Galaatii mba 3​:​1-29

  • Paɣtʋ tʋma nɛ tisuu (1-14)

    • Tisuu yɔɔ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ kaɣ wɛʋ wezuu (11)

  • Pɩtɩkɛ Paɣtʋ yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ peheyi Abraham lidaʋ tɔm (15-18)

    • Abraham liɖe, Krɩstʋ (16)

  • Ðenɖe Paɣtʋ lɩnaa yɔ nɛ tɩ-kaɖʋwa (19-25)

  • Ɛsɔ pɩyalaa pɩtɩŋnɩ tisuu yɔɔ (26-29)

    • Abraham liɖe, mba pɛkɛ Krɩstʋ pʋyʋ yɔ (29)

3  Hayɩ, Galaatii mba kɩmɛlɛmɩŋ mɩ! Awɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɛnɩ mɩ-yɔɔ, mɩ mba pawɩlɩ-mɩ kaɣlaa se pakam Yesu Krɩstʋ sizika yɔɔ yɔ?  Tɔm kʋɖʋmtʋ tʋnɛ mañɩnɩɣ se mɔnpɔzɩ-mɩ:* Paɣtʋ tʋma yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɩmʋ fezuu yaa tisuu mbʋ ɩwɛnɩ tɔm ndʋ ɩnɩwa yɔ pɩ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɩmʋ-kʋ?  Ɩwɛ kɩmɛlɛndʋ kpem mbʋ? Ɩpaɣzɩ ɖɔm fezuu taa nʋmɔʋ* lɛ, tomnaɣ yɔɔ ɩtɛŋ nʋmɔʋ ŋgʋ?*  Ɩtɔɔ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ falaa yaa we? Toovenim taa lɛ, manawa se ɩtɩtɔɔ-ɩ falaa.  Pʋyɔɔ lɛ, weyi ɛhaɣ-mɩ fezuu nɛ ɛlakɩ ɖɔɖɔ maamaaci lakasɩ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, paɣtʋ tʋma yɔɔ ɛlakɩ mbʋ, yaa tisuu mbʋ ɩwɛnɩ tɔm ndʋ ɩnɩwa yɔ pɩ-yɔɔ ɛlakɩ mbʋ?  Ɛzɩ Abraham “kaawɛnʋʋ tisuu Yehowa* yɔɔ nɛ pakpaɣ-ɩ se ɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ” yɔ.  Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɩnawa se mba pɔñɔʋnɩ tisuu yɔ, mba kɛnɩ Abraham pɩyalaa.  Nɛ masɩ kaatɛm naʋ se Ɛsɔ kaɣ yaʋ ajɛɛ taa mba se siɣsiɣ tɩnaa pɩtɩŋnɩ tisuu yɔɔ lɛ, sɩlɛyɩ susuu tɔm kɩbandʋ tʋnɛ Abraham: “Pɩtɩŋnɩ ñɔ-yɔɔ lɛ, pakaɣ wazʋʋ ajɛɛ tɩŋa.”  Mbʋ yebina nɛ mba pɔñɔʋnɩ tisuu yɔ, peɖiɣni-wɛ wazʋʋ, pa nɛ Abraham weyi ɛɛwɛnɩ tisuu yɔ. 10  Mba payɩ pataɣ liu paɣtʋ tʋma yɔ, pɔlɔ pɔ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: “Weyi ɛɛɖɔkʋʋ tɔm ndʋ payɩ pama Paɣtʋ takayaɣ kikpiyaɣ taa se ɛɖɔ tɩ-yɔɔ yɔ, pɔlɔ ɛ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ.” 11  Pɩtasɩ lɛ, pɩnaɣ kaɣlaa se paayaɣ nɔɔyʋ se siɣsiɣ tʋ Ɛsɔ ɛsɩndaa pɩtɩŋnɩ paɣtʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ “tisuu yɔɔ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ kaɣ wɛʋ wezuu.” 12  Nɛ pɩtɩkɛ tisuu yɔɔ pasɩ Paɣtʋ tigiɖe. Ɛlɛ “weyi ɛɖɔŋ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛkaɣ wɛʋ wezuu pɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ.” 13  Krɩstʋ yabɩ-ɖʋ nɛ eholi-ɖʋ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ ŋga Paɣtʋ lɔ ɖɔ-yɔɔ yɔ ke-nesi tɛɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩ weyi pɔlɔ ɛ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ ɖo-lone taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: “Ɛyʋ weyi posusi-i sizika yɔɔ yɔ, pɔlɔ ɛ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ.” 14  Pɩlabɩ mbʋ se Abraham wazaɣ etii ajɛɛ yɔɔ pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ ɖe-tisuu yɔɔ lɛ, ɖɩmʋ fezuu ŋgʋ paatɔm se pahaɣ-ɖʋ yɔ. 15  Koobiya, mantɩŋɩɣnɩ mbʋ ɛyaa lakɩ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ maha kɩɖaʋ nakʋyʋ: Ye pɛtɛm ɖʋʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ nɛ pañɩɣ ɖɩ-yɔɔ niye, paa ɛyʋ nɔɔyʋ ɛñɩɣnɩ-ɖɩ yɔ, nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ yaa ɛsɔzɩ nabʋyʋ ɖɩ-yɔɔ. 16  Paaheyi lidaʋ tɔm natʋyʋ Abraham nɛ e-liɖe. Masɩ tɩtɔ se “nɛ ñe-liɖe taa mba,” ɛzɩ pɔɖɔwa yɔ. Ɛlɛ sɩtɔm se “nɛ ñe-liɖe taa tʋ,” mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ ɛyʋ kʋɖʋm, ɛnʋ lɛ Krɩstʋ. 17  Mantasɩɣ ɖɔɖɔ yɔɔdʋʋ se: Paɣtʋ ndʋ paɖʋ-tʋ pɩnzɩ 430 wayɩ yɔ, tɩɩcɛkɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ Ɛsɔ kaaɖʋwa yɔ, se tɩɖɩzɩ lidaʋ tɔm. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye ñɩm mbʋ Ɛsɔ haɣ yɔ pɩlɩnɩ paɣtʋ taa yɔ, pɩtɩtasɩ lɩnʋʋ lidaʋ tɔm taa; ɛlɛ Ɛsɔ ha-pʋ Abraham faaa pɩtɩŋnɩ lidaʋ tɔm yɔɔ. 19  Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ paɖʋ Paɣtʋ yɔ? Pɔsɔzɩ-tʋ se pɩsa nɛ pawɩlɩ mbʋ paɣtʋ yɔɔ maʋ kɛnaa yɔ, nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ liɖe kɔŋ yɔ, ɛnʋ weyi peheyi-i lidaʋ tɔm yɔ; nɛ Ɛsɔ tiyiyaa ɖʋzɩnɩ Paɣtʋ loliyu nɔɔyʋ nesi tɛɛ nɛ ɛlɛ yele nɛ patɩlɩ-tʋ. 20  Ye tɔm etukuni ɛyʋ kʋɖʋm ɖeke yɔ, pɩtɩcɛyɩ se loliyu ɛwɛɛ, ɛlɛ Ɛsɔ kɛ kʋɖʋm koŋ. 21  Ye mbʋ, Paɣtʋ kaɖɩɣnɩ Ɛsɔ lidaʋ tɔm na? Kpa! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye paaɖʋ paɣtʋ natʋyʋ se tɩpɩzɩ nɛ tɩha wezuu yɔ, toovenim taa lɛ siɣsiɣ wɛtʋ kaatɩŋnɩ paɣtʋ yɔɔ nɛ tɩwɛɛ. 22  Ɛlɛ Masɩ ɖʋzɩ pɩtɩŋa kɩwɛɛkɩm nesi tɛɛ, se pɩsa nɛ pɛcɛlɩ mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ lidaʋ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Yesu yɔɔ tisuu yɔɔ yɔ. 23  Ɛlɛ pʋcɔ nɛ tisuu talɩɣ lɛ, paasɩ-ɖʋ paɣtʋ tɛɛ nɛ paɖɩɣ-ɖʋ, nɛ ɖɩɖaŋ tisuu mbʋ pɔkɔŋaɣ pɩ-yɔɔ kuluu yɔ. 24  Pʋyɔɔ lɛ, Paɣtʋ pɩsɩ ɖɔ-yɔɔ kandɩyʋ* weyi ewokini-ɖʋ Krɩstʋ cɔlɔ yɔ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ tisuu yɔɔ lɛ, payaa-ɖʋ se siɣsiɣ tɩnaa. 25  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ tisuu kɔm yɔ, ɖɩtɩtasɩ wɛʋ kandɩyʋ* nɔɔyʋ tɛɛ. 26  Toovenim taa lɛ, mɩ-tɩŋa ɩkɛ Ɛsɔ pɩyalaa pɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ ɩwɛnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. 27  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ mba payɩ pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm Krɩstʋ taa yɔ, isu Krɩstʋ. 28  Yuuda tʋ yaa Grɛɛkɩ tʋ fɛyɩ, yom yaa weyi ɛwɛ ɛ-tɩ yɔɔ yɔ ɛfɛyɩ, abalʋ yaa halʋ fɛyɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-tɩŋa ɩkɛ kʋɖʋm mɩ nɛ Krɩstʋ Yesu mɩ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa. 29  Pɩtasɩ lɛ, ye ɩkɛ Krɩstʋ pʋyʋ yɔ, pʋbʋ lɛ, ɩkɛ Abraham liɖe toovenim taa, mba pɔkɔŋ mʋʋ ñɩm ɛzɩ Ɛsɔ yɔɔdʋʋ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “se mantɩlɩ mɩ-cɔlɔ.”
Grɛɛkɩ taa, “Ɩpaɣzɩ fezuu taa.”
Grɛɛkɩ taa, “tomnaɣ yɔɔ ɩtɛŋ?”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pɩsɩ ɖa-nʋmɔʋ wɩlɩyʋ.”
Yaa “nʋmɔʋ wɩlɩyʋ.”