Ebree mba 11​:​1-40

  • Mbʋ tisuu kɛnaa yɔ (1, 2)

  • Tisuu kɩɖaŋ (3-40)

    • Tisuu ɛfɛyɩ kɔyɔ, ɛyʋ tɔm ɛɛpɩzɩɣ nɛ tɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ (6)

11  Tisuu kɛnɩ mbʋ ɖɩtaɣ liu yɔ pɩ-ɖaŋʋʋ kpam, mbʋ pɩwɛ keekee ɛlɛ paanaɣ-pʋ yɔ pɩ-wɩlʋʋ kaɣlaa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tisuu mbʋ pɩ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ palɩzɩ aseɣɖe ɖooo lɔndaa mba.*  Tisuu yɔɔ ɖiɖiɣziɣna se Ɛsɔ tɩŋnɩ ɛ-tɔm yɔɔ nɛ ɛsɩɩ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ* ti-lona taa, nɛ mbʋ panaɣ yɔ, pɩlɩnɩ wondu ndʋ paanaɣ-tʋ yɔ tɩ-taa.  Tisuu yɔɔ Aabɛɛlɩ la Ɛsɔ kɩlaʋ ŋgʋ kɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ Kayɩnɩ ñɩŋgʋ yɔ, nɛ pɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ pɩ-yɔɔ lɛ, palɩzɩ-ɩ aseɣɖe se ɛɛwɛ siɣsiɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-kʋjɔŋ kaakɛdɩnɩ Ɛsɔ,* nɛ paa ɛsɩba yɔ, eɖiɣni yɔɔdʋʋ pɩtɩŋnɩ e-tisuu yɔɔ.  Tisuu yɔɔ pɛkɛzɩ Enɔɔkɩ lone se ɛtaana sɩm, nɛ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛna-ɩ ɖoli, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kɛzɩ-ɩ lone; mbʋ pʋyɔɔ yɔ pʋcɔ nɛ pɛkɛzɩ-ɩ lone lɛ, palɩzɩ-ɩ aseɣɖe se ɛ-tɔm kaakɛdɩnɩ Ɛsɔ siŋŋ.  Pɩtasɩ lɛ, tisuu ɛfɛyɩ kɔyɔ, ɛyʋ tɔm ɛɛpɩzɩɣ nɛ tɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ yɔ, pɩwɛɛ se etisi se ɛwɛɛ nɛ ɛhɛyɩɣ mba pañɩnɩɣ-ɩ siŋŋ yɔ.  Tisuu yɔɔ Ɛsɔ tɛm paɣʋ Noowa wondu ndʋ pataatɩɩnatɩ-tʋ yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, Noowa wɩlɩ se eseɣ Ɛsɔ sɔɔndʋ nɛ ɛsaɣ aɖakaɣ se pɩya ɛ-ɖɩɣa taa mba ñʋʋ; nɛ pɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ pɩ-yɔɔ lɛ, ɛkʋ ɛjaɖɛ tɔm, nɛ ɛpɩsɩ weyi ehikiɣ siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ tɩlɩɣnɩ tisuu taa yɔ.  Tisuu yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ paya Abraham yɔ, ɛñama nɛ ɛlɩɩ ewolo lone nɖɩ ɛkaɣ-ɖɩ mʋʋ se ɖɩpɩsɩ ɛ-ñɩm yɔ ɖɩ-taa; ɛlɩwa, paa ɛtaatɩlɩ ɖenɖe eɖiɣni wobu yɔ.  Tisuu yɔɔ ɛcaɣ lidaʋ tɛtʋ taa ɛgɔndʋ ɛzɩ ɛgɔndʋ tɛtʋ taa yɔ, ɛsʋwaɣ kizinzikiŋ tɛɛ ɛ nɛ Izaakɩ nɛ Yakɔɔb, mba ɛ nɛ wɛ paka lidaʋ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ yɔ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɖaŋaɣ tɛtʋ ndʋ tɩwɛnɩ tigila siŋŋ yɔ, ndʋ Ɛsɔ kɛ tɩ-lɩzɩyʋ nɛ tɩ-mayʋ yɔ. 11  Tisuu yɔɔ ɖɔɖɔ paha Saara ɖoŋ se ɛhaɣ hoɣa nɛ ɛlʋlɩ pɩɣa,* paa ɛɛɖɛ piya lʋlʋʋ yɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkpaɣ Weyi eheyi-i lidaʋ tɔm yɔ se ɛwɛ siɣsiɣ.* 12  Mbʋ yebina nɛ pɩtɩŋnɩ abalʋ kʋɖʋm weyi pɩɩwɛ ɛzɩ ɛsɩba yɔ ɛ-yɔɔ lɛ, palʋlɩ piya nɛ sɩɖɔɔ ɛzɩ ɛsɔdaa tɩɩnzɩ yɔ nɛ sɩfɛyɩ kalʋʋ ɛzɩ teŋgu nɔɔ yɔɔ kañɩŋa yɔ. 13  Tisuu taa ɛyaa mba pa-tɩŋa pasɩba, paa patɩna ɛzɩma lidaʋ tɔm ndʋ tɩlaba yɔ; ɛlɛ pana-tʋ poliŋ taa nɛ palabɩ-tʋ talɩ ɖeu nɛ pɔyɔɔdɩ kaɣlaa se pɛkɛ agɔma nɛ mba pɛwɛ ɛjaɖɛ taa alɩwaatʋ pazɩ yɔ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pɔyɔɔdʋʋ mbʋ yɔ, pawɩlɩɣ kaɣlaa se pañɩnɩɣ lone nɖɩ ɖɩkɛ pa-ñɩnɖɛ yɔ siŋŋ. 15  Paa mbʋ yɔ, ye paawɛɛ nɛ pɔtɔzʋʋ lone nɖɩ ɖɩ-taa palɩnaa yɔ ɖɩ-yɔɔ yɔ, paahiɣ waɖɛ se papɩsɩ. 16  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pe-liu wɛɛ se pehiɣ lone nɖɩ ɖɩkɩlɩ ɖeu yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se, nɖɩ ɖɩkɛ ɛsɔdaa pʋyʋ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pɔ-tɔm ɛɛlakɩ Ɛsɔ fɛyɛ, se payaa-ɩ se pɛ-Ɛsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛñɔɔzɩ-wɛ tɛtʋ natʋyʋ. 17  Tisuu yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ pɩtakɩ Abraham yɔ, pɩɩwɛ ɛzɩ ɛla Izaakɩ yɔ—ɛyʋ weyi ɛmʋ lidaʋ tɔm nɛ taa leleŋ yɔ, ɛñɩnaɣ se ɛlaa ɛ-pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ— 18  ŋgʋ paaheyi-i se: “Mbʋ pakaɣ yaʋ se ñe-liɖe yɔ, Izaakɩ yɔɔ pɩkaɣ tɩŋnʋʋ nɛ pɩwɛɛ.” 19  Ɛlɛ ɛɛmaɣzaa se Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ efezi-i nɛ sɩɖaa taa, nɛ ɛmʋ-ɩ nɛ sɩɖaa taa nɛ pɩkɛnɩ kɩɖaʋ nakʋyʋ. 20  Tisuu yɔɔ ɖɔɖɔ Izaakɩ wazɩ Yakɔɔb nɛ Ezaawuu pɩlɩɩnɩ wondu ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ tɩ-yɔɔ. 21  Tisuu yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ Yakɔɔb wɩzɩ sɩbʋ yɔ, ɛwazɩ paa Yosɛɛfʋ pɩyalʋ weyi lɛ, nɛ ɛñɩɣ ɛ-ɖaʋ ñʋʋ yɔɔ nɛ ɛsɛɛ Ɛsɔ. 22  Tisuu yɔɔ Yosɛɛfʋ wɩzɩ sɩbʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ Izrayɛɛlɩ piya tɛ Ejipiti lɩʋ tɔm, nɛ ɛɖʋ-sɩ paɣtʋ ɛ-mɔɔ* yɔɔ. 23  Tisuu yɔɔ Moyizi lʋlɩyaa mɛsɩ-ɩ fenasɩ naadozo ɛ-lʋlʋʋ wayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panawa se pɩɣa cikpelaɣ ŋga kaaɖewa nɛ sɔɔndʋ tɩkpa-wɛ nɛ wiyaʋ paɣtʋ. 24  Tisuu yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ Moyizi paɣlaa yɔ, ekizaa se pataayaa-ɩ se Farawɔɔ pɛlɛ pɩyalʋ, 25  ɛlɩzaa se pawɩlɩ ɛ nɛ Ɛsɔ samaɣ ñaŋ, mbʋ ɛzɩ ɛɛnɩ kɩwɛɛkɩm leleŋ mbʋ piileɖiɣ yɔ; 26  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkpaɣ Krɩstʋ fɛyɛ se pɩkɛ ñɩm mbʋ pɩkpaɖɩ Ejipiti ñɩm yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-ɛsɩyɛ kaawɛ kɩhɛyʋʋ yɔɔ. 27  Tisuu yɔɔ ɛkʋyɩ Ejipiti, ɛlɛ sɔɔndʋ tɩkpa-ɩ nɛ wiyaʋ pana, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛɖɔkɩ kpam ɛzɩ eɖiɣni naʋ Weyi paanaɣ-ɩ yɔ. 28  Tisuu yɔɔ ɛtɔɔ Paska nɛ ɛɖɔ calɩm mɩzʋʋ paɣtʋ yɔɔ, se pɩsa nɛ ɖɩzɩyʋ ɛtaakɔnɩ kaɖɛ* pa-kajalaɣ piya yɔɔ. 29  Tisuu yɔɔ pɛtɛzɩ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ ɛzɩ tɛtʋ ndʋ tɩwɩlɩ waɣwaɣ yɔ tɩ-yɔɔ, ɛlɛ Ejipiti mba ñɩnaɣ se pala mbʋ lɛ, teŋgu libi-wɛ. 30  Tisuu yɔɔ Yeriikoo kolonzi tɔlaa, samaɣ ɖɔm nɛ kɔcɔɔ-sɩ kɩyakɩŋ lʋbɛ nɛ pɩtɛ lɛ. 31  Tisuu yɔɔ Rahaabɩ, halʋ tɩ pɛdɩyʋ, nɛ mba paalabɩ kaañamtʋ lakasɩ yɔ patɩkpɛndɩ nɛ pasɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛmʋ cɔŋɩyaa nɛ laŋhɛzɩyɛ. 32  Nɛ suwe mantasɩɣ yɔɔdʋʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ɛɛkaɣ-m talʋʋ ye mɔntɔm se mɔyɔɔdʋʋ Gideyɔɔ, Baaraakɩ, Samsɔɔ, Yeftee, Daviid, nɛ Samɩyɛɛlɩ nɛ nayaa lalaa pɔ-tɔm kɔyɔ. 33  Pɩtɩŋnɩ tisuu yɔɔ lɛ, pawabɩ kewiyisi, peyele nɛ siɣsiɣ wɛtʋ la, pehiɣ lidaʋ tɔm ndʋ paayɔɔdaa yɔ, paɖɩɣ mʋʋzɩŋ* nɔsɩ, 34  paɖɩzɩ miŋ ɖoŋ, palɩɩ laɣɖɛ* nesi tɛɛ, pakpazɩ-wɛ ɖoŋ pɛ-ɛjandʋ taa, papɩsɩ ɖoŋ tɩnaa you taa, pawa sɔɔjanaa mba pɔkɔm wadʋʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ. 35  Halaa mʋ pa-sɩɖaa pɩtɩŋnɩ femtu yɔɔ, ɛlɛ pawɩlɩ ɛyaa lalaa kʋñɔŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pataatisi se pɛhɛyɩ kɩhɛyʋʋ nakʋyʋ nɛ poholi-wɛ, se pɩsa nɛ pehiɣ femtu ndʋ tɩkɩlɩ ɖeu yɔ. 36  Ɛɛɛ, lalaa ñakatɩ takɩm pɩtɩŋnɩ woŋa nɛ mabʋtʋ yɔɔ; toovenim taa lɛ, palabɩ-wɛ nɛ pɩcɛzɩ mbʋ, pɔhɔkɩ-wɛ kpasɩ nɛ paɖʋ-wɛ salaka. 37  Paɖabɩ-wɛ pɛɛ, patakɩ-wɛ, pafaɣ-wɛ nabʋlɛ, pakʋ-wɛ nɛ laɣɖɛ*, posu heŋ tɔna nɛ pʋŋ tɔna nɛ poyotuu, alɩwaatʋ ndʋ paawɛ kɩcɛyɩm taa, kʋñɔŋ taa, nɛ alɩwaatʋ ndʋ pawɩlaɣ-wɛ ñaŋ yɔ; 38  nɛ ɛjaɖɛ taamʋnɩ-wɛ. Pɔcɔwaɣ kañɩmbusuu taa nɛ pʋŋ taa nɛ ɛwasɩ pɔŋ taa nɛ tɛtʋ pɛŋla taa. 39  Nɛ patɩŋa payɩ mbʋ yɔ, paa paalɩzɩ-wɛ aseɣɖe kɩbanɖɛ pe-tisuu yɔɔ yɔ, patɩna ɛzɩma lidaʋ tɔm ndʋ tɩlaba yɔ, 40  mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kaaɖʋwa se ɛhaɣ-ɖʋ nabʋyʋ mbʋ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ, se pɩtaala nɛ palabɩ-wɛ nɛ patalɩ pilim nɛ ɖɩfɛyɩ pɩ-taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “palɩzɩ aseɣɖe ɖɔ-cɔzɔnaa.”
Yaa “ɛsɩɩ pɩnzɩ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ lɩzɩ aseɣɖe pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɛyɔɔdɩ kpayɩ se ɛ-kʋjɔŋ kɛdɩnɩ-ɩ yɔ.”
Piye piye, “ɛhaɣ liɖe hoɣa.”
Yaa “se ɛmʋnaa se pataa-ɩ liu.”
Yaa “e-pimtu.”
Piye piye, “ɖɩzɩyʋ etaatukuni.”
Yaa “tɔɔyɩŋ.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”