Ebree mba 3​:​1-19

  • Yesu kɩlɩ Moyizi (1-6)

    • Ɛsɔ manɩ pɩtɩŋa payɩ (4)

  • Ɛpaɣ-wɛ se pataawɛɛnɩ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩfɛyɩnɩ tisuu yɔ (7-19)

    • “Sɔnɔ ye iwelisiɣ ɛ-nɔɔ yɔ” (7, 15)

3  Mbʋ yebina nɛ koobiya kiɖeɖema, mɩ mba paya-mɩ se ɩkpa ɛsɔdaa yɔ, ɩmaɣzɩ apostoloo nɛ cɔjɔ sɔsɔ weyi ɖɩyɔɔdʋʋ kaɣlaa se ɖɩsɩmɩ-ɩ yɔ, ɛ-yɔɔ—Yesu.  Ɛɛwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ weyi ɛlɩzɩ-ɩ yɔ ɛ-ɛsɩndaa, ɛzɩ Moyizi ɖɔɖɔ kaawɛʋ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛnʋ ɛ-ɖɩɣa kpeekpe taa yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakpaɣ-ɩ* se ɛmʋnɩ samtʋ siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ Moyizi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛmaɣ ɖɩɣa yɔ, paɖʋʋ-ɩ hɩɖɛ nɛ pɩkɩlɩ ɖɩɣa maɣmaɣ.  Toovenim taa lɛ, paa ɖɩɣa ŋga lɛ nɔɔyʋ manɩ-kɛ, ɛlɛ weyi ɛma pɩtɩŋa payɩ yɔ, ɛnʋ lɛ Ɛsɔ.  Nɛ Moyizi kaakɛ lɩmɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ Ɛsɔ ɖɩɣa kpeekpe taa, se pɩkɛ tɔm ndʋ pakaɣ yɔɔdʋʋ pʋwayɩ yɔ tɩ-aseɣɖe lɩzʋʋ,  ɛlɛ Krɩstʋ ñaakɛ pɩyalʋ siɣsiɣ tʋ Ɛsɔ ɖɩɣa yɔɔ. Ðɩkɛ Ɛ-ɖɩɣa, ye ɖɩɖɔkɩ kpam ɛzɩma ɖɩyɔɔdʋʋ kaalɛyɩtʋ yɔ nɛ lidaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩkʋndʋʋ yɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ tɩnaɣ yɔɔ yɔ.  Pʋyɔɔ lɛ, ɛzɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔdʋʋ yɔ: “Sɔnɔ ye iwelisiɣ ɛ-nɔɔ yɔ,  ɩtaala nɛ mɩ-laŋa sʋʋ kpɩzɩŋ ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ pokulusi man-pana siŋŋ yɔ, ɛzɩ kɩyakʋ ŋgʋ patakɩ-m kañɩmbusuu taa yɔ,  ɖenɖe mɩ-cɔzɔnaa maɣzɩ-m se pana nɛ patakɩ-m, paa panaɣaɣ man-tʋma pɩnzɩ 40 yɔ. 10  Mbʋ yebina nɛ kpaɖʋʋ ŋgʋ, kɩlɩ-m sɔŋ nɛ mɔyɔɔdɩ se: ‘Paa ɛzɩmtaa peleki pa-laŋa taa, nɛ patɩkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ ma-nʋmɔŋ.’ 11  Pʋyɔɔ monɖuu man-pana taa se: ‘Paakaɣ sʋʋ mɛ-hɛzɩyɛ taa.’” 12  Ɩkpa mɩ-tɩ, koobiya, nɛ pɩtaala nɛ laŋɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ nɖɩ ɖɩfɛyɩnɩ tisuu yɔ ɖɩñɔ mɩ-taa nɔɔyʋ taa wiɖiyi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛɛ nɛ eposuuni Ɛsɔ ɛsadʋ; 13  ɛlɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩkpazɩ ɖama ɖoŋ paa kɩyakʋ ŋgʋ, alɩwaatʋ ndʋ payɩ papɩzɩɣ payaa se “Sɔnɔ” yɔ, se pɩsa nɛ ɖoŋ weyi kɩwɛɛkɩm wɛna se pipeɣzi ɛyaa yɔ, itaayele nɛ mɩ-taa nɔɔyʋ laŋɩyɛ sʋʋ kpɩzɩŋ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, toovenim taa lɛ, ɖɩpɩsɩɣ mba pa nɛ Krɩstʋ pakaɣ kaʋ mbʋ ɛwɛna yɔ ye ɖɩɖɔkɩ lidaʋ ŋgʋ ɖɩɩwɛnɩ kiɖe tɛɛ yɔ kpam nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ tɩnaɣ yɔɔ yɔ. 15  Ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ yɔ: “Sɔnɔ ye iwelisiɣ ɛ-nɔɔ yɔ, ɩtaala nɛ mɩ-laŋa sʋʋ kpɩzɩŋ ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ pokulusi man-pana siŋŋ yɔ.” 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba nɩwa ɛlɛ pokulusi ɛ-pana siŋŋ? Toovenim taa lɛ, ɛzɩ pɩtɩkɛ mba payɩ Moyizi ɖiyi-wɛ nɛ palɩɩ Ejipiti yɔ? 17  Pɩtasɩ lɛ, mba lɩ Ɛsɔ sɔŋ pɩnzɩ 40? Ɛzɩ pɩtɩkɛ mba paalabɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, mba po-tomnasɩ kɩsɩbasɩ tɔlɩ kañɩmbusuu taa yɔ? 18  Nɛ mba eɖuunaa se paakaɣ sʋʋ ɛ-hɛzɩyɛ taa? Ɛzɩ pɩtɩkɛ mba paalabɩ kaañamtʋ lakasɩ yɔ? 19  Ye mbʋ, ɖɩnaɣ se pataapɩzɩɣ se pasʋʋ ɖɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛfɛyɩnɩ tisuu.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se Yesu.