Ebree mba 2​:​1-18

  • Ðikemsini tɔm ndʋ ɖɩnɩwa yɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩma ɖɩtɩɩlakɩ yɔ (1-4)

  • Poluzi pɩtɩŋa payɩ Yesu tɛɛ (5-9)

  • Yesu nɛ e-koobiya (10-18)

    • Pa-ñʋʋ yabɩtʋ Ðiyiyu Sɔsɔ (10)

    • Cɔjɔ sɔsɔ weyi ɛnaɣ pʋtɔdɩyɛ yɔ (17)

2  Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖikemsini tɔm ndʋ ɖɩnɩwa yɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩma ɖɩtɩɩlakɩ yɔ, nɛ pɩsa nɛ ɖitaale nʋmɔʋ wiɖiyi.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye tɔm ndʋ patɩŋnɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ tɩkɛ toovenim, nɛ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm kɔɔ paa paɣtʋ yɔɔ maʋ mbʋ pɩ-yɔɔ nɛ paa kaañamtʋ lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ siɣsiɣ wɛtʋ yɔ,  ɛzɩma ɖɩkaɣ lɩʋ pɩ-taa ye ɖinim ñʋʋ yabɩtʋ sɔsɔtʋ ndʋ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa-Kɩbaɣlʋ paɣzɩnɩ tɩ-tɔm yɔɔdʋʋ nɛ mba pewelisini-i yɔ, pawɩlɩ-ɖʋ se tɩkɛ toovenim,  nɛ Ɛsɔ tɩŋnɩ yʋsasɩ nɛ piti lakasɩ nɛ maamaaci lakasɩ ndɩ ndɩ nɛ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ ɛtayaa ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ pɔ-yɔɔ, nɛ ɛlɩzɩ aseɣɖe ɖɔɖɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ Ɛsɔ tiyiyaa tɛɛ eluzi ɛjaɖɛ* nɖɩ ɖɩkɔŋ yɔ, nɖɩ ɖɩ-tɔm ɖiɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ.  Ɛlɛ aseɣɖe tʋ nɔɔyʋ yɔɔdɩ ɖoli se: “Ɛbɛ ɛyʋ kɛnaa nɛ ŋtɔzʋʋ ɛ-yɔɔ, yaa ɛbɛ ɛyʋ pɩyalʋ kɛnaa nɛ ŋcɔŋnɩ ɛ-yɔɔ?  Ŋluzi-i tiyiyaa tɛɛ pazɩ; ŋha-ɩ samtʋ nɛ ŋɖʋ-ɩ hɩɖɛ, nɛ ŋlɩzɩ-ɩ se ɛkɛ ñe-nesi tɛɛ tʋma ñʋʋdʋ.  Ŋluzi wondu tɩŋa payɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ.” Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ luzi wondu tɩŋa ɛ-tɛɛ yɔ, etiyele nabʋyʋ se etiluzi-pʋ ɛ-tɛɛ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɖɩtɩtɩɩnata se wondu tɩŋa luzi tɩ-tɩ ɛ-tɛɛ.  Ɛlɛ ɖɩnaɣ Yesu, weyi poluzi-i Ɛsɔ tiyiyaa tɛɛ pazɩ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ ŋha-ɩ samtʋ nɛ ŋɖʋ-ɩ hɩɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnɩ sɩm siziŋ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ lootiye yɔɔ lɛ, ɛpɩzɩ nɛ ɛɖɩŋ sɩm paa ɛyʋ weyi lɛ ɛ-yɔɔ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩɩmʋnɩ mbʋ se weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋa pɩwɛɛ nɛ pɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ pɩtɩŋa pɩwɛɛ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ewokaɣni pɩyalaa sakɩyɛ samtʋ taa yɔ, eyele nɛ Ðiyiyu Sɔsɔ weyi pɩtɩŋɩɣnɩ ɛ-yɔɔ nɛ pehiɣ ñʋʋ yabɩtʋ yɔ, ɛtɩŋnɩ kʋñɔmɩŋ yɔɔ nɛ ɛtalɩ pilim. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛlakɩ nɛ ɛyaa pɩsɩɣ kiɖeɖema yɔ nɛ mba peɖiɣni-wɛ pɩsʋʋ kiɖeɖema yɔ, pa-tɩŋa palɩnɩ caa kʋɖʋm taa, nɛ pʋyɔɔ lɛ, fɛyɛ tɩkpa-ɩ se ɛyaa-wɛ se koobiya, 12  alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaa se: “Mankaɣ susuu ña-hɩɖɛ mon-koobiya; mankaɣ-ŋ teu samtʋ hendu ɛgbɛyɛ hɛkʋ taa.” 13  Nɛ ɛtasɩ se: “Mankaɣ ɖʋʋ me-lidaʋ ɛ-yɔɔ.” Nɛ ɛtasɩ ɖɔɖɔ se: “Ɩna! Ma nɛ piya cikpesi nzɩ Yehowa* cɛlɩ-m yɔ.” 14  Ye mbʋ, ɛzɩma “piya cikpesi” kɛ calɩm nɛ tomnaɣ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpɩsɩ calɩm nɛ tomnaɣ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ ɛ-sɩm yɔɔ lɛ, ɛpɩzɩ nɛ ɛɖɩzɩ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛkɔnɩ sɩm yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se Eleeu, 15  nɛ ɛpɩzɩ ɖɔɖɔ nɛ eholi mba payɩ sɩm sɔɔndʋ seu kaapɩsɩ-wɛ yomaa pe-wezuu kpeekpe taa yɔ. 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ Ɛsɔ tiyiyaa eɖiɣni sɩnʋʋ toovenim taa, ɛlɛ Abraham liɖe eɖiɣni sɩnʋʋ. 17  Pʋyɔɔ lɛ, pɩɩwɛɛ se ɛpɩsɩ ɛzɩ “e-koobiya” yɔ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa, nɛ ɛpɩzɩ ɛpɩsɩ cɔjɔ sɔsɔ weyi ɛnaɣ pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛwɛ siɣsiɣ wondu ndʋ tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ yɔ tɩ-taa, se pɩsa nɛ ɛlaa ceɣu kɩlaʋ* ɛyaa kɩwɛɛkɩm yɔɔ. 18  Ɛ-maɣmaɣ ɛɛtɔɔ kʋñɔŋ alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩ-ɩ yɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ mba piɖiɣni-wɛ takʋʋ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “tɛtʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛlaa kɩwɛɛkɩm hɩzʋʋ kɩlaʋ.”