Ebree mba 4​:​1-16

  • Kaɖɛ nɖɩ ɖiyeki se ɛyʋ ɛtaasʋʋ Ɛsɔ hɛzɩyɛ taa yɔ (1-10)

  • Pasazɩɣ-ɖʋ se ɖɩsʋʋ Ɛsɔ hɛzɩyɛ taa (11-13)

    • Ɛsɔ tɔm wɛ wezuu (12)

  • Yesu, cɔjɔ sɔsɔ kɩlɩm (14-16)

4  Ye mbʋ, ɛzɩma lidaʋ tɔm ɖaɣnɩ wɛʋ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsʋʋ ɛ-hɛzɩyɛ taa yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩkpa ɖa-tɩ* nɛ pɩtaala se nɔɔyʋ wɛ mɩ-taa nɛ ɛtɩmʋnɩ lidaʋ tɔm ndʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ posusi-ɖʋ ɖɔɖɔ tɔm kɩbandʋ ɛzɩ paasusuu-wɛ yɔ; ɛlɛ tɔm ndʋ panɩwa yɔ tɩtɩwazɩ-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataawɛɛnɩ tisuu ɛzɩ mba pewelisaa yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa mba ɖɩwɛnɩ tisuu yɔ, ɖɩsʋʋ hɛzɩyɛ taa, ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ yɔ: “Pʋyɔɔ monɖuu man-pana taa se: ‘Paakaɣ sʋʋ mɛ-hɛzɩyɛ taa,’” paa ɛ-tʋma kaatɛma kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pasɩ ɛjaɖɛ tigiɖe yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyɔɔdɩ ɖoli kɩyakʋ lʋbɛ ñɩŋgʋ yɔɔ tɔm tʋnɛ: “Nɛ Ɛsɔ hɛzɩnɩ ɛ-tʋma tɩŋa kɩyakʋ lʋbɛ ñɩŋgʋ wiye,”  nɛ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ cɩnɛ se: “Paakaɣ sʋʋ mɛ-hɛzɩyɛ taa.”  Pʋyɔɔ lɛ, ɛzɩma pɩkazɩ nabɛyɛ se pasʋʋ ɖɩ-taa, nɛ ɛzɩma mba pacalɩ-wɛ tɔm kɩbandʋ susuu yɔ pa-kaañamtʋ yɔɔ lɛ, patɩsʋʋ ɖɩ-taa yɔ pʋyɔɔ lɛ,  ɛtasɩ ɖʋʋ kɩyakʋ nakʋyʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdɩ Daviid keɣa taa alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋwayɩ yɔ se: “Sɔnɔ”; ɛzɩ paayɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ: “Sɔnɔ ye iwelisiɣ ɛ-nɔɔ yɔ, ɩtaala nɛ mɩ-laŋa sʋʋ kpɩzɩŋ.”  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye Yozuwee kaasʋnɩ-wɛ hɛzɩyɛ lone naɖɩyɛ taa yɔ, Ɛsɔ taayɔɔdɩ kɩyakʋ lɛɛkʋ tɔm pʋwayɩ.  Ye mbʋ, pɩkazɩ Ɛsɔ samaɣ sabaatɩ hɛzɩyɛ naɖɩyɛ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyʋ weyi ɛsʋ Ɛsɔ hɛzɩyɛ taa yɔ, ɛhɛzɩnɩ ɖɔɖɔ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tʋma, ɛzɩ Ɛsɔ hɛzɩnʋʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ñɩna yɔ. 11  Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩla mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖɩsʋʋ hɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa, se pɩsa nɛ nɔɔyʋ ɛtaatɔlɩ kaañamtʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ tɔm wɛ wezuu nɛ tɩwɛɛ ɖoŋ pɩŋŋ, nɛ tɩwɛ lɔŋ nɛ pɩkɩlɩ paa laɣɖɛ* nɖɩ ɖɩwɛ lɔŋ ceemenje yɔ, nɛ tɩsʋʋ nɛ halɩ tɩtayɩɣ kalɩzaɣ* nɛ fezuu* pa-taa, nɛ ɖɩdanɖɛ nɛ mɔɔ taa num pa-taa, nɛ tɩpɩzɩɣ tɩtɩlɩ lɩmaɣza nɛ ɖʋtʋ ndʋ tɩwɛ laŋɩyɛ taa yɔ. 13  Nɛ wonuu kɩlɩzʋʋ nakʋyʋ fɛyɩ se kɩmɛlaa nɛ ɛɛnaɣ-kʋ, ɛlɛ pɩtɩŋa pɩwɛ ndaakpeɖe nɛ pɩnaɣ kaɣlaa weyi pɩwɛɛ se ɖɩlabɩ-ɩ akɔnta yɔ ɛ-ɛsɩndaa. 14  Ye mbʋ, ɖɩwɛnɩ cɔjɔ sɔsɔ kɩlɩm, weyi ɛkpa ɛsɔdaa yɔ, Ɛsɔ Pɩyalʋ Yesu, pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɖɔkɩ tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ kaɣlaa se ɖɩwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ kpam. 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ cɔjɔ sɔsɔ weyi ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ ɖɛ-ɛjandʋ taa yɔ ɖɩwɛna, ɛlɛ weyi pɩtakɩ-ɩ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa ɛzɩ pɩtakʋʋ-ɖʋ yɔ ɛnʋ ɖɩwɛna, ɛlɛ ɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. 16  Ye mbʋ, iyele nɛ ɖɩtɩŋnɩ kaalɛyɩtʋ yɔɔdaɣ yɔɔ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ lootiye kewiyaɣ kpelaɣ, nɛ papɩzɩ pana ɖa-pʋtɔdɩyɛ nɛ ɖihiɣ lootiye, nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “ɖɩwɛɛ sɔɔndʋ taa.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.