Ebree mba 9​:​1-28

  • Tʋmɩyɛ kiɖeɖee lone kiɖeɖee nɖɩ ɖɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ ɖɩ-taa (1-10)

  • Krɩstʋ kpɛndɩnɩ ɛ-calɩm nɛ ɛsʋʋ ɛsɔdaa (11-28)

    • Ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ loliyu (15)

9  Piyele nɛ ɛgbɛyɛ kɩbɩnɖɛ yɔ, ɖɩɩwɛnɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee paɣtʋ nɛ ɖɩɩwɛnɩ ɖi-lone kiɖeɖee tɛtʋ yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paalabɩ kizinziku tɛ kajalaɣ hɔɔlʋʋ, nɛ kɩ-taa kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ nɛ taabɩlɩ nɛ kpɔnʋnaa mba pasɩɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ paawɛɛ; nɛ payaɣ-kʋ se Lone Kiɖeɖee.  Ɛlɛ kizinziku hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ se Kiɖeɖena taa Kiɖeɖee yɔ, kɩɩwɛ pɩsaʋ* naalɛ ñɩŋgʋ wayɩ.  Ðɩɩwɛnɩ tɩlaaɖɩ ɖɩhɔbɩyɛ nɖɩ palabɩnɩ sika yɔ nɛ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ ŋga pɔpɔ ka-tɩŋa kɔ-yɔɔ sika yɔ, nɛ paaɖʋ ka-taa sika peɣa ŋga kaka taa ñaawɛ maana nɛ Aarɔɔnɩ ɖaʋ ŋgʋ kɩyɛzɩ hɛtʋ yɔ nɛ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ kpenzalasɩ;  nɛ kerebimwaa ɖoŋ tɩnaa kaawɛ aɖakaɣ ñʋʋ yɔɔ nɛ pa-kɩlɛmʋʋ huuzuu ceɣu sulaɣ* yɔɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ alɩwaatʋ tʋnɛ pɩwɛɛ se mɔyɔɔdɩ wondu ndʋ tɩ-tɔm tete.  Palabɩ wondu ndʋ tɩ-tɩŋa mbʋ nɛ pɩtɛ lɛ, cɔjɔnaa sʋʋ kizinziku kajalaɣ hɔɔlʋʋ taa ɖoŋ ɖoŋ se pala tʋma kiɖeɖena;  ɛlɛ cɔjɔ sɔsɔ ɖeke sʋʋnɩ hɔɔlʋʋ naalɛ ñɩŋgʋ taa tam kʋɖʋm pɩnaɣ taa, nɛ pɩwɛɛ se ɛkpɛndɩnɩ calɩm mbʋ ɛhaɣ ɛ-maɣmaɣ ɛ-yɔɔ nɛ kɩwɛɛkɩm mbʋ samaɣ laba nɛ katɩtɩlɩ yɔ pɩ-yɔɔ.  Ye mbʋ, fezuu kiɖeɖeu wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pataalɩzɩtɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kiwokini lone kiɖeɖee taa yɔ nɛ pawɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ kajalaɣ kizinziku kaawɛɛ yɔ.  Kizinziku ŋgʋ, kɩkɛ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-kɩɖaʋ nakʋyʋ, nɛ ɛzɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩpɔzʋʋ yɔ, pahaɣ kʋjɔŋ nɛ palaɣ kɩlaŋ. Paa mbʋ yɔ, kʋjɔŋ nɛ kɩlaŋ ɛnɩ ɩɩpɩzɩɣ iyele nɛ ɛyʋ weyi ɛlakɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee yɔ, ɛ-ɛhʋyɛ talɩ pilim. 10  Ɛlɛ itukuuni tɔɔnasɩ nɛ mbʋ pɔñɔʋ yɔ nɛ wondu ñalʋʋ sɔnzɩ ndɩ ndɩ* ɖeke na. Ɩɩkɛ paɣtʋ ndʋ titukuuni tomnaɣ yɔ nɛ paaɖʋ-tʋ se pɔɖɔ tɩ-yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa se pɔñɔɔzʋʋ wondu yɔ. 11  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ kɔm ɛzɩ wondu kɩbandʋ ndʋ tɩtɛm labʋ yɔ tɩ-cɔjɔ sɔsɔ yɔ, ɛtɩŋnɩ kizinziku ŋgʋ kɩpaɣlaa nɛ pɩkɩlɩ nɛ kɩwɛɛ pilim nɛ pɩkɩlɩ yɔ kɩ-tɛɛ, ŋgʋ patɩlabɩ-kʋ nɛ nesi, pʋ-tɔbʋʋ se kɩtɩkɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ pʋyʋ yɔ. 12  Ɛsʋ lone kiɖeɖee taa, pɩtɩkɛ pʋŋ nɛ newee abalɩñɩna calɩm ɛkpɛndɩnaa nɛ ɛsʋʋ, ɛlɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-calɩm tam kʋɖʋm nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ, nɛ ehiɣ-ɖʋ tamtam ñʋʋ yabɩtʋ.* 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye pʋŋ nɛ naŋ abalɩñɩŋ calɩm nɛ neɣye halɩñɩnɖɛ tɔlɩma wena pamɩzɩɣ ɛyaa mba pɛwɛnɩ azuluma yɔ pɔ-yɔɔ yɔ, piyeki se tomnaɣ ɛwɛɛ kele kele yɔ, 14  Krɩstʋ weyi pɩtɩŋnɩ tamtam fezuu nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛha ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ Ɛsɔ nɛ ɛfɛyɩnɩ azuluma yɔ, ɛ-calɩm ɛɛkaɣ labʋ mbʋ nɛ pɩkɩlɩ yaa we? Ɛ-calɩm ñalɩɣ ɖɛ-ɛhʋyɛ yɔɔ tʋma kɩsɩba, se pɩsa nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩla tʋmɩyɛ kiɖeɖee Ɛsɔ ɛsadʋ. 15  Mbʋ yebina nɛ ɛkɛ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ loliyu, se pɩsa nɛ mba paya-wɛ yɔ pehiɣ tamtam ñɩm mbʋ pɩ-tɔm paayɔɔdaa se pɛcɛlɩɣ-wɛ yɔ. Ɛ-sɩm yebina nɛ poholi-wɛ kɩwɛɛkɩm mbʋ paalabɩ ɛgbɛyɛ kɩbɩnɖɛ taa yɔ pɩ-taa, pɩtɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔɔ. 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖenɖe ɛgbɛyɛ ɖʋʋ wɛɛ yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ weyi ɛɖʋ ɛgbɛyɛ yɔ, pana ɛ-sɩm, 17  mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩm yekina nɛ ɛgbɛyɛ wɛɛ wazaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩfɛyɩnɩ ɖoŋ alɩwaatʋ ndʋ weyi ɛɖʋ-ɖɩ yɔ ɛkpɛndɩ ɛwɛ wezuu yɔ. 18  Pʋyɔɔ ɖɔɖɔ pʋcɔ nɛ ɛgbɛyɛ kɩbɩnɖɛ paɣzɩ tʋmɩyɛ lɛ,* pɩɩpɔzɩ calɩm. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ Moyizi kaaheyi samaɣ tɩŋa tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Paɣtʋ taa yɔ ti-kpeekpe yɔ, ɛkpaɣ newee abalɩñɩna nɛ pʋŋ calɩm, nɛ lɩm, nɛ kpɛm kɩsɛɛmɩm cɩɩɩ, nɛ izɔɔpʋ nɛ ɛmɩzɩ takayaɣ* yɔɔ nɛ samaɣ kpeekpe yɔɔ, 20  nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Pʋnɛ pɩkɛnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ-mɩ paɣtʋ se ɩɖɔkɩ yɔ ɖɩ-calɩm.” 21  Mbʋ ɖɔɖɔ ɛmɩzɩ calɩm kizinziku yɔɔ nɛ tʋmɩyɛ kiɖeɖee* ñanzɩ kpeekpe yɔɔ. 22  Ɛɛɛ, ɛzɩ pɩwɛʋ Paɣtʋ taa yɔ, mbʋ pɩkazaa se calɩm ɛɛñalɩɣ-pʋ nɛ pɩwɛɛ kele kele yɔ pɩtɩɖɔɔ, nɛ ye patɩpɩyɩ calɩm yɔ kɩwɛɛkɩm kpeɣu fɛyɩ. 23  Ye mbʋ, pɩɩcɛyaa se patɩŋnɩ nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ pañalɩ wondu ndʋ tɩwɛ ɛsɔdaa yɔ tɩ-kɩɖaŋ nɛ ɩwɛɛ kele kele, ɛlɛ ɛsɔdaa wondu pɔzʋʋ kɩlaŋ weyi ɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ yɔ. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Krɩstʋ tɩsʋʋ lone kiɖeɖee nɖɩ palabɩnɩ nesi yɔ ɖɩ-taa, nɖɩ ɖɩkɛ pʋyʋ keem lɛzʋʋ yɔ, ɛlɛ ɛsʋ ɛsɔdaa maɣmaɣ, se pɩsa nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛlɩɩ Ɛsɔ ɛsɩndaa ɖɔ-yɔɔ. 25  Ɛtɩla mbʋ se ɛhaɣ ɛ-tɩ ɖoŋ ɖoŋ, ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ cɔjɔ sɔsɔ kpɛndaɣnɩ calɩm mbʋ pɩtɩkɛ ɛ-ñɩmbʋ yɔ nɛ ɛsʋʋ lone kiɖeɖee taa paa pɩnaɣ ŋga yɔ. 26  Ye pɩɩkɛ mbʋ yɔ, pɩɩpɔzaa se ɛwɛɛ nɛ ɛtɔkɩ kʋñɔŋ ɖoŋ ɖoŋ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pasɩ ɛjaɖɛ tigiɖe yɔ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ tam kʋɖʋm nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ, ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ* tɛmtʋ alɩwaatʋ taa, se ɛɖɩzɩ kɩwɛɛkɩm pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɛla ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ yɔ pɩ-yɔɔ. 27  Nɛ ɛzɩ pɩwɛɣnʋʋ ɛyaa se pasɩ tam kʋɖʋm nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ, ɛlɛ pʋwayɩ lɛ pahʋʋnɩ-wɛ tɔm yɔ, 28  mbʋ ɖɔɖɔ Krɩstʋ la ɛ-tɩ tam kʋɖʋm nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ se ɛsɩɣlɩ ɛyaa sakɩyɛ kɩwɛɛkɩm; nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɩɣ nabʋlɛ ɖeɖe yɔ, pɩɩkaɣ kɛnʋʋ kɩwɛɛkɩm yɔɔ; nɛ mba paɖaŋɩ-ɩ kpam se pehiɣ ñʋʋ yabɩtʋ yɔ, mba kaɣnɩ-ɩ naʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se pɩsaʋ ŋgʋ kɩtayɩɣ Lone Kiɖeɖee nɛ Kiɖeɖena taa Kiɖeɖee pɛ-hɛkʋ taa templo taa yɔ.
Yaa “huuzuu kɩwɛɛkɩm hɩzʋʋ lone.”
Piye piye, “nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ ndɩ ndɩ.”
Piye piye, “tamtam kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa; tamtam lɩzʋʋ.”
Piye piye, “pʋcɔ nɛ patʋlɩ ɛgbɛyɛ kɩbɩnɖɛ nɔɔ lɛ.”
Yaa “takayaɣ kikpiyaɣ.”
Yaa “nɛ samaɣ tʋmɩyɛ.”
Yaa “pɩnzɩ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.