Filiipi mba 2​:​1-30

  • Krɩstʋ mba tɩ luzuu (1-4)

  • Krɩstʋ tɩ luzuu nɛ ɛzɩma pakpazɩ-ɩ lone sɔsɔɖɛ taa yɔ (5-11)

  • Ɩla mɩ-maɣmaɣ mɩ-ñʋʋ yabɩtʋ tʋmɩyɛ (12-18)

    • Ɩñɩlɩsɩɣ ɛzɩ mintʋsʋʋ momola yɔ (15)

  • Petiyiɣ Timootee nɛ Epafrodiiti (19-30)

2  Ye mbʋ, ye ɖoŋ kpazʋʋ nabʋyʋ ɛwɛ Krɩstʋ taa yɔ, ye sɔɔlɩm tɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ nabʋyʋ ɛwɛɛ yɔ, ye fezuu taa taabalɩyɛ naɖɩyɛ ɛwɛɛ yɔ, ye sɔɔlɩm sɔsɔm nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ nabʋyʋ pɛwɛɛ yɔ,  ɩwɛɛnɩ maɣzɩm kʋɖʋmʋm nɛ sɔɔlɩm kʋɖʋmʋm, nɛ ɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ siŋŋ,* nɛ ɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kʋɖʋma, nɛ piyele nɛ taa leleŋ su man-taa.  Ɩtaala nabʋyʋ nɛ nɔɔhɔnɖɛ yaa tɩ kpazʋʋ lɩmaɣza, ɛlɛ iluzi mɩ-tɩ nɛ ɩkpaɣ lalaa se pakɩlɩ-mɩ,  nɛ ɩtaamaɣzɩ mɩ-maɣmaɣ mɩ-kɛzɛsɩ ɖeke yɔɔ, ɛlɛ ɩmaɣzɩ ɖɔɖɔ lalaa kɛzɛsɩ yɔɔ.  Ɩwɛɛnɩ maɣzɩm pʋnɛ, mbʋ Krɩstʋ Yesu ɖɔɖɔ kaawɛna yɔ,  ɛnʋ weyi paa ɛɛwɛ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ,* ɛtɩmaɣzɩ se ɛmʋʋ Ɛsɔ lone, pʋ-tɔbʋʋ se ɛtɩñɩnɩ se ɛ nɛ Ɛsɔ pɛwɛɛ kɩmaŋ.  Aayɩ, ɛlɛ eyebi mbʋ payɩ ɛɛkɛwa yɔ nɛ ɛkpaɣ yom wɛtʋ nɛ ɛpɩsɩ ɛyʋ.*  Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔm ɛzɩ ɛyʋ yɔ,* eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛña nɛ pɩtalɩ sɩm taa maɣmaɣ, ɛɛɛ, sɩm nazɩm sizika* yɔɔ.  Pʋyɔɔ ɖeyi ɖeyi Ɛsɔ kpazɩ-ɩ lone sɔsɔɖɛ taa nɛ ɛha-ɩ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ hɩla tɩŋa payɩ yɔ faaa, 10  se pɩsa nɛ Yesu hɩɖɛ taa lɛ, paa nʋmbɔɖɛ nɖɩ lɛ, ɖiluŋ—mba pɛwɛ ɛsɔdaa nɛ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ nɛ mba pɛwɛ tɛtɛɛ yɔ pa-nʋmbɔla— 11  nɛ paa nzʋlʋmɩyɛ nɖɩ lɛ, ɖɩyɔɔdɩ kaɣlaa se Yesu Krɩstʋ kɛ Kɩbaɣlʋ nɛ piyele pasa Caa Ɛsɔ. 12  Pʋyɔɔ lɛ, man-kʋsɔɔlaa, ɩñam paa ɛzɩmtaa alɩwaatʋ ndʋ maawɛ mɩ-cɔlɔ yɔ, nɛ paa mɛnfɛyɩ mɩ-cɔlɔ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɩñamnɩ laŋɩyɛ pilim nɛ pɩkɩlɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩla mɩ-maɣmaɣ mɩ-ñʋʋ yabɩtʋ tʋmɩyɛ nɛ sɔɔndʋ nɛ seluu. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kɛnɩ weyi ɛhaɣ-mɩ ɖoŋ ɛzɩ pɩkɛdʋʋnɩ-ɩ yɔ, se ɩsɔɔlɩ nɛ ɩtɛ ɩwɛɛnɩ ɖoŋ nɛ ɩla mbʋ payɩ ɛsɔɔlaa yɔ. 14  Ɩwɛɛ pɩtɩŋa pɩ-labʋ yɔɔ ɛlɛ mɔɔŋ tɛɛ miduu nɛ tɔm hɔm pataawɛɛ pɩ-taa, 15  se pɩsa nɛ ɩkɛ ɛyaa mba pɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ nɛ pɛwɛ kele kele yɔ, Ɛsɔ piya nzɩ sɩfɛyɩnɩ azuluma kpaɖʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ ŋgʋ kɩɩlakɩ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ kɩ-taa yɔ, ŋgʋ kɩ-taa ɩwɛɛ nɛ ɩñɩlɩsɩɣ ɛjaɖɛ taa ɛzɩ mintʋsʋʋ momola yɔ, 16  nɛ ɩɖɔkɩ wezuu tɔm kpam. Piyeki nɛ mɛwɛɛnɩ mbʋ pɩ-yɔɔ manpɩzɩɣ nɛ mɛmɛyɩ Krɩstʋ kɩyakʋ wiye yɔ, nɛ mansɩm mbʋ se mantise yem falaa yaa mantɩla tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka yem falaa. 17  Ɛlɛ paa pɛwɛɛ nɛ papɩyɩɣ-m ɛzɩ kilizaɣ yɔ kɩlaʋ nɛ tʋmɩyɛ kiɖeɖee* pɔ-yɔɔ, mba pɔ-cɔlɔ mi-tisuu ɖiyi-mɩ nɛ piwona yɔ, man-taa wɛ leleŋ nɛ ma nɛ mɩ-tɩŋa ɖɩmɛyɩɣ. 18  Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se mɩ ɖɔɖɔ mɩ-taa ɛla leleŋ nɛ ɩkpɛndɩ mɔ-yɔɔ nɛ ɖɩmɛyɩ. 19  Nɛ mantaɣ Kɩbaɣlʋ Yesu liu se piileɖiɣ lɛ, mentiyiɣ Timootee mɩ-cɔlɔ, se pɩsa nɛ alɩwaatʋ ndʋ manɩɣ mɩ-yɔɔ tɔm yɔ, mankpa ɖoŋ. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛnfɛyɩnɩ nɔɔyʋ se ɛwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɛzɩ ɛnʋ yɔ, weyi ɛkaɣ maɣzʋʋ mɩ-kɩcɛyɩm yɔɔ siŋŋ yɔ. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ lalaa tɩŋa ñɩnɩɣ pa-maɣmaɣ pɛ-kɛzɛsɩ na, pɩtɩkɛ Yesu Krɩstʋ ñɩnzɩ. 22  Ɛlɛ ɩna ɛzɩma ɛ-maɣmaɣ ɛwɩlaa se ɛmʋnaa yɔ, ɛzɩ pɩɣa nɛ ka-caa yɔ, ɛlabɩ tʋmɩyɛ mɔn-cɔlɔ ɛzɩ yom yɔ se pɩsa nɛ tɔm kɩbandʋ ɖɛɛnɩ ɛsɩndaa. 23  Pʋyɔɔ lɛ, mantaɣ liu se ɛnʋ mankaɣ tiyuu, mañɩtɩɣ nɛ mana mbʋ pɩtɛŋnɩ-m yɔ lɛ. 24  Toovenim taa lɛ, mantaɣ Kɩbaɣlʋ liu se piileɖiɣ lɛ, ma-maɣmaɣ ɖɔɖɔ mankaɣ kɔm. 25  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mamaɣzɩɣ se pɩcɛyaa se mentiyi Epafrodiiti mɩ-cɔlɔ, weyi ɛkɛ mon-koobu nɛ ma nɛ ɩ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ ɛkɛ Krɩstʋ sɔɔja ɛzɩ ma yɔ, nɛ weyi ɛkɛ mi-tiyiyu nɛ mɩ-maɣmaɣ mɩ-lɩmɖʋyʋ man-kɩcɛyɩm yɔɔ yɔ, 26  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, e-liu wɛɛ pɩŋŋ se ɛna mɩ-tɩŋa nɛ ɛ-laŋɩyɛ wɛɛkaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩnɩwa se pɩwɩ-ɩ. 27  Toovenim taa lɛ, pɩwɩ-ɩ nɛ ecoɖi sɩm; ɛlɛ Ɛsɔ na ɛ-pʋtɔdɩyɛ, toovenim taa lɛ, pɩtɩkɛ ɛ-pʋtɔdɩyɛ ɖeke ɛlɛ ma-ñɩnɖɛ ɖɔɖɔ, se pɩsa nɛ man-kʋñɔmɩŋ ɩtaatɩnɩ ɖama yɔɔ. 28  Pʋyɔɔ lɛ, mentiyiɣ-i kpɛdɛyɛ, se pɩsa nɛ ɩnaɣ-ɩ lɛ, mɩ-taa ɖaɣnɩ labʋ leleŋ nɛ ma ɖɔɖɔ mantaakɩlɩ nɩɣzʋʋ. 29  Ye mbʋ, ɩmʋ-ɩ camɩyɛ Kɩbaɣlʋ taa ɛzɩ ɩtɩɩlakʋʋ yɔ nɛ taa leleŋ tɩŋa, nɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩɖʋ hɩɖɛ ɛyaa mba pɛwɛ ɛzɩ ɛnʋ yɔ, 30  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ecoɖi sɩm Krɩstʋ tʋmɩyɛ yɔɔ,* ɛɖʋ e-wezuu* kaɖɛ taa se pɩsa nɛ ɛlɛɣzɩ mi-lone taa alɩwaatʋ ndʋ mɩ-maɣmaɣ ɩtaawɛɛ mɔn-cɔlɔ se ɩsɩnɩ-m yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ ɩkpɛndɩ kalɩzaɣ taa.”
Piye piye, “ɛɛwɛ Ɛsɔ wɛtʋ taa yɔ.”
Piye piye, “nɛ ɛwɛɛ ɛzɩ ɛyaa yɔ.”
Piye piye, “alɩwaatʋ ndʋ pana-ɩ ɛyʋ wɛtʋ taa yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ samaɣ tʋmɩyɛ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ecoɖi sɩm Kɩbaɣlʋ tʋmɩyɛ yɔɔ.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”