Filiipi mba 3​:​1-21

  • Ðɩɩɖʋʋ ɖe-lidaʋ tomnaɣ yɔɔ (1-11)

    • Mankpaɣ pɩtɩŋa ɛzɩ mbʋ pileba yɔ Krɩstʋ yɔɔ (7-9)

  • Manpaŋ ɛsa nɛ kaɖʋwa (12-21)

    • Ðɛ-tɛ lɛ ɛsɔdaa (20)

3  Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, koobiya, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩmɛyɩ amɛya Kɩbaɣlʋ taa. Pɩɩcɛyɩɣ-m se mama-mɩ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ, nɛ mɩ-yɔɔ kandɩyʋʋ yɔɔ malakɩ mbʋ.  Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ hasɩ; ɩkpa mɩ-tɩ nɛ mba palakɩ lalaa kɩdɛkɛdɩm yɔ; ɩkpa mɩ-tɩ nɛ mba paɖʋʋ tomnaɣ heŋ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɛkɛnɩ mba pɛpɛlɩ-wɛ toovenim taa yɔ, ɖa mba ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ fezuu yɔɔ nɛ ɖɩkʋndʋʋ Krɩstʋ Yesu taa nɛ ɖɩɩɖʋʋ ɖe-lidaʋ tomnaɣ yɔɔ,  paa mɛwɛnɩ mbʋ pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se mantaa tomnaɣ liu nɛ pɩkɩlɩ paa anɩ yɔ. Ye nɔɔyʋ ɛmaɣzɩɣ se ɛwɛnɩ mbʋ pɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɛtaa tomnaɣ liu yɔ, mɛwɛnɩ-pʋ nɛ pɩkɩlɩ:  pɛpɛlɩ-m kɩyakʋ lutozo ñɩŋgʋ wiye, mɛnkɛ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa tʋ, Bɛnjamɛɛ cejewiye taa tʋ, Ebree tʋ, nɛ Ebree mba lʋlɩnɩ-m; paɣtʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, mɛnkɛ Farɩsɩ tʋ;  kpekpeka wɛʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, manazaɣ ɛgbɛyɛ; siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ tɩlɩnɩ paɣtʋ taa yɔ, tɩ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, mɛnkɛ weyi ɛwɩlaa se ɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ yɔ.  Paa mbʋ yɔ, mbʋ pɩɩkɛ-m kɛzɛɣa yɔ, Krɩstʋ yɔɔ lɛ mankpaɣ-pʋ ɛzɩ mbʋ pileba yɔ.*  Pɩkɩlɩ lɛ, toovenim taa lɛ, mankpakɩɣ ɖɔɖɔ pɩtɩŋa payɩ ɛzɩ mbʋ pileba yɔ man-Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ Yesu yɔɔ sɩmtʋ ndʋ tɩwɛ ñɩm siŋŋ yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛ-yɔɔ lɛ, mentisaa se melesi pɩtɩŋa payɩ nɛ mankpaɣ-pʋ ɛzɩ mbʋ pɩkɛ kʋzɔɔtʋ sakɩyɛ yɔ,* se pɩsa nɛ mehiɣ Krɩstʋ  nɛ pana-m se ma nɛ ɩ ɖɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ, nɛ pɩtɩtɩŋnɩ ma-maɣmaɣ men-siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Paɣtʋ taa yɔ tɩ-yɔɔ, ɛlɛ pɩtɩŋnɩ siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Krɩstʋ yɔɔ tisuu taa yɔ tɩ-yɔɔ, siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ pɩtɩŋnɩ tisuu yɔɔ yɔ. 10  Man-kaɖʋwa lɛ se mantɩlɩ-ɩ nɛ mantɩlɩ ɖɔɖɔ e-femtu ɖoŋ nɛ ma nɛ ɩ ɖɩkaa ɛ-kʋñɔmɩŋ, nɛ mentisi faaa nɛ mansɩ sɩm mbʋ pɩnɩɣzɩnɩ ɛ-sɩm yɔ, 11  se mana se ye pɩsaŋ yɔ, manpɩzɩ nɛ mehiɣ sɩɖaa femtu ndʋ pacalɩɣna yɔ. 12  Pɩtɩwɩlɩ se mɛntɛm kɩhɛyʋʋ mʋʋ yaa pɛtɛm yebu nɛ mantalɩ pilim, ɛlɛ mɛwɛɛ nɛ mañakɩ pana se mana se ma ɖɔɖɔ manpɩzɩɣ nɛ menkpi mbʋ pɩ-yɔɔ Krɩstʋ Yesu lɩzɩ* ma ɖɔɖɔ yɔ yaa we. 13  Koobiya, maamaɣzɩɣ se ma-maɣmaɣ mɛntɛm-pʋ kpibu; ɛlɛ man-taa tɛmnɩ tɔm kʋɖʋmtʋ na: Mɔnsɔʋ mbʋ pɩwɛnɩ wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ manpaŋ ɛsa nɛ mbʋ pɩwɛnɩ ɛsɩndaa yɔ, 14  nɛ mɛwɛɛ mañakɩ pana se mantalɩ kaɖʋwa ŋga kɛkɛ kɩhɛyʋʋ yɔ, kɩhɛyʋʋ ŋgʋ lɛ Ɛsɔ yatʋ nɛ ɛsɔdaa kiŋ pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ. 15  Pʋyɔɔ lɛ, ɖa-taa mba papɩwa yɔ, pɛwɛɛnɩ maɣzɩm mbʋ, nɛ ye ɩwɛnɩ maɣzɩm mbʋ pɩwɛ ndɩ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa yɔ, Ɛsɔ kaɣ kuluu maɣzɩm mbʋ ɖɩyɔɔdɩ pɩ-tɔm nɛ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-mɩ. 16  Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, ɖiwobini ɛsɩndaa nɛ ɖɩtalɩ ɖenɖe yɔ, iyele nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩtʋʋzaa yɔ nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. 17  Koobiya, ɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɩmaɣzɩnɩ-m, nɛ mɩ-ɛsa wɛɛ mba pɔɖɔŋ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ kɩɖaʋ ŋgʋ ɖɩha-mɩ yɔ pɔ-yɔɔ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔɖɔwa—mantɩɩyɔɔdʋʋ pɔ-tɔm ɖoŋ ɖoŋ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ mɔyɔɔdʋʋ pɔ-tɔm ɖɔɖɔ nɛ wiu—ɛyaa mba pɔɖɔŋ ɛzɩ Krɩstʋ nazɩm sizika* koyindinaa yɔ. 19  Pɩtɛŋnɩ-wɛ nɛ ɖɩzʋʋ, nɛ po-lotu kɛnɩ pɛ-ɛsɔ, nɛ toovenim taa lɛ pa-samtʋ kɛnɩ pɛ-fɛyɛ, nɛ pakaŋ pa-maɣzɩm tɛtʋ yɔɔ wondu yɔɔ. 20  Ɛlɛ ɖɛ-tɛ lɛ ɛsɔdaa,* nɛ ɖɩɖaŋ ñʋʋ yaɖʋ nɔɔyʋ kpam, weyi ɛwɛ peeɖe yɔ, ɛnʋ lɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ, 21  weyi ɛkaɣ lɛɣzʋʋ ɖo-tomnaɣ ŋga kɛwɛnɩ ɛjandʋ yɔ nɛ kɛwɛɛ ɛzɩ* e-tomnaɣ ŋga kañɩlɩsɩɣ yɔ, pɩtɩŋnɩ e-ɖoŋ sɔsɔŋ weyi iyeki se ɛpɩzɩ nɛ eluzi pɩtɩŋa payɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɛɛ yɔ ɩ-yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “meyebi-pʋ faaa.”
Yaa “mbʋ pɔlɔʋ huɖe yɔɔ yɔ.”
Piye piye, “kpibi.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Ɛlɛ ɖɩkɛ ɛsɔdaa piya.”
Piye piye, “nɛ kɛ-wɛtʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ.”