Ebree mba 8​:​1-13

  • Kizinziku sɩŋnɩ ɛsɔdaa nabʋyʋ (1-6)

  • Tʋkaɣ ŋga kɛwɛ ɛgbɛyɛ kɩbɩnɖɛ nɛ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ (7-13)

8  Piyele nɛ tɔm ndʋ ɖiɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-taa lɛ, tʋnɛ tɩkɩlɩnɩ cɛyʋʋ: Ðɩwɛnɩ cɔjɔ sɔsɔ ɛnʋ, nɛ ɛcaɣ Kɩlɩm kewiyaɣ kpelaɣ nesi kɩbanzɩ yɔɔ ɛsɔdaa,  ɛkɛ lone kiɖeɖee nɛ toovenim kizinziku tɛ lɩmɖʋyʋ,* ŋgʋ Yehowa* siɣaa nɛ pɩtɩkɛ ɛyʋ siɣna yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa cɔjɔ sɔsɔ weyi lɛ, palɩzɩɣ-ɩ se ɛha kʋjɔŋ nɛ ɛlaa kɩlaŋ; pʋyɔɔ pɩɩcɛyaa se ɛnɛ ɖɔɖɔ lɛ, ɛwɛɛnɩ nabʋyʋ se ɛha.  Ye ɛɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛtaakɛ cɔjɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa tɛm wɛʋ nɛ pahaɣ kʋjɔŋ ɛzɩ Paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ.  Ɛyaa mba, palakɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee nɖɩ ɖɩkɛ ɛsɔdaa wondu kɩɖaʋ nɛ tɩ-kɩlɛmʋʋ yɔ; ɛzɩ Ɛsɔ kaaɖʋʋ Moyizi paɣtʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛñɩnaɣ siɣu kizinziku yɔ: Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛyɔɔdaa se: “Cɔnɩ camɩyɛ nɛ ŋla pɩtɩŋa nɛ pɩwɛɛ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ mawɩlʋʋ-ŋ pʋʋ yɔɔ yɔ.”  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɛcɛlɩ Yesu lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ* nɖɩ ɖɩkɩlɩ ɖeu yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ ɖɔɖɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ ɖeu yɔ ɖi-loliyu, nɖɩ paɖʋ-ɖɩ lidaʋ tɔm ndʋ tɩkɩlɩ ɖeu yɔ tɩ-yɔɔ ɛzɩ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ.  Ye kajalaɣ ɛgbɛyɛ nɖɩ, ɖɩtaawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩtʋ yɔ, pɩtaatasɩ cɛyʋʋ se paɖʋ naalɛ ñɩnɖɛ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛna kɩwɛɛkɩtʋ samaɣ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaa se: “‘Ɩna! Kɩyakɩŋ kaɣ kɔm,’ Yehowa* yɔɔdʋʋna, ‘alɩwaatʋ ndʋ mankaɣ ɖʋʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ ma nɛ Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa nɛ Yuuda ɖɩɣa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ.  Ðɩɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ maaɖʋ ma nɛ pɔ-cɔzɔnaa ɖɛ-hɛkʋ taa alɩwaatʋ ndʋ mɔnɖɔkɩ pe-nesi tɛɛ nɛ malɩzɩ-wɛ Ejipiti ɛjaɖɛ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩɖɔkɩ mɛ-ɛgbɛyɛ, pʋyɔɔ meyebi pɔ-yɔɔ cɔnʋʋ,’ Yehowa* yɔɔdʋʋna. 10  “‘Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛgbɛyɛ ɖɩnɛ mankaɣ ɖʋʋ ma nɛ Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa ɖɛ-hɛkʋ taa kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-wayɩ,’ Yehowa* yɔɔdʋʋna. ‘Mankaɣ ɖʋʋ man-paɣtʋ pa-maɣzɩm taa, nɛ mankaɣ-tʋ maʋ pa-laŋa taa. Nɛ mankaɣ pɩsʋʋ pɛ-Ɛsɔ, nɛ pakaɣ pɩsʋʋ man-samaɣ. 11  “‘Nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ wɩlʋʋ ɛ-tɛtʋ taa ɛyʋ nɛ e-koobu nɛ ɛtɔ se: “Tɩlɩ Yehowa!”* Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa pakaɣ-m tɩlʋʋ, kpaɣnɩ cikpema nɛ piwolo sɔsaa. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mankaɣ naʋ pa-pʋtɔdɩyɛ pa-lakasɩ nzɩ sɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ sɩ-taa, nɛ maakaɣ tasʋʋ tɔzʋʋ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ.’” 13  Ɛyɔɔdʋʋ se “ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ” yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛlaba nɛ kajalaɣ ñɩnɖɛ pɩsɩ mbʋ pɩpɩnaa yɔ. Ŋgʋ, mbʋ pɩpɩnaa nɛ pɩkpadɩyɩɣ yɔ, pɩwɩzɩ mʋʋʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “samaɣ lɩmɖʋyʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Yesu samaɣ tʋmɩyɛ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.