Filiipi mba 4​:​1-23

  • Nɔɔ kʋɖʋmaɣ, laŋhʋlʋmɩyɛ, lɩmaɣza wena amʋnaa yɔ (1-9)

    • Ɩtaanɩɣzɩ nabʋyʋ yɔɔ (6, 7)

  • Ɛsɩmɩyɛ wɛnʋʋ Filiipi mba kʋjɔŋ yɔɔ (10-20)

  • Kɛdɛzaɣ sɛtʋ (21-23)

4  Pʋyɔɔ lɛ, mon-koobiya, mɩ mba mɔnsɔɔlɩ-mɩ nɛ me-liu wɛɛ pɩŋŋ se mana-mɩ yɔ, mɩ mba ɩkɛ man-taa leleŋ nɛ ma-wabɩtʋ hulaɣ yɔ, man-kʋsɔɔlaa, ɩɖɔkɩ kpam mbʋ Kɩbaɣlʋ taa.  Menseɣtiɣ Evoodii nɛ mɛntɛ menseɣti Sɛntiisi se pɛwɛɛnɩ maɣzɩm kʋɖʋmʋm Kɩbaɣlʋ taa.  Ɛɛɛ, mɔnpɔzʋʋ-ŋ ɖɔɖɔ, ña weyi ŋkɛ tʋmɩyɛ taa taabalʋ toovenim tʋ yɔ, se ŋwɛɛ nɛ ŋsɩɣnɩ halaa mba, mba pañaɣ pana* mɔn-cɔlɔ tɔm kɩbandʋ yɔɔ yɔ, pa nɛ Klemaɣ nɛ lalaa mba ma nɛ wɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ, mba pa-hɩla wɛ wezuu takayaɣ taa yɔ.  Paa ɛzɩmtaa lɛ, ɩwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa Kɩbaɣlʋ taa. Mantasɩɣ cuuzuu se: Ɩwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa!  Iyele nɛ ɛyaa tɩŋa tɩlɩ se ɩkɛ mba panɩɣ tɔm taa yɔ. Kɩbaɣlʋ ñɔtaa.  Ɩtaanɩɣzɩ nabʋyʋ yɔɔ, ɛlɛ paa mbʋ pɩ-taa lɛ, ɩtɩŋnɩ adɩma nɛ tenduu yɔɔ, pɩkpɛndɩnɩ sɛtʋ nɛ iyele nɛ Ɛsɔ tɩlɩ mbʋ ɩpɔzʋʋ yɔ;  nɛ Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩcɛzɩ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ* tɩŋa yɔ, ɖɩkaɣ ɖaŋʋʋ mɩ-laŋa nɛ mɩ-maɣzɩm pɔ-yɔɔ pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ.  Kɛdɛzaɣ lɛ, koobiya, mbʋ payɩ pɩkɛ toovenim yɔ, mbʋ payɩ pɩmʋnɩ ñamtʋ yɔ, mbʋ payɩ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ, mbʋ payɩ pɩwɛ kele kele yɔ, mbʋ payɩ pɩmʋnaa se pɔsɔɔlɩ-pʋ yɔ, mbʋ payɩ pɩ-yɔɔ pɔyɔɔdʋʋ tɔm kɩbandʋ yɔ, mbʋ payɩ pɩkɛ kɩbandʋ labʋ yɔ, nɛ mbʋ payɩ pɩmʋnɩ samtʋ yɔ, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩmaɣzɩ pɩ-yɔɔ.  Tɔm ndʋ ɩkpɛlɩkaa nɛ itisi tɩ-yɔɔ, nɛ ɩnɩɩ nɛ ɩna mɔn-cɔlɔ yɔ, ɩla tɩ-yɔɔ, nɛ laŋhɛzɩyɛ tɛ Ɛsɔ kaɣ wɛʋ mɩ-cɔlɔ. 10  Mɛwɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa siŋŋ Kɩbaɣlʋ taa se lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩɖaɣnɩ paɣzʋʋ maɣzʋʋ mɔ-yɔɔ. Paa ɩmaɣzaɣ mɔ-yɔɔ kɔyɔ, itihiɣ waɖɛ se ɩwɩlɩ-m se ɩmaɣzaɣ mɔ-yɔɔ. 11  Pɩtɩkɛ se mɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔɔ mɔyɔɔdʋʋ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɛnkpɛlɩkɩ ɛzɩma me-liu ɛsɩbɩnɩ mbʋ mɛwɛna yɔ paa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa mɛwɛɛ yɔ. 12  Mansɩm ɛzɩma ɛyʋ tɛɖɩɣ nabʋyʋ nɛ ɛzɩma ɛyʋ wɛɣnɩ wondu sakɩyɛ yɔ. Paa mbʋ pɩ-taa nɛ wɛtʋ tɩŋa taa lɛ, mɛnkpɛlɩkɩ mbʋ ɛyaa pazɩ yem sɩma yɔ: ɛzɩma mɛwɛɛ haɣnaɣ taa nɛ ɛzɩma mɛwɛɛ ñɔɔsɩ taa yɔ, ɛzɩma mɛwɛɛnɩ wondu sakɩyɛ nɛ ɛzɩma mɛwɛɛ kɛdɛɖaɣ taa yɔ. 13  Pɩtɩŋa payɩ pɩ-taa lɛ, mɛwɛnɩ ɖoŋ pɩtɩŋnɩ weyi ɛhaɣ-m ɖoŋ yɔ ɛ-yɔɔ. 14  Paa mbʋ yɔ, ɩlabɩ camɩyɛ se ɩsɩnɩ-m man-kʋñɔŋ taa. 15  Toovenim taa, mɩ Filiipi mba lɛ, ɩsɩm mbʋ ɖɔɖɔ se ɩcalɩ nɩʋ tɔm kɩbandʋ, nɛ mankʋyɩ Masedonii lɛ, ma nɛ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ ɖɩtɩkaa nabʋyʋ haʋ nɛ mʋʋ pɔ-hɔɔlʋʋ taa, ɛlɛ mi-ɖeke; 16  mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ maawɛ Tesalooniiki yɔ, itiyini-m nabʋyʋ se mɔncɔnɩ man-kɩcɛyɩm ɖeɖe, pɩtɩkɛ tam kʋɖʋm ɖeke ɛlɛ tam nabʋlɛ. 17  Pɩtɩkɛ se mɛwɛɛ nɛ mañɩnɩɣ kʋjɔʋ nakʋyʋ na, ɛlɛ mañɩnɩɣ piye nɖɩ ɖɩkɔŋnɩ-mɩ kɛzɛɣa nɛ pɩkɩlɩ yɔ. 18  Ɛlɛ, mɛwɛnɩ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ-m yɔ nɛ halɩ pɩɖɛlɩsɩ. Mɛwɛnɩ wondu sakɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɛɛlɛɛyɔ, mamʋ Epafrodiiti cɔlɔ mbʋ itiyinaa yɔ, pɩkɛ sɔzɩŋ tɩlaaɖɩ, kɩlaʋ ŋgʋ Ɛsɔ mʋ-kʋ nɛ kɩkɛdɩnɩ-ɩ siŋŋ yɔ. 19  Nɛ mɛ-Ɛsɔ ɖɔɖɔ kaɣ cɔnʋʋ mɩ-kɩcɛyɩm tɩŋa ɖeɖe camɩyɛ ɛzɩ ɛ-ñɩm sɔsɔm pɔzʋʋ yɔ, pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ. 20  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pasa ɖa-Caa Ɛsɔ tamtam. Amɛn. 21  Ɩcɛlɩ mɛn-sɛtʋ ɛyaa kiɖeɖema tɩŋa mba pa nɛ Krɩstʋ Yesu pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ. Koobiya mba pɛwɛ mɔn-cɔlɔ yɔ, petiyiɣni-mɩ pɛ-sɛtʋ. 22  Ɛyaa kiɖeɖema tɩŋa tiyiɣni-mɩ pɛ-sɛtʋ, kɔzɩ kɔzɩ lɛ, Sezaarɩ ɖɩɣa taa mba. 23  Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ lootiye ɛwɛɛ fezuu ŋgʋ ɩlɩzɩɣ nɛ ɩwɩlɩɣ yɔ kɩ-cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “mba palʋbɩ siŋŋ.”
Yaa “ɖɩcɛzɩ mbʋ pɩ-taa ɛyaa pɩzɩɣ nɛ panɩɩ yɔ.”