Ebree mba 13​:​1-25

  • Sazʋʋ kɛdɛzaɣ ñɩmbʋ nɛ sɛtʋ (1-25)

    • Ɩtaasɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ (2)

    • Ɩɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ (4)

    • Ɩña mba pɛɖɛɣ nɔɔ yɔ (7, 17)

    • Ɩha samtʋ kɩlaʋ (15, 16)

13  Iyele nɛ mi-koobiye sɔɔlɩm wɛɛ tam.  Ɩtaasɔɔ ɛgɔndʋ mʋʋ* yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩŋnɩ pɩ-yɔɔ lɛ, nabɛyɛ mʋ Ɛsɔ tiyiyaa nɛ patɩtɩlɩ.  Ɩtɔzɩ mba pɛwɛ salaka taa yɔ* pɔ-yɔɔ, ɛzɩ mɩ nɛ wɛ paɖʋ salaka yɔ, nɛ mba pawɩlɩɣ-wɛ ñaŋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-maɣmaɣ ɩwɛ ɖɔɖɔ tomnaɣ taa.*  Ɛyaa tɩŋa ɩɖʋ hɩɖɛ nesi ɖɔkʋʋ, nɛ nesi ɖɔkʋʋ kaɖʋ ɛtaawɛɛnɩ azuluma naayɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kaɣ tɔm hʋnʋʋ ɛyaa mba pacakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu yɔ nɛ acɛyɛ laɖaa.  Ɩtaawɛɛnɩ liidiye sɔɔlɩm mi-wezuu caɣʋ taa, ɛlɛ mi-liu ɛsɩbɩnɩ mbʋ ɩwɛnɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyɔɔdaa se: “Maakaɣ-ŋ yebu kaaʋ, nɛ maakaɣ-ŋ siɣye haʋ kaaʋ.”  Mbʋ yekina se ɖɩpɩzɩ ɖɩwɛɛ abalɩtʋ siŋŋ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se: “Yehowa* kɛnɩ man-sɩnɩyʋ; sɔɔndʋ ɛɛkaɣ-m kpaʋ. Ɛbɛ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛlabɩ-m?”  Ɩtɔzɩ mba pɛɖɛɣ nɔɔ mɩ-hɛkʋ taa yɔ pɔ-yɔɔ, mba peheyi-mɩ Ɛsɔ tɔm yɔ, nɛ ɩnaɣ mbʋ pɩlɩ pɔ-ɖɔnɛ taa yɔ lɛ, ɩmaɣzɩnɩ pe-tisuu.  Yesu Krɩstʋ kɛ kʋɖʋm ɛnʋ ɖeɖe nɛ sɔnɔ, nɛ tamtam.  Itaayele nɛ wɩlɩtʋ ndɩ ndɩ nɛ agbaaɣdaa wɩlɩtʋ pepeɣzi-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɩlɩ ɖeu se lootiye ɛkpazɩnɩ laŋɩyɛ ɖoŋ, nɛ pɩtaakɛ tɔɔnasɩ,* nzɩ sɩɩwazɩɣ mba pɔñɔʋnɩ-sɩ yɔ. 10  Ðɩwɛnɩ altaaru nakʋyʋ, nɛ mba palakɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee kizinziku tɛɛ yɔ, pɛfɛyɩnɩ ɖoŋ se pɔtɔɔ mbʋ pɩwɛ kɩ-yɔɔ yɔ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kpɩna wena cɔjɔ sɔsɔ kpakɩɣ a-calɩm nɛ ɛsʋʋnɩ lone kiɖeɖee taa se pɩkɛ kɩwɛɛkɩm yɔɔ kɩlaʋ yɔ, pañaɣzɩɣ a-tomnasɩ maalika wayɩ. 12  Pʋyɔɔ Yesu ɖɔɖɔ tɔɔ kʋñɔŋ tɛtʋ nɔnɔɔ wayɩ se pɩsa nɛ ɛtɩŋnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-calɩm yɔɔ nɛ ɛla nɛ samaɣ wɛɛ kele kele. 13  Ye mbʋ, iyele nɛ ɖiwolo ɛ-cɔlɔ maalika wayɩ, nɛ ɖɩtɔɔ fɛyɛ nɖɩ ɛɛtɔwaa yɔ, 14  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩfɛyɩnɩ tɛtʋ ndʋ tɩwɛɣ tam yɔ cɩnɛ, ɛlɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñɩnɩɣ ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ siŋŋ. 15  Iyele nɛ ɖɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ paa ɛzɩmtaa nɛ ɖɩha Ɛsɔ samtʋ kɩlaʋ, pʋ-tɔbʋʋ se ɖo-ndomee wena ayɔɔdʋʋ ɛ-hɩɖɛ tɔm kaɣlaa yɔ a-pee. 16  Pɩtasɩ lɛ, ɩtaasɔɔ se ɩla kɩbandʋ nɛ mɩ nɛ lalaa ɩtayɩ mbʋ ɩwɛna yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩlaŋ ɛnɩ ɩkɛdɩɣnɩnɩ Ɛsɔ siŋŋ. 17  Ɩña mba pɛɖɛɣ nɔɔ mɩ-hɛkʋ taa yɔ nɛ iluzi mɩ-tɩ pɛ-tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛwɛɛ nɛ pefeŋiɣ mɩ-yɔɔ* ɛzɩ mba pakaɣ labʋ akɔnta yɔ, se pɩsa nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ taa leleŋ nɛ pataalabɩ-ɖɩ nɛ mɔla, ye pɩtɩkɛ mbʋ yɔ pɩkaɣ-mɩ sɩbɩnʋʋ. 18  Ɩwɛɛ ɩtɩmɩɣ ɖɔ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtaɣ liu se ɖɩwɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖe-liu wɛɛ se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ* pɩtɩŋa pɩ-taa. 19  Ɛlɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, mansazɩɣ-mɩ se ɩtɩmɩ nɛ pɩsa nɛ papɩsɩnɩ-m mɩ-cɔlɔ lɔŋ. 20  Tɛtɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ tɛ Ɛsɔ, weyi ɛkʋsɩnɩ sɩɖaa taa heŋ ɖiyiyu sɔsɔ, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu, ɛ nɛ tamtam ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ calɩm yɔ, 21  ɛha-mɩ paa pʋyʋ kɩbanʋ weyi se ɩla ɛ-sɔɔlɩm, nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ ɛlakɩ ɖa-taa mbʋ pɩwɛ ɖeu siŋŋ ɛ-ɛsɩndaa yɔ, ɛnʋ pɩwɛɛ se pɛcɛlɩ samtʋ tamtam. Amɛn. 22  Lɛɛlɛɛyɔ, koobiya, mansazɩɣ-mɩ se ɩɖʋ suuɖu nɛ iwelisi ɖoŋ kpazʋʋ tɔm tʋnɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mama-mɩ takayaɣ ŋga kɛwɛ tobi yɔ. 23  Mɔnsɔɔlaa se ɩtɩlɩ se palɩzɩ ɖo-koobu Timootee salaka taa. Ye ɛkɔm lɔŋ kɔyɔ, ma nɛ ɩ ɖɩkaɣnɩ kɔm nɛ ɖɩna-mɩ. 24  Ɩcɛlɩ mɛn-sɛtʋ mba pɛɖɛɣ nɔɔ mɩ-hɛkʋ taa yɔ pa-tɩŋa nɛ ɛyaa kiɖeɖema tɩŋa. Mba pɛwɛ Itaalii yɔ, petiyiɣni-mɩ pɛ-sɛtʋ. 25  Ɛsɔ lootiye ɛwɛɛ mɩ-tɩŋa mɩ-cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Ɩtaasɔɔ kɩbandʋ labʋ agɔma.”
Piye piye, “mba pɔhɔkɩ-wɛ yɔ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ɛzɩ mɩ nɛ wɛ ɩtɔkɩnɩ kʋñɔŋ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se tɔɔnaɣ yɔɔ paɣtʋ.
Yaa “mɩ-kalɩzasɩ yɔɔ.”
Yaa “ɛhʋyɛ toovenim ñɩnɖɛ.”
Yaa “se ɖɩwɛɛ toovenim.”