Galaatii mba 1​:​1-24

  • Sɛtʋ (1-5)

  • Tɔm kɩbandʋ lɛɛtʋ natʋyʋ fɛyɩ (6-9)

  • Tɔm kɩbandʋ ndʋ Pɔɔlɩ susuu yɔ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ (10-12)

  • Pɔɔlɩ laŋɩyɛ pɩsʋʋ nɛ ɛ-kajalaɣ tʋmɩyɛ (13-24)

1  Ma Pɔɔlɩ, pɩtɩlɩɩnɩ ɛyaa cɔlɔ nɛ pɩtɩtɩŋnɩ ɛyʋ nɔɔyʋ yɔɔ nɛ mɛnkɛ apostoloo, ɛlɛ pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ nɛ Caa Ɛsɔ, weyi efezi Krɩstʋ nɛ sɩɖaa taa yɔ pɔ-yɔɔ,  ma nɛ koobiya mba payɩ pɛwɛ mɔn-cɔlɔ yɔ, ɖetiyiɣni takayaɣ kanɛ Galaatii agbaa:  Tɛtɛ nɛ ɩwɛɛnɩ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ ɖa-Caa Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-cɔlɔ yɔ.  Ɛcɛlɩ ɛ-tɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ se pɩsa nɛ eholi-ɖʋ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ* tʋnɛ ti-nesi tɛɛ, ɛzɩ ɖɛ-Ɛsɔ nɛ ɖa-Caa sɔɔlʋʋ yɔ,  ɛnʋ weyi pɩwɛɛ se pasamɩ-ɩ tamtam yɔ. Amɛn.  Pɩlakɩ-m piti se Weyi ɛtɩŋnɩ Krɩstʋ lootiye yɔɔ nɛ ɛyaa-mɩ yɔ, iɖiɣni-i haʋ siɣye lɛɛ lɛɛ* nɛ ɩpɩsɩɣnɩ tɔm kɩbandʋ lɛɛtʋ yɔɔ.  Pɩtɩkɛ se tɔm kɩbandʋ lɛɛtʋ natʋyʋ wɛɛ; ɛlɛ nabɛyɛ wɛɛ nɛ peliɣtiɣ-mɩ nɛ pañɩnɩɣ se pɛlɛɣzɩ Krɩstʋ yɔɔ tɔm kɩbandʋ.  Ɛlɛ paa ɖa yaa Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ ɛlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ esusuu-mɩ tɔm natʋyʋ se tɩkɛ tɔm kɩbandʋ nɛ tɩwɛɛ ndɩ nɛ tɔm kɩbandʋ ndʋ ɖiisusi-mɩ yɔ, pɔlɔ ɛ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ.  Ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, mantasɩɣ yɔɔdʋʋ lɛɛlɛɛyɔ se: Ye nɔɔyʋ esusuu-mɩ tɔm natʋyʋ se tɩkɛ tɔm kɩbandʋ nɛ tɩwɛɛ ndɩ nɛ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ itisaa yɔ, pɔlɔ ɛ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ. 10  Toovenim taa lɛ, ɛyaa yaa Ɛsɔ mañɩnɩɣ lɛɛlɛɛyɔ se mɔn-tɔm ɛkɛdɩna? Yaa mañɩnɩɣ se ɛyaa ɩsɔɔlɩ mɔn-tɔm? Ye halɩ nɛ sɔnɔ ɛyaa maañɩnaɣ se pɔsɔɔlɩ mɔn-tɔm yɔ, mantaakɛ Krɩstʋ yom. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ koobiya, mɔnsɔɔlaa se ɩtɩlɩ se tɔm kɩbandʋ ndʋ monsusi-mɩ yɔ, tɩtɩlɩɩnɩ ɛyaa cɔlɔ; 12  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ ɛyʋ nɔɔyʋ cɔlɔ mamʋ-tʋ, nɛ patɩwɩlɩ-m tʋ kɩwɩlʋ, ɛlɛ Yesu Krɩstʋ tɩŋnɩ natʋ natʋyʋ yɔɔ na nɛ ɛwɩlɩ-m tʋ. 13  Toovenim taa lɛ, ɩnɩ ɖɔnɛ nɖɩ mɔnɖɔŋaɣ ɖooo lɔŋ Yuuda mba Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ ɖɩ-tɔm, se manazaɣ kadadayaɣ Ɛsɔ ɛgbɛyɛ nɛ mañɩnaɣ se manɖɩzɩ-ɖɩ; 14  nɛ mowokaɣni ɛsɩndaa siŋŋ Yuuda mba Ɛsɔ sɛtʋ taa nɛ pɩkɩlɩ man-ɖaɣʋnaa sakɩyɛ mɛ-ɛjaɖɛ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ maawɛ kpekpeka siŋŋ man-caanaa sɔnzɩ taa. 15  Ɛlɛ Ɛsɔ weyi ɛlɩzɩ-m mon-ɖoo lotu taa nɛ ɛtɩŋnɩ e-lootiye yɔɔ nɛ ɛya-m yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛmaɣzaa se pɩwɛ ɖeu se 16  ɛtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ ɛ-Pɩyalʋ nɛ ɛwɩlɩ, se pɩsa nɛ monsusi ajɛɛ ɛ-yɔɔ tɔm kɩbandʋ lɛ, mantɩpɔzɩ ɛyʋ nɔɔyʋ* lɔŋ tasʋʋ kpaagbaa; 17  nɛ mantɩkpa ɖɔɖɔ Yeruzalɛm, mba paakɛ apostoloowaa pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣnɩ-m yɔ pɔ-cɔlɔ, ɛlɛ mowobi Arabii, nɛ pʋwayɩ lɛ, manpɩsɩ Damaasɩ. 18  Nɛ pɩnzɩ naadozo wayɩ lɛ, mankpa Yeruzalɛm se mana Sefaasɩ,* nɛ mancaɣ ɛ-cɔlɔ kɩyakɩŋ 15. 19  Ɛlɛ mantɩna apostoloowaa lalaa taa nɔɔyʋ nɛ pɩtasɩnɩ Kɩbaɣlʋ neu Yakubu. 20  Lɛɛlɛɛyɔ, tɔm ndʋ menɖiɣni-mɩ maʋ yɔ tɩ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, Ɛsɔ kɛ aseɣɖe tʋ se maacɛtɩɣ. 21  Pʋwayɩ lɛ, mowolo Siirii nɛ Siliisii ageeta taa. 22  Ɛlɛ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pɛwɛ Yuudee agbaa taa yɔ, patɩnatɩ mɛ-ɛsɩndaa nɛ pana. 23  Panɩɣaɣ kɩnɩʋ yem se: “Abalʋ weyi ɛnazaɣ-ɖʋ ɖooo lɛ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ eɖiɣni susuu tisuu mbʋ ɛñɩnaɣ ɖooo lɔŋ se ɛɖɩzɩ yɔ, pɩ-yɔɔ tɔm kɩbandʋ.” 24  Nɛ mɔ-yɔɔ lɛ, papaɣzɩ Ɛsɔ sam.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “eholi-ɖʋ pɩnzɩ kɩdɛkɛdɩsɩ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “iɖiɣni-i posinuu lɛɛ lɛɛ.”
Piye piye, “mantɩpɔzɩ tomnaɣ nɛ calɩm.”
Ɛnʋ payaɣ ɖɔɖɔ se Pɩyɛɛrɩ.