Ebree mba 10​:​1-39

  • Kpɩna kɩlaŋ fɛyɩnɩ wazaɣ (1-4)

    • Paɣtʋ, kɩlɛmʋʋ (1)

  • Krɩstʋ la ɛ-tɩ tam kʋɖʋm nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ (5-18)

  • Nʋmɔʋ kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩwɛ wezuu yɔ, ŋgʋ patɩŋɩɣna nɛ pasʋʋ yɔ (19-25)

    • Ðitaayeki ɖama kpeɣluu (24, 25)

  • Ɛpaɣ-wɛ se pakpa pa-tɩ nɛ kɩwɛɛkɩm labʋ faɖaɖa (26-31)

  • Lidaʋ nɛ tisuu pasɩɣnɩ ɛyʋ se ɛwɛɛnɩ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ (32-39)

10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩma Paɣtʋ wɛnɩ wondu kɩbandʋ ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ tɩ-kɩlɛmʋʋ, ɛlɛ pɩtɩkɛ wondu ndʋ tɩ-maɣmaɣ yɔ pʋyɔɔ lɛ, tɩɩpɩzɩɣ* kpa nɛ tɩtɩŋnɩ kɩlaŋ kʋɖʋmɩŋ ɛnɩ, weyi palaɣ tam paa pɩnaɣ ŋga yɔ ɩ-yɔɔ nɛ tiyele nɛ mba pɔñɔtʋʋnɩ Ɛsɔ yɔ patalɩ pilim.  Ye pɩɩkɛ mbʋ yɔ, pataayele kɩlaŋ laʋ yaa we? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩɩwɩlaa se mba palakɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee yɔ pɛtɛŋ-wɛ ñalʋʋ nɛ papɩsɩ kele kele lɛ, pɩɩtasɩɣ-wɛ cɛyʋʋ se palakɩ kɩwɛɛkɩm.  Ɛlɛ kɩlaŋ ɛnɩ, ɩtɔzʋʋ ɛyaa pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ paa pɩnaɣ ŋga,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ naŋ abalɩñɩŋ nɛ pʋŋ calɩm ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩlɩzɩ kɩwɛɛkɩm.  Pʋyɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔm ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, ɛyɔɔdaa se: “‘Ŋtɩsɔɔlɩ kɩlaŋ nɛ haɖɛ, ɛlɛ ŋñɔɔzɩ-m tomnaɣ.  Kɩlaŋ kɩñaɣzɩŋ nɛ kɩwɛɛkɩm kɩlaŋ tɩkɛdɩnɩ-ŋ.’  Ðɩnɛ ɛlɛ mɔntɔ se: ‘Na! Mɔnkɔm (pama mɔn-tɔm takayaɣ kikpiyaɣ taa) se mala ñɔ-sɔɔlɩm, hayɩ Ɛsɔ.’”  Ɛcalɩ yɔɔdʋʋ se: “Ŋtɩsɔɔlɩ kɩlaŋ nɛ haɖɛ nɛ kɩlaŋ kɩñaɣzɩŋ nɛ kɩwɛɛkɩm kɩlaŋ, nɛ ɩtɩkɛdɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ”—kɩlaŋ weyi palaɣaɣ ɛzɩ Paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ—  pʋwayɩ lɛ ɛyɔɔdɩ se: “Na! Mɔnkɔm se mala ñɔ-sɔɔlɩm.” Ɛɖɩzɩɣ kajalaɣ ñɩmbʋ se pɩsa nɛ ɛɖʋ naalɛ ñɩmbʋ. 10  Pɩtɩŋnɩ “sɔɔlɩm” mbʋ pɩ-yɔɔ lɛ, papɩsɩ-ɖʋ kele kele tɩnaa pɩtɩŋnɩ ɛzɩma Yesu Krɩstʋ la e-tomnaɣ tam kʋɖʋm nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ. 11  Pɩtasɩ lɛ, paa cɔjɔ weyi lɛ, ɛsɩŋɩɣ e-lone taa paa kɩyakʋ ŋgʋ se ɛla tʋmɩyɛ kiɖeɖee* nɛ ɛlaɣ kɩlaŋ kʋɖʋmɩŋ ɛnɩ ɖoŋ ɖoŋ, weyi ɩɩpɩzɩɣ kpa se ɩlɩzɩ kɩwɛɛkɩm caɣ caɣ yɔ. 12  Ɛlɛ ɛyʋ ɛnɛ ɛla kɩlaʋ kʋɖʋmʋʋ kɩwɛɛkɩm yɔɔ tam nɛ ɛcaɣ Ɛsɔ nesi kɩbanzɩ yɔɔ, 13  kpaɣnɩ mbʋ lɛ, ɛwɛ ɖaŋʋʋ yɔɔ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ papɩsɩɣ e-koyindinaa ɛ-nɩŋgbanzɩ ɖɩzɩyɛ yɔ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩlaʋ haɖɛ kʋɖʋmɖɩyɛ yɔɔ ɛtɩŋnaa nɛ eyele nɛ mba peɖiɣni-wɛ pɩsʋʋ kele kele tɩnaa yɔ, patalɩ pilim tam. 15  Pɩtasɩ lɛ, fezuu kiɖeɖeu ɖɔɖɔ lɩzɩɣ-ɖʋ aseɣɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kajalaɣ lɛ, kɩyɔɔdaa se: 16  “‘Ɛgbɛyɛ ɖɩnɛ mankaɣ ɖʋʋ ma nɛ wɛ ɖɛ-hɛkʋ taa kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-wayɩ,’ Yehowa* yɔɔdʋʋna. ‘Mankaɣ ɖʋʋ man-paɣtʋ pa-laŋa taa, nɛ mankaɣ-tʋ maʋ pa-maɣzɩm taa.’” 17  Pʋwayɩ lɛ kɩyɔɔdɩ se: “Nɛ maakaɣ tasʋʋ tɔzʋʋ pa-kɩwɛɛkɩm nɛ pa-kaañamtʋ lakasɩ yɔɔ.” 18  Nɛ ɖenɖe pekpeɣu kɩwɛɛkɩm nɛ kaañamtʋ lakasɩ yɔ, kɩwɛɛkɩm yɔɔ kɩlaʋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ. 19  Ye mbʋ koobiya, ɛzɩma ɖɩwɛnɩ lidaʋ* nʋmɔʋ ŋgʋ kiwokini lone kiɖeɖee taa pɩtɩŋnɩ Yesu calɩm yɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ, 20  ŋgʋ ɛtʋlɩ-ɖʋ ɛzɩ nʋmɔʋ kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩwɛ wezuu yɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɩŋnɩ pɩsaʋ wayɩ, pʋ-tɔbʋʋ se e-tomnaɣ yɔ, 21  nɛ ɛzɩma ɖɩwɛnɩ cɔjɔ sɔsɔ nɔɔyʋ Ɛsɔ ɖɩɣa yɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, 22  iyele nɛ ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ nɛ laŋa toovenim ñɩna nɛ tisuu pilim, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pañalɩ ɖa-laŋa* nɛ awɛɛ kele kele se ɖɩtaawɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ, nɛ pɔsɔ ɖo-tomnasɩ lɩm mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ. 23  Iyele nɛ ɖɩɖɔkɩ tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ kaɣlaa ɖe-lidaʋ yɔɔ yɔ kpam nɛ ɖitaaciɣdi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛyɔɔdɩ lidaʋ tɔm yɔ ɛwɛ siɣsiɣ. 24  Nɛ iyele nɛ ɖɩmaɣzɩ* ɖama yɔɔ nɛ pɩsa nɛ ɖiseɣti ɖama* se ɖɩwɩlɩ sɔɔlɩm nɛ ɖɩla tʋma kɩbana, 25  ɖitaayeki ɖama kpeɣluu ɛzɩ nabɛyɛ lakʋʋ yɔ, ɛlɛ ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ, nɛ ɖɩla mbʋ nɛ pɩkɩlɩ, ɛzɩma ɩnaɣ se kɩyakʋ ɖiɣni ñɔtʋʋ yɔ. 26  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ɖiyeki faɖaɖa se kɩwɛɛkɩm ɛmalɩnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɛm wɛnʋʋ toovenim tɛ sɩmtʋ siŋŋ yɔ, kɩlaʋ nakʋyʋ tɩtasɩ wɛʋ kɩwɛɛkɩm yɔɔ, 27  ɛlɛ ɖɩɖaŋɩɣnɩ sɔɔndʋ tɔm hʋʋ nɛ miŋ pana wena akaɣ ñaɣʋ mba pakaɖɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ. 28  Nɔɔyʋ ɛtɩɖɔ Moyizi Paɣtʋ yɔɔ yɔ, aseɣɖe tɩnaa naalɛ yaa naadozo tɔm yɔɔ lɛ, ɛsɩkɩ paanaɣ ɛ-pʋtɔdɩyɛ. 29  Weyi ɛfɛyɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ nɛ ɛtɩkpaɣ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ calɩm mbʋ patɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ papɩsɩ-ɩ kele kele tʋ yɔ nɛ ɛyaa pʋyʋ nɛ eni lootiye fezuu nɛ ɛɖʋ-kʋ ɖɩwɩzɩyɛ sɔsɔɖɛ yɔ, ɩɩmaɣzɩɣ se ɛkaɣ mʋnʋʋ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm sɔsɔm nɛ pɩkɩlɩ yaa we? 30  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩsɩm Weyi ɛyɔɔdaa se: “Matɩnɩ kɩmɩyɛ kpaʋ; makaɣnɩ hɛyʋʋ.” Nɛ ɖɔɖɔ se: “Yehowa* kaɣ ɛ-samaɣ tɔm hʋnʋʋ.” 31  Pɩkɛ sɔɔndʋ tɔm se ɛyʋ ɛtɔlɩ Ɛsɔ ɛsadʋ nesi tɛɛ. 32  Ɛlɛ, ɩwɛɛ nɛ ɩtɔzʋʋ kajalaɣ kɩyakɩŋ yɔɔ, weyi ɩ-taa ñalɩmɩyɛ ñandɩ mɩ-yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, ɩɖɔkɩ mɩ-laŋa lʋbɩyɛ sɔsɔɖɛ taa nɛ kʋñɔmɩŋ taa yɔ. 33  Nabʋyʋ taa lɛ, patʋ-mɩ nɛ paɖʋ-mɩ kʋñɔmɩŋ ɛyaa ɛsɩndaa kaɣlaa,* nɛ nabʋyʋ taa lɛ mba pakataɣ wɛtʋ ndʋ yɔ, ɩka pe-siziŋ. 34  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɩnɩ salaka tɩnaa siziŋ nɛ itisini taa leleŋ se palazɩ mbʋ ɩwɛna yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩnawa se mɩ-maɣmaɣ ɩwɛnɩ ñɩm mbʋ pɩkɩlɩ ɖeu nɛ pileɖiɣ yɔ. 35  Pʋyɔɔ lɛ, ɩtaalɔ mɩ-abalɩtʋ,* ndʋ tɩkaɣ wɛnʋʋ kɩhɛyʋʋ sɔsɔʋ yɔ. 36  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩpɔzʋʋ-mɩ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ, se pɩsa nɛ ɩtɛŋ Ɛsɔ sɔɔlɩm labʋ lɛ, ihiɣ lidaʋ tɔm ndʋ paayɔɔdɩ tɩ-tɔm yɔ. 37  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkazɩ “alɩwaatʋ pazɩ yem,” nɛ “weyi ɛkɔŋ yɔ ɛkaɣ talʋʋ nɛ ɛɛkaɣ caɣʋ wayɩ.” 38  “Ɛlɛ tisuu yɔɔ mɛ-ɛyʋ siɣsiɣ tʋ kaɣ wɛʋ wezuu,” nɛ “ye ɛpɩsɩɣnɩ wayɩ yɔ, man-taa* ɛɛlakɩ-ɩ nɛ leleŋ.” 39  Ŋgʋ ɖɩtɩkɛ mba papɩsɩɣnɩ wayɩ se paɖɩzɩ-wɛ yɔ, ɛlɛ ɖɩkɛ mba pɛwɛnɩ tisuu se paya pe-weziŋ* ñʋʋ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ.”
Yaa “se ɛla samaɣ tʋmɩyɛ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “abalɩtʋ.”
Piye piye, “pamɩzɩ ɖa-laŋa yɔɔ,” pʋ-tɔbʋʋ se pamɩzɩ Yesu calɩm ɖa-laŋa yɔɔ.
Yaa “ɖikemsini.”
Yaa “ɖɩɖʋ ɖama hʋnʋm.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “kʋñɔmɩŋ ɛzɩ aleɣya ɖɩlaɖɛ taa yɔ.”
Piye piye, “mɩ-tɔm yɔɔdʋʋ kaalɛyɩtʋ.”
Yaa “man-kalɩzaɣ taa.”
Yaa “pa-kalɩzasɩ.”