Ebree mba 6​:​1-20

  • Ðɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa nɛ ɖɩpɩɩ (1-3)

  • Mba pɔtɔlaa yɔ paɖaɣnɩ kam Pɩyalʋ sizika yɔɔ (4-8)

  • Wɛɛnɩ tisuu siŋŋ ñe-lidaʋ yɔɔ (9-12)

  • Ɛsɔ lidaʋ tɔm kɛ toovenim (13-20)

    • Ɛsɔ lidaʋ tɔm nɛ e-ɖuutu paalɛɣzɩɣ (17, 18)

6  Mbʋ yebina nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛzɩma ɖɩcɛzɩ Krɩstʋ yɔɔ kajalaɣ wɩlɩtʋ yɔ, iyele nɛ ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa nɛ ɖɩpɩɩ, ɖɩtaaɖaɣnɩ tigiɖe naɖɩyɛ sɩʋ, pʋ-tɔbʋʋ se tʋma kɩsɩba yɔɔ kpiɖuu nɛ Ɛsɔ yɔɔ tisuu,  lɩm mɩyɩsʋʋ ndɩ ndɩ wɩlɩtʋ nɛ ɛyaa yɔɔ nesi tɩnʋʋ, sɩɖaa femtu nɛ tamtam tɔm hʋʋ.  Nɛ mbʋ ɖɩkaɣ labʋ, ye toovenim taa Ɛsɔ ɛha nʋmɔʋ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa mba ñalɩmɩyɛ kaatɛm pɔ-yɔɔ ñandʋʋ nɛ pɩɖɛɛ nɛ paɖɩŋ ɛsɔdaa kʋjɔʋ falaa nɛ pehiɣ fezuu kiɖeɖeu  nɛ paɖɩŋ Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ ndʋ tɩkɔŋ yɔ* ti-ɖoŋ,  ɛlɛ pɔtɔlɩ yɔ, pɔ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, pɩɩtasɩɣ sam se paɖaɣnɩ-wɛ pɩsʋʋ kɩfama nɛ pekpiɖi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-maɣmaɣ paɖaɣnɩ kam Ɛsɔ Pɩyalʋ sizika yɔɔ nɛ paɖʋ-ɩ fɛyɛ ɛyaa ɛsɩndaa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɛtʋ hikiɣ wazaɣ ŋga kalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩñɔʋ tɛʋ ŋgʋ kɩnɩɣ tɩ-yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ kɩ-lɩm nɛ pʋwayɩ lɛ, tɩlʋlʋʋ tɩŋ weyi ɩwazɩɣ mba pɔ-yɔɔ pahayɩ-tʋ yɔ.  Ɛlɛ ye tɩlʋlʋʋ sɔɔ nɛ sɔɔ tɩŋ yɔ, pɔlɔʋ-tʋ nɛ pawɩzɩ tɩ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ lɔʋ, nɛ pɩtɛŋna se pakaɣ-tʋ sɔbʋ miŋ.  Ɛlɛ paa ɖɩyɔɔdʋʋ mbʋ yɔ, ɖa-kʋsɔɔlaa, mɩ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɖɩtaɣ liu mbʋ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ, mbʋ pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ñʋʋ yabɩtʋ yɔ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ tɩkɛ weyi ɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ se ɛsɔɔ mɩ-tʋmɩyɛ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɩwɩlɩ ɛ-hɩɖɛ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɩɖʋ ɛyaa kiɖeɖema lɩm nɛ ɩwɛɛ ɩɖʋʋ-wɛ lɩm yɔ pɩ-yɔɔ. 11  Ɛlɛ ɖe-liu wɛɛ se mɩ-taa paa weyi lɛ, ɛwɛɛnɩ kpekpeka kʋɖʋmaɣ ŋga nɛ pɩsa nɛ ɛwɛɛnɩ tisuu siŋŋ lidaʋ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ tɩnaɣ yɔɔ, 12  se pɩsa nɛ ɩtaapɩsɩ feendinaa, ɛlɛ ɩkɛ mba pamaɣzɩɣnɩ ɛyaa mba pɩtɩŋnɩ tisuu nɛ suuɖu ɖʋʋ yɔɔ lɛ, pehikiɣ mbʋ pɩ-tɔm paayɔɔdaa se pɛcɛlɩɣ-wɛ yɔ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ heyi Abraham lidaʋ tɔm yɔ, ɛzɩma nɔɔyʋ taakɩlɩ-ɩ se ɛpɩzɩ nɛ eɖuuni-i yɔ pʋyɔɔ lɛ, eɖuuni ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ, 14  nɛ ɛtɔ se: “Paa pɩɩlabɩ ɛzɩma yɔ mankaɣ-ŋ wazʋʋ, nɛ paa pɩɩlabɩ ɛzɩma yɔ mankaɣ yebu nɛ ŋhuu.” 15  Nɛ Abraham ɖʋ suuɖu nɛ pɩtɛ lɛ, ehiɣ lidaʋ ŋgʋ kɩ-tɔm paaheyi-i yɔ. 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa ɖukini weyi ɛkɩlɩ-wɛ yɔ, nɛ po-ɖuutu yeki se paa tɔm hɔm mbʋ lɛ pɩsɩɩ tɩnaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩwɩlɩɣ-wɛ se tɔm ndʋ pɔyɔɔdaa yɔ tɩkɛ toovenim. 17  Mbʋ ɖɔɖɔ, alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se mba pehikiɣ lidaʋ ŋgʋ kɩ-tɔm ɛɛyɔɔdaa yɔ ɛwɩlɩɣ-wɛ kpayɩ kpayɩ nɛ pɩkɩlɩ se ɛ-tamaɣ ɛɛlɛɣzɩɣ lɛ, ɛtɩŋnɩ ɖuutu natʋyʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim, 18  se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ wondu naalɛ ndʋ tɩɩlɛɣzɩɣ, ndʋ tɩ-taa Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɛtɩ yɔ, tɩ-yɔɔ lɛ, ɖa mba ɖisewa nɛ ɖihiɣ ɖɩjɔzɩyɛ yɔ, ɖɩpɩzɩ nɛ ɖihiɣ ɖoŋ kpazʋʋ siŋŋ nɛ ɖɩɖɔkɩ lidaʋ ŋgʋ pasɩ ɖɛ-ɛsɩndaa yɔ kpam. 19  Ðe-lidaʋ ŋgʋ, kɩwɛ ɛzɩ mɛlɛ kolaɣ ŋga kɔɖɔkʋʋ kalɩzaɣ yɔ,* pɩtʋʋ fɛyɩ lidaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ kɩkam camɩyɛ, nɛ kiwoki pɩsaʋ* wayɩ, 20  ɖenɖe ɖɔ-yɔɔ lɛ nɔɔɖɛyʋ nɔɔyʋ sʋwa yɔ, Yesu, weyi ɛpɩsɩ cɔjɔ sɔsɔ tamtam ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ pɩnzɩ nzɩ sɩkɔŋ yɔ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ŋga kɔɖɔkʋʋ ɖe-weziŋ yɔ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se pɩsaʋ ŋgʋ kɩtayɩɣ Lone Kiɖeɖee nɛ Kiɖeɖena taa Kiɖeɖee pɛ-hɛkʋ taa templo taa yɔ.