Filiipi mba 1​:​1-30

  • Sɛtʋ (1, 2)

  • Ɛsɛɣ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ; Pɔɔlɩ adɩma (3-11)

  • Tɔm kɩbandʋ wokini ɛsɩndaa paa tɩkatɩɣ kala yɔ (12-20)

  • Ye mancakɩ wezuu kɔyɔ, Krɩstʋ yɔɔ mancakɩ-kʋ; ye mansɩkɩ yɔ, pɩkɛnɩ kɛzɛɣa (21-26)

  • Ɩɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ tɔm kɩbandʋ yɔ (27-30)

1  Ma Pɔɔlɩ nɛ Timootee, Krɩstʋ Yesu yomaa, ɖetiyiɣni takayaɣ kanɛ ɛyaa kiɖeɖema tɩŋa mba pa nɛ Krɩstʋ Yesu pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pɛwɛɛ Filiipi yɔ, pɩkpɛndɩnɩ ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyaa nɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa:  Tɛtɛ nɛ ihiɣ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ ɖa-Caa Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-cɔlɔ yɔ.  Mɔntɔzʋʋ mɩ-yɔɔ lɛ, mɛnsɛɣ mɛ-Ɛsɔ paa ɛzɩmtaa se ɛlabaɣ lɛ  alɩwaatʋ ndʋ mentendiɣ Ɛsɔ mɩ-tɩŋa payɩ mɩ-yɔɔ yɔ. Mentendiɣ-i paa ɛzɩmtaa nɛ taa leleŋ,  ɛzɩma ɩɖʋ nesi tɔm kɩbandʋ* kpaɣnɩ kajalaɣ kɩyakʋ wiye nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ tʋnɛ yɔ pɩ-yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɛwɛnɩ lidaʋ tɔm tʋnɛ tɩ-maɣmaɣ tɩ-yɔɔ se weyi ɛpaɣzɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ mɩ-taa yɔ, ɛkaɣ-ɖɩ tɛzʋʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ Krɩstʋ Yesu kɩyakʋ wiye.  Pɩmʋnaa se mamaɣzɩ mbʋ mɩ-tɩŋa mɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩwɛ ma-laŋɩyɛ taa, mɩ mba ma nɛ mɩ ɖɩka lootiye man-salaka kpasɩ taa nɛ tɔm kɩbandʋ yɔɔ lʋbʋ nɛ ɛzɩma ɖiyeba se patɩlɩ-tʋ paɣtʋ ɛsɩndaa yɔ pɩ-taa yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ kɛ ma-aseɣɖe tʋ se me-liu wɛɛ pɩŋŋ se mana mɩ-tɩŋa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɔnsɔɔlɩ-mɩ siŋŋ ɛzɩ Krɩstʋ Yesu sɔɔlʋʋ-mɩ yɔ.  Nɛ pʋnɛ pɩ-yɔɔ mɛwɛ tɩmʋʋ yɔɔ, se mɩ-sɔɔlɩm ɛpaɣlɩ siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ, pɩ nɛ sɩmtʋ toovenim ñɩndʋ nɛ lɛɣtʋ siŋŋ; 10  se ɩpɩzɩ nɛ ɩtɩlɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, se pɩsa nɛ ɩwɛɛ kele kele nɛ ɩtaala nɛ pituuli lalaa, pɩkɔɔ pɩtalɩ Krɩstʋ kɩyakʋ wiye; 11  nɛ ɖɔɖɔ se siɣsiɣ wɛtʋ piye esu mɩ-taa, nɖɩ pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ ɖɩwɛɛ yɔ, se pɩɖʋ Ɛsɔ hɩɖɛ nɛ pɩsamɩ-ɩ. 12  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, koobiya, mɔnsɔɔlaa se ɩtɩlɩ se mɛ-wɛtʋ kitaa nɛ tɩha waɖɛ se tɔm kɩbandʋ ewobini ɛsɩndaa, 13  nɛ piyeba nɛ Wiyaʋ yɔɔ Kandɩyaa tɩŋa nɛ mba pɩkazaa yɔ pa-tɩŋa patɩlɩ kaɣlaa se Krɩstʋ yɔɔ paɖʋ-m salaka kpasɩ. 14  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, man-salaka kpasɩ yeba nɛ koobiya sakɩyɛ mba pɛwɛ Kɩbaɣlʋ taa yɔ, pakpa ɖoŋ; nɛ pɛwɛɛ pɛtɛzɩɣ wɛʋ abalɩtʋ nɛ posusuu Ɛsɔ tɔm nɛ sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-wɛ. 15  Toovenim taa lɛ, ɛsɩsɛmɩyɛ nɛ pɛyʋʋ yɔɔ nabɛyɛ ɖiɣni susuu Krɩstʋ yɔɔ tɔm, ɛlɛ lalaa lɛ, posusuu-tʋ nɛ lɩmaɣza kɩbana. 16  Sɔɔlɩm yɔɔ kɛdɛzaɣ ñɩma ɖiɣni susuu Krɩstʋ yɔɔ tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panawa se palɩzɩ-m se malʋ tɔm kɩbandʋ yɔɔ; 17  ɛlɛ kajalaɣ ñɩma lɛ, posusuu-tʋ nɛ nɔɔhɔnɖɛ, pɩtɩkɛ lɩmaɣzɩyɛ kele kele ñɩnɖɛ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛwɛɛ nɛ pañɩnɩɣ se paɖʋ-m kʋñɔŋ man-salaka kpasɩ taa. 18  Ɛbɛ lɩ pɩ-taa? Mbʋ lɛ se paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, paa pɩtɩɩkɛ cɛtɩm lɩmaɣza yaa toovenim ñɩna palakɩna yɔ, peɖiɣni Krɩstʋ yɔɔ tɔm susuu nɛ man-taa lakɩ leleŋ pɩ-yɔɔ. Toovenim taa lɛ, man-taa kaɣ wɛʋ ɖɔɖɔ nɛ pɩlakɩ leleŋ, 19  mbʋ pʋyɔɔ yɔ manawa se pɩkaɣ yebu nɛ mehiɣ ñʋʋ yabɩtʋ pɩtɩŋnɩ mi-tenduu yɔɔ nɛ sɩnʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ Yesu Krɩstʋ fezuu cɔlɔ yɔ pɩ-yɔɔ. 20  Pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mbʋ manɖaŋ kpam yɔ nɛ lidaʋ ŋgʋ mɛwɛna se fɛyɛ ɛɛkaɣ-m kpaʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa yɔ. Ɛlɛ pɩtɩŋnɩ tɔm yɔɔdʋʋ kaalɛyɩtʋ yɔɔ lɛ, pakaɣ Krɩstʋ sam lɛɛlɛɛyɔ, ɛzɩ palakʋʋ tam ɖooo lɛ yɔ, pɩtɩŋnɩ mon-tomnaɣ yɔɔ, paa mɛwɛ wezuu yaa mansɩba yɔ. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɔ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, ye mancakɩ wezuu kɔyɔ, Krɩstʋ yɔɔ mancakɩ-kʋ; nɛ ye mansɩkɩ yɔ, pɩkɛnɩ kɛzɛɣa. 22  Nɛ ye pɩwɛɛ se mowolo pɩ-yɔɔ nɛ mancaɣ wezuu tomnaɣ taa yɔ, pɩkɛnɩ piye nɖɩ man-tʋmɩyɛ lʋlaa yɔ; paa mbʋ yɔ, mbʋ pɩwɛɛ se malɩzɩ yɔ, maayeki nɛ patɩlɩ-pʋ. 23  Pɩwɛ-m kaɖɛ se malɩzɩ wondu tʋnɛ tɩ-naalɛ tɩ-hɛkʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ me-liu wɛɛ se poholi-m nɛ mɛwɛɛ Krɩstʋ cɔlɔ, nɛ toovenim taa lɛ, mbʋ kɩlɩnɩ ɖeu. 24  Ɛlɛ mɛ-ɛsɩndaa lɛ, pɩcɛyaa se mancaɣ tomnaɣ taa mɩ-yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ. 25  Ye mbʋ, ɛzɩma mɛwɛnɩ lidaʋ pɩ-yɔɔ yɔ, manawa se mankaɣ caɣʋ nɛ mɛwɛɛ mɩ-tɩŋa mɩ-cɔlɔ nɛ ɩpɩzɩ iwobini ɛsɩndaa nɛ ɩwɛɛ taa leleŋ taa tisuu taa, 26  se pɩsa nɛ mɔ-yɔɔ lɛ, mɩ-tɛ amɛya paɣlɩ Krɩstʋ Yesu taa nɛ pɩkɩlɩ, alɩwaatʋ ndʋ mantasɩɣ wɛʋ mɩ-cɔlɔ yɔ. 27  Mbʋ pi-ɖeke mañɩnɩɣ yɔ lɛ se, ɩɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ* Krɩstʋ yɔɔ tɔm kɩbandʋ yɔ, se pɩsa nɛ paa mɔnkɔm nɛ mana-mɩ yaa mɛnfɛyɩ mɩ-cɔlɔ yɔ, manpɩzɩ manɩɩ mɩ-yɔɔ tɔm nɛ manɩɩ ɖɔɖɔ se ɩɖɔkɩ kpam fezuu kʋɖʋmʋʋ taa nɛ kalɩzaɣ kʋɖʋmaɣ,* nɛ ɩkpɛndaa nɛ ɩlʋkɩ tɔm kɩbandʋ tɛ tisuu yɔɔ, 28  nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ nɛ mi-koyindinaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa. Mbʋ wɩlɩɣnɩ ɖeyi ɖeyi se paɖɩzɩɣ-wɛ, ɛlɛ mɩ lɛ ihikiɣ ñʋʋ yabɩtʋ; nɛ pɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na. 29  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paha-mɩ waɖɛ Krɩstʋ yɔɔ, patɩha-mɩ ɖɩ se ɩwɛɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yem ɛlɛ se ɩtɔɔ kʋñɔŋ ɛ-yɔɔ ɖɔɖɔ. 30  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩwɛɛ nɛ ɩlʋkɩ lʋbɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ nɖɩ ɩna malʋkaɣ yɔ, nɖɩ ɩnɩɣ lɛɛlɛɛyɔ se menɖiɣni-ɖɩ lʋbʋ halɩ nɛ sɔnɔ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛzɩma ɩɖʋ nesi nɛ tɔm kɩbandʋ ɖɛɛnɩ ɛsɩndaa.”
Yaa “ɩɖɔ ɛzɩ tɛtʋ taa piya nzɩ sɩmʋnɩ.”
Yaa “nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ.”