ mɩ-yɔɔ aseɣɖe se ye pɩɩsaŋaɣ kɔyɔ, ɩɩkpɛzɩ mɩ-ɛsa nɛ ɩcɛlɩ-m. 16  Ye mbʋ, manpɩsɩ mi-koyindu mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ toovenim na? 17  Pañakɩ pana siŋŋ se pɔhɔm-mɩ nɛ ɩpɩsɩnɩ pɔ-yɔɔ, ɛlɛ pɩtɩkɛ lɩmaɣza kɩbana yɔɔ; pañɩnɩɣ se pala nɛ iposini-m, se pɩsa nɛ ɩsɔɔlɩ siŋŋ se ɩtɩŋ-wɛ. 18  Ɛlɛ pɩwɛ ɖeu paa ɛzɩmtaa se nɔɔyʋ ɛhɔm-mɩ nɛ kpekpeka lɩmaɣza kɩbana yɔɔ, nɛ pɩtaakɛ alɩwaatʋ ndʋ mɛwɛɣ mɩ-cɔlɔ yɔ ti-ɖeke, 19  men-piya ajamaa, mɩ mba mɛwɛɛ nɛ mantasɩɣ nɩʋ lʋlʋʋ wɩzasɩ mɩ-yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɩwɛɣnɩ Krɩstʋ wɛtʋ yɔ. 20  Maasɔɔlaa se mɛwɛɛ mɩ-cɔlɔ lɛɛlɛɛyɔ nɛ mɛlɛɣzɩ nɔɔ ŋga mɔyɔɔdɩnɩ-mɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-tɔm ɖɩɣzɩ-m yem. 21  Iheyi-m nɛ manɩɩ, mɩ mba ɩsɔɔlaa se ɩwɛɛ paɣtʋ tɛɛ yɔ: Ɩɩnɩɣ tɔm ndʋ Paɣtʋ yɔɔdʋʋ yɔ? 22  Pamawa se Abraham kaawɛnɩ pɩyalaa naalɛ, lɩmɖʋyʋ halɩñɩnʋ lʋlɩ-ɩ kʋɖʋm nɛ halʋ weyi ɛwɛ ɛ-tɩ yɔɔ yɔ ɛlɛ ñalʋlɩ-ɩ lɛlʋ; 23  ɛlɛ weyi lɩmɖʋyʋ halɩñɩnʋ lʋlɩ-ɩ yɔ, palʋlɩ-ɩ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ palʋlʋʋ piya lɛɛsɩ yɔ,* nɛ lɛlʋ weyi halʋ weyi ɛwɛ ɛ-tɩ yɔɔ yɔ ɛlʋlaa yɔ, palʋlɩ-ɩ pɩtɩŋnɩ lidaʋ tɔm yɔɔ. 24  Wɛtʋ tʋnɛ, tɩɩkɛ tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ nabʋyʋ yɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ halaa mba, paasɩŋnɩ agbaa naalɛ, paɖʋ naɖɩyɛ Sinayii Pʋʋ yɔɔ, ɖɩlʋlʋʋ yomiye taa piya nɛ nɖɩ lɛ Agaarɩ. 25  Nɛ Agaarɩ sɩŋnɩ Sinayii, Arabii pʋʋ nakʋyʋ, nɛ ɛwɛ ɛzɩ lɛɛlɛɛyɔ Yeruzalɛm yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ nɛ e-piya pɛwɛ yomiye taa. 26  Ɛlɛ ɛsɔdaa Yeruzalɛm wɛ kɩ-tɩ yɔɔ, nɛ ŋgʋ yɔ ɖo-ɖoo. 27  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: “Ña-taa ɛla leleŋ, ña kaalʋlaɣ, ña weyi ŋŋlʋlʋʋ yɔ; ma kubusi nɛ ŋmɛyɩ, ña halʋ weyi ɛtɩnɩɩ lʋlʋʋ wɩzasɩ yɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ halʋ weyi peyebi-i yɔ, e-piya ɖɔwa nɛ pɩkɩlɩ halʋ weyi ɛwɛnɩ walʋ yɔ ɛ-ñɩnzɩ.” 28  Lɛɛlɛɛyɔ ɩkɛ lidaʋ piya, koobiya, ɛzɩ Izaakɩ kaakɛʋ lidaʋ pɩɣa yɔ. 29  Ɛlɛ ɛzɩ ŋga palʋlɩ-kɛ ɛzɩ palʋlʋʋ piya lɛɛsɩ yɔ* kapaɣzʋʋ nazʋʋ ŋga palʋlɩ-kɛ pɩtɩŋnɩ fezuu yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ lɛɛlɛɛyɔ. 30  Ɛlɛ suwe mayaɣ yɔɔdʋʋ? “Ðɔɔnɩ lɩmɖʋyʋ halɩñɩnʋ nɛ ɛ-pɩyalʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɩmɖʋyʋ halɩñɩnʋ pɩyalʋ nɛ halʋ weyi ɛwɛ ɛ-tɩ yɔɔ yɔ ɛ-pɩyalʋ paakaɣ kaʋ ñɩm.” 31  Pʋyɔɔ lɛ koobiya, ɖɩtɩkɛ lɩmɖʋyʋ halɩñɩnʋ piya, ɛlɛ ɖɩkɛ halʋ weyi ɛwɛ ɛ-tɩ yɔɔ yɔ e-piya.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩkɛ Ebree yaa Arameya kʋnʋŋ taa tɔm piye, nɛ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “Hayɩ Caa!”
Yaa “yaa ɩtɩtɔ mɔ-yɔɔ ndaatʋ.”
Piye piye, “palʋlɩ-ɩ tomnaɣ taa.”
Piye piye, “palʋlɩ-kɛ tomnaɣ taa.”