Ebree mba 12​:​1-29

  • Yesu, Weyi ɛlakɩ se ɖe-tisuu ɛtalɩ pilim yɔ (1-3)

    • Aseɣɖe tɩnaa mba pɛwɛ ɛzɩ ɛsɔmɩnʋʋ sɔsɔʋ yɔ (1)

  • Taani Yehowa lɔŋ sɩɣzʋʋ (4-11)

  • Ɩɖʋ mɩ-nɩŋgbanzɩ nʋmɔŋ weyi ɩtʋʋzaa yɔ (12-17)

  • Ɩñɔtɩnɩ ɛsɔdaa Yeruzalɛm (18-29)

12  Ye mbʋ, ɛzɩma ɖɩwɛnɩ aseɣɖe tɩnaa mba pɛwɛ ɛzɩ ɛsɔmɩnʋʋ sɔsɔʋ nɛ pɔcɔɔ-ɖʋ nɛ pata yɔ pʋyɔɔ lɛ, iyele ɖɔɖɔ nɛ ɖɩlɔ paa sʋʋtʋ ndʋ nɛ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩkaɣdɩɣ-ɖʋ kɛlɛʋ yɔ, nɛ ɖise seya wena pasɩ ɖɛ-ɛsɩndaa yɔ nɛ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ,  alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-ɛsɩyɛ wɛɣ Ðiyiyu Sɔsɔ nɛ Weyi ɛlakɩ se ɖe-tisuu ɛtalɩ pilim yɔ ɛ-yɔɔ yɔ, ɛnʋ lɛ Yesu. Taa leleŋ weyi paasɩ ɛ-ɛsɩndaa yɔ, ɛ-yɔɔ lɛ, ɛɖɔkɩ ɛ-laŋɩyɛ nazɩm sizika* yɔɔ, nɛ eni fɛyɛ, nɛ ɛcaɣ Ɛsɔ kewiyaɣ kpelaɣ nesi kɩbanzɩ yɔɔ.  Toovenim taa lɛ, ɩmaɣzɩ weyi ɛɖɔkɩ ɛ-laŋɩyɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ taa yɔ ɛ-yɔɔ camɩyɛ, ndʋ tɩkaɖɩɣnɩ pa-maɣmaɣ pɛ-kɛzɛsɩ yɔ, se pɩsa nɛ pɩtaanɩɩ-mɩ nɛ ɩlɔ nɛ ise.*  Lʋbɩyɛ nɖɩ ɩwɛɛ nɛ ɩlʋkɩnɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ yɔ ɖɩ-taa lɛ, ɩtɩtɩɩlʋbɩtɩ kaaʋ nɛ pɩtalɩ ɖenɖe pɩpɔzʋʋ se ɩkpɛdɩ mɩ-calɩm yɔ.  Nɛ ɩsɔ tɔm ndʋ pɔyɔɔdaa se pasazɩnɩ-mɩ ɛzɩ pɩyalaa yɔ tɩ-yɔɔ caɣ caɣ: “Man-pɩyalʋ, taani lɔŋ sɩɣzʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ Yehowa* cɔlɔ yɔ, pitaatibi-ŋ ɖɔɖɔ yɔɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛñɔɔzʋʋ-ŋ yɔ;  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba Yehowa* sɔɔlɩ-wɛ yɔ, ɛsɩɣzɩɣ-wɛ lɔŋ, toovenim taa lɛ, ɛmakɩ weyi ɛmʋʋ-ɩ ɛzɩ pɩyalʋ yɔ.”*  Pɩpɔzʋʋ se ɩɖɔkɩ mɩ-laŋɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛ mɩ-lɔŋ sɩɣzʋʋ* hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. Ɛsɔ kpaɣ-mɩ ɛzɩ pɩyalaa yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩyalʋ weyi wɛɛ se ɛ-caa ɛɛsɩɣzɩɣ-ɩ lɔŋ?  Ɛlɛ ye mɩ-tɩŋa ɩtɩkpɛndɩ nɛ ɩmʋ lɔŋ sɩɣzʋʋ mbʋ yɔ, toovenim taa ɩkɛ habɩŋ taa piya, nɛ ɩtɩkɛ pɩyalaa.  Pɩtasɩ lɛ, ɖa-caanaa mba pɛkɛ ɛyaa yɔ* pasɩɣzaɣ-ɖʋ lɔŋ, nɛ ɖɩñaŋaɣ-wɛ. Pɩfɛyɩ se ɖiluzi ɖa-tɩ faaa ɖe-fezuu taa wezuu Caa tɛɛ nɛ pɩkɩlɩ nɛ ɖɩcaɣ wezuu yaa we? 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paba lɛ, pasɩɣzaɣ-ɖʋ lɔŋ alɩwaatʋ pazɩ ɛzɩ pamaɣzʋʋ se pɩwɛ ɖeu yɔ, ɛlɛ ɛnʋ lɛ ɛlakɩ mbʋ se pɩwazɩ-ɖʋ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖihiɣ ɖɔɖɔ e-kele kele wɛtʋ. 11  Toovenim lɛ, lɔŋ sɩɣzʋʋ nabʋyʋ fɛyɩ se pɩkɛ taa leleŋ pʋyʋ lɛɛlɛɛyɔ, ɛlɛ pɩkɛ wɩzasɩ;* paa mbʋ yɔ, pʋwayɩ lɛ, mba pɩfalɩsɩ-wɛ yɔ pɩlʋlʋʋ-wɛ siɣsiɣ wɛtʋ tɛ laŋhɛzɩyɛ piye. 12  Pʋyɔɔ lɛ, ɩkpazɩ ɖoŋ nesi nzɩ sitibi yɔɔɔ nɛ nʋmbɔla wena ayɔba yɔ, 13  nɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩɖʋ nʋmɔŋ weyi ɩtʋʋzaa yɔ mɩ-nɩŋgbanzɩ, se pɩsa nɛ mbʋ pɩcamaa yɔ pitaaposini ɖɩdanɖɛ, ɛlɛ pɩpɩzɩ nɛ pɩwaa. 14  Ɩñaɣ pana nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ mɩ nɛ ɛyaa kpeekpe mɩ-hɛkʋ taa, nɛ ɩñɩnɩ kele kele wɛtʋ, ndʋ ye nɔɔyʋ ɛfɛyɩnɩ-tʋ yɔ, ɛɛkaɣ naʋ Kɩbaɣlʋ yɔ. 15  Ifeŋ camɩyɛ se nɔɔyʋ ɛtaawɛɛ nɛ eehikiɣ Ɛsɔ lootiye, se pɩsa nɛ sɔtʋ liɖe naɖɩyɛ ɛtaañɔ nɛ pɩkɔnɩ kaɖɛ nɛ ɖipisi ɛyaa sakɩyɛ; 16  nɛ ifeŋ nɛ nɔɔyʋ ɛtaawɛɛ mɩ-hɛkʋ taa nɛ ɛkɛ weyi ɛcakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* wezuu yɔ, nɛ nɔɔyʋ ɛtaawɛɛ ɖɔɖɔ nɛ ɛkɛ weyi ɛɛkpakɩɣ wondu kiɖeɖetu nɛ ɛyaɣ pʋyʋ yɔ, ɛzɩ Ezaawuu weyi ɛkpaɣ kajalaɣ pɩɣa kɛʋ waɖɛ nɛ ɛlɛɣzɩnɩ tɔɔnaɣ kʋɖʋmaɣ yɔ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɩm mbʋ se pʋwayɩ, alɩwaatʋ ndʋ ɛñɩnaɣ se ehiɣ wazaɣ yɔ, pɔlɔ-ɩ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ɛɛñaɣ pana siŋŋ nɛ ɛsɩtɛɣlɩm se ɛla nɛ ɛ-caa lɛɣzɩ lɩmaɣza yɔ, ɛtɩpɩzɩ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩtɩñɔtɩnɩ mbʋ papɩzɩɣ potukuna nɛ pɩmʋ miŋ pelu pelu yɔ, nɛ ɛsɔmɩnʋʋ ŋgʋ kiyu cɩkpɛndʋʋ yɔ nɛ cɩkpɛndʋʋ sɔsɔʋ nɛ tɛʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩnɩɣnɩ helim yɔ, 19  nɛ ɛgandɩyɛ wiluu nɛ nɔɔ ŋga kɔyɔɔdaɣ yɔ, ŋga samaɣ nɩ ka-taŋ lɛ, ketendi se pataatasɩ-kɛ natʋyʋ heyuu yɔ. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ siŋŋ nɛ paɣtʋ tʋnɛ: “Paa kpɩnɛ naɖɩyɛ etukunini pʋʋ yɔ, pɩwɛɛ se paɖabɩ-ɖɩ pɛɛ.” 21  Pɩtasɩ lɛ, mbʋ pɩɩlaba yɔ pɩɩwɛ sɔɔndʋ siŋŋ nɛ Moyizi yɔɔdɩ se: “Sɔɔndʋ kpaɣ-m nɛ menseliɣ.” 22  Ɛlɛ ɩñɔtɩnɩ Siyɔŋ Pʋʋ nakʋyʋ nɛ Ɛsɔ ɛsadʋ tɛtʋ, ɛsɔdaa Yeruzalɛm, nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kudokiŋ hiŋ sakɩyɛ 23  kigbeɣluu sɔsɔʋ taa, nɛ kajalaɣ piya nzɩ pama sɩ-hɩla ɛsɔdaa yɔ sɩ-ɛgbɛyɛ, nɛ Ɛsɔ weyi ɛkɛ paa weyi ɛ-Tɔm Hʋyʋ yɔ, nɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mba papɩsɩ-wɛ pilim yɔ pe-fezuu taa weziŋ, 24  nɛ Yesu weyi ɛkɛ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ loliyu yɔ, nɛ calɩm mbʋ pamɩzaa yɔ, mbʋ pɩyɔɔdʋʋ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ Aabɛɛlɩ calɩm yɔ. 25  Ɩcɔnɩ camɩyɛ nɛ itaakizi welisinuu* weyi eɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye mba pekizaa se paawelisiɣni weyi ɛcɛlaɣ-wɛ Ɛsɔ paɣtʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ patɩlɩɩ pɩ-taa yɔ, ɛzɩma ɖɩkaɣ lɩʋ pɩ-taa ye ɖɩha siɣye weyi ɛyɔɔdʋʋnɩ ɛsɔdaa yɔ! 26  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛ-nɔɔ kaañamsɩ tɛtʋ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛyɔɔdɩ lidaʋ tɔm tʋnɛ: “Pɩkazɩ tam kʋɖʋm, pɩtɩkɛ tɛtʋ ɖeke mankaɣ ñamsʋʋ ɛlɛ ɛsɔdaa ɖɔɖɔ.” 27  Nɛ ɛyɔɔdʋʋ se “pɩkazɩ tam kʋɖʋm” yɔ, pɩwɩlɩɣ se palɩzɩɣ wondu ndʋ pañamsɩ-tʋ yɔ, wondu ndʋ palabɩ-tʋ yɔ, se pɩsa nɛ wondu ndʋ patɩñamsɩ-tʋ yɔ tɩwɛɛ. 28  Ye mbʋ, ɖɩkaɣ mʋʋ Kewiyaɣ ŋga paapɩzɩɣ nɛ pañamsɩ-kɛ yɔ, pʋyɔɔ lɛ iyele nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩmʋ lootiye, nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩla Ɛsɔ tʋmɩyɛ kiɖeɖee nɖɩ ɖɩkɛdɩɣnɩ-ɩ yɔ, Ɛsɔ sɔɔndʋ seu nɛ ñamtʋ taa. 29  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɛ-Ɛsɔ kɛ miŋ weyi ɩñakɩ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ pitii mɩ-kalɩzasɩ yɔɔɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛhɔŋ weyi ɛmʋʋ-ɩ ɛzɩ pɩyalʋ yɔ ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ.”
Yaa “mɩ-falɩsʋʋ.”
Piye piye, “Pɩtasɩ lɛ, ɖo-tomnaɣ nandʋ caanaa.”
Yaa “siziŋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ ɩtaañɩnɩ kawanaɣ; nɛ ɩtaasɔɔ.”