Ebree mba 5​:​1-14

  • Yesu kɩlɩ tɛtʋ yɔɔ cɔjɔnaa sɔsaa (1-10)

    • Ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ (6, 10)

    • Ɛkpɛlɩkɩ ñamtʋ kʋñɔmɩŋ taa (8)

    • Weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna se pehiɣ tamtam ñʋʋ yabɩtʋ yɔ (9)

  • Ɛpaɣ-wɛ se pataakɛ mba patɩpɩɩ fezuu taa yɔ (11-14)

5  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, cɔjɔ sɔsɔ weyi palɩzɩɣ-ɩ nɛ ɛyaa hɛkʋ taa yɔ, ɛyaa mba pɔ-yɔɔ palɩzɩɣ-ɩ se ɛcɔnɩ wondu ndʋ tɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ yɔ tɩ-yɔɔ, se pɩsa nɛ ɛha kʋjɔŋ nɛ ɛlaa kɩlaŋ kɩwɛɛkɩm yɔɔ.  Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ kɩɩsɩŋɩyɩŋ nɛ mba picoɖuu-wɛ yɔ* pɔ-tɔm taa nɛ sɔɔlɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛlʋkɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɛjandʋ,  nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɛlaa kɩlaŋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ ɛzɩ ɛlaɣʋ samaɣ ñɩmbʋ yɔɔ yɔ.  Ɛyʋ ɛɛɖʋʋ ɛ-tɩ hɩɖɛ nɖɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-sɔɔlɩm taa, ɛlɛ Ɛsɔ ɖʋʋnɩ-ɩ hɩɖɛ nɖɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaɣ-ɩ yɔ, ɛzɩ ɛɛyaʋ Aarɔɔnɩ yɔ.  Mbʋ ɖɔɖɔ, Krɩstʋ tɩsa ɛ-tɩ nɛ ɛpɩsɩ cɔjɔ sɔsɔ, ɛlɛ weyi eheyi-i se: “Ŋkɛ man-pɩyalʋ; sɔnɔ manpɩsɩ ña-caa” yɔ, ɛnʋ samnɩ-ɩ.  Ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ ɖoŋlɛɛɖɛ yɔ: “Ŋkɛ cɔjɔ tamtam ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ.”  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Krɩstʋ kaacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ yɔ,* ɛtɩŋnɩ kubusi sɔsɔsɩ nɛ ɛsɩtɛɣlɩm yɔɔ nɛ etendi nɛ ɛpɔzɩ mbʋ ɛñɩnɩɣ yɔ Weyi ɛɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛya ɛ-ñʋʋ sɩm nesi tɛɛ yɔ, nɛ ɛlɛ nɩɩnɩ-ɩ camɩyɛ Ɛsɔ sɔɔndʋ seu mbʋ ɛɛwɛna yɔ pɩ-yɔɔ.  Paa ɛɛkɛ pɩyalʋ yɔ, ɛkpɛlɩkɩ ñamtʋ kʋñɔmɩŋ weyi ɛtɔwaa yɔ ɩ-taa.  Nɛ pɛtɛmɩ-ɩ labʋ nɛ ɛtalɩ pilim lɛ, ɛpɩsɩ weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna se mba payɩ pañaŋɩ-ɩ yɔ, pehiɣ tamtam ñʋʋ yabɩtʋ yɔ, 10  mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ lɩzɩnɩ-ɩ se ɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ. 11  Ðɩwɛnɩ tɔm sakɩyɛ se ɖɩyɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ, nɛ pɩwɛ kaɖɛ se ɖɩlɩzɩ tɩ-tɔbʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩpɩsɩ mba paanɩɣ tɔm taa lɔŋ yɔ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtalʋʋnɩ sɔnɔ yɔ, pɩɩwɛɛ se ɩkɛ wɩlɩyaa, ɛlɛ ɩtasɩ wɛʋ kɛdɛɖaɣ taa se nɔɔyʋ ɛwɩlɩ-mɩ Ɛsɔ tɔm kiɖeɖetu tɛ kajalaɣ wondu kpaɣnɩ kiɖe tɛɛ, nɛ mbʋ ɛzɩ ɩɩtɔɔ tɔɔnaɣ yuŋ ñɩŋga lɛ, ɩɖaɣnɩ pɩsʋʋ naalɩm wayɩ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ewoki pɩ-yɔɔ nɛ ɛcalɩɣ ɛ-tɩ nɛ naalɩm yɔ, ɛɛsɩŋ siɣsiɣ wɛtʋ tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ pɩɣa ɛjam. 14  Ɛlɛ ɛyaa mba papɩwa yɔ, mba tɩnɩ tɔɔnaɣ yuŋ ñɩŋga, mba pafalɩsɩ ɖoŋ weyi pɛwɛna se panɩɩ tɔm taa, pɩtɩŋnɩ ɛzɩma palakɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ se paɖʋ tʋkaɣ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm pɛ-hɛkʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “mba peleki yɔ.”
Piye piye, “Krɩstʋ tomnaɣ kɩyakɩŋ taa.”