Ebree mba 1​:​1-14

  • Ɛsɔ tɩŋnɩ ɛ-Pɩyalʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ (1-4)

  • Pɩyalʋ kɩlɩ Ɛsɔ tiyiyaa (5-14)

1  Ðooo lɔndaa lɛ, Ɛsɔ kaatɩŋnɩ nayaa yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ ɖɔ-cɔzɔnaa tam sakɩyɛ nɛ pɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ sakɩyɛ yɔɔ.  Lɛɛlɛɛyɔ, kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-ɖɩdɛnɖɛ lɛ, ɛtɩŋnɩ Pɩyalʋ nɔɔyʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ-ɖʋ, weyi ɛlɩzɩ-ɩ se pɩtɩŋa payɩ pɩkɛ ɛ-pʋyʋ yɔ, nɛ weyi ɛ-yɔɔ ɛtɩŋnaa nɛ ɛlɩzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ* yɔ.  Ɛkɛ Ɛsɔ samtʋ kɩlɛmʋʋ nɛ mbʋ Ɛsɔ kɛnaa ɖeyi ɖeyi yɔ pɩ-lɛzʋʋ, nɛ ɛɖɔkʋʋ pɩtɩŋa payɩ pɩtɩŋnɩ e-ɖoŋ tɔm yɔɔ. Nɛ ɛñalɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm nɛ pɩtɛ lɛ, ɛcaɣ Kɩlɩm nesi kɩbanzɩ yɔɔ ɖooo hayo.  Pʋyɔɔ ɛkɔm nɛ ɛkɩlɩ Ɛsɔ tiyiyaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paha-ɩ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ pa-ñɩna yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ tiyiyaa taa anɩ Ɛsɔ heyi wiɖiyi se: “Ŋkɛ man-pɩyalʋ; sɔnɔ manpɩsɩ ña-caa”? Nɛ ɖɔɖɔ se: “Mankaɣ pɩsʋʋ ɛ-caa, nɛ ɛkaɣ pɩsʋʋ man-pɩyalʋ”?  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛɖaɣnɩɣ tiyuu ɛ-Kajalaɣ Pɩɣa tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛyɔɔdʋʋ se: “Nɛ Ɛsɔ tiyiyaa tɩŋa ɩha-ɩ ñamtʋ.”*  Pɩtasɩ lɛ, ɛyɔɔdʋʋ Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ se: “Ɛlakɩ nɛ e-tiyiyaa pɩsɩɣ feziŋ, nɛ ɛ-lɩmɖʋyaa pɩsɩɣ miŋ nzʋlʋmɩyɛ.”  Ɛlɛ ɛyɔɔdʋʋ Pɩyalʋ yɔɔ se: “Ɛsɔ kɛnɩ ñe-kewiyaɣ kpelaɣ tamtam, nɛ ñe-Kewiyaɣ ɖaʋ kɛ siɣsiɣ wɛtʋ kewiyitu ɖaʋ.  Ŋsɔɔlɩ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ŋpaɖɩ paɣtʋ yɔɔ maʋ. Pʋyɔɔ Ɛsɔ, ñɛ-Ɛsɔ ta-ŋ amɛya num nɛ pɩkɩlɩ ña-taabalaa.” 10  Nɛ: “Kiɖe tɛɛ lɛ, hayɩ Kɩbaɣlʋ, ŋsɩ tɛtʋ tigila, nɛ ɛsɔdaa kɛ ñe-nesi tɛɛ tʋmɩyɛ. 11  Pakaɣ ɖem, ɛlɛ ña lɛ ŋkaɣ wɛʋ; nɛ ɛzɩ toko yɔ, pa-tɩŋa pakaɣ cadʋʋ, 12  nɛ ŋkaɣ-wɛ kpiyuu ɛzɩ toko sɔsɔʋ yɔ, ɛzɩ toko yɔ, nɛ pakaɣ-wɛ lɛɣzʋʋ. Ɛlɛ ña lɛ ŋwɛɣ ɛzɩ ŋwɛʋ yɔ, nɛ ña-pɩnzɩ ɩɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi.” 13  Ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyaa taa weyi yɔɔ ɛyɔɔdɩ wiɖiyi se: “Caɣ me-nesi kɩbanzɩ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ manpɩsɩɣ ño-koyindinaa ña-nɩŋgbanzɩ ɖɩzɩyɛ yɔ”? 14  Ɛzɩ pa-tɩŋa patɩkɛ feziŋ weyi ɩlakɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee,* weyi petiyi-i se ɩɖʋ lɩm mba pakaɣ hiɣu ñʋʋ yabɩtʋ yɔ?

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛlɩzɩ pɩnzɩ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “tɩŋa iluŋ ɛ-tɛɛ.”
Yaa “ɩlakɩ samaɣ tʋmɩyɛ.”