Ebree mba 7​:​1-28

  • Mɛlɩkisedɛɛkɩ, wiyaʋ nɛ cɔjɔ weyi ɛwɛ ŋgee yɔ (1-10)

  • Krɩstʋ cɔjɔtʋ kɩlaa (11-28)

    • Krɩstʋ pɩzɩɣ ɛya ñʋʋ pilim (25)

7  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Mɛlɩkisedɛɛkɩ ɛnʋ, weyi ɛɛkɛ Salɛm wiyaʋ nɛ Ɛsɔ Kɩlɩm tɛ cɔjɔ yɔ, ɛkatɩ Abraham alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ lɩnɩ awiya ɖɩkʋyɛ nɛ ɛpɩsɩɣ yɔ, nɛ ɛwazɩ-ɩ,  nɛ Abraham ha-ɩ pɩtɩŋa pɩ-hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ. Kajalaɣ lɛ, pɛɖɛzɩ ɛ-hɩɖɛ se “Siɣsiɣ Wɛtʋ Wiyaʋ,” nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ Salɛm wiyaʋ, pʋ-tɔbʋʋ se, “Laŋhɛzɩyɛ Wiyaʋ.”  Ɛzɩma ɛtaawɛɛnɩ caa, nɛ ɖoo, nɛ liɖe, nɛ ɛzɩma patɩyɔɔdɩ ɖɔɖɔ ɛ-lʋlʋʋ nɛ ɛ-sɩm pɔ-tɔm,* ɛlɛ palabɩ-ɩ ɛzɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛkɛɣnɩ cɔjɔ tam.*  Ɩna ɛzɩma abalʋ ɛnʋ ɛɛkɛ ɛyʋ sɔsɔ siŋŋ yɔ, ɛnʋ weyi hɔʋ ñʋʋdʋ* Abraham ha mbʋ ehiɣ you taa nɛ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ pɩ-hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ yɔ.  Toovenim taa lɛ, ɛzɩ Paɣtʋ yɔɔdʋʋ yɔ, Leevi pɩyalaa taa mba pɛcɛlɩɣ-wɛ cɔjɔtʋ tʋmɩyɛ yɔ, paɖʋ-wɛ paɣtʋ se pamʋ wondu hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ samaɣ cɔlɔ, pʋ-tɔbʋʋ se po-koobiya cɔlɔ, paa paba ɩkɛ Abraham liɖe taa mba yɔ.*  Ɛlɛ abalʋ ɛnʋ, weyi ɛtɩlɩɩnɩ pe-liɖe taa yɔ, ɛmʋ Abraham cɔlɔ wondu hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ nɛ ɛwazɩ weyi peheyi-i lidaʋ tɔm yɔ.  Lɛɛlɛɛyɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se sɔsɔ wazɩ cikpelu.  Nɛ kajalaɣ hɔɔlʋʋ taa lɛ, mba pasɩkɩ yɔ mba mʋʋnɩ wondu hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ, ɛlɛ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa lɛ, weyi palɩzɩ ɛ-yɔɔ aseɣɖe se ɛwɛ wezuu yɔ ɛnʋ mʋʋnɩ wondu hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ.  Nɛ papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ se halɩ Leevi, weyi ɛmʋʋ wondu hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ yɔ, ɛhɛyɩ wondu hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ pɩtɩŋnɩ Abraham yɔɔ, 10  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkpɛndɩ ɛwɛ ɛ-cɔzɔ taa* alɩwaatʋ ndʋ Mɛlɩkisedɛɛkɩ katɩ ɛlɛ yɔ. 11  Ye mbʋ, ye paapɩzaɣ se patalɩ pilim pɩtɩŋnɩ Leevi cɔjɔtʋ yɔɔ yɔ (mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩɩkɛ Paɣtʋ ndʋ paacɛlɩ samaɣ yɔ tɩ-hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ), ɛbɛ yɔɔ pɩtasɩ cɛyʋʋ se cɔjɔ lɛlʋ ɛkɔɔ, weyi pɔyɔɔdaa se ɛkɛ cɔjɔ ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ, nɛ pɩtɩkɛ ɛzɩ Aarɔɔnɩ yɔ? 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩma peɖiɣni lɛɣzʋʋ cɔjɔtʋ yɔ, pɩkɔm nɛ pɩcɛyɩ se pɛlɛɣzɩ Paɣtʋ ɖɔɖɔ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyʋ weyi ɛ-yɔɔ pɔyɔɔdɩ tɔm ndʋ yɔ, ɛlɩnɩ cejewiye lɛɛɖɛ taa na, nɖɩ ɖɩ-taa tʋ nɔɔyʋ tɩla tʋmɩyɛ altaaru yɔɔ yɔ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se ɖa-Kɩbaɣlʋ lɩnɩ Yuuda cejewiye taa na, ŋgʋ Moyizi taayɔɔdɩ natʋyʋ cɔjɔnaa mba palɩɣnɩ cejewiye nɖɩ ɖɩ-taa yɔ pɔ-yɔɔ. 15  Nɛ pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ nɛ pɩkɩlɩ, alɩwaatʋ ndʋ cɔjɔ lɛlʋ kɔma yɔ, weyi ɛwɛ ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ, 16  weyi ɛpɩsɩ cɔjɔ nɛ pɩtɩtɩŋnɩ paɣtʋ ndʋ paɖʋwa nɛ tɩwɩlɩɣ cejewiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛlɩɣna yɔ tɩ-yɔɔ, ɛlɛ pɩtɩŋnɩ wezuu ŋgʋ paapɩzɩɣ nɛ paɖɩzɩ yɔ ki-ɖoŋ yɔɔ yɔ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, palɩzɩ ɛ-yɔɔ aseɣɖe ɖɩnɛ: “Ŋkɛ cɔjɔ tamtam ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ.” 18  Pʋyɔɔ lɛ, pɛkɛzɩ paɣtʋ kɩbɩndʋ kɩjaʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩwɛnɩ ɛjandʋ nɛ tɩɩwazɩɣ pʋyʋ. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Paɣtʋ tiyele se nabʋyʋ ɛtalɩ pilim, ɛlɛ lidaʋ ŋgʋ pɔkɔnaa nɛ kɩkɩlɩ ɖeu yɔ, kʋkʋ ñalabɩ mbʋ, nɛ kɩ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɖɩwɛɛ ɖɩñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ. 20  Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩma pɩtɩŋnɩ ɖuutu natʋyʋ yɔɔ na nɛ cɔjɔ ɛnʋ ɛlɩɩ yɔ 21  (mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, ɛyaa pɩsɩ cɔjɔnaa nɛ pɩtɩtɩŋnɩ ɖuutu natʋyʋ yɔɔ, ɛlɛ ɛnɛ yɔ ɛpɩsɩ cɔjɔ pɩtɩŋnɩ ɖuutu natʋyʋ yɔɔ, nɛ Weyi ɛlabɩ ɖuutu ndʋ yɔ ɛyɔɔdɩ ɛ-yɔɔ se: “Yehowa* ɖuwaa nɛ ɛɛkaɣ lɛɣzʋʋ ɛ-lɩmaɣza:* ‘Ŋkɛ cɔjɔ tamtam’”), 22  pʋyɔɔ lɛ, Yesu pɩsɩ mbʋ pɩwɩlɩɣ se ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩkɩlɩ ɖeu yɔ. 23  Pɩtasɩ lɛ, pɩɩpɔzaa se sakɩyɛ ɩpɩsɩ cɔjɔnaa nɛ pɛlɛɣzɩɣ ɖama, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩm ɖɩkaɣ-wɛ nʋmɔʋ se pataala cɔjɔtʋ tʋmɩyɛ tam, 24  ɛlɛ ɛzɩma ɛwɛɣ wezuu tamtam yɔ pʋyɔɔ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-ɩ lɛɣzʋʋ ɛ-cɔjɔtʋ tʋmɩyɛ taa. 25  Pʋyɔɔ lɛ, ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛya mba patɩŋɩɣnɩ ɛ-yɔɔ nɛ pɔñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ yɔ pa-ñʋʋ pilim, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛɣ wezuu paa ɛzɩmtaa se etendi pɔ-yɔɔ. 26  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ cɔjɔ sɔsɔ ɛnʋ pɩmʋnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛna, weyi ɛwɛ siɣsiɣ, ɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ, ɛfɛyɩnɩ azuluma, eposini kɩwɛɛkɩm laɖaa, nɛ pakpazɩ-ɩ ɖooo ɛsɔdaa yɔ. 27  Pɩtɩcɛyɩ se ɛlaa kɩlaŋ paa kɩyakʋ ŋgʋ, kajalaɣ lɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ samaɣ ñɩmbʋ yɔɔ, ɛzɩ cɔjɔnaa sɔsaa mba palakʋʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlabɩ mbʋ tam kʋɖʋm nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛla ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ yɔ. 28  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa mba pɛwɛnɩ ɛjandʋ yɔ, mba Paɣtʋ lɩzɩɣ se pɛkɛ cɔjɔnaa sɔsaa, ɛlɛ ɖuutu tɔm ndʋ poɖuu Paɣtʋ wayɩ yɔ, Pɩyalʋ nɔɔyʋ tɩlɩzaa, weyi peyeba nɛ ɛtalɩ pilim tamtam yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “ɛzɩma ɛfɛyɩnɩ ɖɔɖɔ kɩyakɩŋ ɖɩbazɩyɛ nɛ e-wezuu fɛyɩnɩ tɩnaɣ.”
Yaa “cɔjɔ alɩwaatʋ tɩŋa.”
Yaa “hɔʋ caja.”
Piye piye, “paa paba ɩlɩnɩ Abraham taa yɔ.”
Yaa “ɛɛkpɛndɩ ɛkɛ ɛ-cɔzɔ liɖe taa tʋ weyi ɛkaɣ kɔm yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛɛkaɣ kpiɖuu.”