Galaatii mba 2​:​1-21

  • Pɔɔlɩ nɛ apostoloowaa pakatɩ Yeruzalɛm (1-10)

  • Pɔɔlɩ ñɔɔzɩ Pɩyɛɛrɩ (Sefaasɩ) lɩmaɣza (11-14)

  • Tisuu ɖeke yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ payaa ɛyʋ se siɣsiɣ tʋ (15-21)

2  Nɛ pɩnzɩ 14 wayɩ lɛ, mantasɩ kpaʋ Yeruzalɛm ma nɛ Barnaabaasɩ, maakpɛndɩnɩ Tiiti ɖɔɖɔ.  Natʋ natʋyʋ kaayebina nɛ mankpa, nɛ mɛnkɛdɩ koobiya tɔm kɩbandʋ ndʋ menɖiɣni susuu ajɛɛ taa yɔ. Ɛlɛ ɛyaa mba pañaŋaɣ-wɛ siŋŋ yɔ, pɛ-ɛsɩndaa ɖeke malabɩ mbʋ, se pɩsa nɛ menɖiɣzina se seya wena menɖiɣni seu yaa wena mensewa yɔ, atɩkɛ falaa.  Ɛlɛ Tiiti maɣmaɣ weyi ɛɛwɛ mɔn-cɔlɔ yɔ, patɩñɩɣ ɛ-yɔɔ se pɩwɛɛ se pɛpɛlɩ-ɩ, paa ɛɛkɛ Grɛɛkɩ tʋ yɔ.  Ɛlɛ tɔm ndʋ tɩkɔma, mbʋ pʋyɔɔ yɔ cɛtɩm koobiya nabɛyɛ sʋ mɛsaɣ tɛɛ, se pɔcɔŋ tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ ɖɩwɛna ɖa nɛ Krɩstʋ Yesu ɖɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ, se pɩsa nɛ papɩsɩ-ɖʋ yomaa caɣ caɣ;  ɖɩtɩha-wɛ nʋmɔʋ nɛ ɖitiluzi ɖa-tɩ pɛ-tɛɛ, aayɩ, paa ññɩɩ* maɣmaɣ, se pɩsa nɛ tɔm kɩbandʋ tɛ toovenim wɛɛ mɩ-cɔlɔ tam.  Ɛlɛ mba pɔcɔŋnɩ-wɛ se pɛkɛ pʋyʋ yɔ—paa patɩɩwɛ ɛzɩma yɔ, piiheyiɣ-m natʋyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ɛɛcɔŋnɩ ɛyʋ ɛsɩndaa pʋcɔ nɛ ɛhʋʋ tɔm—ɛyaa mba pañaŋ-wɛ siŋŋ yɔ, mantɩmʋ lɔŋ kɩfaŋ nɩɩyɩ pɔ-cɔlɔ.  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ panawa se paaɖʋzɩ me-nesi tɛɛ tɔm kɩbandʋ se mowoni-tʋ mba patɩpɛlɩ-wɛ yɔ, ɛzɩ paaɖʋzʋʋ-tʋ Pɩyɛɛrɩ nesi tɛɛ se ewoni-tʋ mba pɛpɛlɩ-wɛ yɔ—  mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛha Pɩyɛɛrɩ ɖoŋ se ɛkɛ mba pɛpɛlɩ-wɛ yɔ pɛ-tɛ apostoloo yɔ, ɛnʋ ɖɔɖɔ hanɩ-m ɖoŋ se mɛnkɛ ajɛɛ taa mba tɛ apostoloo—  nɛ alɩwaatʋ ndʋ pana lootiye nɖɩ paha-m yɔ lɛ, Yakubu nɛ Sefaasɩ* nɛ Yohanɛɛsɩ, mba pɔcɔŋnɩ-wɛ se pɛkɛ tilima yɔ, paha ma nɛ Barnaabaasɩ nesi kɩbanzɩ nɛ pawɩlɩ se ɖa nɛ wɛ ɖɩkpɛndɩ kʋɖʋm, se pɩsa nɛ ɖiwolo ajɛɛ taa, piyele nɛ mba lɛ, powolo mba pɛpɛlɩ-wɛ yɔ pɔ-cɔlɔ. 10  Mbʋ pi-ɖeke pɔpɔzaa yɔ lɛ se ɖɩtɔzɩ kʋñɔndɩnaa yɔɔ, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ mañaɣ pana siŋŋ se mala. 11  Ɛlɛ Sefaasɩ* kɔm Antɩyɔɔsɩ lɛ, mankaɖɩnɩ-ɩ ɛ-ɛsɩndaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩnaɣaɣ se ɛ-tɔm sɩba. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pʋcɔ nɛ abalaa nabɛyɛ lɩɩnɩ Yakubu cɔlɔ nɛ patalɩ lɛ, ɛ nɛ ajɛɛ taa mba pɔtɔkaɣ; ɛlɛ paba talaa lɛ, eyele labʋ mbʋ nɛ ɛkɛzɩ ɛ-tɩ hɔɔlʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ eseɣaɣ mba pɛpɛlɩ-wɛ yɔ sɔɔndʋ. 13  Yuuda ñɩma mba pakazaa yɔ, paba ɖɔɖɔ pɛkpɛndɩ ɛ-yɔɔ nɛ palakɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ nzɩ, piyeba nɛ pɔhɔ Barnaabaasɩ maɣmaɣ nɛ ɛla pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ nzɩ ɖɔɖɔ. 14  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ manawa se pataaɖɔŋ tɔm kɩbandʋ tɛ toovenim taa lɛ, meheyi Sefaasɩ* pa-tɩŋa pɛ-ɛsɩndaa se: “Ye ña weyi ŋkɛ Yuuda tʋ yɔ, ŋcakɩ wezuu ɛzɩ ajɛɛ taa mba nɛ ŋŋcakɩ wezuu ɛzɩ Yuuda mba yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɩɣ ajɛɛ taa ɛyaa yɔɔ se pacaɣ wezuu ɛzɩ Yuuda mba sɔnzɩ pɔzʋʋ yɔ?” 15  Ða mba palʋlɩ-ɖʋ Yuuda mba, nɛ ɖɩtɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa mba palɩnɩ ajɛɛ taa yɔ, 16  ɖɩnawa se pɩtɩkɛ paɣtʋ tʋma yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ payaa ɛyʋ se siɣsiɣ tʋ, ɛlɛ Yesu Krɩstʋ yɔɔ tisuu ɖeke yɔɔ pɩtɩŋɩɣna. Pʋyɔɔ ɖɩwɛnɩ tisuu Krɩstʋ Yesu yɔɔ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ ɖɩwɛnɩ Krɩstʋ yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ payaa-ɖʋ se siɣsiɣ tɩnaa, ɛlɛ pɩtaatɩŋnɩ paɣtʋ tʋma yɔɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ paakaɣ nɔɔyʋ* yaʋ se siɣsiɣ tʋ pɩtɩŋnɩ paɣtʋ tʋma yɔɔ. 17  Lɛɛlɛɛyɔ ye pakpaɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ ɛzɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñɩnɩɣ se payaa-ɖʋ se siɣsiɣ tɩnaa pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se Krɩstʋ kɛ kɩwɛɛkɩm lɩmɖʋyʋ yaa we? Kpa! 18  Mbʋ ɖeyi ɖeyi maayɔkaa yɔ, ye manɖaɣnɩɣ-pʋ maʋ yɔ, mawɩlɩɣ se mɛnkɛ weyi ɛmaɣnɩ paɣtʋ yɔɔ yɔ. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩŋnɩ paɣtʋ yɔɔ lɛ, mansɩbɩ paɣtʋ yɔɔ, se pɩsa nɛ manɖaɣnɩ wɛʋ wezuu Ɛsɔ yɔɔ. 20  Pakam ma nɛ Krɩstʋ sizika yɔɔ. Pɩtɩtasɩ kɛʋ ma mɛwɛnɩ wezuu, ɛlɛ Krɩstʋ weyi ɛwɛ wezuu ma nɛ ɩ ɖɔ-nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ taa yɔ. Toovenim taa lɛ, wezuu ŋgʋ mancakɩ lɛɛlɛɛyɔ tomnaɣ taa yɔ, mancakɩ-kʋ tisuu mbʋ mɛwɛnɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ na, ɛnʋ weyi ɛsɔɔlɩ-m nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛcɛlɩ mɔ-yɔɔ yɔ. 21  Maalɔʋ* Ɛsɔ lootiye, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye paɣtʋ yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ siɣsiɣ wɛtʋ wɛɛ kɔyɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ Krɩstʋ sɩbɩ falaa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ.”
Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ.
Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ.
Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ.
Piye piye, “tomnaɣ nakɛyɛ.”
Yaa “Maakɛzɩɣ kɩjaʋ.”